N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
uvodnik
medijska politika
medijske prakse
novinarji
splet
diskurz o balkanu
manjšine v medijih
medijske reprezentacije
resničnostni šovi
razprave
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Ali je lahko ustava izgovor, da narodne skupnosti iz nekdanje Jugoslavije ne bi smele biti navedene v zakonu, ki ureja RTV Slovenija, kot skupnosti, ki naj se jim nameni posebna programska pozornost in pravica dostopa in participacije v javnem servisu? – Govorimo o približno 200.000 ljudeh, ki so državljani in prebivalci Republike Slovenije, predstavljajo približno 10 odstotkov prebivalstva in v približno takšnem odstotku kot plačniki rtv-prispevka prispevajo v blagajno RTV Slovenija

Medijska zakonodaja in regulatorji v evropskih državah skrb za upoštevanje kulturne raznolikosti tradicionalno predpisujejo javnim radiotelevizijam. Tradicija ustvarjanja programskih vsebin za manjšine in priseljence na javnih televizijah v Evropi seže še v šestdeseta leta 20. stoletja. Takrat so v jezikih priseljencev (ki so prišli na delo v države zahodne Evrope) pripravljali prve informativne oddaje o državi gostiteljici in državi porekla, kot sta bili na primer v Nemčiji oddaji na ZDF-u »Sosedje, naši sosedje« in »Tvoja domovina, moja domovina«. Sorodne televizijske oddaje so v šestdesetih predvajane tudi v Belgiji, Švici in Veliki Britaniji. Pozneje, sredi sedemdesetih, tudi v Franciji, sredi osemdesetih v Italiji. V osemdesetih in devetdesetih so televizijske oddaje za priseljence in manjšine nastajale tudi na Nizozemskem, Švedskem, Danskem, Norveškem itn. (Frachon in Vargafig 1995: 5–7).

Problem evropskih medijskih sistemov, z javnimi radiotelevizijami vred, je, da glede dostopa manjšin do medijev ohranjajo razliko med tradicionalnimi manjšinami, nastalimi z zgodovinskim premikanjem meja znotraj Evrope, in priseljenci, ki so se v Evropo naselili zaradi ekonomskih migracij ali po koncu kolonializma.

Medijski sistem in njegova regulacija v okviru javnih politik, če naj postaneta dejavnik revizije družbenih odnosov izključevanja in zatiranja deprivilegiranih skupin, morata biti tudi sama podvržena reviziji. Študije o udeležbi deprivilegiranih družbenih skupin, na primer etničnih manjšin ali žensk, v lastništvu medijev ali na vodstvenih položajih v medijih tako v ZDA kot v Evropi kažejo na njihovo sistematično izključenost. Oglaševanje, ki je kot ključni dejavnik poslovnega uspeha medijskih podjetij sestavni del medijske industrije in medijskega sistema, izključujoče in diskriminatorno obravnava medije etničnih manjšin in manjšinsko medijsko publiko. Hkrati s tem so v medijskih diskurzih manj zastopani glasovi in pogledi pripadnikov deprivilegiranih družbenih skupin. Družbene vloge, v katerih so v medijskih diskurzih predstavljeni, in pomen, kakršen se pripisuje njim in njihovim dejanjem, reproducirajo in legitimirajo razmere družbenega njihovega izključevanja.

Medijski sistem v Sloveniji

Za medijski sistem v Sloveniji je v tem kontekstu značilno, da reproducira hierarhično razvrščanje manjšinskih skupnosti, vzpostavljeno z ustavno ureditvijo in razvito v politikah in praksah manjšinskega varstva.

Tako javna radiotelevizija RTV Slovenija vse do spremembe zakona iz leta 2005 ni vključevala romske skupnosti v svoj sistem delovanja. Po ustanovitvi romske radijske produkcije Romic leta 2003 so predstavniki romske skupnosti vodstvu Radia Slovenija predlagali sodelovanje in predvajanje tedenskih oddaj v produkciji Romica na javnem radiu, vendar so jim tam odgovorili, da za takšno ali drugačno vključevanje programskih vsebin, namenjenih romski skupnosti, ni pravne podlage. Tudi prvi osnutek zakona o RTV Slovenija iz leta 2005 ni vseboval določila, ki bi RTV Slovenija določal obveznost ustvarjanja radijskih in televizijskih programskih vsebin o in za romsko skupnost. To določilo je vključeno v predlog zakona pozneje na pobudo Zveze Romov Slovenije in Mirovnega inštituta, verjetno ključno vlogo pa je imel zagovor takšne rešitve s strani Urada za narodnosti. Dve leti po sprejetju zakona je RTV Slovenija novembra 2007 začela predvajati tedensko radijsko oddajo o romski skupnosti, nekaj mesecev po uvedbi radijske oddaje Naše poti (romsko: Amare Droma ali Amare Drumija ali Mengere Droma) na Radiu Slovenija so marca 2008 začeli predvajati tudi televizijsko oddajo Kaj govoriš? (romsko: So vakeres?) o romski skupnosti na TV Slovenija. Oddaji pripravljajo predstavniki romske skupnosti, pri radijski oddaji je redaktorska vloga zaupana Romkinji. Pripravljavci oddaj so del širših uredništev oziroma dopisništev znotraj RTV Slovenija, so v pogodbenih delovnih razmerjih z eno redno zaposlitvijo.

Omenjeni premiki v okviru javne radiotelevizije pomenijo korake k zmanjšanju družbene izključenosti in marginaliziranosti romske skupnosti. Hkrati pa se odsotnost resnične in celovite revizije sistema javne radiotelevizije, ko gre za vključevanje romske skupnosti, odraža v tem, da vlada in parlament pri sprejemanju zakona leta 2005 nista bila pripravljena v prvi člen, ki določa status in poslanstvo RTV Slovenija, izrecno navesti romsko skupnost med druge poimensko navedene skupine in skupnosti, ki jih člen pri definiciji poslanstva javne radiotelevizije posebej poudarja. Ta izhodiščni člen zakona zamolči tudi druge manjšine v Republiki Sloveniji in s tem zgreši namen uveljavljanja sistema javne radiotelevizije kot dejavnika socialne kohezije in družbenega vključevanja.

V Sloveniji namreč poleg italijanske in madžarske narodne skupnosti tradicionalno ali v večjem številu živijo še romska skupnost ter druge narodne in etnične skupnosti, kot so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci, Nemci, Srbi in drugi, ki z mesečnimi prispevki financirajo javni rtv-servis in so na RTV Slovenija, vlado in parlament večkrat naslovili zahteve po zagotavljanju programskih vsebin o njihovih skupnostih v okviru javne radiotelevizije.[1] Po ocenah strokovnjakov v Sloveniji in po poročilih mednarodnih organizacij bi morali biti položaj in pravice teh skupnosti bolje urejeni, z dostopom do osrednjega javnega medija vred.[2]

Ravno tako v Programskem svetu RTV Slovenija, ki sprejema ključne odločitve glede programov in vodenja javne radiotelevizije, ni predstavnika romske skupnosti ali predstavnikov drugih nepriznanih manjšinskih skupnosti, ker med sprejemanjem zakona ni bilo sprejeto določilo, po katerem bi imeli Romi oziroma druge manjšinske skupnosti med 29 člani Programskega sveta RTV Slovenija svojega predstavnika, kot ju imata italijanska in madžarska skupnost.

Diskriminatorna narava manjšinske in medijske politike se še bolj izkaže na vprašanju vključevanja v medijski sistem Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, torej skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije, pa tudi Nemcev, ki si prizadevajo za večjo raven manjšinskega varstva. Skoraj dve desetletji trajajočo politiko do teh skupnosti, ki štejejo približno 10 odstotkov prebivalcev in izražajo zahteve po vključevanju v medijski sistem, ponazori navedba iz Drugega periodičnega poročila o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, ki ga je Republika Slovenija poslala v Strasbourg julija 2004.

Gre za odstavek poglavja z naslovom Druge etnične skupine, kjer se omenja dostop teh skupnosti do medijev, ki navaja: »Pripadniki narodov nekdanje skupne države Jugoslavije imajo na ozemlju Slovenije možnost spremljanja televizijskih programov v svojem jeziku preko kabelskega TV sistema, ki ga ponujajo kabelski operaterji. Možen je sprejem naslednjih televizijskih programov: 1. in 2. program Hrvaške TV, RTV Braća Karić (Srbija), TV Črna Gora, TV Makedonija, TV Kosovo.« (Drugo periodično poročilo 2004: 34) Nemške manjšine, ki jo sicer omenja to poglavje, vladno poročilo v kontekstu medijskega vključevanja ne omenja. Takšna razlaga slovenske vlade o ukrepih na področju dostopa do medijev za pripadnike skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji ponazori uveljavljanje manjšinske politike, po kateri štejejo te skupnosti za diasporo, izseljence nekih drugih držav, in se skrb za manjšinsko varstvo v njihovem primeru na področju medijev tako rekoč konča z omogočanjem dostopa do medijev iz teh držav. V pahljači možnih ukrepov za vključevanje manjšin v medijski sistem predstavlja omogočanje dostopa do medijev iz matičnih držav dobrodošel, a vendarle obroben ukrep. Posledice izključenosti manjšin iz medijskega sistema in njihovo usmerjanje na medije iz držav, iz katerih so se oni ali njihovi predniki preselili, so pasivnost in nezainteresiranost za družbene teme v državi, v kateri živijo, oziroma usmerjanje interesa za družbene teme v državi, iz katere so se oni ali njihovi predniki preselili. Tovrstne razmere je ponazorila raziskovalka medijskega sistema v Moldaviji, ki je sklenila, da pripadniki ruske skupnosti vsako jutro, ker sledijo le televizijskim poročilom iz Rusije, izvedo, kakšne bodo ta dan vremenske razmere v Rusiji, ne pa tudi v Moldaviji, kjer živijo. (Caraus 2004: 331–332)

Urad za narodnosti ne zagotavlja sredstev za informativne dejavnosti skupnosti narodov iz nekdanje Jugoslavije, temveč le italijanske, madžarske in romske skupnosti; manjša sredstva v ta namen – za izdajanje biltenov in spletnih strani društev in zvez društev narodov nekdanje Jugoslavije – zagotavlja ministrstvo za kulturo.

Pregled sredstev, ki jih je za kulturne dejavnosti manjšinskih skupnosti v letu 2008 namenilo ministrstvo za kulturo, če višino sredstev postavimo proporcionalno glede na število pripadnikov posameznih manjšinskih skupnosti v Sloveniji, pa pokaže, da je ministrstvo za kulturo v letu 2008 za kulturne dejavnosti italijanske skupnosti namenilo okrog 100 evrov na osebo (tj. na enega pripadnika italijanske skupnosti v Sloveniji), za kulturne dejavnosti madžarske skupnosti okrog 55 evrov na osebo, za kulturne dejavnosti romske skupnosti okrog 8 evrov na osebo in za kulturne dejavnosti pripadnikov narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije okrog 1 evro na osebo.

Priprava novega zakona o RTV Slovenija v 2009 in 2010

Reformo medijske zakonodaje, ki se jo je zavezala izpeljati nova vlada oziroma ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministrice Majde Širca, bi bilo potrebno izrabiti kot priložnost za ustvarjanje sodobne ureditve, dostojne družbe in države, ki se zaveda potrebe po vključevanju širokega nabora manjšinskih skupnosti v medijski sistem, in ki prekinja politike in prakse izključevanja dela manjšinskih skupnosti iz javne radiotelevizije in medijskega sistema.

V zagovor takšnega pristopa je možno navesti mednarodne standarde in dokumente, ki se jih je Slovenija zavezala uresničevati, kot so na primer Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ali pa dokumenti, sprejeti na Evropski ministrski konferenci o medijski in komunikacijski politiki, ki jo je pod naslovom »Integracija in raznolikost: nove meje evropske medijske in komunikacijske politike« leta 2005 v Kijevu organiziral Svet Evrope in jih je skupaj z drugimi ministri, ki so se udeležili ministrske konference, potrdil tudi takratni slovenski minister za kulturo.[3]

Kot smo že omenili, na potrebo po vključevanju narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji v sistem manjšinskega varstva, ki vključuje tudi varstvo kulturnih, jezikovnih in komunikacijskih pravic, že vrsto let v svojih poročilih Vlado Republike Slovenije opozarjajo različni odbori Sveta Evrope. Svetovalni odbor Sveta Evrope za nadzor nad uresničevanjem Okvirne konvencije o varstvo narodnih manjšin v Sloveniji tako v mnenju, ki ga je posredoval slovenski vladi v okviru drugega kroga ocenjevanja uresničevanja konvencije v Sloveniji, 26. maja 2005 (ACFC/INF/OP/II (2005)005) v 109. točki navaja, da je »opazil še posebej njihovo [Neslovencev iz nekdanje Jugoslavije je izraz, ki ga uporablja ta dokument Sveta Evrope] omejeno prisotnost na javni radioteleviziji«, v 112. točki pa priporoča slovenski vladi »da naredi dodatne napore, da podpre njihove kulturne dejavnosti ter dostop in prisotnost v medijih«.

Pri snovanju osnutkov novega zakona o RTV Slovenija v letih 2009 in 2010 se je piscu zakonskega besedila, članom strokovne komisije in vodstvu ministrstva vedno znova odpiralo vprašanje, ali je ustavno-pravno dopustno v zakonsko besedilo zapisati določila, ki navajajo imena narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji oziroma ta skupinski izraz »narodne skupnosti iz nekdanje Jugoslavije«, če jih sama ustava na takšen ali drugačen način ne navaja kot deležnike posebnega statusa ali pravic. Ali so le tiste skupnosti, ki so navedene v ustavi, lahko deležne posebnega položaja v sistemu javne radiotelevizije? Ali pa njihova navedba v ustavi pomeni le to, da so one tiste, ki jim ustava zagotavlja, da morajo biti deležne posebnega položaja, neomemba drugih v ustavi pa ne pomeni, da te ne smejo biti deležne posebnih pravic in posebnega položaja v nekem od javnih sistemov, npr. sistemu javne radiotelevizije, če državni zbor sprejme takšno zakonsko rešitev?

Kje torej iskati in najti pravne in politične podlage za zakonsko navedbo in vključevanje narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v sistem javne radiotelevizije v Sloveniji, za uvedbo programskih vsebin (v nacionalnih programih in posebnih narodnostnih programskih formatih), namenjenih predstavljanju družbenega položaja ter kulturnih in drugih dosežkov pripadnikov narodnih skupnosti nekdanjih republik Jugoslavije v Sloveniji, za udeležbo v organih RTV Slovenija in v drugih mehanizmih participacije v sistemu?

Govorimo o približno 200.000 ljudeh, ki so državljani in prebivalci Republike Slovenije, predstavljajo približno 10 odstotkov prebivalstva in v približno takšnem odstotku kot plačniki rtv-prispevka prispevajo v blagajno RTV Slovenija. Pa to ni neko najnovejše dejstvo, temveč dejstvo, znano od nastanka samostojne države.

Ali torej smejo biti navedeni v zakonu, ki ureja RTV Slovenija, kot skupnosti, ki naj se jim nameni posebna programska pozornost in pravica dostopa in participacije v javnem servisu?

Splošno izhodišče za iskanje pravnih rešitev za urejanje vključenosti manjšinskih skupnosti narodov iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji v javno radiotelevizijo, kar je instrument za ohranjanje in uveljavljanje njihove kulturne in jezikovne identitete, lahko najdemo v dokumentu iz časa osamosvajanja Slovenije. V Izjavi o dobrih namenih, sprejeti v Skupščini Republike Slovenije leta 1990 (Uradni list RS, št. 44/1990), je tako navedeno, da »slovenska država zagotavlja italijanski in madžarski narodnosti tudi v samostojni Republiki Sloveniji vse pravice, kakor so določene z ustavo in zakoni ter mednarodnimi akti, ki jih je sklenila in jih priznava SFRJ. Prav tako zagotavlja vsem pripadnikom drugih narodov in narodnosti pravico do vsestranskega kulturnega in jezikovnega razvoja, vsem s stalnim bivališčem v Sloveniji pa, da lahko pridobijo državljanstvo Sloveniji, če to želijo«.

Glede na to, da javna radiotelevizija RTV Slovenija brez zakonsko jasno in dobesedno zapisanih obveznosti ustvarjanja programskih vsebin in zagotavljanja drugih oblik vključevanja pripadnikov manjšinskih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji tega od osamosvojitve sama še ni naredila, je potrebno glede na zaveze iz časa osamosvojitve, na sprejete mednarodne standarde, ter glede na jasno izražene potrebe in zahteve teh skupnosti,[4] to področje urediti brez prelaganja, z iskanjem ustreznih pravnih rešitev, primernih za specifičen položaj teh skupnosti, in s sklicevanjem na pozitivna določila v ustavi in v ratificiranih mednarodnih dokumentih.

Kot pravi dr. Ciril Ribičič, profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in nekdanji ustavni sodnik, »vsaka manjšina mora uživati tisto raven varstva, ki je kot minimalna določena na mednarodni oz. evropski ravni« in »položaj ene manjšine ne more biti odvisen (predvsem) od tega, kakšen je položaj druge manjšine v isti državi«. (Ribičič 2004: 36–37)

Ustava Republike Slovenije ni določila posebnega položaja ali pravic narodnim skupnostim iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, vendar je možno v zagovor ureditvi njihovega vključevanja v sistem javne radiotelevizije z določili v zakonu o RTV Sloveniji z namenom zagotavljanja pravice do kulturnega in jezikovnega razvoja uporabiti določila zadnjega odstavka 15. člena ustave (15. člen ustave ima naslov »uresničevanje in omejevanje pravic«), ki pravi:

»Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.«

Dr. Ciril Ribičič pa v kontekstu splošne potrebe po urejanju položaja in pravic narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji pravi, da »urejanje njihovega položaja ne bi smeli obravnavati kot nekaj, kar ogroža, temveč, nasprotno, kot tisto, kar zaokroža proces osamosvojitve Sloveniji. Šele z osamosvojitvijo Slovenije so namreč skupine prebivalcev iz drugih republik začele svojo preoblikovanje v manjšinske narodne skupnosti. Zato ureditev njihovega manjšinskega statusa izhaja iz samostojnega položaja Slovenije, nasprotovanje temu pa je mogoče označiti kot neracionalno obremenjenost z nekdanjo ureditvijo«. (Ribičič 2007: 319)

Manjšine v novem svetu RTV Slovenija

V sestavi Sveta RTV Slovenija, ki ima po osnutku zakona o RTV Slovenija, objavljenem marca 2010, bistveno manjše število članov tj. 15 članov, in je za 14 članov manjši od sedanje sestave sorodnega organa RTV Slovenija, je možno omejiti predstavništvo narodnih skupnosti na enega člana in verskih skupnosti na enega člana.

S tem, da pa izrecno določimo, da v svetu morata biti člana, ki sta posebej dovzetna za položaj narodnih in verskih skupnosti, se izognemo možnosti, da bi, v primeru, če tega ne bi izrecno napisali in bi našteli le možna področja delovanja kandidatov za članstvo v programskem svetu, predstavniki manjšinskih skupnosti ostali zunaj tega pomembnega organa.

Vendar bi v duhu nove ureditve, ki v javno radiotelevizijo v skladu z izraženimi potrebami in z mednarodnimi priporočili vključuje širok nabor samoorganiziranih narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji, morali to določilo oblikovati tako, da imajo vse te skupnosti, ki jih zakon vključuje, možnost, da dosežejo, da jih v Svetu RTV Slovenija predstavlja en član. Vloga predsednika republike pa bi bila v tem, da pomaga doseči dogovor in izbor kandidata, ki bo zastopal interese raznolikih, in ne le ene ali obeh avtohtonih narodnih skupnosti.

Idealna rešitev v svetu, ki bi imel večje število članov in bi bil organiziran po delegatskem principu, bi bila, da bi imenovali direktno italijanska in madžarska narodna skupnost vsaka svojega predstavnika, romska etnična skupnost svojega, narodne in etnične skupnosti iz nekdanje Jugoslavije enega ali dva (glede na raznolikost narodnih skupnosti, ki jih ta skupni imenovalec povezuje in glede na njihovo številčnost). Vendar, če se odpovedujemo delegatskem sistemu imenovanja v Svet RTV Slovenija in če ugotavljamo, da je zaradi funkcij, ki jih mora ta organ po novem izvajati, potrebno, da ima manjše število članov kot do sedaj, moramo tudi v tem delu nove ureditve javnega radiotelevizijskega servisa delovati vključevalno do vseh narodnih skupnosti in zagotoviti sistem, po katerem imamo zagotovljeno mesto v Svetu RTVS za člana, ki bo v svojem delovanju v svetu posebej pozoren na interese in potrebe raznolikih narodnih in etničnih skupnosti v Republiki Sloveniji, in še posebej na uresničevanje vseh določil v Zakonu o RTV Slovenija s tega področja. Vendar pri tem ne bi smeli izključevati romske skupnosti ali skupnosti narodov iz nekdanje Jugoslavije.

Viri in literatura
Caraus, Tamara (2004). »Moldova«. V: Petković, Brankica, ur. Media Ownership and Its Impact on Media Freedom and Pluralism, Ljubljana, Mirovni inštitut, str. 331–332.
Drugo periodično poročilo RS o izvajanju Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin, 6. julij 2004, str. 34. Dostopno na www.coe.si/sl/dokumenti_in_publikacije/dokumenti_v_slovenscini/#1306 (dostop 5. 4. 2010).
Frachon, Claire in Marion Vargafig, ur. (1995). European Television – Immigrants and Ethnic Minorities. Ed., izd. John Libbey&Company, London, str. 5–7.
Izjava o dobrih namenih, Uradni list RS, št. 44/1990.
Kržišnik Bukić, Vera (2008). »Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije«, Razprave in gradivo, Ljubljana, str. 130–131.
Mnenje Svetovalnega odbora Sveta Evrope za nadzor nad uresničevanjem Okvirne konvencije o varstvo narodnih manjšin v Sloveniji z dne 26. maja 2005, ACFC/INF/OP/II (2005)005.
Ribičič, Ciril (2004). »Ustavnopravno varstvo manjšinskih narodnih skupnosti v Sloveniji«, Revus, revija za evropsko ustavnost, 2004/2, str. 36–37.
Ribičič, Ciril (2007). Evropsko pravo človekovih pravic, Pravna fakulteta, Ljubljana, str. 319.


1 Zahteva društev manjšin iz nekdanje Jugoslavije za boljši dostop do medijev v smislu ustvarjanja medijskih vsebin v njihovih jezikih je uradno znana že od oktobra 2003, ko so na posvetu Evropske komisije za boj proti rasizmu (ECRI) v Ljubljani ob objavi poročila za Slovenijo, predstavniki društev in združenj Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji prebrali svoje pismo Državnemu zboru z zahtevo za priznanjem in zagotovitvijo manjšinskega varstva.
2 Delegacija neodvisnih izvedencev svetovalnega odbora Sveta Evrope za spremljanje in nadzorovanje izvajanja Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin je v Ljubljani 8. aprila 2005. 2005 v okviru priprav za redno poročilo o izvajanju konvencije v Sloveniji na sestanku z nevladnimi organizacijami in mediji spraševala sogovornike iz Slovenije, kako je možno, da se Republika Slovenija ne zaveda, da je izpuščanje manjšin iz nekdanje Jugoslavije, Nemcev in drugih zunaj manjšinskega varstva, ki se ga zagotavlja le Italijanom in Madžarom ter deloma še Romom, družbeno škodljivo ter izrazili mnenje, da spričo številčnosti in nedavnega življenja v skupni državi še posebej ignoriranje manjšin iz nekdanje Jugoslavije predstavlja »tempirano bombo« za družbeno kohezijo. Spraševali so tudi, ali obstaja upanje, da bodo stroka, akademski in raziskovalni krogi dopovedali javnim oblastem, da formula manjšinskega varstva v Sloveniji »2+1« (Italijani, Madžari+Romi) ni ustrezna.
3 V resoluciji o kulturni raznolikosti v medijih, ki so jo na evropski ministrski konferenci o medijski politiki sprejeli ministri za kulturo evropski držav, so med drugim zapisali, da so »odločni, da ohranjajo in promovirajo kulturno in jezikovno raznolikost v medijih, tudi v interesu medkulturnega dialoga, pri čem posebno pozornost namenjajo interesom pripadnic in pripadnikov manjšinskih skupnosti in medijev manjšinskih skupnosti«.
4 Narodne skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji so organizirane v številna kulturna društva in zveze. V okviru prizadevanja za sistemsko ureditev njihovega položaja in pravic pa so predstavniki društev in zvez od leta 2003 povezani v Koordinacijo zvez in kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Republiki Sloveniji, ki se je leta 2006 preimenovala in registrirala kot pravni subjekt z nazivom Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Republiki Sloveniji. (Kržišnik Bukić 2008: 130–131) Prizadevanja vključujejo njihove zahteve za boljšo udeležbo v programih in delovanju javne radiotelevizije RTV Slovenija. Prizadevanja Zveze zvez vključujejo tudi predloge za celovitejšo sistemsko ureditev položaja in pravic narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, vključno s sprejetjem resolucije Državnega zbora Republike Slovenije in ustanovitvijo sosveta pri Vladi Republike Slovenije, ki bi si prizadeval za urejanje njihovega položaja na različnih družbenih področjih (ibid: 147).

izpis

Claire Frachon

Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
V Franciji sta bila radio in televizija zelo počasna pri prikazovanju etnične raznolikosti francoske družbe in resničnem zavedanju o njenem obstoju – Mediji še danes ne odražajo raznolikosti družbe, čeprav so v zadnjih letih nekoliko napredovali, a veliko bolj v smislu vidnosti etničnih obrazov kot v vsebini programov
Raznolikost v večinskih medijih

Kako uspešno se mediji odzivajo na izzive kulturne raznolikosti v državah, kot so Francija, Velika Britanija, Nemčija, ki imajo vse številne priseljenske populacije? Kakšna so inovativna ravnanja in najboljše prakse v Franciji? Kakšne vloge igrajo javne in zasebne institucije in civilna družba na splošno?

Francija je država, ki ima že dolgo tradicijo priseljevanja. Danes je četrtina francoskih državljanov priseljenskega izvora. Leta 1851 je v Franciji živelo več kot 400.000 tujcev. Drug drugemu so sledili valovi priseljevanja: najprej Italijani, potem Španci, Portugalci, Poljaki, Armenci, Turki, Alžirci, Maročani in Tunizijci v šestdesetih letih, potem Vietnamci, Afričani iz podsaharske Afrike itd. Danes je Francija postkolonialna država, multikulturna, čeprav mnogi ljudje tega ne priznajo zlahka!

Težko je primerjati politike v državah, ki imajo tako različno kolonialno zgodovino kot Francija ali Velika Britanija, ali imigracijsko politiko, kot jo ima Francija s svojim »republikanskim modelom enakosti in integracije«, in Nemčijo, čeprav se zdi, da se danes politike zbližujejo (ius solis vs. ius sanguinis).

Medijske politike in prakse se med temi državami precej razlikujejo, a vse imajo veliko odgovornost za socialno kohezijo in igrajo veliko vlogo pri oblikovanju »boljšega občutka za skupno življenje«.

V Franciji sta bila radio in televizija v primerjavi z britanskima zelo počasna pri prikazovanju etnične raznolikosti francoske družbe in resničnem zavedanju o njenem obstoju. Jasno je, da mediji še do danes ne odražajo ustrezne raznolikosti družbe, čeprav so v zadnjih letih nekoliko napredovali, a veliko bolj v smislu vidnosti etničnih obrazov kot v vsebini programov ali raznolikosti ljudi, ki naročajo in ustvarjajo konvencionalno medijsko produkcijo.

Kaj pomeni raznolikost?

Najprej je treba pojasniti terminologijo. Enotna beseda »raznolikost« je danes v medijskih politikah nadomestila »migracijo«, »asimilacijo« ali »integracijo«. A raznolikost ostaja precej nejasna beseda in je včasih celo blizu politični korektnosti in marketingu. Morala bi biti predvsem povezana tudi z družbeno in prostorsko enakostjo.

Politike raznolikosti, vseh vrst raznolikosti glede na različne osebne okoliščine – hendikepiranost, spol, družbeni položaj, spolno usmerjenost itd. – so pred štirimi ali petimi leti v medijih nadomestile specifične politike, povezane z migracijami in integracijo. A v medijih govorjenje o raznolikosti večinoma pomeni etnično raznolikost.

Francija je dejansko multikulturna družba. Mladi ljudje, ki so priseljenskega izvora, druga ali tretja generacija, rojeni v Franciji, se nimajo za »priseljence« ali ne čutijo, da pripadajo »etničnim manjšinam«. So del francoske družbe, čeprav jih elita ne priznava; zato čutijo, da so izključeni iz družbe, to pa vodi v nemire, ki smo jim bili priče novembra leta 2005 in leta 2007 v banlieues ali quartiers, socialno ogroženih okrožjih, kjer živi večina teh ljudi in kjer je približno 42-odstotna brezposelnost mladih.

A govorjenje o etnično-rasni raznolikosti, o tem, kako se bojevati proti diskriminaciji in stereotipom, zajema tudi prikazovanje priseljencev in njihovo nenehno stigmatizacijo.

Avdiovizualni mediji so prav gotovo napredovali v ozaveščenosti, v prikazovanju etnične raznovrstnosti, a šele manj kot deset let. Do začetka leta 2000 francoska televizija kljub dolgi priseljenski tradiciji države ni imela ustrezne politike. To vprašanje kot da ni obstajalo in ga je vodstvo popolnoma ignoriralo. Televizija je ostala popolnoma bela in uniformirana.

Oddaje za priseljence

Tako kot v Nemčiji ali na Nizozemskem javna televizija tudi v Franciji že od leta 1976 predvaja tedenske oddaje, posvečene priseljencem v njihovih izvirnih jezikih. Mosaique so več kot deset let vsako nedeljo dopoldne predvajali na France 3 (javni televizijski kanal, regionalni in državni). Program so začeli oddajati decembra leta 1976 na pobudo Paula Dijouda, ministra za priseljence, ko je bil predsednik Valéry Giscard d'Estaing. To je bilo obdobje v francoski imigracijski politiki, ko je oblast poskušala ustaliti število priseljencev. Zaradi gospodarske krize in množične brezposelnosti je zaustavila priseljevanje. Anketa, ki so jo opravili leta 1986, je pokazala, da je oddaja sicer ustrezala potrebam skupin priseljencem, a je kljub temu izgubljala gledalce, zlasti zaradi »prevelike zastopanosti« nekaterih skupnosti na škodo drugih. Gledalcem ni bilo prav predvsem to, da program daje vidno vlogo priseljencem iz severne Afrike, ni pa dovolj odprt za nove skupine priseljencev. Kritizirali so predvsem premajhno zastopanost priseljencev iz podsaharske Afrike in bolj ali manj popolno odsotnost vzhodnih Evropejcev in Azijcev. Poleg tega po njihovem mnenju niso bile ustrezno upoštevane potrebe »novih generacij«. Oddajo Mosaique so nadomestili drugi programi, na primer Ensemble aujourd'hui ali Rencontres, je pa še do danes ostala najbolj značilen in simboličen program za priseljence.

Francoska posebnost je bila, da javna televizija ni nikoli neposredno financirala produkcijo takšnih programov. Financiral jih je FAS (Fonds d'Action Sociale), javna ustanova za pomoč tujim delavcem, ki je oddajo celo najela.

Leta 1991 se je politika spremenila. Prvič je bila javna televizija producentka tedenskega magazina Saga-Cité, ki ga je tudi delno financirala. Program je bil namenjen širokemu občinstvu in je prikazoval mlade ljudi v revnih predmestjih (banlieues) popolnoma drugače od njihove sicer turobne podobe. Redno so jo omenjali kot pravo uspešnico, a so na programu France 3 večkrat spremenili čas njenega predvajanja, na koncu pa je leta 2002 začela izgubljati gledanost. Saga-Cité je bil doslej zadnji televizijski program, ki je posebej obravnaval revna predmestja, priseljence, integracijo in sorodne pojme socialne kohezije in skupnega življenja. Strokovnjaki in civilna družba so obžalovali, da je bila umaknjena s programa, predvsem v času neredov leta 2005, ko je zelo primanjkovalo drugačnih predstavitev teh predmestij.

Od leta 2002 je država sklenila, da bo ta program nadomestila z razširitvijo v različne smeri in na različne kanale. Premajhna zastopanost pa je ostala očitna!

Boj proti premajhni zastopanosti

Vloga organizacij civilne družbe je bila ključnega pomena v boju proti premajhni zastopanosti. Bile so, na primer, pomembne pri dviganju zavesti mimo institucij, kot je FAS, to pa je sprožilo razpravo o zastopanosti manjšin v javni sferi. Pritegnila je nove akterje, ki so imeli neposreden interes v javni politiki integracije in medijih. Začeli so si prizadevati za bolj uravnoteženo zastopanost. Prva organizacija, ki si je za to prizadevala, je bila Collectif Egalité, ki jo je leta 1999 ustanovil pisatelj Calixte Beyala. Njeni člani so bili večinoma umetniki in intelektualci afriškega in karibskega rodu. Regulatorni organ CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) je z bolj ali manj provokativnimi pobudami in akcijami prisilil, da je spremenil svoje smernice, najprej na komercialnem kanalu Canal + (plačljivi kanal) in TF1 (prvi in najbolj priljubljeni domači kanal), potem pa še na javni televiziji. Club Averroes, ustanovljen leta 1997, je sestavljalo približno 300 novinarjev in medijskih strokovnjakov in je danes glavni akter ter igra aktivno vlogo v prizadevanjih za večjo etnično raznolikost v francoskih medijih. Sodeloval je v razpravah z direktorji televizijskih postaj in predstavil konkretne predloge za večjo zastopanost na obeh straneh televizijskih kamer. Ne smemo pozabiti tudi poglobljenega razmišljanja o spreminjanju miselnosti. Tri leta vsako leto izda informativno poročilo o medijih in raznolikosti. Po zaslugi kluba so komercialni kanali, na primer TF1, začeli izvajati bolj aktivno in prostovoljno strategijo. Club Averroes trdi, da je po njegovi zaslugi temnopolti novinar z Martinika Harry Roselmack julija 2006 postal prvi temnopolti voditelj glavne večerne informativne oddaje TF1, vodilnega komercialnega kanala, čeprav samo za eno poletje. Nedavna anketa, opravljena jeseni 2009, je pokazala, da je bil Roselmack najljubši novinar med Francozi, kar priča o lahkomiselnosti televizijskega vodstva, ki je še pred nekaj leti ponavljalo, da francosko občinstvo še ni pripravljeno na temnopoltega voditelja!

Čeprav je na zaslonih tako komercialnih televizij (predvsem plačljivega kanala Canal+ z odličnimi humoristi, voditelji in igralci), pa tudi na javni televiziji zdaj mogoče videti več obrazov ljudi, ki pripadajo manjšinam, je vsebina programov še vedno premalo raznolika. Več različnih ljudi bi moralo naročati ali producirati različne žanre: dokumentarne filme, drame, komedije, otroške oddaje, aktualne dogodke, več različnih ljudi pa bi moralo delovati tudi v administraciji, trženju in predvsem na izvršni ravni in v vodstvu, kjer bi se morala spremeniti miselnost.

Sklad za financiranje filomov, ki obravnavajo raznolikost

Do prave osveščenosti je v bistvu prišlo po izbruhu mestnega nasilja novembra 2005 v revnih predmestjih (banlieues) in njihovem prikazovanju v medijih. Oblasti je prisilila, da je začela razmišljati predvsem o vlogi, ki jo ima televizija. Predsednik Chirac je v Elizejski palači prvič gostil predsednike glavnih televizijskih postaj, regulatornega organa CSA in kluba Averroes. Izjavil je, da je v avdiovizualnem sektorju potrebna večja raznolikost in se strinjal, da je treba nameniti več denarja za boljšo zastopanost manjšin.

To je omogočilo, da je bil pred skoraj tremi leti ustanovljen poseben sklad za financiranje dokumentarnih in igranih filmov, ki bi spodbujali večjo raznolikost. Sklad Images de la Diversité, ki ga skupaj upravljata CNC (Centre National du Cinéma) in Nacionalna agencija za socialno kohezijo (Acsé), javni organ, ki je nadomestil FAS, je v dveh letih z desetimi milijoni evrov pomagal 281 programom. Od teh je bilo 60 odstotkov dokumentarcev, 25 odstotkov celovečernih igranih filmov (med njimi film Laurenta Canteta Entre les Mur, ki je na festivalu v Cannesu leta 2008 dobil zlato palmo), 10 odstotkov kratkih filmov, trije odstotki animiranih filmov in dva odstotka oddaj magazinskega formata.

Marca 2006 je bil sprejet zakon o enakih možnostih, ki je posebej obravnaval kulturno raznolikost v francoskih medijih. Določal je, da mora regulatorni organ CSA bolj aktivno prispevati k socialni koheziji in boju proti diskriminaciji. Zakon je regulatorju dal več pristojnosti za nadzor raznolikosti v elektronskih medijih in pri prepovedi vsakršne diskriminacije.

Leta 2007 je CSA ustanovil delovno skupino za razprave s televizijskimi postajami. Posledica dela skupine je bila, da je 16 najbolj gledanih televizijskih kanalov sprejelo politiko pospeševanja raznolikosti in boja proti diskriminaciji. Ustanovljen je bil tudi t. i. observatorij, ki je naročil kvantitativno raziskavo o tem, kako elektronski mediji obravnavajo vprašanje etnične raznovrstnosti. Rachid Arhab, nekdanji novinar alžirskega rodu na javni televiziji, ki je observatorij vodil, je bil od leta 2007 eden od devetih članov CSA in res »pravi človek na pravem mestu«. Raziskava, ki je povzela tedenski program 16 televizijskih postaj, je pred enim letom ugotovila, da sta se raznolikost in zastopanost od leta 1999 komaj kaj povečali. Ugotovila je, da v televizijskih programih niso samo etnične manjšine premalo zastopane, temveč tudi delavci in ženske. Predsednik CSA Michel Boyon je izjavil, da to »ni sprejemljivo« in je sklenil, da bo dvakrat na leto izdal poročilo o politiki raznolikosti na televizijskih kanalih. Organizacije civilne družbe, na primer klub Averroes, so ga spodbudile, da je celo zagrozil, da bo uvedel bolj »zavezujoče rešitve« ali celo sankcije, če se razmere ne bodo spremenile.

Posebni pooblaščenec za raznolikost

V manj kot dveh letih pa se je v Franciji precej povečalo število komisij, simpozijev in projektov za spremljanje medijev, ki so jih ustanovile institucije, mediji ali civilna družba. Nekateri celo govorijo o »inflaciji«, a mnoge od teh ustanov imajo za zdaj samo simbolično vrednost. Potem ko je predsednik Sarkozy decembra 2008 izjavil, da je v Franciji »raznolikost prioriteta«, je bil na začetku leta 2009 imenovan poseben pooblaščenec za raznolikost Yazid Sabeg, uspešen podjetnik alžirskega rodu. Med drugimi pobudami je ustanovil komisijo za medije (njeni sklepi bodo znani to pomlad).

Tudi same televizije so dale veliko pobud. Fondation TF1 je bila ustanovljena zato, da pripelje mlade ljudi iz predmestij na televizijo. V letu 2010 je načrtovano izobraževanje o raznolikosti za višji menedžment, za 600 novinarjev televizijske hiše TF1 in za zabavni in dramski program. Urednik informativnega programa je pred kratkim izjavil, da si želi, da bi bilo 10 odstotkov osebja v informativnem uredništvu predstavnikov francoskih manjšin in da bi nekateri med njimi v prihodnjih štirih ali petih letih napredovali na vodilne položaje. Videli bomo, ali se bo ta politika uresničevala ali pa se bo izkazalo, da gre le za pobožne želje. Zdi pa se, da se je komercialni kanal vsekakor začel zavedati, da je raznolikost sinonim za ustvarjalnost in da so njegovi gledalci multikulturni.

Fondation France Télévision pa hkrati tudi podpira mlade filmske delavce iz predmestij in jih (s štipendijami in subvencijami) spodbuja, da snemajo kratke filme. Junija 2009 je France Télévision ustanovila tudi »stalen odbor za kulturno raznolikost« pod predsedstvom Hervéja Bourgesa, nekdanjega predsednika kanalov javne televizije in regulatornega organa CSA, in predvsem eno najaktivnejših osebnosti na področju kulturne raznovrstnosti v zadnjih desetletjih. Hervé Bourges je leta 2009 ugotavljal: »Naš zaslon je bel, včasih črn, redko severnoafriški in nikoli azijski.« Za letošnji april je napovedal poročilo, ki bo vsebovalo nekaj načrtovanih specifičnih programskih akcij in tudi na področju kadrov, predvsem pri filmskem in dramskem programu. Njegov cilj je program bolj razširiti z različnimi avtorji, igralci, temami, produkcijami in omogočiti, »da bo raznolikost pravi simbol modernizacije France Télévision«.

V informativnem programu še vedno prevladujejo stereotipi

Danes na televizijskih zaslonih v informativnem programu, pri poročanju o aktualnih dogodkih in v dramskem programu, še vedno prevladujejo stereotipi. Priseljenci veljajo za problematične, povezane z revščino in kriminalom. »Mladino iz predmestij« pogosto opisujejo kot priseljence, ki so po izvoru iz Magreba, temnopolti Afričani, včasih Turki, a skoraj nikoli Portugalci, Kitajci ali Francozi. Zdaj marsikdo priznava, da je takšno gledanje pripomoglo k izključevanju določenih skupin prebivalstva. V javnosti se je precej razpravljalo o vprašanju odgovornosti novinarjev za senzacionalizem in stigmatizacijo nekaterih območij in njihovih prebivalcev. Zato so nekateri novinarji poskušali popraviti to neravnotežje tako, da so poročali o »zgodbah o uspehu« in pozitivnih primerih. Takšen primer je bil učinek zmage Francije na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1998 in gesla Black, Blanc, Beur (črn, bel, arabski), h kateri so pripomogli priseljenci, ki pa so še vedno omejeni na svet športa, glasbe in zabavne industrije. Etnične manjšine še vedno niso avtentično predstavljene, da bi te predstavitve odsevale njihove vsakdanje življenjske izkušnje, njihove poglede in interese, in da bi bili njihovi predstavniki večkrat na zaslonih kot gostje, strokovnjaki in priče v informativnem, debatnem ali zabavnem programu.

Proti stereotipom bi se morali bolj kot kadarkoli bojevati zaradi strahu pred etnično razdeljeno družbo, ki vodi v communautarisme in nasprotuje modelu države kot republike. Islam je v medijih sprožil največ komentarjev. Pogosto ga prikazujejo kot grožnjo, vir subverzivnosti, a redko kot legitimno obliko zasebnega verovanja ali izraz svobode, ki jo zagotavlja sekularistična francoska republika.

Razprava o nacionalni identiteti, ki sta jo leta 2009 organizirala vlada in minister za priseljence, tudi ni sprejemljiva, ker je povezana s priseljevanjem. Takšno govorjenje o nacionalni identiteti spodbuja tudi razmišljanja o tem, kaj ni skladno s to nacionalno identiteto. Njen cilj je ustvarjati kategorije, ki izključujejo. Ta dinamika bi morala, če bi bila organizirana popolnoma drugače, biti samo v pristojnosti civilne družbe.

Kaj bi bilo treba storiti? Resnično potrebujemo avdiovizualne razprave, kot je na primer Toute les France, na glavnih domačih televizijskih kanalih. Ta odlični vsakodnevni program, ki ga vodi Ahmed El Keiy, je na sporedu vsak večer na France O; O pomeni outre-mer (tujina), ki je del France Télévision, a ga je mogoče za zdaj videti le na območju Pariza na kabelski in satelitski televiziji …

Dodati je treba, da programi za široko občinstvo ne bi smeli nujno izključevati določenih programov, ki obravnavajo raznolikost in priseljence. Potrebe po informacijah o priseljencih so stalne, ne le v Franciji ali Evropi, temveč po vsem svetu.

Televizije kot delodajalci manjšinskim novinarjem

Kakšne so prakse televizijskih postaj kot delodajalcev pri usposabljanju in izobraževanju novinarjev iz priseljenskih skupnosti? Približno zadnja tri leta se zavedajo, da je treba šole, ki izobražujejo novinarje, odpreti družbeno in etnično bolj raznolikim slojem študentov. Nekatere velike osebnosti novinarstva jim ponujajo brezplačno pripravo na sprejemne izpite v eno najprestižnejših tovrstnih šol Centre de Formation des Journalistes (CFJ) v Parizu. France Télévision je sklenila partnerstvo s prestižno in zelo buržoazno Šolo političnih znanosti. Namen tega partnerstva je odpreti šolo mladim ljudem iz predmestij. Zanimivo je tudi, da je École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) septembra 2009 odprla šolo v pariškem predmestju Bondy, kjer se na novinarski poklic brezplačno pripravljajo študenti iz banlieus.

France Télévision je leta 2004 odprla svoja vrata več kot sto mladim ljudem in zanje organizirala tečaje, jim podelila štipendije, pogodbeno usposabljanje in možnost pridobivanja izkušenj. Več kot štiridesetim je ponudila zaposlitev. TF1 je zaposlila mlade novinarje v športni in informativni redakciji. Nekateri so postali prepoznavni obrazi na televizijskih zaslonih (Harry Roselmack!), nekateri ne. Uredništvo LCI (kabelskega in satelitskega informativnega kanala TF1) pa je preizkusilo in izbralo mlade nadarjene novinarje, ki so začeli delati na prvem komercialnem kanalu TF1.

Radio France, javni servis, ki ga sestavlja sedem različnih kanalov, s pomočjo svojega pooblaščenca za etnično raznolikost Jeana-Luca Aplogana že več kot pet let sprejema novinarje-novince priseljenskega izvora in jih usposablja. Nasprotno pa si komercialne radijske postaje sploh ne prizadevajo, da bi v svoje programe ali med kadre uvedle več raznolikosti.

Na vseh ravneh elektronskih medijev bi moralo biti več prave in iskrene angažiranosti za več raznolikosti. Francoski gledalci in poslušalci so pripravljeni sprejeti več različnih in nadarjenih novinarjev. Njihov najbolj priljubljeni novinar je martiniški Harry Roselmack (tako kot je Rama Yade, mladi minister za šport iz Senegala, njihov najbolj priljubljeni politik). Lahkomiselnost vodstev je še vedno velika ovira.

Tako imenovani »stekleni strop« preprečuje razvoj kariere. Gospodarska in družbena kriza k njemu prav gotovo ne pripomoreta, čeprav ju vse prepogosto uporabljajo za izgovor.

Mediji, ki so jih ustanovili priseljenci – manjšinski mediji

Mnogi priseljenci in strokovnjaki, pripadniki etničnih manjšin, so razočarani, ker jih večinski državni elektronski mediji niso pripravljeni v večjem številu zaposlovati ali spremeniti uredniške politike; zato so začeli ustanavljati svoje medije, radijske postaje, tiskane in zdaj tudi digitalne medije. Več kot 50 takšnih alternativnih medijev iz »predmestij« je vključenih v imenik Presse et Cité, bodisi da gre za tiskane medije, radijske postaje ali spletne televizije. A za zdaj kljub nekaterim poskusom še ni »prave profesionalne televizije v quartierih. Pariški inštitut Panos (IPP) je leta 1997 objavil imenik etničnih medijev Mediadiv, v katerega je zajetih približno 240 francoskih medijev, večinoma radijskih, tiskanih in internetnih. Raziskava, ki jo je opravil IPP, je pokazala, da ti mediji ostajajo v Franciji razmeroma neznani, čeprav jih je kar veliko. Pokazala je tudi, da ti mediji zadovoljujejo posebne potrebe po informacijah in zabavi in bi jih lahko označili za dopolnilno možnost za uporabnike. Poskušajo dokazati svojo sposobnost, da obvladujejo enak medijski prostor kot mediji z množičnim občinstvom, pri tem pa pogosto naletijo na obtožbo etničnega frakcionaštva. Ti mediji se odzivajo na legitimno pravico do priznanja in izražanja tistih delov prebivalstva, ki so pogosto stigmatizirani.

A gre za šibko področje, ki poleg pravih talentov, ki jih je kar nekaj, znanja in ustvarjalnosti, potrebuje profesionalizacijo, izobraževanje in finančna sredstva. Vsekakor pa pridobiva občinstvo in vpliv s svojo veliko večjo ustvarjalnostjo, novimi viri in manj formatiranimi metodami.

Blog Bondy, ki ga je med nemiri leta 2005 začel pisati L'Hebdo de Lausanne (švicarski tiskani tednik) v sodelovanju z mladimi iz Bondyja, urbanega območja severno od Pariza, je simbol in referenca te mlade nove generacije medijev. Njegova spletna stran pomeni pravi uspeh. Pridobiva si čedalje več bralcev ne le med ljudmi iz revnih predmestij.

Bolj raziskati potrebe manjšin

Pri ugotavljanju, katere medije uporabljajo priseljenci v Franciji, se kaže resnično pomanjkanje raziskav med poslušalci in bralci. Zbiranje podatkov je omejeno zaradi zakona, ki prepoveduje uporabo določenih anketnih metod, zlasti zbiranja statističnih podatkov o etničnih manjšinah, ker bi to domnevno lahko kršilo enakost državljanov. Obstajajo pa resnične potrebe po raziskavah med pripadniki manjšin. Nedavna javnomnenjska raziskava, opravljena oktobra 2009, je pokazala, da kanal France 3 najbolje odraža raznolikost. Zadovoljstvo je izrazilo 67 odstotkov vprašanih, za Arte 59 odstotkov, zasebni sektor je daleč za njima.

To raziskavo bi bilo treba razširiti, saj jo je izvedla sama France Télévision. Raziskava med občinstvom bi prav gotovo pokazala, da so pripadniki etničnih manjšin še vedno razočarani nad ponudbo tradicionalnih elektronskih medijev in da kot dodaten vir verjetno poiščejo manjšinske satelitske in digitalne kanale.

Zelo kratek sklep: prihodnja leta bodo ključnega pomena za izvedbo priporočil, predlogov in pobud različnih odborov in komisij. Kako jih bodo mediji konkretno uresničevali? Za izdelavo dobrih in uravnoteženih dokumentarnih programov je potrebnega veliko časa, še več pa za pisanje in produkcijo dram in komedij. Naš kolektivni spomin in kulturo so deloma oblikovale televizijske serije in filmi, a ti izdelki se redko lotevajo globlje analize zastopanosti priseljencev in manjšin.

Hkrati pa so tiskani mediji pogosto prispevali k javni razpravi o zastopanosti priseljencev in manjšin v avdiovizualnih medijih, a so redko analizirali svojo lastno prakso; zdi se, da so nedotakljivi za samokritiko. V nasprotju z avdiovizualnim sektorjem za tiskane medije ne veljajo nobeni regulatorni okviri glede zastopanosti manjšin. Ker pa tiskani mediji lahko pogosto igrajo strateško vlogo pri strukturiranju informativnih programov v drugih medijih, bi morali v večji meri raziskati, kako so zastopane manjšine. Poleg tega bi morali natančneje raziskati internet in širši proces digitalne konvergence, ker ta na novo opredeljuje pravila medijske panoge, zlasti za tiskane medije, in odpira nove priložnosti za izražanje manjšin.

Čeprav je raznolikost sprejeta kot politika, pa njeno postavljanje v ospredje včasih služi za prikrivanje napak javne politike v zvezi s socialno pravičnostjo in enakostjo. A še vedno ostaja izziv, ki je ključnega pomena za demokracijo. Povečana zastopanost etnične raznolikosti v medijih in javni sferi je velik izziv in legitimna težnja milijonov ljudi.

Prevedla Anamarija Urbanija


Claire Frachon je urednica študije Medijska in kulturna raznolikost v Evropi in Severni Ameriki, ki sta jo izdala založba Karthala in Inštitut Panos, Pariz, november 2009.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji in pravo

Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zakon o medijih
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Judit Bayer
Madžarska medijska reforma – diktat politične večine
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mediji za državljane – Priporočila
Brankica Petković, Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin
Sporna določila o financiranju programskih vsebin
Predlog amandmajev Mirovnega inštituta na člene o proračunskih sredstvih za medije
Predlog Mirovnega inštituta za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Renata Šribar
Predlog Renate Šribar in koordinacije nevladnih organizacij za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Jurij Žurej
Reguliranje medijskih vsebin za odrasle
Jernej Rovšek
Kaj je na medijskem področju mogoče urejati z zakonom?
Marta Gregorčič
Novi zakon o medijih: žrtve o žrtvah
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Aleš Gaube
Umakniti slab predlog zakona o medijih
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
Omizja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
sovražni govor in medijski diskurz
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
radio in televizija
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Zoran Medved
Spregledano zavezništvo z državljani
Pia Majbritt Jansen
Danska javna radiotelevizija – primerjalna zgodba o uspehu
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Kar ni romantika
Admir Baltić
Pa tako lepo govorite naš jezik …
Saša Banjanac Lubej
TV Slovenija: pozitivne programske spremembe, a še veliko prostora za izboljšave
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Odpiranje RTV Slovenija za nove narodne skupnosti?
Jasna Babić
Spet se rola – Vrnitev »urbanih« glasbenih oddaj na TV Slovenija
Matjaž Ambrožič
Kdo pa je pri vas kreativni?
Dejan Jontes
Lepo je biti preprost: stereotipne reprezentacije razreda v situacijskih komedijah
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Andraž Poeschl
O Sloveniji na svetovnem prvenstvu
Zvezdan Martič
Vizija TV Slovenija: Strogi profesionalni standardi, več urbanih vsebin, večja vključenost gledalcev ...
Zoran Medved
Stavka na RTV Slovenija: Ostajajo problemi, zaradi katerih še nihče ni stavkal
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Eva Vrtačič
Telo kot stroj, dr. House kot genialni mehanik
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Eva Vrtačič
Zakaj se sploh igramo, če že vse vemo?
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Eva Vrtačič
Ideologija v kuharskih oddajah
Eva Vrtačič
Razkrinkane izbire
Boris Čibej
Združene države Amerike: Lisičje novinarstvo
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Marko Milosavljević
Razdruženi propadajo
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Brankica Petković
Glas poslušalcev in gledalcev
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Roman Kuhar
»Voditelj oddaje pa ni Rom«
Enisa Brizani
Amare Droma, Amare Drumija, Mengere Droma, Naše poti
Zvezdan Martič
Medijske hiše srečajo nove medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Majda Juvan
Zakaj je v frizerskem salonu frizer in kaj ima s tem pokojni RGL?
Irena Vide
Lokalna novica je kraljica
Gojko Bervar
Radijsko tekmovanje Prix Europa 2007
Nagrada novinarju Gašperju Lubeju
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Kaja Jakopič
Bum časopisnih spletnih televizij
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Spletne televizije izziv za medijske regulatorje
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Marko Jenšterle
Venezuela: Napoved odvzema frekvence nastarejši zasebni televiziji
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Brankica Petković
Zakaj ni odzivov na procese zatona RŠ in Marš?
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Špela Stare
Zgovoren obseg kadrovskih menjav na RTV Slovenija
Gojko Bervar
Varuh poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija
Boris Bergant
Avstrija: Vihar na javni radioteleviziji
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Tanja Taštanoska
Mlačna drža novinarjev RTVS
Boris Vezjak
Resnica sklicevanja na dr. Hoffmann-Riema
Marta Gregorčič
Javni prostor: Negujmo ga tam, kjer je in odpirajmo tam, kjer se je zaprl
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Neva Nahtigal
Romi o medijskih vsebinah za Rome
Zoran Medved
Komentar - napačno pojmovanje ali ideološki konstrukt?
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Javna radiotelevizija za vse!
Brankica Petković, Helmut Peissl
Monopoli premaknejo medije v desno
Maruša Krese
Najboljše, kar lahko da radio
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Gašper Lubej
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV
Marko Milosavljević
Predvolilna soočenja na RTV Slovenija – Bi lahko bila ožja, a bolj relevantna?
Tonči Kuzmanić
Televiziranje kot ničenje sveta
Bojan Golčar
»Mrtvorojeni otrok« države s prevelikim številom rtv-organizacij?
Boštjan Nedoh
Italija: Televizije trdno v Berlusconijevih vajetih
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Renata Šribar
Toliko o samoregulaciji pornografije
Bojan Golčar
Bo v etru še kaj programov posebnega pomena?
Andrej Stopar
Kako bo poslej EU odmevala v programih Radia Slovenija?
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Anita Mikulič
Otroci in televizija
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Marko Milosavljević
Nuja transparentnosti na RTV Slovenija
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Ksenija Horvat
John Simpson: Poročila z nikogaršnje zemlje – Poročanje o svetu (1)
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Petra Oseli
Nove socialne dimenzije televizije
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Tomaž Gerden
Celina z imenom Slovenija
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Marko Prpič
Zgodovina radiotelevizije v Veliki Britaniji
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Rajko Gerič
Najlažje se je odreči programu
Katja Škoberne
Javna televizija in profilirane oddaje
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Petra Oseli
Ima tretji radijski sektor v Sloveniji prihodnost?
Goran Ivanović
Vpliv ameriškega skupnostnega radia
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Lucija Bošnik
Ameriški mediji – tempirana bomba?
Ksenija Horvat
Ko tudi dva novinarska vira nista dovolj
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Suzana Žilič-Fišer
Prihodnost televizije
Ksenija H. Vidmar
Televizijska konstrukcija 20. stoletja
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Rajko Gerič
Civilna družba rada glasuje tajno
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
TV3 bo preživela
RTV Slovenija
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Grega Repovž
Televizijska soočenja in podobe političnih tekmecev
Bojan Krajnc
Zakaj bi televizija bila servis lova na volilce?
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Bojan Golčar
Zakaj si univerza lasti Radio Marš?
Barbara Bizjak
Število obiskov razkriva edino Večer
Omejevanje je nedemokratično
Gregor Belušič
TV Duh
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Sandra Bašić-Hrvatin
British Journalism Review
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Marjan Moškon
Priložnost za primerjanje
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Matjaž Gerl
Kakšno javno televizijo potrebujemo in kakšno si lahko privoščimo
Brankica Petković
Usoda »vaških televizij«
Goran Ivanović
Televizija na internetu
Kaja Jakopič
Neuradno o medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Goran Ivanović
Radio v vsako vas
Vera Grebenc
Radio-aktivna civilna družba
Matjaž Gerl
Veliki bratje slovenske radiodifuzije
Zoran Medved
Gledanost informativnih oddaj upada
Matjaž Gerl
Gneča v etru
Igor Brlek
Utapljanje v valu komerciale
Borut Savski
Internetovska radijska kreativnost
Marko Prpič
Več omejitev in večji pritiski
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Matjaž Gerl
Med cenzuro in anarhijo
Rastko Močnik
Javne betice
Breda Luthar
Kakšen je politični učinek apolitičnega žurnalizma
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin
Državni ali javni servis
Breda Luthar
Politika teletabloidov
Novinarski večeri
15.09.2005
Mirko Galić, Sandra Bašić-Hrvatin
Javne radiotelevizije in učinki zakonodaje
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
10.05.2002
Josri Fouda
Al Džezira – arabski CNN?
23.11.2001
Gwyneth Henderson, Veran Matić, Danail Danov, Goran Gavrilov, Sandra Bašić-Hrvatin
Privatni vs. javni elektronski mediji: kdo bolje služi javnosti?
12.03.2001
Vlasta Jeseničnik, Aleksander K. Simonov
Kdo obvladuje rusko "glasnost"?
01.02.2001
Petr Kopecky, Rajko Gerič
Ne dam svoje televizije!
12.09.2000
Denis Latin, Bojan Krajnc
Televizijsko odpiranje tabujev
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.09.1999
Robert Ottenhoff, Boris Bergant
Javnovizija
25.09.1997
Peter Knowles, Tomaž Perovič
Televizija hitre prehrane
Omizja
25.11.2008
Edvard Žitnik, Miha Lampreht, Miha Drozg, Ervin Hladnik Milharčič, Gorazd Kovačič, Marta Gregorčič, Jože Vogrinc
Podoba sveta v televizijskih poročilih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
12.05.2005
Karol Jakubowicz, Werner Rumphorst, Branko Grims, Sašo Gazdić, Boris Bergant, Rosvita Pesek, Tatjana Pirc
Prihodnost javne radiotelevizije v Sloveniji
19.04.2001
Janez Kocjančič, Božidar Zorko, Vlado Senica, Rajko Gerič, Matevž Krivic, Marko Milosavljević
Perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji