N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
uvodnik
medijski trg
medijska politika
po referendumu
media watch
samoregulacija
dostop do informacij javnega značaja
hramba telekomunikacijskih podatkov
položaj novinarjev
mediji v svetu
dokumentarni film
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Snovalci novega zakona o RTV so si za nalogo zadali hiter in javnosti netransparenten poseg v javni zavod RTV z idejo, da bi jo politično prevzeli. Tega niso niti skrivali - Načini zmanjševanja pomena strokovne javnosti so bili osupljivi - Glede na število diskreditacij njihovih mnenj ali oseb, bi lahko govorili celo o diskreditacijskih strategijah
V sodobnih filozofskih debatah o demokraciji smemo v širšem smislu govoriti o treh prevladujoče učinkujočih konceptih njenega realiziranja in ustvarjanja, uprimerjenih v treh njenih oblikah: liberalni, participatorni in deliberativni demokraciji. Ko govorimo o liberalni demokraciji, še posebno v zastavku Johna Rawlsa, jo lahko prepoznavamo skozi poudarjeno zavzemanje za celo vrsto osnovnih človekovih svoboščin in pravic, s katerimi zapolnjujemo zahtevo enakosti, pravičnosti ali recimo učinkovitosti v ekonomski sferi družbenih dogajanj. Participatorna demokracija poudarja vlogo državljana, kolikor je ta aktivno vpet v procese družbenega (so)odločanja, še posebno odločitve v sferi ožjih političnih izbir. Deliberativna demokracija vidi eno osrednjih žarišč demokratičnega pulziranja v poudarjanju vloge avtonomnih osebnosti in njihovi interakciji znotraj odprte in javne razprave - javnega premisleka (public deliberation) o rečeh, ki zadevajo vse.

Če pogledamo vse tri poudarke - svobodo in enakost, politično participacijo in javno razpravo -, ki ločujejo naštete »modele« demokracij, bi se smeli strinjati, da so vsi trije elementi verjetno enako pomembno konstitutivni in morebiti celo prepleteni vidiki vsake zrele demokracije. Svoboda v državi brez udeležbe ali udejstvovanja državljanov je nesmiselna in samozadostna. Politična udeležba brez svobode in enakosti med njimi je odvečna in prazna. Politično udejstvovanje in svoboda pa državljanom ne koristita, če niso dani najboljši pogoji, v katerih lahko transparentno, v pretoku vseh informacij, ki so nam na voljo, javno ocenjujejo in diskutirajo o političnih odločitvah, ki zadevajo njihovo skupno bivanje in blagostanje. Misleci, kot so Jon Elster, Jürgen Habermas ali Nobelov nagrajenec Amartya Sen, so pomembni promotorji ideje javnega premisleka in njihovega vpliva na demokratične procese. Ni odveč ponoviti, da so bistvene sestavine te ideje spoštovanje pluralizma vrednotnih in političnih orientacij, tolerantna naravnanost za različne poglede in življenjske sloge. Javni premislek s svojim konceptualnim okvirom zahteva odprto javno diskusijo o neki zadevi, ki je splošnega značaja in pomena za prav vse državljane. Njegova naloga je torej, da vzpodbuja in motivira politično in državljansko vpletenost in soodločanje ljudi v javnostnih procesih preobrazb v družbi.

Preizkus možnosti javnega premisleka
Pri referendumu o novem zakonu o RTV smo imeli še eno lepo priložnost, da načela javnega premisleka prakticiramo in jih vzamemo zares.1 Ideja o tem, kako naj bolje deluje javni RTV zavod - torej javni RTV servis, kar sta nacionalna radio in televizija, za katera vsi državljani plačujemo naročnino -, je bila kot ustvarjena za to, da vidimo, v kakšni meri v Sloveniji zmoremo zadostiti takšnim načelom. Toda namesto diskusije na najširši politični in strokovni ravni ali skupnega, državljanskega premisleka smo dobili nekaj povsem drugega: najprej novi zakon o RTV, za katerega še danes ne vemo, kdo ga je res napisal; njegovo tajno pripravo; hiter sprejem zakona v državnem zboru brez javne razprave in sodelovanja komunikološke in novinarske stroke; brezglavo vztrajanje, da je novi zakon »odličen«, »popoln« in zaupanje, češ da moramo njihovim piscem verjeti na besedo; končno referendumsko odločanje o zakonu in še pred tem ostro in burno enomesečno referendumsko kampanjo, ki je pokazala pravo obličje tega, kakšen javni premislek v Sloveniji leta 2005 sploh zmoremo.

Snovalci novega zakona o RTV so si za nalogo verjetno zadali hiter in javnosti netransparenten poseg v javni zavod RTV z idejo, da bi jo politično prevzeli. Tega niso niti skrivali. Tone Jerovšek, profesor prava, nekdanji ustavni sodnik in podpornik nove oblasti, je z eno besedo opisal vsebinsko bistvo zapleta ob tem zakonu: »Kaj pa je pravzaprav narobe, če javna televizija postane vladna televizija; vlada je vendar zanjo odgovorna.« Srž dileme je jasno zastavljena: bomo temu mnenju pritegnili ali ne? Javni premislek o tako usodnem vprašanju je že na začetku začel kazati prve hibe, kajti nezaupanje je bilo ab ovo vgrajeno vanjo, zaradi česar se je spontano porodila potreba po dodatnem arbitriranju tujih medijskih ekspertov. V običajnih okoliščinah nadvse običajna praksa. Toda kakšna zmota! Zdi se, da so bili posebne obravnave deležni prav vsi med njimi, ki so bili povprašani za mnenje o novem zakonu. Da je predlagatelje zakona Branko Grims, sicer magister politologije, gladko pometel z domačo strokovno javnostjo in »tako imenovano« civilno družbo, je bilo po prejšnjih pogumnih in nič kaj sramežljivih obračunih z njima tudi pričakovati. Toda da so bili iste obravnave deležni tudi tuji medijski poznavalci, je preseglo vsa pričakovanja o doseženih demokratičnih standardih, med katere spada tudi kultura spoštovanja drugačnega mnenja in strokovnosti poučenih.2

Strategije razvrednotenja
Načini zmanjševanja pomena strokovne javnosti so bili osupljivi. Glede na število diskreditacij njihovih mnenj ali oseb, bi lahko govorili celo o diskreditacijskih strategijah. Pa jih v grobem naštejmo, čeprav bi si zaslužili obširno analizo: prvo bi imenoval za »osebno diskreditacijo«. Karol Jakubowicz, predsednik direktorata za medije iz Sveta Evrope, je bil označen za »tretjerazrednega uradnika« (Niko Grafenauer), za »evrokrata« (Miro Petek). Strokovna javnost je ničvredna: »Tisti, ki so se oglasili do zdaj, so znali povedati samo psovke in nič drugega.« (minister dr. Vasko Simoniti). Dr. Werner Rumphorst, predsednik pravnega oddelka iz Evropskega združenja javnih radiotelevizij, je »debelo lagal« (Branko Grims), pa tudi »del stroke zlorablja svoje akademske nazive in univerzo, ki ji pripadajo, za to, da pod krinko stroke prodajajo navadna politična sporočila in predsodke. Takih ‘strokovnjakov’ najbrž res ne more vlada vključiti v postopek izdelave novega zakona.«3 Domači strokovnjaki so se, kot je bilo rečeno post festum, izkazali za zmotljive »guruje javnega mnenja«.4 Nadalje je Aidan White, sekretar Mednarodne zveze novinarjev, postal »modrijan«, ki žaljivo svetuje, da bi »tak zakon na Finskem deloval«.5

Druga strategija je bila ob razpadu Jugoslavije že videna »užaljena nevesta« - dovolj ironično smo jo že občutili na svoji koži ravno Slovenci zaradi svojih »odcepitvenih teženj«, toda zdaj se zgodba ponavlja. Tako Aidan White ne zmore »odprtega evropskega dialoga«, zaradi česar so »nevredne njegove izjave, s katerimi je družbe enakopravnih držav članic Evropske unije delil na tiste z daljšo in tiste s krajšo demokratično tradicijo, na tiste z nižjo in tiste z višjo politično kulturo«6; »gre zgolj za izražanje nekega povsem nesubstanciranega mnenja«.7 Evropski predstavniki institucij so nekredibilni, govorijo v svojem imenu, govorijo »paternalistično« in žaljivo. Torej: White ne zmore duha kulturnega dialoga, ker nas uvršča v države brez demokratične tradicije ali s krajšo demokratično tradicijo, čeprav smo mi v Evropi in demokraciji že od zdavnaj. Zato si ne smemo dovoliti, kot pravi akademik Drago Jančar, da »bi si pustili soliti pamet od ljudi, ki nam hodijo razlagat, da ni dovoljeno volu, kar je dovoljeno Jupitru«.8

V tretjo strategijo je sodila »kulpabilizacija« tujih mnenj skozi pripis »osebnih stikov« in interesov njihovih izjavljalcev: White je bil menda na osebnem obisku v Sloveniji. Karol Jakubowicz tudi. Njihova stališča so osebna in subjektivna stališča, ki nimajo vpliva in so pristranska. Tuji strokovnjaki so »kupljivi«, »prihajajo k nam po naročilu določenih političnih opcij«.9 Četrta strategija je bila še posebej absurdna in bi jo označil za demarkacijo strokovnjakov z »nekulturneži brez bontona«: Aidan White, Karol Jakubowicz idr. so nekulturni. Razlog je impresiven: ne odgovarjajo na poslana pisma (Andrej Aplenc), kar kaže na to, da so pristranski, brez bontona in da komunicirajo zgolj s tistimi, ki jim ugajajo. Peta strategija je bil pripis intelektualne inferiornosti: predlagatelji referenduma menda »cukajo za rokav evropske birokrate skromnega intelektualnega dometa«10. Tako je bil denimo White primerjan s »kondukterji, ki pravijo, da nimamo prave karte za prvi razred«.11 Šesta strategija je bila diskreditacija tujih mnenj: tako je, denimo, Grims analizo sektorja za medije pri Svetu Evrope označil za »pravno nekorektno in nepravilno«, »politološko zgrešeno« in »popolnoma ničvredno stvar«.12

Agumentativne zmote in prevare
Pomembno je poudariti, da je bila diskreditacijska taktika le eden izmed mnogih prijemov zagovornikov novega zakona - preferenčni diskurz ad hominem namesto ad rem je z novo oblastjo zlahka dobil domovinsko pravico in njeni protagonisti so neustrašni z njim tudi pred Evropo. Argumentacija, usmerjena proti človeku in zadovoljna s psovko in posmehom, je eden najbolj prozornih načinov razpravljanja, ki bi se mu morali v velikem loku izogniti. A ni edina. V smislu analize neformalne logike in teorije argumentacije sem naštel 22 argumentativnih zmot in prevar - hitra in variabilna ocena, saj je teh verjetno še veliko več.13 Ključno za našo razpravo o nezmožnosti diskusije in ovirah zanjo pa je prepričanje, da je bil javni premislek v primeru novega zakona evidentno že po sebi moteč in v njem ni bilo prostora za racionalnost, spoštovanje in upoštevanje drugačnega mnenja in stik z realnostjo.14 S tem se je razodelo ne le to, da so motivi za sprejem tega zakona ozko politični, temveč paradoksalno tudi, kakšne so preference odprtega civilnega dialoga in kakšen bo ta videti v prihodnje. Povsem nedopustno in škandalozno ostaja dejstvo, da so pisci zakona do zadnjega ostali v tajnosti in anonimni, in sicer pod pretvezo, da jih je potrebno ščititi pred »žaljivkami« iz javnosti.15 Takšen neverjeten de te fabula narratur je povsem na mestu: kot da bi g. Grims druge sodil po tem, kar sam počne.

V situaciji osebnih šikaniranj, zanikanj strokovne pristojnosti osebam in institucijah najvišje ravni, kot je Svet Evrope, političnih diskreditacij in žaljivk se je res težko pogovarjati in rezonirati v skupno dobro.16 Je potemtakem sploh še kje kakšno ekspertno mnenje, ki bi govorilo v prid zagovornikom novega zakona o RTV? Seveda je: Branko Grims in mag. Klemen Jaklič, doktorand ustavnega prava na Harvardu, sta nekajkrat citirala in prisegla na mnenje nemškega ustavnega sodnika dr. Hoffmann-Riema. Po njegovem mnenju naj bi sistem neposrednega imenovanja civilne družbe v programski svet RTV bil povsem sprijen: omogočal naj bi zlorabo politike, skrito pod krinko civilne družbe. Toda izkazalo se je, da se s tem stališčem dr. Hoffman-Riem sploh ne strinja, hkrati pa je zanikal takšne svoje navedbe.17 Če odštejemo politične podpornike iz Evropske unije, predlagateljem novega zakona ni uspelo pridobiti niti enega veljavnega strokovnega mnenja iz tujine. In kar je še huje: za to si sploh niso prizadevali! Rezultat referendumske »deliberativne agonije« je škandalozen, tako kot je trend dramatičen: namesto javne razprave in odprtega dialoga, ki ga je bilo v vročih dnevih kampanje prav zaradi nje pričakovano manj, smo dobili njuno čisto negacijo, kar kaže na nastali demokratični deficit. Slovenija se je, gledano s perspektive strpne in argumentirane razprave in upoštevanja strokovnih stališč drugih, znašla na dobri poti pospešene dedemokratizacije.18

Padec na izpitu demokratičnosti
Spomnimo, da »model« deliberativne demokracije temelji na idealnih razmerah, po katerih se s pomočjo nepristranosti, racionalnosti in karseda širokega znanja povzpnemo do relevantnih spoznanj in dejstev, ki so potem podlaga za naše odločitve. Bolj kot so pogoji za naš javni premislek izpolnjeni, boljše, ustreznejše in tudi moralno pravilnejše bodo naše odločitve in ravnanje. Demokracija neguje politično svobodo in svobodo participacije, izražanja mnenja in volilne izbire. Demokratični politični sistem je instrumentalno pomemben za vsakršno oblast, da lahko odgovorno ravna na podlagi javnega mnenja in kritike politične opozicije in civilne družbe. V Sloveniji bi težko rekli, da takšnih vrednot nimamo. Toda v zadnji referendumski epizodi smo vendarle padli na izpitu: politično-sistemski okvir in deklarirana svoboda participacije ob referendumskih volitvah nista prispevali k širši strpni javni razpravi, še zlasti ne argumentirani.19 Drugačno mnenje je bilo grobo izločeno in šikanirano. Okoliščina, v kateri bi lahko svojo demokratično participatorno vlogo državljani vzeli zares, je izostala. Kritična strokovna javnost, domača in tuja, je bila v razpravi o novem zakonu o RTV grobo izključena, smešena in zasramovana. Večkrat je bila jasno izražena nezaželenost vsakršnega mnenja iz evropskih institucij, ki ni skladno s pričakovanji.20

Trpko spoznanje ob kakofoniji predreferendumskega vpitja in diskreditacij, ki smo jih bili deležni od vložitve zakona o RTV, kaže in naznanja, da v Sloveniji z novo oblastjo pod taktirko Janeza Janše stopamo na pot reduciranja demokratičnih pridobitev. Bolj formalni sestavini enakosti (liberalizem), udeležbe (participacija) se zlorabljata na spregledanem, manj formalnem poligonu javnega premisleka: racionalne izmenjave z razlogi podkrepljenih stališč. Zatekanje v oblike manipulacij in diskreditacij sicer lahko pripelje do formalne volilne referendumske zmage, toda zaradi sklicevanja na demokratična načela ne prispeva kaj dosti h kredibilnosti in porastu demokratične kulture. Zanikanje uravnoteženega javnega premisleka je - ob tudi drugih indicih, recimo v sferi zanikanja avtonomnosti sodstva, človekovih pravic, načel pravne države - postalo pomembna in očitna sestavina dedemokratizacije in počasnega odmika v avtokratski model vodenja države. V tem državljan igra pasivno vlogo volivca, ki izbira in voli v skladu s predstavami, željami ali zahtevami aktualne oblasti, pri čemer je svetovnonazorsko, ideološko in predvsem glede na poznavanje relevantnih dejstev ustrezno »prepariran«.21 Ob tem se protagonistom tovrstnih preparacij ni težko spustiti celo tako daleč, da zavirajo in zavračajo pridobitev tujega mnenja. Prekratko bi bilo reči, da se tega novi akterji dedemokratičnih procesov v Sloveniji vse premalo zavedajo: na svoj način še predobro vedo, kaj počnejo.22 S tem nase ne prevzemajo samo odgovornosti za javno RTV, kot so si modno celo zastavili za nalogo in dolžnost, pa tudi za druge medije, ki utegnejo slediti nastavljenemu kopitu političnega prevzema. Nase jemljejo polno odgovornost tudi za splošno demokratično stanje in razpoloženje v državi.

1 Na deklarativni ravni je vedno vse lepo in prav. Toda paranoidna gesta (hipo)teze, po kateri javno RTV obvladujejo Kocijančič in komunistična klika (Branko Grims) in Forum 21 (Danilo Slivnik), se je izrodila v že večkrat videno uspelo manipulacijo. - Ki pa mogoče ni samo manipulacija: že nekaj interpretov je opozorilo, da se nova desna oblast ravna po principu zrcalne podobe kritiziranega. Bori se za domnevno demokracijo, a ves čas dokazuje, da ni demokratična; obsoja totalitarizem, a ob tem ravna totalitarno; obsoja pomanjkanje pluralizma mnenj in medijev, a ga sama najbolj omejuje. V slovenskem teoretskem prostoru večkrat citirani Hegel, po katerem je »zlo v pogledu, ki vidi zlo«, zanjo velja v največji meri: bori se natanko proti temu, kar sama producira. Bori se torej z lastno fantazmo in strahovi, ki so sredi nje same. Kritika, ki pravi, da se sama ravna kot domnevna komunistična oblast, je zato prekratka: ne gre za ponovitev vzorca, temveč za imanentno gesto nove ideologije.
2 Posebno presenetljivo je dejstvo, da sta Branko Grims in kulturni minister Vasko Simoniti zanikala celo vrsto trditev tujih strokovnjakov ali jih razumela drugače: jasno izrečene kritike so bile razumljene bipolarno, celo kot poskus pohvale (Simoniti o mnenju Jakubowicza, Grims o mnenju Rumphorsta). Grims je celo uspel razviti vse možne strategije branj na istem besedilu: strokovno mnenje skupine iz Sveta Evrope je bila zanj »ničvredno«, kar se je nanašalo na 30 strani dolgo kritiko iz ekspertize. Toda ni ga bilo sram pohvaliti se z uvodnim kurtoaznim stavkom v mnenje, ki v splošnem pravi, da je zakon dober. Manipulacija par excellence.
3 Grims o dr. Slavku Splichalu v spletni klepetalnici, 12. 8. 2005. Vir dostopen na .
4 Večer, Grims predstavil »zamolčana dejstva«, 8. 10. 2005.
5 Drago Jančar, O čem govorimo?, ZA RTVSLO.
6 Izjava odbora Jurčičevega sklada je citirana po Večeru, 21. 5. 2005, dostopna tudi na naslovu: . Podpisani pod izjavo so Drago Demšar (predsednik), Janez Bernik, Niko Grafenauer, Drago Jančar, Janko Kos, Lojze Lebič, Primož Simoniti, Jože Snoj, Marjan Strojan, Dane Zajc.
7 Takšno je bilo mnenje upravnega odbora Jurčičevega sklada, ki ga je ustanovila Nova revija. O moralni dvoličnosti ob opisu stanja demokracije v Sloveniji s strani podpisnikov pisma proti izjavi Aidana Whita glej: Boris Vezjak, Slovenski novinar kot deseti brat, Večer, 28. 5. 2005; isti članek je dostopen tudi na: http://www.zofijini.net/mediji_novinar.html.
8 Drago Jančar, Za proti, Delo, 17. 9. 2005.
9 Janez Juhant, Družina, 18. 9. 2005.
10 Drago Jančar, nav. članek.
11 Drago Jančar, nav. članek. Prav neverjetno se zdi, da Drago Jančar, ki je do državnozborskih volitev 3. oktobra 2004 izkoristil vsako priložnost, da bi Slovenijo predstavil kot drugorazredno totalitarno provinco, ki ne sodi v Evropo in jo med drugim primerjal z republiko Kitajsko, zdaj hiti razlagati, kako takšnih nesramnih primerjav ne bo dovolil. Za njegove citate primerjaj že navedeni članek: Boris Vezjak, Slovenski novinar kot deseti brat, Večer, 28. 5. 2005.
12 STA, 21. 9. 2005.
13 Primerjaj seznam in opis zmot na strani: http://www.zofijini.net/mediji_zmote.html. Naj jih zaradi pomanjkanja prostora zgolj naštejem: ob izpostavljenih oblikah manipulacije, diskreditacije in žalitev so tu še (2) argument iz dosedanjega političnega upravljanja RTV-hiše, (3) domnevne brezhibnosti novega zakona, (4) državne narave javne RTV-hiše, (5) neustreznosti in netransparentnosti zastopanosti civilne družbe, (6) argument iz nesprenevedanja in moralne superiornosti, (7) argument iz evropske primerljivosti, (8) argument iz odgovornosti, (9) argument iz protiustavnosti sedanjega zakona, (10) slabe obveščenosti, (11) boljšega programa in manjše RTV naročnine, (12) poskusov cenzure in tehnično slabega programa, (13) neodvisnosti novinarske avtonomije od zakona, (14) argument iz premajhne fleksibilnosti novinarjev do aktualne oblasti, (15) argument, da je novi zakon preprosto boljši od prejšnjega, (16) argument iz strokovne podprtosti novega zakona, (17) argument iz prihodnosti - počakajmo, kaj bo prinesel zakon, (18) argument iz evropskih vrednot, (19) argument iz legitimnosti oblasti, da piše nove zakone, (20) argument iz škodljivosti predstavljanja športa kot gladiatorstva, (21) argument govedorejcev in negativne predstavitve kmetijstva, (22) argument iz boljših filmov in programa na komercialkah.
14 O novem tipu racionalnosti in novi metafiziki glej Boris Vezjak, RTV-IZMI, Mladina, 3. 10. 2005. Isti članek še na: http://www.zofijini.net/mediji_medijska.html. Znano in večkrat ugotovljeno je bilo, da je ministrstvo za kulturo upoštevalo minimalno število predlogov in amandmajev k zakonu.
15 Glede anonimnosti piscev glej še članek Zofijinih ljubimcev: Anonimni strokovnjaki, Večer, 1. 10. 2005, str. 45. Isti članek še na: http://www.zofijini.net/koticek_anonimni.html. Opozoril bi še na dejstvo, da okoliščina referendumske kampanje, ki naj bi bila že po definiciji vroča, nemiroljubna in zabeljena z nizkimi udarci, torej pregnetena z nekim »saj nismo mislili tako hudo«, v danem primeru ne vzdrži olajševalnega kredita - razprava med kampanjo se ni v ničemer razlikovala od razprave pred njo in ocen po njenem izteku. V tradicionalnih demokratičnih sredinah po koncu volitev iz tega razloga sledijo opravičila, zanikanja in priznanja političnih akterjev, ob obveznem trepljanju po ramenu in zavedanju o skupnem političnem prostoru. Ničesar od tega v Sloveniji nismo bili deležni in verjetno tudi ne bomo.
16 Zato je cinizem posebne vrste, ko ideologi nove oblasti, recimo dr. Peter Jambrek na čelu Zbora za republiko, ponavljajo fraze o sproščanju medijev, ki da so zavrti. Dva dni pred referendumom je tako Jambrek objavil še zadnji tovrstni apel, po katerem upa, da bo referendum »končno kritično prevetril medijski prostor, tako zelo potreben za sproščeno in nezavrto pluralno slovensko občestvo«. So bile vse naštete diskreditacije potemtakem oblike sproščanja? In ali ne bi potemtakem kazalo govoriti o nesproščenosti institucij, kot so Svet Evrope, Mednarodna zveza novinarjev in Evropsko združenje radio javnih radiotelevizij? In kako razložiti enigmo o tem, da so nesproščene sredine in občestva vedno tista, ki se ne strinjajo s tabo?
17 Primerjaj zapis o njegovem demantiju v: Mladina, 10. 10. 2005. Izvorno pismo dr. Hoffmann-Riema in komentar objavljen na: http://www.zofijini.net/mediji_hoffmann.html.
18 Presenetila ni niti izjava predsednika vlade in SDS Janeza Janše, ki je volivke in volivce nagovoril z izključujočo zastraševalno taktiko: »Komaj smo se znebili ureditve, v kateri je odločala manjšina, pa nam spet prihajajo na plan z zastarelimi vzorci. Ni naključje, da so v ospredju in v ozadju kampanje proti zakonu številni posamezniki, ki so leta in leta vladali v Sloveniji, ne da bi jih kdo izvolil. Očitno se jim še vedno kolca po dobrih starih časih. Čas je, da jim odločno rečemo: Dovolj je bilo.« (časopis Za RTVSLO, september 2005) Citat se bere kot Janšev politični manifest in je indikativen za njegov diskurz vladanja: izključevanje, svarilo, namigovanje se nalepijo na nevidnega sovražnika, temu sledi obljuba boljše prihodnosti.
19 Trend neargumentirane in manipulirane razprave je bilo zaslediti že pri prejšnjem referendumu o usodi t. i. tehničnega zakona o izbrisanih 4. 4. 2004 in nato še na državnozborskih volitvah 3. 10. 2004, vendar sta obseg, raznovrstnost in globina manipulativnosti dosegli svoj višek ravno ob razpravi o uveljavitvi novega zakona o RTV. Ker gre za iste politične akterje, imamo očitno opravka z vedno pogumnejšimi tvorci tovrstne prakse.
20 Primerjaj analizo strategij izmikanj Branka Grimsa o tem, da bi pridobili mnenje Sveta Evrope: Boris Vezjak, Grimsova munchhausenska metoda, Mladina, 5. 9. 2005. Isti članek je dostopen še na: http://www.zofijini.net/mediji_grimsova.html.
21 Nekam pričakovano novi oblastniki vsako novo manipulativno zmago ustrezno hvalisavo podkrepijo z govorico o novi zmagi demokracije (sic!), volje ljudstva (sic!), argumentirane razprave (sic!) in sploh uspešne demokratizacije države. Kot da bi želeli zanikati nastali manko in kot da bi vedeli, da to ne ustreza resnici. Branko Grims je recimo nekajkrat ponovil misel o prihodnosti svojih lastnih otrok, pa tudi naših: »Glasujte za, da bodo naši otroci rasli v demokratičnem svetu.« (Javna tribuna v Celju, 16. 9. 2005)
22 Zanimivo je tudi vprašanje, v kakšni meri se tega zaveda intelektualna in strokovna javnost. Molk novinarske srenje, predvsem zaposlenih na RTV, je srhljiv in po svoje zgovoren. Civilna družba se je ob referendumu res oglasila, a ob Pobudi za javno RTV, ki je združevala novinarje in medijske strokovnjake, Mirovnem inštitutu in Liberalni akademiji ni bilo artikuliranih prav veliko protestov. Se je v civilno družbo že naselil strah?

izpis

Tanja Taštanoska

Mlačna drža novinarjev RTVS
27,8 milijona tolarjev ZA, 9.5 milijona PROTI - V Delu "tehnična napaka" pri vstavljanju letaka proti zakonu - Zloraba citatov v letakih za propagandne namene - Manko etičnih pravil o referendumskem poročanju na RTVS
Giganti s sloganom "ZA boljši program" in z ilustracijami jeznega gledalca v narodni noši pred televizijo s programom polnim ponovitev, v katerih je marsikdo prepoznal avtorski slog Mikija Mustra, ali s podobo marionete in dečka s trobento s sporočilom proti novemu zakonu o RTVS, so od začetka septembra nagovarjali volivce po Sloveniji.

Trikrat več sredstev za kampanjo zagovornikov
Nasprotniki zakona so v kampanjo vložili skupaj nekaj več kot 9,5 milijona tolarjev. LDS je svoje stroške kampanje ocenila na dobrih 5 milijonov tolarjev, SD na 3,5 milijonov. V kampanjo se je samostojno vključila tudi Liberalna akademija, ki je porabila 600.000 tolarjev in zbrala dobrega pol milijona prostovoljnih prispevkov. Poleg plakatov so z javnostmi komunicirali še z razglednicami, majicami in zloženkami, radijskimi oglasi, tri dni pred referendumskim molkom pa tudi s televizijskimi oglasi. Pobudniki referenduma so oblikovali tudi spletno stran http://www.referendum-rtv.si, na kateri je skupno strankarsko uredništvo sproti objavljalo sporočila, novice in demantije iz predreferendumskega dogajanja. Povezava je s strani vodila na "Dnevnik zlomljenje piščali"1, spletni dnevnik, v katerega so svoje prispevke vpisovali večinoma nepodpisani avtorji, ki pa ni dopuščal komentarjev 1738 različnih obiskovalcev, ki so se v času do referenduma znašli na spletni strani.

Združena koalicija je po podatkih SDS za kampanjo porabila 27,846.404 tolarjev, od tega je SDS prispevala delež v višini 16,5 milijona tolarjev. Kampanjo so pokrili s postavitvijo stojnic, na katerih so delili letake, oglasi in glasilo ZA RTV SLO. Kampanja naj bi temeljila na neposrednem stiku z volivci, "ker je bil prioritetni namen kampanje predstaviti vsebino zakona, saj je bila ta možnost tekom javnih soočenj in drugega medijskega pokrivanja precej okrnjena", pravi piarovka Janja Pavlin iz SDS. Glasilo, ki ga je pripravil skupni uredniški odbor referendumskega štaba koalicijskih strank, so natisnili v 720.000 izvodih in ga prek Pošte Slovenija dostavili vsem slovenskim gospodinjstvom.

V Delu umanjkal letak LDS
Na poti do nabiralnikov pa so se zataknili letaki LDS. V oglaševalskem delu kampanje je LDS tik pred referendumom doživel "črni petek". Na petek pred referendumskim molkom naj bi Delo v časopis vložilo letake LDS-a z vsebino proti zakonu, pa se to ni zgodilo. Na Delu so sicer hiteli pojasnjevati, da je prišlo do tehnične napake in da bodo letak še isti dan distribuirali naročnikom in tako popravili škodo. Toda preverjanje na petih različnih naslovih na različnih koncih Ljubljane je pokazalo, da letakov v nabiralnikih naročnikov ni bilo niti do 18. ure. Tiskanje, vlaganje in distribucija letakov je po navedbah LDS stala približno 2,5 milijona tolarjev. Za zdaj na LDS niso želeli potrditi ali zanikati, da bodo proti Delu zaradi kršitve pogodbenih obveznosti tudi sodno ukrepali.

Zloraba znanih oseb v propagandne namene
Na obeh straneh referendumske kampanje so si pri izdelavi gradiv za letake in brošure prilastili nekatere prepoznavne osebnosti in njihove izjave brez vednosti in privoljenja uporabili v gradivu. V propagandnem časopisu ZA RTV SLO je nastopil dr. Jože Vogrinc, ki je v izjavi za Delo zanikal, da bi privolil v objavo svojega citata v koalicijskem glasilu in se še enkrat opredelil proti novemu zakonu o RTV.2 Predsednik društva Slovenskih pisateljev Vlado Žabot, ki so si ga "sposodili" v letaku LDS, je prav tako protestiral proti zlorabi: "Menim, da med visoke demokratične standarde sodi tudi to, da mora oseba, katere ime, izjavo ali fotografijo želi kdor koli uporabljati v propagandne namene, na to pristati."3 Proti rabi svojih izjav v letaku LDS sta protestirala tudi urednica informativnih in izobraževalnih programov TVS Tanja Starič in predsednik društva novinarjev Gregor Repovž. V LDS so se branili, saj da so bile vse izjave izrečene javno in da so navedli vir.4 Na vprašanje o avtorizaciji izjav tudi v SDS odgovarjajo, da je avtorizacija stvar tistega, ki je izjavo prvi objavil, oni pa da so uporabili le že prej objavljene izjave. Po predreferendumski kampanji torej obstaja nekakšen konsenz med strankami obeh političnih hemisfer, da je dopustno v propagandnem gradivu objavljati izjave ljudi brez njihovega soglasja.

Propadla ideja o brošuri RVK, za obveščanje 7 milijonov tolarjev
Za nepristransko obveščenost volivcev pred referendumom naj bi poleg medijev po svoji zakoniti dolžnosti skrbela tudi Republiška volilna komisija. Po njenih ocenah naj bi izvedba referenduma stala skupaj 620 milijonov tolarjev. Od tega so objave v časopisih Delo, Dnevnik in Večer stale sedem milijonov tolarjev, razglasi na voliščih pa še dodatnih 142.000 tolarjev. To je tudi skupna vsota, ki jo je RVK porabila za obveščanje volivcev o referendumskem vprašanju in vsebini zakona. Zamisel člana RVK in glavnega tajnika SDS, ki je še v začetku septembra zagovarjal izdajo 600.000 brošur z besedilom akta o razpisu referenduma in zakonskega predloga, je ostala neuresničena. Ministrstvo za kulturo (MK) je na prošnjo RVK sicer ocenilo, da bi bila brošura, ki bi jo prejelo vsako gospodinjstvo v Republiki Sloveniji, ustrezen način izvršitve Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, a hkrati zapisalo, da takšna brošura ni medij. Presodilo je, da odločanje o tisku brošur za obveščanje ni v pristojnost ministrstva za kulturo. Tako je ideja o brošuri z besedilom predlaganega zakona obvisela v praznem prostoru podajanja pristojnosti. Ko smo pri Medijski preži spraševali SDS o stroških kampanje, nas je predstavnica za stike z javnostjo Janja Pavlin "prijazno spomnila", da "se za razliko od prejšnjih obdobij tokratna kampanja za referendum ni financirala iz vladnega stroškovnika, tako da je edini strošek vlade predstavljal znesek, ki sta ga povzročili LDS in SD s svojo pobudo za referendum", hkrati pa morda pozabila, da je tudi SDS sama v preteklosti že posegla po instrumentu naknadnega zakonodajnega referenduma. Janez Janša, predsednik vlade, ki se je torej odločila proti dodatnim stoškom kampanje iz proračuna in s tem zapečatila usodo brošure, je v izjavi za televizijo Slovenija na dan referenduma ugotavljal, da "velika večina volivcev sploh ni vedela, kaj je vsebina referendumskega vprašanja, zato je bila tudi udeležba tako nizka".5

"Tako imenovana" javna debata
V javno debato, ki je intenzivno tekla v medijih pred referendumom, so se poleg parlamentarnih strank najaktivneje vključile še Pobuda za javno RTV, ki je zbrala 1211 podpisov in so jo najpogosteje zastopali Slavko Splichal, Manca Košir in Jurij Gustinčič. Za zakon se je opredelil Zbor za republiko, ki so ga najglasneje zastopali Janez Jerovšek, Danilo Slivnik in Peter Jambrek. Pomembno mesto si je izborila tudi RKC, za katero je Janez Jerovšek v radijski oddaji Radijska Porota - Studio ob 17h na Radiu Slovenija6, dejal, da je "Cerkev (…) edina prava civilna družba in ima svojo tradicijo in je to dokazala".

V isti oddaji, pa še velikem številu drugih medijskih pojavljanj, so zagovorniki zakona v govoru delali razliko med "edinimi pravimi" in "tako imenovanimi". Ob pravi civilni družbi smo tako lahko spoznali še termin "tako imenovana civilna družba", ki ga avtor zakona Branko Grims uporablja "za skupine, znotraj katerih, najbrž ne po naključju, vidimo ene in iste obraze, ki smo jih nekoč videli v prvi vrsti prireditev LDS in SD, potem v Forumu 21, nato kot zagovornike t. i. izbrisanih, zdaj pa nasprotujejo novemu zakonu".7

Po istem vzorcu so zagovorniki zakona ločili tudi prave in "tako imenovane strokovnjake".8 V omenjeni "Radijski poroti" je na strani ZA prav ta sintagma prerasla v diskurzivno navado, argumentirana razprava pa se je izgubila v vrtincu diskreditacij in demantijev, ki so ga še hitreje poganjali gromki aplavzi in medklici publike. Diskreditacije so v predreferendumskem času letele celo čez meje države, vladna stran je tako odrekala strokovnost univerzitetnim profesorjem, predstavnikom civilne družbe, priporočilom Sveta Evrope, minister Simoniti pa je Aidana Whita, predsednika Mednarodne zveze novinarjev (IFJ), označil za "arogantnega človeka iz tujine, ki ga nekateri smatrajo za strokovnjaka".9 Bera diskreditacij, ki se je nabrala v času pred referendumom, je prebogata, da bi jo mogli natančno zajeti v tem članku. Nizki udarci v javnih nastopih so v tej kampanji pustili trdovraten madež.

"Kaj pa mi na RTVS?!"
Tako je voditelj Dare Milič posegel v vabilo Mance Košir omizju studia ob 17h, da se po končanem referendumu privrženci in nasprotniki zakona usedejo za skupno mizo in pripravijo boljši zakon. Medklic je ilustrativen za položaj, v katerem so se znašli novinarji in uredniki RTV programov. Razprava je še kako zadevala njihove eksistenčne pogoje delovanja, toda vse od začetka postopkov za referendum se novinarji RTVS, v nasprotju z mnogimi kolegi v drugih medijih, niso kolektivno opredeljevali. Sklep o neopredeljevanju je sprejela koordinacija novinarskih sindikatov RTVS, ki združuje devet sindikatov, saj članske vrste glede vprašanja niso bile enotne. "Sindikat je v razpravi ob sprejemu zakona aktivno sodeloval in tudi uveljavil nekaj nujnih sprememb, za vse predloge sindikata, ki jih je politika zavrnila, pa morajo prevzeti odgovornost zakonodajalci," pojasnjuje svoje videnje vloge sindikata Rajko Gerič, predsednik koordinacije novinarskih sindikatov.

Razlog za neopredeljevanje novinarjev bi bila lahko tudi za referendumske razmere smiselna interpretecija določila iz točke 3.3 Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija, v kateri je zapisano: "Novinarji in sodelavci RTV Slovenija, ki se bodo odločili za kandidaturo na volitvah ali bodo kakorkoli sodelovali v volilni kampanji, v času volilne kampanje ne smejo voditi in urejati oddaj ali pripravljati avtorskih prispevkov. Kakršno koli odstopanje delavca RTV Slovenija od navedenih omejitev povzroči njegov takojšnji suspenz." Na televiziji pa so vseeno odstopali trije novinarji. Javno so se v zvezi z zakonom opredelili Jože Možina in Rosvita Pesek, ki sta se javno pridružila zagovornikom zakona, in Jurij Gustinčič, ki je redno zastopal barve Pobude za javno RTVS: "Odločil sem se popolnoma individualno. Ker je to moje osebno mnenje o področju, s katerim se ukvarjam pol stoletja, in vidim, da se nekatere stvari ponavljajo. Nisem mislil toliko javno nastopati, potem pa te zagrabi vrtinec …" Ker se je javno opredelil, je dobil sporočilo kolegija uredništva, da se ne sme pojavljati v programu. "Poklicali so me iz kolegija in mi povedali, da obstaja že 10 let staro pravilo glede obnašanja novinarjev v času kampanje, ki sem ga prekršil in se zato ne smem pojavljati v informativnem programu," pravi Gustinčič. Dva tedna zato ni hodil na delo, bil pa je kot predstavnik Pobude za javno RTVS kar dvakrat povabljen v oddajo iste televizije in enkrat se je soočenja tudi udeležil.

V nasprotju z Gustinčičevimi trditvami urednica dnevno-informativnih programov na TVS Ilinka Todorovski zanika, da bi bil kdo od novinarjev TVS v času kampanje suspendiran. Kako sta obenem mogoči izjavi Gustinčiča in Todorovske, z odgovorom na vprašanje o suspenzu na nek način pojasnjuje Rosvita Pesek: "Nisem bila suspendirana. Sem pa pričakovala, da bom glede na poznavanje tematike vodila kakšno predreferendumsko soočenje, vendar me uredniki za to niso izbrali. Mislim pa, da če bi V tem času želela voditi odajo o psih in mačkah, ne bi bilo nobenega problema." Suspenz novinarjev se torej ni zgodil z javnim sklepom kolegija uredništva TVS, kljub temu pa so do zakona javno opredeljeni novinarji v času kampanje ostali brez dnevnih zadolžitev. V predreferendumski kampanji se je pokazalo, da RTVS nima jasno opredeljenih etičnih pravil glede poročanja v referendumskem času in sankcij za njihove kršitve.

Prav zaradi pomanjkanja pravil se je lahko razlikoval celo odnos do opredeljenih novinarjev v hišah na eni in drugi strani ceste, na radiu in televiziji. Med radijci je proti zakonu nastopala podpredsednica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Nevenka Dobljekar. Društvo novinarjev je namreč - za razliko od sindikata - nasprotovalo zakonu tudi po začetku referendumskega boja. Še spomladi sta tako sindikat kot društvo skupno protestirala proti ravnanju vlade, ko je ta na hitro sprejela besedilo zakona. Medtem ko se je sindikat umaknil iz politične bitke, je društvo v svoje prostore sprejelo Pobudo za javno RTVS, ki je prav tam doživela svojo predstavitev. Predsednik društva Gregor Repovž in podpredsednica društva Nevenka Dobljekar sta v imenu društva ostro nastopala proti zakonu; pooblastil ju je upravni odbor društva, ki pa se ni posvetoval s širšim članstvom. Več kot 30 novinarjev (večinoma nečlanov društva) je predsedniku DNS očitalo nelegitimnost nastopanja.

Dobljekarjeva o vzdušju pri delu na radiu v času kampanje pravi: "Nisem čutila nikakršnih pritiskov, prej nasprotno! Od vodstva sem dobila vse informacije, ki sem jih potrebovala. Nikakor pa nisem mogla razumeti mlačne drže," pravi Dobljekarjeva o kolegih, ki so se prostovoljno odpovedali sodelovanju v debati o prihodnosti RTVS. Dobljekarjeva v nasprotju s televizijskimi kolegi ni bila niti "tiho" suspendirana.

Ministrovo izbiranje sogovornikov
Odmevi, petek 23. september. Zadnja informativna oddaja pred volilnim molkom je prinesla presenečenje. Gledalci smo pred ekrani pričakovali še zadnje soočenje. Dobili smo le osupljivo pojasnilo, zakaj je prišlo do izpada. Kulturni minister Vasko Simoniti se ni strinjal s sogovornikom, ki ga je izbralo uredništvo. Voditelj Boštjan Lajovic je v oddaji povedal, da se minister noče soočiti z Jelkom Kacinom, ker ta ni podpisnik referendumske pobude. Liberalna demokracija ni želela zamenjati sogovornika.

V referendumski oddaji Odmevi, ki je sledila družinsko-zabavni Spet doma, med katero so se predvajali rezultati štetja glasov, se je na novo vzpostavljena praksa ministra Simonitija nadaljevala. Tokrat je zavrnil srečanje v studiu s Tonetom Ropom, saj da ni bil pravočasno obveščen, da bo šlo za soočenje. Na koncu sta v oddaji Tone Rop in Vasko Simoniti sedela - ločeno. Je dialog na javni RTVS s tem že postal nemogoč?

1 http://www.zajavnortv.blogspot.com
2 Majda Vukelić, Mateja Babič, Jela Krečič: V propagandnem gradivu brez vednosti ali soglasja; Delo, 22. 9. 2005.
3 Prav tam, Delo, 22. 9. 2005.
4 Prav tam, Delo, 22. 9. 2005.
5 Janez Janša v oddaji Dnevnik TV SLO, 25. 9. 2005.
6 Janez Jerovšek v oddaji Radijska porota (Studio ob 17h), RA SLO 1, 20. 9. 2005.
7 Branko Grims v: Gorazd Utenkar: "Pri pisanju RTV zakona sem sodeloval od začetka", Delo, 20. 9. 2005.
8 "Gospa Košir je začela razpravo tako kot se začenja večino razprav v tako imenovani stroki povezani v tako imenovani civilni družbi," je izjavil Danilo Slivnik v oddaji Radijska porota (Studio ob 17h), RA SLO 1, 20. 9. 2005.
9 Kulturni minister Vasko Simoniti v oddaji oddaji Radijska porota (Studio ob 17h) RA SLO 1, 20. 9. 2005.

izpis

Boris Vezjak

Resnica sklicevanja na dr. Hoffmann-Riema
Ugotovitve nemškega ustavnega sodnika naj bi dokazovale, da sistem direktne zastopanosti civilne družbe v programskem svetu javne RTV omogoča zlorabe - "Nikoli nisem trdil, da je način izbire predstavnikov izvor ali vzrok za politično zlorabo", pravi dr. Hoffmann-Riem
Gospod Branko Grims, poslanec SDS, predlagatelj in pisec novega zakona o RTV, se je v svojih javnih nastopih pred referendumom vehementno in repetitivno skliceval na nemškega ustavnega sodnika dr. Wolfganga Hoffmann-Riema. Njegove ugotovitve naj bi dokazovale, da je sistem direktne zastopanosti civilne družbe, kot ga poznamo v obstoječem (prejšnjem) zakonu o RTV in prakticiramo v programskem svetu javne RTV-hiše, bistveno slabši od predlaganega, po katerem člane tega sveta imenuje parlament.

Tako je 12. maja Grims podkrepil svoje besede v državnem zboru s citatom Nemca: "V sistemih, kjer civilna družba sama imenuje svoje predstavnike, se sveti RTV, ki so prvotno zamišljeni kot garanti neodvisnosti od države in drugih centrov moči, v resnici prelevijo v posrednike političnega vpliva. Člani teh teles tvorijo koalicije po strankarskih linijah in se združujejo v tako imenovane prijateljske kroge, ki potem soglašajo o skupnem ravnanju. Ta telesa pogosto zlorabijo svoj položaj za politične, ozkostrankarske cilje, tudi pri svojih imenovanjih. In če je vladajoča stranka na oblasti več časa, desetletje, bo njen vpliv povsem zagotovo izrabljen do popolnosti."

Grims je citat ob različnih priložnosti velikokrat ponovil, na veliko presenečenje pa ga je začel uporabljati še mag. Klemen Jaklič, doktorand na univerzi Harvard in specialist za ustavno pravo, s čimer se je verjetno razkrilo, da je dejansko Jaklič pravi vir Grimsovih informacij. Jaklič je skoraj identične besede ponovil najmanj trikrat, in sicer v časopisu ZA RTVSLO (str. 8), v članku v Delu z naslovom "Argumenti ustavne stroke za novi zakon o RTV Slovenija" (Delo, 17. 9. 2005) in v časopisu Demokracija (22. 9. 2005). Sklep obeh zagovornikov novega zakona je jasen in nedvoumen: dosedanji sistem imenovanj civilne družbe omogoča zlorabe, predlagani sistem imenovanja civilne družbe s strani parlamentarcev pa jih odpravlja. Citat Hoffmann-Riema pa je menda "najlepša možna ponazoritev" tako imenovane Kocijančičeve RTV-hiše.

Toda ne Grims in ne Jaklič očitno nista vedela, da navedene besede niso preveč verodostojne. Novinar Večera Borut Mekina se je naslovil na nemškega ustavnega sodnika željo po avtentifikaciji in ta mu je odgovoril, da se tega citata ne spominja ali da gre zagotovo za slab prevod ("Tudi Grims si pomaga z Evropo", Večer, 2. 9. 2005). Grims tega v predreferendumski oddaji Pod žarometom (RTV SLO, 6. 9. 2005) ni vedel: na opozorilo Mirana Potrča, češ da ga je Hoffmann-Riem demantiral v Večeru, je odgovoril, da mogoče Potrč misli na Grimma (verjetno pravnika dr. Dieter Grimma). Če pustimo vso (g)rimo ob strani, tega ni vedel niti g. Jaklič, saj ne bi sicer nemškega sodnika tako vneto citiral.

Civilnodružbena poizvedba
Intuicija novinarja Večera in njegovo ravnanje sta bila na mestu. Trditev o zlorabah politike v položaju, ko naj bi civilna družba avtonomno odločala v programskih svetih javnih radiotelevizij, je čudno spervertirana in vpije po preverjanju. Zato se mi je zdelo ustrezno dodatno vprašati, ali je to zares mnenje Hoffmann-Riema, četudi je ta to že zanikal. Nanj sem se naslovil kot civilnodružbenik v imenu društva Zofijini ljubimci s tem dopisom:

Spoštovani profesor Hoffmann-Riem, vem, da se je na vas že obrnil Borut Mekina, novinar časopisa Večer iz Slovenije, z željo, da bi pritrdili ali zanikali navedke, katerih avtor domnevno ste in ki so se po naključju znašli sredi javne razprave pred referendumom o sprejetju novega zakona o RTV tukaj v Sloveniji. Naj mi bo dovoljeno znova postaviti vam isto vprašanje, namreč o tem, ali je ideja o možnosti tega, da bo vladajoča stranka v sistemu avtonomnega imenovanja članov sveta RTV prej ali slej "povsem zlorabila" RTV hišo, vaša ali ne. Promotorji novega zakona o RTV namreč na široko navajajo vaše citate zato, da bi izključili možnost takšnega imenovanja članov is sfere civilne družbe v svet, češ da je to slaba izbira. Po njihovem mora te člane potrditi parlament, ne pa civilna družba pod domnevno krinko politike.

Naj navedem enega od zagovornikov novega zakona, Klemna Jakliča, ki sicer pripravlja svoj doktorat na Harvard Law School, pri čemer gradi svoj sklep na vašem mnenju:

"Sistem civilne družbe, kot ga imamo pri nas sedaj, je kopija eksperimenta iz nekaterih nemških dežel, ki pa ni uspel tako, kot so njegovi izumitelji upali. Evropska ustavna stroka soglaša, da je njegov največji problem v neizbežnem vdoru politike v vodenje RTV pod krinko civilne družbe."

Dve vprašanji za vas:
 1. se strinjate s takšnim sklepom?;
 2. je intenca vaše trditve zares v tem, da bi razkrili politični vpliv članov iz sfere civilne družbe in zato sugerirate, da mora parlament biti tisti, ki bo izvedel imenovanja?
Vem, da ste zagotovo zelo zasedeni, vendar bi si želel vaš kratek odgovor.

Lep pozdrav,
Boris Vezjak

Z navadno pošto sem 30. septembra 2005 prejel njegov odgovor. V njem so kopije relevantnih mest iz treh njegovih knjig: Rundfunkfreiheit durch Rundfunkorganisation (1979), Kommunikationsfreiheiten (2002) in Reguliereung der dualen Rundfunkordnung (2000). Dopis je naslednji:

Spoštovani g. Vezjak,
še zmerom je težko komentirati navedbe iz mojih publikacij, ne da bi vedel, katere se ima v mislih. V kuverti boste našli nekaj primerov tega, kako se ukvarjam s tem problemom.

Nikoli nisem trdil, da je način izbire predstavnikov izvor ali vzrok za politično zlorabo, še posebno ne zlorabo s strani vladajoče stranke. Nikoli nisem rekel, da je imenovanje članov iz sfere civilne družbe po sebi slaba izbira. Po drugi strani sem trdil, da je lahko povsem legitimno prenesti odgovornost na parlament, toda to je bila reakcija na argument, po katerem je treba parlament izvzeti iz procesa izbiranja, ker da bo zlorabil svojo moč.

Ne morem se strinjati z zaključki gospoda Jakliča, ki jih navajate. Razen tega v Nemčiji problem prevlade strank v programskih svetih ni več poglavitna skrb. Osebno se zavzemam za čim bolj pluralistično zastopanost v teh telesih.

S spoštovanjem,
Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem

Sodnik navedb ne pozna
V sicer kratkem odgovoru, če pustim stališča iz knjig ob strani, so tri pomembne trditve:
 1. Hoffmann-Riem decidirano zanika neposreden zaključek Grimsa in Jakliča, da je način izbire predstavnikov civilne družbe lahko vzrok za politično zlorabo. Tega nikoli ni rekel. Trditev, da sistem "zunajparlamentarnega" imenovanja ali kateri koli drug sistem omogoča politično zlorabo vladajoče stranke ali politike, ni njegova.
 2. Avtor domnevnega citata jasno razloži, v kakšnem kontekstu se je zavzemal za prenos odgovornosti na parlament. Namreč v čisto obratnem poudarku od navedenega: ni se zavzemal za izključitev vsakega drugačnega procesa izbire, ki ne bi bil parlamentaren, temveč tudi za parlamentarnega. In ni bil on tisti, ki bi sploh govoril o zlorabi procesa, temveč so bili drugi tisti, ki so govorili o zlorabi parlamentarnega procesa imenovanja, on pa jim je odgovarjal v nasprotni smeri.
 3. Hoffmann-Riem se tudi ne strinja z Jakličevo tezo o neizbežnem vdoru politike v javno RTV pod krinko civilne družbe.


Izkazalo se je torej, da je eden poglavitnih argumentov "evropske ustavne stroke" v interpretaciji novega zakona o RTV precej v zraku. Čeprav ga ne izreka "tako imenovani strokovnjak", temveč nekdo, na katerega sta Grims in Jaklič večkrat prisegla - zdaj lahko samo upamo, da ga hipoma ne bosta uvrstila v to zvrst v njima lastni maniri le zato, ker jima več ne ustreza. Izkazalo se je, da Hoffmann-Riem ne pozna ali ne prepoznava domnevno lastnih besed. G. Jaklič mi na poizvedovanje, od kod je vzel te besede, tudi ni uspel govoriti (ko to zapisujem, je 10. oktober 2005). Toda četudi jih je Hoffmann-Riem izrekel, jih zagotovo ni v navedenem kontekstu teze o politični uzurpaciji javne RTV pod krinko civilne družbe v primerih, ko do imenovanja ni prišlo v parlamentu.

izpis

Marta Gregorčič

Javni prostor: Negujmo ga tam, kjer je in odpirajmo tam, kjer se je zaprl
Novinarji so predreferendumsko naskakovanje opravili izjemno "objektivno", "neodvisno", prav "profesionalno"!? Niti podvomili niso, da bi postali subjekti razprave, kaj šele subjektivitete v razpravi.
Zakoni so tu, da jih kršimo. Zakon se realizira kot zakon šele, ko je kršen. Zakon je implementiran šele, ko se uporabi sankcija. Zakon je - dokler se ne uporabi - le mrtva črka na papirju. Če imamo heteronomni zakon - kar pomeni, da mu vsi nasprotujejo, ali pa avtonomen zakon, kar pomeni, da se vsi strinjajo z njim -, zakon ne more biti implementiran. Če ga vsi kršijo ali če se uveljavi praksa, da ga vsi spoštujejo, potem takega zakona ne potrebujemo.1 V Sloveniji je pravkar zaživela še neka druga praksa, ki so jo uvedle producentke in producenti medijev.

Zakon o RTV Slovenija je bil zgolj predložen, niti ne sprejet, z njim se ni (razen predlagatelja ter verjetno še anonimnih piscev predloga zakona) zares in popolnoma strinjal nihče. Na RTVS pa se je, še preden je poskušala steči diskusija o zakonu sredi predreferendumske kampanje že uresničeval. Novi zakon o RTV Slovenija, ki ga je predložila vlada, je prinašal spremembe tako na ravni forme kot vsebine. Prav prva bi posredno določala drugo, hkrati pa je bila v predlogu zakona spremenjena in v veliki meri določena tudi sama vsebina RTV Slovenija. Čeprav še brez restrukturiranja javnega podjetja - torej brez dejanskega posega v formo -, se je nenadoma "zgodila" nova vsebina na mediju javne televizije. Podoben proces so pred kratkim po hitrem postopku izpeljali na univerzi, zato nam je bil razplet dogodka bolj ali manj znan. Vsak zakon, ki se ga jemlje za nezmotljivega ali univerzalnega, ljudstvo razoroži v boju proti še tako grozljivim in zločinskim zakonom. Vendar vsak zakon, da je lahko zakon, predvideva izjeme, situacije, ko je lahko kršen. Za vojaka dolžnost in pravica poslušnosti prenehata, ko ve, da ukaz napeljuje k zločinu ali kaznivem dejanju. Za novinarja dolžnost in pravica poslušnosti prenehata, ko "mora" zaradi določenega razloga ali interesov zavajati javnost ali potvarjati informacije. Za akademika dolžnost in pravica poslušnosti prenehata, ko namesto da bi izobraževal, zaradi katerega koli razloga poneumlja študente itn. Predlog zakona o javni radioteleviziji se je namreč pričel poslušno uresničevati še preden je zares stopil v veljavo, še preden so se o njem izrekli prebivalci in prebivalke na referendumu. Zasluge gredo v največji meri ustvarjalkam in ustvarjalcem RTVS, ki so širok program dnevnih novic zožili na banalne in pogosto ponižujoče izjave domače parlamentarne scene - tistih, ki nastopajo vehementno, saj vodijo državo, kot tistih - ki so vlado pred letom izgubili in jim razen jecljajočega obotavljanja in cmerjenja nad iniciativami nove vlade ni preostalo nič več domišljije, kaj šele ustvarjalnosti. Takega zakona, ki se izvaja še preden bi bil sprejet, torej ne potrebujemo.2

Zakaj so novinarji molčali?
Novinarji so predreferendumsko naskakovanje prav tako opravili izjemno "objektivno", "neodvisno", prav "profesionalno"!? Niti podvomili niso, da bi postali subjekti razprave, kaj šele subjektivitete v razpravi. Pridno in vestno so koordinirali in še vzpodbujali mahinacije politikov, ki so se gibale v zaprtem, politziranem in neprebavljivo populističnem diskurzivnem polju. Kot da pri vsem tem - ko se je govorilo o pogojih njihovega prihodnjega ustvarjanja - celo uživajo, da je naposled reflektor političnega interesa posvetil tudi v njihovo osončje. Vloga večtedenskih predreferendumskih dvornih norčkov jim je, milo rečeno, vsaj ugajala, če v njej niso celo uživali.

Kot (ne)kritični opazovalci smo tako bolj kot ne prisiljeni opazovali politične masturbacije na javni televiziji in upravičeno pričakovali vsaj kak omembe vreden upor. Pa pojdimo počasi. Strinjamo se, da je položaj porazen. To pa še ni izgovor, da v njem vztrajamo. Naslednji premislek naj bi ponudil nekaj zelo osnovnih izhodišč, iz katerih lahko, če to seveda želimo, črpamo upore in subvertiramo trenutno (žal že kar permanentno situacijo) v slovenskih medijih, javnosti in politiki. Za premislek spremembe zakona o RTV Slovenija in širše družbene realnosti v medijih in javnosti smo izbrali filozofijo prava in alternativne medijske prakse, da bomo lahko zastavili nekatera temeljna vprašanja, ki že vsebujejo odgovore, in ki lahko pomembno prispevajo k refleksiji javnosti, novinarstva in upora.

Zastavitev je seveda utopična, saj v tukajšnjem prostoru vsaj znotraj novinarstva in širše (znotraj akademske in druge znanstveno-strokovne teatrokracije) ni čutiti niti kančka neposlušnosti, niti najmanjših poskusov reflektiranja izginjanja javnega prostora, kritike sodobnih družbenih praks, pogojev in možnosti javnega poročanja, ustvarjanja, delovanja, občevanja itn. V ta poskus - kot vrsto drugih - se torej spuščamo osamljeni. To pomeni, da smo na dobri poti, saj uporov nikdar ne gradijo stari-in-modri, ampak prelome ustvarjajo mladi, ki ne poznajo drugih načinov3, prav tako jih ne gradijo večine, kot trdi Meadova, pač pa najpogosteje marginalne ali celo marginalizirane skupine.

"Avtonomističnost" zakona in "avtonomnost" novinarjev
Prva ugotovitev, ki smo jo že izpeljali iz filozofije prava, je, da je zakon lahko implementiran šele, ko je kršen. Hkrati smo ugotovili, da se je zakon pričel uresničevati, še preden je do referenduma prišlo in še preden bo zakon sploh stopil v veljavo. Uresničevati se je začel "avtonomistično". Avtonomizem je v obraz celotne novinarske "avtonomnosti" reševal osamljeni Jurij Gustinčič. Še ta mali upor znotraj javne hiše, ki je slonel na nekaj tiskovnih konferencah, o katerih se je prav na RTVS najmanj poročalo, je polemiziral izključno znotraj polja "za" ali "proti" zakonu. Ni podvomil vanj, ga radikalno prelomil in zavrnil ter predložil lasten predlog zakona, osnutek ali idejo vizije, vsekakor "nekaj", kar bi bilo sprejemljivo najprej za ustvarjalce javne medijske hiše in javnost ter posledično (hotela ali ne) tudi za politiko. Na splošno se je bralo in videlo, kot da je izostal vsakršen dvom med producenti in producentkami RTVS, to pa je (!) značilno za totalitarne režime.4 Vsaka disciplina mora nenehno premišljati o možnosti svojega postajanja. To velja tako za akademski, novinarski ali kateri koli drug establishment. Ta analiza "krize medijev" je nastala, ker ni tovrstne nujno potrebne kritične refleksije, dopuščamo pa možnost, da so se stvari zapletale prehitro, da so prehitele kritično refleksijo ustvarjalk in ustvarjalcev medijev in da so - v dogodkih, ki so pripeljali do referenduma - res potrebovali širši odziv javnosti. Pa so res? Poziv proti referendumu se ni vršil s strani kritične in angažirane javnosti ali gibanj, kot so jecljajoče vztrajali pri LDS, da bi si podvrgli nekaj, kar nikdar niso imeli v dometu svoje politike.5 Razen peticije, ki je zaokrožila po spletu, in že omenjene tiskovne konference na RTV Slovenija nekaj nadebudnih podmladkov LDS, ki so grafitirali po ljubljanskih ulicah, se ni zgodilo prav nič "javnega", kaj šele nekaj, kar bi spočelo gibanje - kar bi uporabljalo formo in vsebino gibanj, ki je odprta in ustvarjalna, ki nenehno prehaja ustaljene in že uveljavljene miselne okvire in forme.6 Ustvarjalci medijev pa so molčali dolgo "pred-in-po" referendumu.

Vstop politike v javno televizijo
Tu smo ugriznili v hud teoretski vozel, ki ga bo težko pregristi: novi zakon je predstavljal resen vstop politike v javno ustanovo, vendar med producentkami in producenti ustanove ni vzbudil vsaj malo dvoma; videlo, slišalo in bralo se je, kot da gre za neko podjetje, katerega ustvarjalci (ki so hkrati o tem tudi poročali) ne smejo, ne morejo ali ne znajo artikulirati svoje vpetosti v to podjetje ali pa do njega ostajajo popolnoma ravnodušni. Vendar ni šlo samo za javno ustanovo in njene prekarne delavce (ki so vsaj v primeru RTVS v veliki meri delavke in delavci na avtorskih pogodbah, študentskih napotnicah ipd.), še manj je šlo za merjenje moči med pozicijo in opozicijo.7 Šlo je namreč za nekomercialno, javno, nacionalno televizijo in radio, katere občinstvo mora biti deležno dostojanstvenega informiranja, kar pomeni, da je RTVS dolžna ljudstvo obveščati o vseh (globalnih) dogodkih, ki bodo tako ali drugače vplivali na njihova, torej naša življenja, pogoje in možnosti našega delovanja in ustvarjanja. Prav tako je dolžna obveščati, informirati in izobraževati na raznovrstne načine z različnimi tipi novinarstva.8

Seveda je šlo tudi za pogoje in možnosti novinarskega ustvarjanja, vendar v prav nič večji meri, kot je šlo za uvedbo bolonjske reforme na univerzi,9 ki je radikalno posegla v izobraževanje. Tudi njihov boj za pogoje ustvarjanja se ne razlikuje od delavk v tekstilni industriji, ki zahtevajo boljše pogoje za svoje delo, predvsem pa izplačilo plač, da bodo lahko preživljale družino. Tako kot ima vsak zaposleni poklicno dolžnost, da zase in širši kolektiv ali delovno skupnost poskrbi, da delujejo v pogojih za suvereno opravljanje dela, sta tudi novinar ali akademik "poklicana", da znotraj svoje "avtonomne" institucije ali podjetja poskrbita za korektno opravljanje svojega poklica; pa naj bo to kritično in korektno informiranje javnosti ali izobraževanje bodočih univerzitetnih diplomantov. Ustvarjalke in ustvarjalci medijev imajo - podobno kot akademiki ali delavke - pomembno in odgovorno nalogo. Res pa je, da imajo zaradi točno določenega poklica (novinarstva) "v svojih rokah" tudi drugačne vzvode moči, kot na primer delavke v tekstilni industriji ali predavatelji na univerzi. Razlika je najbrž predvsem v tem, da se delavke upirajo na vse mogoče načine, da bi svojo prekarno moč mobilizirale vsaj za dostojanstvene pogoje dela, medtem ko prekarni v novinarstvu, ki med drugim upravljajo z nacionalno javno televizijo, molče poklekajo in molijo politične manipulacije. Akademiki pa, na primer, niso teoretizirali niti svojih pogojev za opravljanje poklica, kaj šele, da bi podprli novinarje ali druge prekarne delavce. Pa vendar še pred kratkim ni bilo tako. Se ne spomnite? Stavka novinarjev za nacionalno poklicno kolektivno pogodbo, ki sta jo bojkotirala le POP TV10 in Finance, je pomembno posegla v odpiranje javnega prostora. Je (ne-hote!) radikalno opozorila na družbene procese, ki se ne dogajajo samo v medijih, temveč v širši družbi. Ravno RTVS je najbolj presenetila, ne le slovensko, pač pa evropsko javnost z novinarskim molkom v času parlamentarnih volitev (od 3. oktobra opolnoči do 6. oktobra ob 8. uri) 2004. Član odbora za stavke nemškega sindikata novinarjev dr. Wolfgang Soergel je kolege spodbudil, da taka vsesplošna stavka v Nemčiji ne bi bila mogoča, ter razmišljal o možnostih, ki so izhajale iz takšne stavke.11 V Sloveniji se je, vsaj glede na naše poznavanje, kritična refleksija medijev in novinarstva gojila predvsem v mediju, ki ga trenutno držimo v rokah, vendar pa moramo ugotoviti, da ni imel pravega mesta ali dovolj moči za vse vrste manipulacij, ki so v zadnjih letih v veliki meri določale pogoje in možnosti ustvarjanja medijev in njihovih producentov.12 S koncentracijo medijskega lastništva, visokimi lastniškimi deleži državnih podjetij in skladov v medijih, kršenjem in cenzuriranjem umetniškega ter političnega izražanja, stereotipiziranje in reproduciranje sovražnih diskurzov, prekarizacijo ustvarjalcev in ustvarjalk v medijih ... pa se ne srečujemo samo na Slovenskem. Podobno kot za druge sektorje družbe so ti procesi postali globalni fenomen, ki ga večina zlorablja za legitimno sklicevanje na to, da spremembe niso mogoče. Naš namen pa ni vztrajanje na statusu quo, zato bomo pokazali zanimiv primer, ki odpira in nakazuje izhode iz prevladujoče "krize medijev". Še bolj kot izhod iz te krize pa je primer poučen kot refleksija: zakaj "kriza" sploh lahko nastaja.

Sarai, javni prostor
Poglejmo program sarai, ki je nastal v okviru Centra za razvijanje družb v Delhiju.13 Ta alternativna teorija in praksa pomeni javni prostor, kjer se srečujejo različne intelektualne, ustvarjalne in aktivistične energije.14 Program je nastajal poleti leta 1998 v okviru kolektiva Raqs Media. Eno najhitreje rastočih mest na svetu s 14-milijonskim prebivalstvom je preplavilo preizpraševanje družbenih praks ter potreba po vzajemnosti prebivalk in prebivalcev ter njihovi vpetosti v svet. Namen programa, prvega nekomercialnega prostora novih medijev, je bilo razširjanje narave medijskih izkušenj in praks sodobnih mest. Izpostavljal je vzajemnost širokega polja družbenih znanosti, znanja o medijih in medijske prakse, namesto običajnega segmentariziranja in drobljenja vsebin in oblik, vključevanje in mobiliziranje. Temeljno stičišče ustvarjalcev saraija je postalo kolektivno, ustvarjalno in kritično interpretiranje različnih oblik dokumentacije (tiskane in avdiovizualne), institucij in praks medijev ter urbane kulture in politike. Danes je sarai fizično in on-line globalno stičišče, zbirališče, stekališče, shajališče ali vrtišče aktivističnih stvaritev, ki uporabljajo alternativne medije proti kulturni standardizaciji in razvijajo inovativne pristope ubrane raznovrstnosti.

Sarai je orientalska beseda (pomeni "javni prostor"), ki utrujenemu popotniku nudi zatočišče, gostoljubje in okrepitev za nadaljnje potovanje. Tako kot trg v Sloveniji ali zocalo v Latinski Ameriki je sarai v Pakistanu, Bangladešu, Indiji in drugod po Orientu javni prostor družbenega delovanja, zbirališče soodločanja, srečevanja komunikacije in druženja. Na koncu 90. let 20. stoletja pa so le še redki prebivalci Delhija poznali to tradicijo. Kapitalistično drobljenje družbenih vezi je v urbanem okolju izraziteje kot v lokalnih skupnostih zabrisalo javne prostore, mesta druženja in menjave družbenih praks. Upadanje kritične kulture in človekove ustvarjalnosti sta zaradi nemožnosti družbene in politične artikualcije vse bolj nadomeščala nasilje in konfliktnost. Odgovore in rešitve na porast družbenega nasilja je mesto po nasvetih ministrstev, strokovnjakov, akademikov, represivnih organov, nevladnih organizacij idr. reševalo s množenjem restriktivnih metod, vendar ta praksa ni vnašala kohezije v napeto urbano okolje. Nasprotno - družbene konfliktnosti so se povečevale.

Še preden so teoretiki znanstveno dognali, da je stopnjevanje družbene neskladnosti najbrž posledica pomanjkanja javnega prostora, so na ulicah nastale nove oblike protestov, uličnih teatrov in manifestacij. Pojavili so se alternativni in neodvisni mediji, vzniknila je neodvisna umetnost, telefonske govorilnice so se spremenile v ulične kavarne, internetne kafeje, zapuščene stavbe v teoretska stičišča; umetnost se iz galerij in institucij preselila na ulico, kjer prav tako raste eksperimentiranje z novimi tehnologijami. Mesto kot prostor in kot ideja je preplavila refleksija in raziskovanje, s tem pa tudi artikuliranje, kar je prispevalo k nenadnemu upadu konfliktnosti. Delhi je potreboval prostor, ki bi s podobnim gostoljubjem in možnostmi - kot nekdaj sarai - sprejel raznovrstne družbene prakse, ljudem ponudil možnost izmenjave življenjskih zgodb in stiskov, od vsakdanjih pomenkov o delu pa do ustvarjalnih, teoretskih idr. razprav.

Podobno kot vsa urbana središča je Delhi potreboval prostor, kjer bi se lahko srečali raziskovanje, reprezentacijska praksa in aktivizem. Raziskovalci in ustvarjalci, ki so bili pobudniki programa sarai, so vse tri prakse prepoznali v stičiščih različnih ustvarjalnih področij (kritična kulturna praksa, digitalna umetnost, dokumentarni film, zgodovina kina, urbana kultura in politika, nova teorija medijev, internet in software kultura). Namen ustvarjalcev saraija je bil, da postanejo integralni del sodobne urbane kulture v Delhiju, da spodbujajo interdisciplinarne raziskave o urbani politiki, kulturi, medijski zgodovini in praksi, promovirajo copy-left idr. nekapitalistične oblike učenja in druženja. Materializacija gostoljubja saraijev je od leta 2001 na voljo planetarni javnosti na http://www.sarai.net. Vsebinsko so readerji doslej odprli pet širokih tematik (področje javnega, mesto vsakdanjega življenja, oblikovanje tehnologij in krize/mediji ter direktne akcije).15 Kritično raziskovalno teoretsko delo je združilo dve komplementarni področji: razumevanje medijskega prostora v urbani javni praksi in refleksijo prezentiranja in tehnologiziranja mesta.16

Res je, dogaja se tam daleč, kar je hkrati tu blizu. Ideja saraija je nedvomno zelo uporabna vsaj za premislek domačem prostoru, kjer se srečujemo z identičnimi procesi, ki pomembno posegajo v naše vsakdanje življenje, v "javne prostore", v akademska in medijska središča. Vendar pa za vzpostavitev alternativnih medijev, alternativnih univerzitetnih programov ali umetniških praks, ki bi trasformirala pomen prostora in mesta Ljubljane v domačem in globalnem kontekstu, potrebujemo kritično in angažirano sodelovanje ter refleksijo trenutno neangažiranih in razločenih, izoliranih subjektivitet. Prav nič in nihče nam ne bo spremenil trenutnega položaja medijev, univerze, kulturnih in političnih institucij itn., če se tega ne bomo lotili sami in angažirani z vseh vzajemnih in vključujočih poljih.

Javni (medijski) prostor si moramo priboriti
Podobni poskusi, kot opisani, ki je zaživel v Delhiju in v svoje "mesto" vključil ves svet, že živi in se razvija v številnih evropskih in drugih urbanih središčih. Tudi vsi sodobni poskusi alternativnega izobraževanja zajemajo nove medijske prakse.17 To je premišljanje, ki spodbuja nastajanje novega in alternativnega, prav tako pa je to premišljanje, ki spodbuja uporabo in izrabo pogojev znotraj obstoječih institucij (RTVS, univerza itn.), za drugačno televizijo, drugačne medije, univerzo, umetnost, politiko itn., s čimer bi bil lahko ponovno odprt in zagotovljen javni prostor. Javni prostor je pogoj ustvarjalnega delovanja novinarjev, akademikov, drugih prekarnih delavk in delavcev, študentov itn. in ustvarjalno delovanje je edini način, ki lahko nenehno vzpostavlja odprtost in prisotnost javnega prostora. Zato je izziv, ki se nam ponuja v zaprtih in zatohlih tukajšnjih ambientih, težek, proces njegovega uresničevanja pa dolgotrajen in nenehen, vzajemen in vključujoč. Akterji, ki so potrebni za vzpostavljanje javnega prostora, pa številni in raznovrstni.

Kot smo lahko ugotovili iz primera sarai, je prav javni prostor tisti, ki omogoča družbeno kohezijo kljub heterogenosti, ki omogoča enotnost skozi različnost - prav zato, ker je stičišče, kjer je mogoča artikulacija družbenih praks. Javni prostor pa vsaj v času kapitalizma ni nekaj v naprej danega, temveč naša nenehna potreba po njegovem vzpostavljanju. Zato moramo še kako paziti, da ga negujemo tam, kjer je, in da ga odpiramo tam, kjer se je zaprl - da ga razširjamo in implementiramo tam, kjer je po definiciji vedno bil, vendar je, še preden smo to zares opazili, izginil.

1 Glej na primer Boštjan M Župančič, Pravo in prav: eseji o pravni državi, Ljubljana: Cankarjeva založba. 1990; Gustav Radbruch, Filozofija prava, Ljubljana: Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, 2001, str. 268. Radbruchovo filozofijo smo uporabili "nasilno", da bi lahko podprli upor proti kapitalizmu, medtem ko se je avtor ujel v pravno paradigmo.
2 Zanimivo je analizirati, kako je iz RTV Slovenija izginilo poročanje iz tujine in tujih dogodkih. Kvaliteta programa, za katero bi lahko upravičeno trdili, da že več let strmo nazaduje, je najbrž na točki referenduma udarila v samo dno in vprašanje je, kako dolgo bo v tem vztrajala.
3 Na lastnih izkušnjah in z redkimi izjemami pritrjujemo Hollowayevi tezi. Glej John Holloway, "Gibanje, ki se giblje hitro". Sobotna priloga Dela, 24. september 2005, str. 14-15.
4 Hitro se spomnimo na razplet dogodkov, ki so Srbijo pripeljali do državljanske vojne. Pri tem mislimo predvsem na vlogo medijev in diskurz, ki sta ga vodili pozicija in opozicija, ter nemočen odziv iz akademskih krogov, ki so le razpihovali nacionalizem.
5 Dokaz za to so vse manifestacije in demonstracije, vse javne artikulacije, ki so se vrstile vsaj od leta 2001, ko je sedanja opozicija upravljala z državo.
6 Da bodo mediji "v službi politikov" in kapitala, ni nova ugotovitev, temveč dolgoletna praksa. Zato tudi predlog zakona, ki zakonsko določa vstop politikov v javno RTV, ni presenetljiv, pač pa sedimentacija že uveljavljene prakse. Ker se producentke in producenti medijev tovrstni praksi niso uprli (razen redkih, ki bi jih lahko prešteli na prste ene roke), nihče ni mogel solidarizirati ali podkrepiti njihov upor - nasprotno -, razorožili niso le sami sebe, pač pa tudi kritično javnost, ki vsaj v primeru predloga zakona o RTV ni mogla sama začeti z javno diskusijo v javnem prostoru - saj je zanjo RTV ostal zaprt. To ji je namreč uspelo vsaj v primeru agresije na Irak in predreferendumskih manipulacij za vstop Slovenije v Nato. Vendar je takrat kritična javnost ostala v odpiranju javnega prostora in javne diskusije bolj kot ne brez podpore medijev. In javni prostor se je, z agresijo na Irak in vstopom Slovenije v Nato, le še bolj zaprl.
7 Tako daleč in samo do tu je namreč segala interpretacija LDS glede referendumskih izidov, s čimer že aktivno igrajo vlogo, ki smo jo poznali pri prejšnji poziciji - to je sedanji vladi. Še več, celoten kontekst mahinacij pred referendumom in poreferendumske interpretacije obeh političnih enklav spominjajo na diskurze in smernice, ki so Srbiji prinesle državljansko vojno.
8 V Sloveniji tako rekoč nimamo več raziskovalnega in dokumentarnega novinarstva, komentatorstva ter vrste drugih tipov raziskovanja, ki bi omogočali kvalitetne in strokovne oddaje ali prispevke. Prav tako se lahko takih prispevkov ali oddaj loteva za to primerno izobražen in ustvarjalen kader novinarjev ali drugih ustvarjalcev družboslovja, ki ima za raziskovanje zagotovljene nujne časovne, finančne in druge pogoje.
9 S tega vidika je zanimivo, kako so ustvarjalke in ustvarjalci na univerzi podobno kot producentke in producenti medijev mirno in brez burnejših javnih ali akademskih razprav sprejeli reforme, ki pomenijo radikalni poseg v izobraževalne institucije in že napovedujejo kvaliteto bodočih univerzitetnih producentov.
10 Splošni stavki novinarjev so se tudi iz POP TV pridružili trije novinarji - eden je kmalu po stavki sam zapustil delovno mesto. O stavki na Financah nismo informirani, čeprav dopuščamo možnost, da se je tudi dogajala (!?).
11 63. novinarski večer v Škucu, 11. oktober 2004.
12 Umanjkala je tudi refleksija novinarjev po kolektivni akciji (novinarski molk), ki bi jih spodbudila k širšemu uporu in zagotavljanju pogojev ustvarjanja.
13 Center je nastal leta 1967. Poleg programa sarai spodbuja vrsto drugih aktivnosti, ki so vpete v globalne teoretske in praktične invencije, na področjih kulture, politike, ekologije, medijev itn.
14 Sarai je program, ki ga je dve leti (1998-2000) pripravljala ekipa 18 ustvarjalcev (režiserji, akademiki, programerji programske opreme, odvetniki, socialni delavci, aktivisti, oblikovalci, raziskovalci in pisci ter producenti medijev). Med pobudniki ideje so bili Ravi Vasudevan, Ravi Sundaram, Jeebesh Bagchi, Monica Narula in Shuddhabrata Sengupta.
15 The Sarai Programme CSDS. Sarai reader 01: The Public Domain. Delhi: Sarai Media Lab. 2001; The Sarai Programme CSDS. Sarai reader 02: The City of Everyday Life. Delhi: Sarai Media Lab. 2002; The Sarai Programme CSDS. Sarai reader 03: Shaping Technologies. Delhi: Sarai Media Lab. 2003; The Sarai Programme CSDS. Sarai reader 04: Crisis/Media. Delhi: Sarai Media Lab. 2004; The Sarai Programme CSDS. Sarai reader 05: Bare acts. Delhi: Sarai Media Lab. 2005.
16 Podobno kot sarai tudi Critical Art Ensamble (CAE) spleta kapitalistično razločenost umetnosti, tehnologije, radikalne politike in kritične teorije v pentlje artističnih, političnih, tehnoloških in digitalnih odporov, multimedijskih performansov, bioloških intervencij in invencij taktičnih medijev. Vse svoje znanstvene dosežke so doslej zapakirali v petih knjigah (The Electronic Disturbance, Electronic Civil Disobedience, Flesh Machine, Digital Resistence in Molecular Invasion) in šestih biotehnoloških projektih (Flesh Machine, Society for Reproductive Anachronisms, Cult of the New Eve, GenTerra, Contestational Biology in Free Range Grain) ter jih v knjižni, elektronski in internetni obliki copy-free ponudili javnosti. Namen njihovega dela je z najenostavnejšimi izrazi in metodami kritično predstaviti sodobne biotehnološke znanstvene poskuse in dosežke ter posledice njihove uporabe, odpreti zaprte prostore in subvertirati kapitalistične mahinacije. CAE so tako tehnologija, (naravoslovna in družboslovna) znanost, medij in umetnik v eni subjektiviteti.
17 Na primer Universidad de la Tierra v Oaxaci, Socialna ekologija v Vermontu, Critical Art Ensamble v New Yorku, Institute for Applied Autonomy (IAA) v Avstriji, The CarbonDefenseLeague (CDL) idr.

izpis

Neva Nahtigal

Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
V romski skupnosti se porajajo številne zamisli, pa tudi pomisleki v zvezi z oddajami za Rome, ki jih predvideva novi zakon o RTV Slovenija. Poizvedovanje o upoštevanju zakonsko določenih programskih novosti je pokazalo, da bo zakon - vsaj v letu 2006 - v tem delu najbrž ostal brezzoba črka na papirju.
Med številnimi sogovorniki o novostih, ki jih zakon o RTV Slovenija prinaša za romsko skupnost, je bil prevladujoč odziv velika skepsa do trdnosti in - če je to besedo sploh mogoče uporabiti v takem kontekstu - iskrenosti namer o zagotavljanju uravnotežene obveščenosti in splošnem izboljšanju na tem področju. Prvotno predlagana zakonska določila so okleščena na minimum, ob tem pa niso razdelana nobena merila za interpretacijo oziroma nobeni mehanizmi za uveljavljanje dveh členov, ki se nanašata na romsko skupnost. Kako resno bo izpolnjevanje vloge RTV Slovenija kot prinašalca objektivnih informacij (o) romski skupnosti ter pri ohranjanju in razvoju romske kulture in jezika, je v celoti odvisno od odločitev, ki bodo po uveljavitvi zakona sprejete na Radiu in Televiziji Slovenija.

Slabi obeti za uresničevanje zakona
Programska novost v zakonu o RTV Slovenija, ki je pritegnila največ pozornosti, je dodatni, parlamentarni televizijski program, ki so (si) ga poslanke in poslanci izglasovali pred poletjem; (poslo)vodstvo na RTVS pa je sredi oktobra resignirano ugotavljalo, da lahko - ob sredstvih, ki so na voljo - 1. januarja kar ukine enega od že obstoječih televizijskih programov. Na televiziji so pripravili izračune stroškov, ki bi jih povzročilo oddajanje parlamentarnega programa, dlje od finančne projekcije se stvari niso premaknile. O oddajah za romsko skupnost pa se na dolgotrajnih sestankih ob pripravi programskega načrta sploh niso pogovarjali.

Tudi urad za narodnosti (ki sofinancira romske radijske in televizijske oddaje v Prekmurju in na Dolenjskem in je bil eden od predlagateljev vključitve romske skupnosti v zakon) v bližnji prihodnosti romskih oddaj na RTV Slovenija ni predvidel kot del dejavnosti, za katera bi bila zagotovljena sredstva iz njegovega proračuna. "V letu 2006 v predlogu finančnega načrta Urada Vlade RS za narodnosti ni predvidenih finančnih sredstev za sofinanciranje radijskih in televizijskih romskih oddaj na RTV Slovenija, zaradi limitiranega obsega finančnih sredstev ob pripravi finančnega načrta ter takrat še negotove usode predmetnega zakona," je v odgovoru na vprašanje o tem zapisal v.d. direktorja urada Janez Obreza.

V prvotnem predlogu zakona romska skupnost ni bila niti omenjena. Samo po sebi komaj kaj vredno zagotovilo boljšega servisa za romsko skupnost je v zakon prišlo v času med prvo in drugo obravnavo v parlamentu. Pred tem so pripravljavci zakona dobili amandmaje Brankice Petković, Sandre Bašić Hrvatin in Jerneja Rovška v imenu Mirovnega inštituta, ki so predvidevali bistveno bolj dodelano opravljanje javne službe za romsko skupnost kot del javnosti in plačnikov RTV-prispevka.1 Dopolnila z enako vsebino je zatem vložila tudi Zveza Romov Slovenije. Iz kompleksnih predlogov zagovornikov širšega dostopa romske skupnosti do medijev sta izšli le dve zelo ohlapni določili. Tretji člen med drugim določa, da javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje radijskih in televizijskih oddaj za romsko skupnost, četrti pa omenja romsko skupnost med tistimi, ki jim mora RTV Slovenija zagotavljati verodostojne in objektivne informativne oddaje. V nadaljevanju zakonskega besedila romska skupnost ni več omenjena. Kot pravi Mojca Planšak, odgovorna urednica neprofitnega Radia MARŠ: "Vem, da so zdaj to dali v zakon, vendar brez vsakršnih mehanizmov za uresničevanje tega, kar zakon obljublja."

Radio MARŠ že več let - brez državne subvencije - namenja del programskega časa vsebinam, ki jih pripravljajo Romi, in jim omogoča, da slišijo svoj jezik tudi z radijskih valov: "Romske vsebine so na sporedu vsako nedeljo. Začnejo se ob 16. uri s 25-minutno oddajo ROMIC-a, potem imajo do 18. ure program v rokah mariborski Romi. Oddaje iz Murske Sobote so zdaj super. Na sporedu jih imamo že ves čas, odkar nastajajo. Na začetku je kazalo malo slabše, vendar so od takrat na ROMIC-u zelo napredovali. Romi iz Maribora pa niso imeli na voljo toliko usposabljanja kot murskosoboški." To se pozna pri zmožnostih za ustvarjanje vsebin, ki bi bile tudi novinarske oziroma problemske. Prav takšne bi po mnenju Mojce Planšak moral zagotavljati RTV Slovenija. "Pomembno je, da bi oddaje pripravljali Romi in da bi jih ustrezno izobrazili. Z izobraževanjem je namreč največja težava. Res bi bilo treba narediti nekakšno šolo," pravi Planšakova. Zaradi nezmožnosti notranjega usposabljanja, za katero na majhnih radijskih postajah vedno zmanjkuje časa, kadrov, finančnih sredstev in učnih pripomočkov, ostaja oddaja, ki jo na Radiu MARŠ pripravlja Fatmir Bečiri, predsednik mariborskega društva Romano Phralipe, na ravni izpolnjevanja glasbenih želja. "Na izbiro je, da imaš takšno oddajo ali da nimaš nič. Sami se odločamo za to, da imamo vsaj nekaj v romščini," pravi odgovorna urednica Radia MARŠ.

Direktor programov Radia Slovenija Miha Lampreht je skupaj s sodelavci pred slabima dvema letoma presojal predlog Zveze Romov Slovenije, naj Radio Slovenija predvaja oddaje murskosoboškega Romskega informacijskega centra; oddaje ROMIC-a torej, ki jih predvajajo na Radiu MARŠ in še na več drugih lokalnih radijskih postajah. "Presodili smo, da tega v integralni verziji ne moremo predvajati," je povedal Lampreht. Po njegovih besedah je Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, ki je leta 2003 ustanovila ROMIC, poslal v poslušanje oddajo, ki je izpadla predvsem kot promocija za romsko politično vodstvo. V tistem času pa je Lampreht kot enega od argumentov za zavrnitev dvojezičnih oddaj navedel, da ni zakonskih podlag za oddajanje programov, ki niso v slovenskem jeziku.

V pogovoru sredi oktobra je Lampreht zatrdil, da Radia Slovenija programske novosti zakona o RTV ne zadevajo; da v zakonu ni zapisana obveznost pripravljanja radijskih oddaj za romsko skupnost in tudi "ni refleksa zdaj, pri pripravi programske sheme za leto 2006". "Seveda bi vedeli, če bi morali kaj upoštevati pri pripravi programa. Novosti veljajo za TV Slovenija, ne za radio. Na televiziji pa zdaj pripravljajo programsko shemo in se ukvarjajo tudi s programskimi novostmi, ki so v tem zakonu," je povedal Lampreht. V nadaljevanju pogovora je večkrat poudaril odprtost za sodelovanje z romsko skupnostjo, za pripravo posamičnih, problemsko zastavljenih oddaj o romski skupnosti, na primer Studia ob 17h, pa tudi skrb za manjšine nasploh kot eno temeljnih nalog javnega servisa. Do posebnih oddaj za romsko skupnost pa ima Lampreht odklonilno stališče. Take oddaje bi bile po njegovem mnenju "getoizirane" in nekoristne, predvsem pa se boji, da bi - če bi "svoje" oddaje dobili Romi - podobno zahtevale tudi številne druge manjšine. Omenil je skoraj 40 verskih skupnosti v Sloveniji, med katerimi jih je več že zahtevalo posebne programe. "Moraš imeti rigidno situacijo," pravi Lampreht in govori tudi o rigidnosti glede jezika. Kot posebno težavo pri pripravi oddaj za neslovensko govoreče manjšine navaja prevajanje, ki je na televiziji zaradi podnaslavljanja veliko bolj preprosto kot na radiu.

Preverjanje, kako je z vključenostjo radijskih oddaj za Rome v zakon, je potrdilo, da je RTV Slovenija vsekakor naloženo pripravljati tudi radijske in televizijske oddaje za romsko skupnost, in ne "le" zagotavljanje njene verodostojne in objektivne obveščenosti, ki jo je omenil tudi Lampreht (in zatrdil, da Radio Slovenija to funkcijo izpolnjuje že zdaj). Radijski direktor se je na prejem končnega besedila zakona po elektronski pošti, z navedbo, da je določilo o posebnih radijskih oddajah v četrti alinei prvega odstavka tretjega člena, odzval na kratko: "Se bomo držali zakona, ni kaj. To pa pomeni, da bo po njegovi uveljavitvi, po oblikovanju organov upravljanja, po volitvah novega generalnega direktorja, radijskega in televizijskega direktorja napočil čas za konkreten pogovor o vsebini in cikličnosti tovrstne oddaje za romsko skupnost. Tu ni improvizacije, zakon bo potrebno spoštovati." "Jaz sredi novembra tako ali tako ne bom več imela pristojnosti," je programska direktorica Televizije Slovenija Mojca Menart povzela velike spremembe, ki jih prinaša zakon na področju vodenja RTV. Telefonski pogovor je potrdil že dotlej dostopne informacije, da romska skupnost na Televiziji Slovenija ni bila predmet programskega usklajevanja za leto 2006. Razkrilo se je, da je bilo takšno tudi navodilo poslovodstva, predvsem zaradi stroškov produkcije novih programskih vsebin - ko nihče niti ne ve, kako pokriti stroške obstoječih.

Zdi se, da bi vodstvo najraje čim prej zarezalo v proračun za ustvarjanje programov za italijansko manjšino: "Mehkih variant ni več. Novo poslovodstvo ali ustanovitelj bo moral določiti prioritete. Koprski center je absurd, stane dve milijardi in pol. Česa takega ni nikjer na svetu. Obenem pa madžarska manjšina v deležu sredstev ne dosega niti evropskega standarda." - "Kaj šele romska!" - "Da, kaj šele romska!" pritrdi Menartova in doda - nekoliko cinično, kot pravi sama -, da si je že sedanji generalni direktor zelo prizadeval za večje programske kompetence. Regionalni RTV-center Koper - Capodistria je v podobnem smislu - skupaj z lendavskim RTV-centrom - omenil tudi Miha Lampreht. "Od novega direktorja ali tega, ki bo imel programske pristojnosti, bo odvisno, kaj bo s tem. Moral bo dati jasno navodilo, ker iz samega zakona ni jasno nič. Koliko vsebin za romsko skupnost, kaj, kdaj, ali je to en prispevek ali ena oddaja …," je pripovedovala Menartova in že pred tem "na celi črti" zavrnila "getoizirane oddaje", kakršne bi po njenem mnenju bile posebne romske oddaje. Ob vztrajanju, da zakon pač predvideva oddaje za romsko skupnost in pri vprašanju, kakšne bi morale biti te oddaje, je Menartova omenila 20 minut na mesec in izrazila prepričanje, da bi RTV Slovenija lahko oddaje odkupila "na ključ" od neodvisnega producenta.

Skepsa v romski skupnosti
Anton Hudorovac, ki je bil aprila letos izvoljen za podpredsednika Zveze Romov Slovenije, se boji, da bodo posebne oddaje prinesle še večjo diskriminiranost Romov; da jih - če Romi dobijo "svoje" oddaje - ne bo "nihče več nič vprašal". Včasih, pravi, so novinarji RTV Romom vsaj občasno prisluhnili. "Zdaj tega več ne bo!" odseka Hudorovac in zveni prepričano, tudi ko nadaljuje s strahom pred tem, da bodo o vsebini radijskih in televizijskih programov javnega servisa odločali bolj v parlamentarnih sobanah kot v uredništvih. "Če zdaj pristaneva na to, da ta trenutek v zakonu pač je, kar je - kako pa bi zdaj po vašem morale te vsebine nastajati, da bi jih naredili dobro?" Hudorovac si vzame nekaj trenutkov za razmislek in odgovori: "Če bomo imeli svobodo, da izrazimo svoje poglede - če nam bodo novinarji prisluhnili tudi za druge oddaje, če bomo mi lahko v svojih oddajah objavljali svoje prispevke - potem bo to res dobro. Ampak to pomeni, da morajo biti v uredništvu tudi Romi. Če bodo oddaje za Rome pripravljali Neromi, s tem ne bo narejenega skoraj nič. Mogoče še več škode kot koristi."

Zakaj in kako bi bilo lahko odpiranje vrat v medije za romsko skupnost lahko škodljivo? Take misli so povsem v nasprotju z logiko, na kateri - kot lahko sklepamo iz bežnosti določb - sloni novi zakon (kot tudi še mnogi drugi ukrepi, domnevno namenjeni krepitvi položaja romske skupnosti). Ta logika je: kar koli je boljše kot nič. Romski sogovorniki so takšno gledanje zavrnili. Nekaj nedomišljenega in ignorantskega do želja in potreb raznolike romske skupnosti je lahko vir mnogih novih težav znotraj skupnosti in - brez resnega poglabljanja v napake dosedanjih novinarskih praks - le še bolj utrdi globoko zakoreninjene predsodke in stereotipe med neromskim prebivalstvom.

Strah pred škodljivostjo poskusov, ki naj bi bili usmerjeni v izboljšanje razmer, je povezan s trenutno politiko na državni ravni. Hudorovac pravzaprav le ponavlja to, kar so pred njim v bolj ali manj formalnih pogovorih povedali že številni Romi: da je nesorazmeren delež pozornosti državnih politik in politikov usmerjen v Prekmurje, medtem ko preostale regije ostajajo ob strani. "V Prekmurju se romski otroci pogovarjajo o tem, kako do računalnika, na Dolenjskem in v Beli krajini pa o tem, kako do luči in vode," pravi podpredsednik Zveze Romov. Deloma je usmerjenost v Prekmurje razumljiva - Zveza Romov ima namreč sedež v Murski Soboti, tam živi tudi njen predsednik Jožek Horvat Muc. Ker zakonodaja nalaga državnim organom posvetovanje z Zvezo Romov v zvezi z vsemi strategijami in predpisi, ki zadevajo romsko skupnost, teh pa ni malo, je zveza zasuta z obveznostmi. Tudi med pripravo tega prispevka se je izkazalo, da predsedniku zmanjkuje časa za vse, v kar naj bi bil vpleten kot nosilec svoje funkcije. Večdnevni poskusi, da bi našel čas za kratek pogovor po telefonu - o temi, ki je nedvomno pomembna za romsko skupnost -, so minili brez uspeha. Vpliv drugih sredin in oseb(nosti) na politiko, povezano z romsko skupnostjo, je nekoliko popravila uvedba politične participacije Romov na lokalni ravni - volitve romskih občinskih svetnikov. Znotraj Zveze Romov je to med drugim prineslo ustanovitev posebnega foruma za romske svetnike. Vendar le uvedba teh mehanizmov - brez sočasnega vzpodbujanja družbenopolitične participacije tudi drugih Romov, in to tudi tam, kjer ni romskih svetnikov -, pri čemer imajo mediji ključno vlogo, ne reši ničesar.

Hudorovac je navedel še eno pomembno oviro do bolj kakovostnega (so)bivanja in to kot ločnico, ki jo mora RTV Slovenija nujno preseči: uradna politika vse ukrepe, ki so namenjeni romski skupnosti, aplicira le na "avtohtone" Rome. "Če smo Romi, smo pač Romi," pravi Hudorovac, ko kritizira uradno ideologijo "avtohtonosti" in "neavtohtonosti", ki jo je že večkrat kritiziral tudi Svet Evrope. Z odrekanjem pravic "neavtohtonim" Romom uradna politika sproža konflikte znotraj romske skupnosti. Trenja jo slabijo in onemogočajo pri uveljavljanju in so škodljiva so za socialno kohezijo na vseh ravneh.

Dolga pot do Romom dostopnih medijev
To, kar je na papirju prinesel novi zakon in kar v praksi napoveduje poizvedovanje na RTV Slovenija, ne zadošča za govor o resni širitvi dostopa romske skupnosti do medijev in za zagotavljanje bolj kakovostnih informacij (o) romski skupnosti. Dostop do medijev2 bi med drugim pomenil, da bi romski novinarji bili redni člani uredništev osrednjih medijev, kjer bi se ukvarjali z vso paleto tem, ki jih pokrivajo drugi novinarji. Za to bi bilo treba preseči velik razkorak med trenutno izobrazbeno strukturo Romov in trenutno edinim obstoječim formalnim izobraževanjem za novinarstvo, ki je na univerzitetni ravni. Še en vidik dostopa do medijev bi bila možnost, da bi Romi v novinarskih poročilih večkrat lahko povedali svojo plat zgodbe, in da izjavljanje o romski skupnosti ne bi bilo večinoma omejeno na njene politične predstavnike. Ne Romi ne Neromi nimajo skoraj nikoli v radijskih in televizijskih programih možnosti slišati romskega jezika. Tudi to bi se moralo spremeniti, če naj bi govorili o širšem dostopu do medijev. Problem prevajanja v resnici ni tako velik, kot bi nekateri radi, da verjamemo, da je. To med drugim dokazujejo tudi dvojezične radijske oddaje Šunen le Romen - Prisluhnite Romom, v katerih napovedovalci izmenično prebirajo slovenski in romski tekst, v dovolj kratkih razmakih, da lahko oddajam brez težav sledijo tudi poslušalci, ki ne razumejo romskega jezika.

Izkušnje v tujini kažejo, da je mogoče ustvarjati primarno Romom namenjene vsebine, ki jih spremlja tudi neromska publika. Preseganje getoiziranosti oddaj, ki sta jo omenila programska direktorja radia in televizije, je mogoče z raznovrstnostjo vsebin in z visokimi standardi kakovosti. V romski skupnosti pa ta čas ne obstajajo neodvisni producenti, ki bi bili zmožni pripravljati oddaje ustrezne produkcijske in novinarske kakovosti, da bi jih lahko RTV Slovenija kupila "na ključ" in jih predvajala kot del svojega programa. Zato bi bil potreben resen angažma RTV Slovenija pri izobraževanju sodelavcev iz romske skupnosti. Pri tem, pa tudi pri drugih vidikih, bi moral odgovornost prevzeti tudi Urad za narodnosti.

Pomembno je tudi, da oddaje, ki jih predvaja javni servis, presegajo politični diskurz, ki je centraliziran okrog Zveze Romov in reproducira državno politiko prisilne homogenizacije romske skupnosti, ob istočasnem ustvarjanju trenj znotraj skupnosti z ločevanjem na "avtohtone" in "neavtohtone" Rome. Uravnotežena, objektivna in verodostojna obveščenost romske skupnosti predpostavlja ne le kritičen odnos do državne, ampak tudi do romske politike.

Romska skupnost med drugim potrebuje informacije, ki ji bodo omogočile informiran izbor na lokalnih volitvah. Te se nezadržno bližajo in brez resnih korakov v smer izpolnjevanja funkcije obveščanja tudi romskega dela javnosti si je težko zamisliti, da bi lahko Romi sprejemali informirane odločitve in glasovali tako, kot bi menili, da je najbolje zanje na podlagi tehtnih ter široko dostopnih informacij in mnenj. Romski skupnosti so z zakonom le odškrnili vrata. In še to le stranska. In še to le na način, ki dodatno potiska v okvire običajnega (in v zasebnih krogih reproduciranega) političnega in medijskega diskurza: Romi kot problem.

Pripis
Ko je bil prispevek že skoraj pripravljen za objavo in je bilo stanje na RTV Slovenija glede uresničevanja določil o vsebinah za romsko skupnost takšno, kot je bilo opisano, je na Mirovni inštitut prišla prošnja za pomoč pri organizaciji sestanka generalnega direktorja Aleksa Štakula s predstavniki romske skupnosti. Pobuda je bila naslovljena na vodjo centra za medijsko politiko, ki je tudi odgovorna urednica Medijske preže - pod to 'znamko' je potekalo poizvedovanje na RTV Slovenija o korakih v smeri uresničevanja programskih novosti. Korak vodstva RTV morda obeta obrat na boljše, kakršnega so si v pogovorih zamišljali sogovorniki iz romske skupnosti - in o kakršnem od sogovornikov z RTV Slovenija v tistem času ni bilo mogoče dobiti prav nobenih zagotovil. Prav zato časovno zaporedje dogodkov vzbuja resen dvom v njihovo nepovezanost. Telefonski pogovor s programsko direktorico Televizije Slovenija, v katerem se je izkazalo, da vsebine za Rome v dneh pred tem niti od daleč niso bile del usklajevanja o programski shemi, je potekal v torek, 18. oktobra, dobrih deset minut pred deseto. Pobuda za sklic sestanka s predstavniki romske skupnosti je z RTV Slovenija prišla v torek, 18. oktobra, slabih pet minut pred enajsto. Naključje ali simptom?

1 Več o načinu vključevanja romske skupnosti v Zakon o RTV Slovenija: Petković, B.: Romi naposled vključeni v sistem javne radiotelevizije, v: Autor, S., Kuhar, R. (ur.): Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2005.
2 Glej npr. Petković, B.: Koliko medijev manjšinam?. Medijska preža 14 (poletje 2002).

izpis

Neva Nahtigal

Romi o medijskih vsebinah za Rome
Pri pripravi vsebin na RTV Slovenija je potrebno upoštevanje želja in potreb romske skupnosti, pa tudi neromskih gledalcev in poslušalcev, ki o Romih zdaj večinoma poslušajo in berejo kot o "problematiki"
Več deset pogovorov in analiz v zadnjih letih je pokazalo, da obstoječe medijske vsebine romski javnosti niti zdaleč ne prinašajo vseh, zanjo relevantnih informacij, niti ni neromska javnost deležna uravnoteženih in zadostnih informacij o romski skupnosti. "Predvsem bi bila potrebna informativna oddaja za Rome po vsej Sloveniji; takšna, ki bi jim prinesla vse pomembne informacije," pravi Anton Hudorovac, podpredsednik Zveze Romov, ki redno spremlja vsebine v lokalnih medijih, namenjene Romom.

"Bogdana Miklića (romskega sodelavca, op.a.)1 je samo včasih mogoče slišati v romski oddaji Studia D, sicer je oddaja v celoti pripravljena kot ves preostali program tega radia - torej: brez Romov," je pripovedoval Hudorovac o romskih vsebinah enega od medijev, sofinanciranih s strani urada za narodnosti. Tudi tam, kjer je delež romske skupnosti glede na večinsko največji, v lokalnih medijih romskih kadrov ni.

Anton Hudorovac z družino živi na Lokvah pri Črnomlju. Tam po njegovih ocenah skupaj živi okrog 550 Romov, v vsej Beli krajini pa okrog 1300. Ves čas poudarja, da gre za res grobe ocene, pripoveduje pa o kakšnih 1100, morda 1200 Romov v občinah Semič in Metlika; pa o 700 Romih v Žabji vasi na Dolenjskem, kjer so, pravi Hudorovac, največje težave. "Dokler Romi in sokrajani ne bodo zaživeli v sožitju, ni nobenih možnosti za izboljševanje razmer," doda resnobno. Nato sešteva Rome na Dolenjskem in pride do števila 1500 ali 1600. Skupaj s Posavjem je jugovzhodni konec Slovenije dom za okrog 3500 Romov, pravi Hudorovac. Edine primarno Romom namenjene medijske vsebine, ki so jim dostopne ta čas, so televizijske oddaje na TV Vaš kanal iz Novega mesta ter radijske oddaje na novomeškem Studiu D. Poleg teh lahko v nekaterih krajih slišijo še oddaje, ki jih pripravlja produkcija ROMIC v Murski Soboti in jih predvaja nekaj lokalnih radijskih postaj, so pa - z omejenimi kadrovskimi, organizacijskimi in finančnimi zmožnostmi - izrazito usmerjene v prekmursko regijo. Tudi sicer imajo Romi zunaj Prekmurja komaj kaj možnosti za poslušanje svojega jezika z radijskih valov in seznanjanja z dogajanjem, ki je zanje pomembno, pa ga osrednji mediji puščajo ob strani.

"Romi nismo 'takšni in takšni'"
Monika Sandreli, doma na Pušči v Murski Soboti, je že od ustanovitve radijske produkcije ROMIC med najbolj zaslužnimi za redno pripravo tedenskih oddaj Šunen le Romen - Prisluhnite Romom. 25-minutne oddaje ureja, piše scenarije, pripravlja prispevke, bere napovedi prispevkov in glasbe … Nekje vmes še ureja arhive in pomaga pri administraciji ter vsem drugem, povezanem z radijsko produkcijo. Ob tem še aktivno deluje v Ženskem forumu, eni od najbolj dejavnih podorganizacij v Zvezi Romov Slovenije. Te aktivnosti pa nimajo v njenem življenju skoraj nobenih finančnih učinkov, razen občasnih skromnih honorarjev iz mednarodnih donacij za radijsko produkcijo (ta čas honorar za novinarski prispevek na ROMIC-u znaša 1000 tolarjev). Tako Monika Sandreli ob vsem omenjenem tudi hodi v službo - izpolnjuje polno delovno normo za tekstilnimi stroji. Med tovarno in radiem se ustavi v vrtcu, kjer del dneva pazijo na njeno triletno hčer Marleno. Kadar je Monika v službi, gre Marleno iskat njen oče, Jožek Horvat Muc.

Monika Sandreli na RTV Slovenija po uveljavitvi novega zakona pričakuje oddaje, podobne tistim, ki so namenjene madžarski in italijanski narodni skupnosti. Meni, da bi morale biti oddaje na sporedu vsaj enkrat na mesec, pripravljati pa bi jih morali Romi v sodelovanju z RTV Slovenija. "Odvisno, za kaj se bodo odločili na RTV," pravi Sandrelijeva: "Ali bodo iskali rešitve širše ali se bodo odločili za kaj, kar že obstaja." Vsaka od oddaj, ki že obstajajo, pokriva predvsem regijo, v kateri je predvajana, zato bi bilo - meni Monika Sandreli - treba združiti njihove vsebine, da bi lahko zadovoljili romsko skupnost po vsej Sloveniji in izboljšali tudi seznanjenost Neromov z romsko skupnostjo: "Treba bi bilo čim bolj predstaviti Rome, da ne bo kar veljalo, da so Romi 'takšni in takšni'. Potrebovali bi več rubrik, da bi predstavili, na primer, uspešne romske glasbenike in športnike, romsko zgodovino, kulturo, jezik; in nujno tudi aktualne dogodke, pomembne za romsko skupnost in njeno informiranost."

Pri pripravi romskih oddaj se pojavi težava z jezikom, ki je italijanska in madžarska narodna manjšina nimata. Romski jezik namreč ni normiran, ne obstaja enotna različica, ki bi jo govorili, razumeli in pisali vsi Romi, živeči v Sloveniji. Prekmurska različica romščine kaže veliko večje vplive madžarskega jezika, dolenjska različica ima veliko vplivov hrvaškega jezika, poleg teh pa obstaja še paleta drugih, v katerih so zakoreninjeni vplivi makedonskega, albanskega, srbskega in drugih jezikov. Da bi nove oddaje izpolnjevale poslanstvo ohranjanja romske kulture in jezika brez prisilnega homogeniziranja, bi morale upoštevati tudi te posebnosti. Monika Sandreli meni, da bi dvojezične oddaje brez težav presegle ta potencialni problem. Če bi oddaje - kot bi morale - pokrivale vse slovenske regije in zagotavljale obveščenost vseh v Sloveniji živečih Romov, bi bile posamezne vsebinske enote lahko v različnih dialektih, s sprotnim prevajanjem v slovenščino. To bi bilo nujno v vsakem primeru, ker bi le tako lahko oddaje izpolnjevale še enega bistvenih namenov - zbliževanje romske in večinske skupnosti.

"Potrebujemo podporo profesionalcev"
Edino romsko radijsko oddajo v ljubljanski regiji (to je nedeljska oddaja na Radiu Študent), pripravljajo - po opredelitvah uradne politike - "neavtohtoni" Romi. Haris Tahirović, makedonski Rom, je njen urednik od lani poleti, ko se je tudi udeležil usposabljanja, ki ga je s finančno podporo Evropske unije za romske novinarje pripravil Mirovni inštitut2. Tahirović oddaje zdaj večinoma pripravlja s pomočjo svoje žene, ki je tudi glavni glas pred mikrofonom. S tem, da je romska skupnost po novem vpisana v zakon o RTV, Tahirović ni bil seznanjen, je pa takoj ponovil misel Monike Sandreli in drugih sogovornikov, da bi morala biti oddaja vsekakor dvojezična. "Morala bi seznanjati z dogajanjem v romski skupnosti v Sloveniji, na Balkanu, drugod po Evropi in po svetu," je razmišljal Tahirović. Tako kot so se drugi, se je tudi sam ustavil ob tem, kdo bi moral oddaje pripravljati: "Nekaterih stvari Romu ne more razlagati Nerom. Rom bi jih moral povedati Romu. Sami seveda nismo zmožni takoj narediti tako velikega koraka naprej, vendar bi se sčasoma lahko naučili vse delati na visokem nivoju kakovosti. To bi morali delati ob podpori profesionalcev, vsekakor pa bi moralo biti 'v igri' tudi več Romov."

Tahirović kritizira sedanje razdeljevanje sredstev in razpise ministrstva za kulturo, na katerih dobivajo denar medijski producenti, ki z Romi nimajo zveze ali jih vključujejo v ustvarjanje le 'za vzorec': "To je potem način: 'dajmo mi to delati, saj oni nič ne znajo'." Vsebine, ki jih kritizira Tahirović, nastajajo na lokalnih in regionalnih radijskih postajah. Ustvarjanje vsebin za Rome jim nalaga Zakon o medijih, ki to postavlja kot pogoj za status lokalne radijske postaje, če postaja deluje na območju, kjer živi romska skupnost.

"Romska naselja so polna zgodb"
Romeo Horvat Popo je bil kot novinar, urednik, prevajalec in napovedovalec eden prvih in najbolj rednih sodelavcev ROMIC-a in je tudi že vrsto let redni sodelavec oddaje Romskih 60, ki jo pripravlja Murski val. Po vseh dostopnih podatkih ga je mogoče označiti za najbolj dejavnega romskega novinarja. Med drugim sodeluje tudi pri pripravi 30-minutnih oddaj za Rome na lokalni televiziji Idea TV. Kot pravi, gredo s kamero in mikrofonom med ljudi, intervjuvajo župane, vodilne v Zvezi Romov in drugih organizacijah ter institucijah. "Tako so Romi seznanjeni, kaj bo z njimi, kaj kdo pravi, da bo naredil …," pravi Popo in z zanosom nadaljuje: "Ravno danes zjutraj me je poklicala neka gospa, ki je spraševala, kdaj bo na sporedu naslednja oddaja. Res vsi pričakujejo te oddaje, zanima jih, kaj bo z njihovim naseljem, kaj bodo naredili za naše otroke …"

Popo pripoveduje o razvpitem primeru, ko je romska družina v Dokležovju kupila hišo, pa so okoliški prebivalci poskušali preprečiti, da bi družina lahko v svoji hiši mirno zaživela. "Takrat je bila to najbolj sveža in dinamična novica; vse se je dogajalo: policaji, gasilci …," se spominja Popo. "Tam so bili še štirje novinarji, pa so vsi ostali zunaj. Samo mene so povabili v hišo. Skuhali so kavo, se usedli in začeli smo se pogovarjati, kako in kaj. Takoj sem povedal, da moram pogovor posneti in bili so pripravljeni govoriti. Potem je začela ženska jokati, ker se je bala, kako bodo preživeli zimo. Takrat me je res stisnilo pri srcu, ampak sem vseeno spraševal naprej."

V romski skupnosti je Popo znan tudi kot pesnik in glasbenik, zdaj pa se najbolj posveča kuharski šoli, v katero se je - po izobrazbi pomočnik konfekcionarja - vpisal, ker bi rad odprl gostilno. Če bi se pokazala možnost, da sodeluje pri pripravi oddaj na RTV Slovenija, bi jo, pravi, takoj zagrabil in dal vse od sebe. "Ne bi šlo le za prikaz Prekmurja, ampak za romsko življenje nasploh. Lahko bi, na primer, šli v romska naselja in prikazali, kakšno je v njih življenje. Tam živijo starejši ljudje, ki so polni zanimivih zgodb o tem, kako so živeli nekoč. Mislim, da bi morali iti do njih in izvedeti te zgodbe." Popo omenja tudi ogromno neizkoriščenega potenciala v zvezi z romsko glasbo: "Glasbeniki, na primer, posnamejo videospote, potem pa vse ostane na mrtvi točki. Nobenih možnosti ni, da bi videospote predvajali po televiziji." Videospot je posnel tudi Popo, ki je pred kratkim izdaji svoje prve zbirke pesmi dodal še izdajo svoje prve zgoščenke.

Popo že več let tudi prevaja iz slovenskega v romski jezik (oziroma njegovo prekmursko izvedbo) in obratno. "Treba bi bilo pustiti Romom, da govorijo, kot želijo in glede na to pripraviti prevode. To pomeni, da bi potrebovali ljudi, ki bi skrbeli za prevajanje; vsaj po eden v Prekmurju, na Dolenjskem, v Ljubljani in drugje," pravi. Vprašam ga, kaj meni o posebni rubriki, namenjeni poučevanju romskega jezika, ki je bila dotlej že omenjena v pogovorih s člani romske skupnosti. "V oddajah na Idea TV smo na začetku imeli tudi dve ali tri minute za romski jezik, vendar so se vrstile pritožbe iz Maribora, z Dolenjske in od drugod, ker je šlo le za narečje prekmurskih Romov. Če bomo imeli romsko oddajo, bi bilo mogoče pripravljati jezikovni kotiček tako, da bi se vsak mesec, na primer, zbrali tisti, ki se ukvarjajo z romskim jezikom, in se uskladili o vsebini. Morali bi biti vključeni Romi iz vse Slovenije. Če bi se potem kdo pritožil, bi lahko vedno povedali, da je bila v usklajevanju upoštevana tudi njegova različica romskega jezika."

Pri pripravi vsebin na RTV Slovenija je potrebno upoštevanje želja in potreb romske skupnosti, pa tudi neromskih gledalcev in poslušalcev, ki o Romih zdaj večinoma poslušajo in berejo kot o "problematiki" in le redko zunaj medijskih črnih kronik.

1 Bogdan Miklić, eden od Romov, ki so medijsko bolj v ospredju, pa se še pojavlja le občasno, je predvsem bralec besedil, ki jih napišejo drugi. Kot novinar, ki občasno odhaja na teren, pa je predvsem bralec vnaprej napisanih vprašanj, ki jih niti sam nujno ne razume povsem - vsaj ne konteksta, iz katerega izvirajo, in posledic, ki jih vsebujejo odgovori. Med delom na novinarski delavnici za Rome lani poleti se je izkazalo, da je Miklić povsem zmožen veliko bolj aktivnega novinarskega dela. V spremstvu (vendar brez vmešavanja) enega od mentorjev je Miklić odšel v naselje Trata pri Kočevju, kjer v baraki brez vode in elektrike živi tudi sam, in se s prebivalci pogovarjal o šolanju njihovih otrok. Tega ni počel na oddaljen in brezoseben način, niti ne z mehanskim zastavljanjem vnaprej določenih vprašanj, ampak s pogovorom, v katerem pa je hkrati z izkazovanjem velike empatije ohranil zadostno distanco za kakovostno novinarsko delo. Domačini so ga poznali in mikrofon, ki ga je držal v roki, je imel drugačen pomen kot mikrofoni, ki jih držijo neromski novinarji. Ker so vedeli, da razume, o čem govorijo, so mu povedali veliko več. Ker je razumel, kaj govorijo, je on vprašal veliko več. Končni izdelek z novinarske delavnice - skoraj 20-minutna magazinska oddaja o vzgoji in izobraževanju Romov, ki so jo predvajale številne radijske postaje, tudi Radio Slovenija na Valu 202 - je bil zaradi Miklićevega dela bistveno boljši, bolj življenjski in neposreden. Pogovori ob delavnici pa so razkrili, da kljub temu Miklić sam ne verjame v svoje sposobnosti za opravljanje novinarskega dela.
2 Več v Nahtigal, N.: Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo. Medijska preža 20/21 (november 2004).

izpis

Zoran Medved

Komentar - napačno pojmovanje ali ideološki konstrukt?
Predreferendumska kampanja o novem zakonu o RTV Slovenija je ponovno obudila ljubiteljske razprave o komentarju, ki je sicer ena najbolj zahtevnih novinarskih vrst, in bi si zavoljo sicer upravičenih zahtev po natančnem, nepristranskem in verodostojnem obveščanju javnosti zaslužila predvsem neoporečno strokovno obravnavo in analizo obstoječih praks.
Zamenjevanje komentarja z mnenjem je ostanek tako imenovanega mnenjskega novinarstva, ki je bilo značilno za ideološko monolitne politične sisteme v Evropi pa tudi drugod po svetu, ki so večinoma izginili že v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Njihovo formalno izginotje seveda ni moglo "pospraviti" tudi starih vrednostnih sistemov, težnje novih politični elit po nadzoru nad mediji in prilagajanju interpretacije meril o "objektivnem" poročanju ozkim in delnim političnim interesom. In čeprav sta, denimo, Stone in Marks že vzporedno z velikimi političnimi preobrati v postsocialističnih državah ugotavljala, da "novinarji sami dostikrat niso sposobni, da bi se odrekli praksam, kakršnih so se navadili v prejšnjih režimih" (Stone in Marks, 1991: 4, v: Splichal, 1992: 78), ni točno, da tudi mnogo let pred tem nismo mogli prebrati iz današnje perspektive prav presenetljivo natančne in zanimive definicije novinarskih vrst, kakršna je komentar. Tukaj bomo navedli primer iz enega izmed najbolj popularnih del avtorja iz nekdanje skupne države, ki v svoji knjigi iz leta 1975 o komentarju zapiše: "…komentar mora upoštevati nekaj temeljnih prvin:
 • vsebovati mora širše pojasnilo zastavljene teze; opozoriti mora na problem, kakršen ta dejansko je v danem trenutku;
 • vsebovati mora dejstva, in sicer v obsegu, s katerim ne bo obšel resnice in bistva, hkrati pa ne bo presegel meje "absorpcijske moči" občinstva;
 • pokazati mora na vzroke za nastanek določenega pojava;
 • pojasniti in razumeti mora dialektično povezavo med tem pojavom in splošnim razvojem družbe;
 • predvideti mora posledice;
 • izrazi naj točno in kategorično stališče avtorja, oziroma marksistični pogled na pojav, o katerem komentar govori." (Slavković, 1975: 194)


Če iz takšne definicije izvzamemo ideološki "presežek" vsebovan v zadnji alinei prejšnjega odstavka, vidimo, da gre za povsem spodobno definicijo komentarja, ki ga avtor ne enači z mnenjem, ampak novinarje napoti na pojasnjevanje, raziskovanje in razkrivanje dejstev o nekem dogodku ali pojavu v družbi. Na istem mestu nam postreže še z definicijo enega od znanih učiteljev novinarjev na Fakulteti političnih ved v Beogradu in dolgoletnega časnikarja, ki o komentarju pravi: "Zares je nenavadna svoboda, ki si jo vzame komentator, ko v sredstvih obveščanja predstavlja svoje osebno videnje. Toda 'jemlje svobodo' ni točna definicija: v resnici mu je to svobodo dala javnost, ker je s svojim objektivnim, resničnim, pogumnim, celovitim, jasnim in točnim pisanjem (lahko bi zapisali tudi: poročanjem - op. prev.) ter napovedmi pridobil zaupanje javnosti." (Lukač, 1970: 92, v: Slavković, 1975: 194)

Komentar, pravica do mnenja
To pravico, po mnenju Lukača, javnost podeljuje toliko časa, kolikor novinar opravlja "javno službo v pravem pomenu te besede". Pravi pomen javne službe se kaže v tem, da novinar "ni osebno zainteresiran in opravlja dela, ki so v javnem interesu", zato "pisanje komentarja ne pomeni več izražanja povsem osebnega videnja, v resnici gre za pojasnjevanje neke višje družbene objektivnosti. Družba jih namreč spoštuje, ker se komentator zavzema za družbene interese, jih ščiti, in so njegova osebna merila in stališča enaka merilom (s katerimi merimo doseganje) javne koristi." (Ibidem) Tudi v tem primeru nas lahko zavede arhaičen in takratnim razmeram prirejen jezik, toda ne smemo in ne moremo prezreti opozorila, da komentator svoje avtoritete ne gradi na prepričevalnem komuniciranju, na osebnih mnenjih in njihovem vsiljevanju bralcem, poslušalcem ali gledalcem, ampak s predstavitvijo dejstev in pojasnjevanjem ozadij posameznih dogodkov in pojavov. Zgodnje opredelitve komentarja lahko najdemo tudi v delih slovenskih avtorjev pred letom 1990. Tako v temeljnem delu o novinarskih zvrsteh in vrstah slovenske avtorice preberemo: "…komentar je vrsta novinarskega sporočanja informativne zvrsti (v izvirniku gre najbrž za pomoto ali tiskarski škrat, kajti avtorica v svojem delu piše o celotni komentatorski vrsti novinarskih prispevkov, ki jih argumentirano in dosledno uvršča v interpretativno zvrst - op. Z. M.), ki pojasnjuje ozadje večjega dogodka z večjim številom prvin, ki se po objavi v vesti naslovniku kaže kot nepredvidljiv in nedoumljiv, tako da dogodek umesti v logiko naravnega reda vzroka in posledic. Je enostavneje strukturirana vrsta, s klasično shemo: za glavo, ki nikoli nima vodila, sledi uvod s predstavitvijo dogodka, jedro z analizo njegovega ozadja (vzrokov), in zaključek s poanto ali napovedjo nadaljnjega poteka zadeve. Sporočevalec je v tekstu prisoten s svojim mnenjem, ki ga mora argumentirati do tolike mere, da v naslovniku zbudi občutek logične zgoditve prav tega dogodka, ki zdaj postane umljiv." (Košir, 1988: 85) Ker sodijo v komentatorsko vrsto običajni komentar, uvodnik, glosa in kolumna, je izjemnega pomena opozorilo avtorice, da je med vsemi le uvodnik "prikaz mnenja celotne redakcije", da ima ta vrsta po Čapku tudi "pridigarsko" funkcijo in da zato uvodniki "opravljajo tudi apelativno funkcijo, ki je pogosto enaka propagandi, podpori vladajoče ideologije". (Košir, 1988: 86)

Komentar, pravica do stališča
V tej definiciji komentarja bi lahko brez zadržkov sprejeli prav vse, razen zadnjega stavka, ki nas navaja k sklepu, da je dopustno, da je novinar v besedilu navzoč tudi s svojim mnenjem. Ne glede na to, ali svoje mnenje novinar argumentira ali ne, pritrjujejo tistim, ki menijo, da so mnenja "subjektivna in raznolika". (Poler, 1997: 137) In povsem soglašamo z ugotovitvijo obeh avtoric, ki je bila zapisana osem let za prvo definicijo komentarja: "Novinar komentarja ne piše v stilu 'kaj si jaz o tej zadevi mislim', kakršen je žal prevladujoči način komentiranja v sodobnem slovenskem tisku, temveč iz obstoječega korpusa političnih, gospodarskih, znanstvenih in drugih besedil razbira odgovore na relevantna družbena vprašanja. Ta vprašanja si resda zastavlja ob teh besedilih sam, a to počne v notranjem dialogu, ko ponotranji vprašanja skupnega referencialnega univerzuma komunicirajočih v skupnosti, ki jo sporočevalec prek množičnih komunikacij v družbenem kontekstu ustvarja z naslovniki. (…) Besedila, v katerih avtorji razpredajo o svojem okusu in o tem, kar se njim pač zdi, lahko štejemo v zasebniško komuniciranje, nikakor pa ne med novinarska sporočila (Košir, Poler, 1996)." (v: Poler, 1997: 137) Hvalevredno je, da je bila takšna ugotovitev jasno zapisana pet let po uveljavitvi zdaj že opuščenega Kodeksa novinarjev Republike Slovenije iz leta 1991, v katerem se je avtorjem v 3. točki zapisala tale neumnost: "Novinar je dolžan ločiti informacijo in komentar. Razvidna mora biti razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem." (povzeto po Predpisi …, 1995: 207) Žal pa so identično besedilo prepisali tudi v besedilo novega Kodeksa novinarjev Slovenije iz leta 2002, kjer je to zdaj točka 11!?

In zakaj gre za neumnost? Ker bi po tolikih letih in številnih strokovnih delih, v katerih so se avtorji dejstva in raziskovalne ugotovitve o komentarju upali zapisati tudi v tako imenovanih "svinčenih časih", morali vedeti, da komentar ni mnenje, ampak da je komentar novinarska vrsta, v kateri avtor predstavlja doslej neznane ali manj znane ugotovitve, dejstva in/ali podatke o nekem dogodku, osebnosti ali pojavu, s katerimi bralcem, poslušalcem ali gledalcem skuša pojasniti ozadje ali vzroke za nek dogodek ali pojav, ter zakaj se je nekaj zgodilo. Bralci, poslušalci in gledalci si bodo ob takšnih komentarjih sami ustvarili svoje mnenje in nikakršnega razloga ni, da bi jim novinar posredoval ali vsiljeval še svojega. Takšno razlikovanje med komentarjem in mnenjem je še posebno pomembno pri komentarjih v radijskih in televizijskih programih, kajti v elektronskih medijih nam tehnološke možnosti omogočajo, da s številnimi sredstvi in ob dosledno strokovni in etični rabi posnetih slike in zvoka dogodek ali pojav "skrčimo" v prispevek, ki praviloma ni daljši od dveh minut, povzeti pa mora bistvo resničnega dogodka in ga verodostojno predstaviti. Komentar ni nikoli iztrgan iz konteksta dogodka, ampak je "ažuren", torej izhaja in se navezuje na dnevni dogodek, in je "dobro argumentiran" (Košir, 1988: 86). Čas, ki ga lahko porabimo za pripravo komentarja, torej tudi za zbiranje dodatnih informacij in podatkov o nekem dogodku, osebnosti ali pojavu, je velikokrat celo krajši od časa, ki nam je bil na voljo za pripravo poročila o dogodku, zato vsiljevanje osebnih mnenj novinarja dejansko pomeni preveliko tveganje, da bo storil napako in omajal zaupanje poslušalcev ali gledalcev v verodostojnost njegovega poročanja. Posredovanje doslej neznanih ali manj znanih dejstev v obliki komentarja namreč temelji na informacijah iz zanesljivih in verodostojnih virov, ki večkrat niso dostopni vsem novinarjem, kar pomeni, da je utrjevanje zaupanja različnih javnosti in interesnih skupin v novinarja enako pomembno kot novinarjevo zaupanje v vire informacij; gre torej za dvosmerni proces, v katerem mora novinar poglobljeno, nepristransko in svobodno presojati sleherni podatek, ki ga pridobi. Priprava komentarja ne zahteva samo veliko izkušenj, ampak je uspeh odvisen predvsem od sposobnosti kritične in analitične presoje ter primerjanja vseh zbranih dejstev, zato tudi nabor informacij, ki naj bi jih novinar objavil v obliki komentarja, ne sme in ne more biti naključen ali pristranski, ampak mora biti izbor opravljen strokovno neoporečno in brez prikrivanja pomembnih dejstev. Če se ob vsem tem v komentar še lahko "vtihotapi" novinarjevo osebno mnenje, sta možni le dve "napaki": ali je novinarju zmanjkalo novih verodostojnih informacij in je komentar "dopolnil" še z lastnim mnenjem, ali pa se je zavestno in namenoma odločil za manipulacijo in za izločitev informacij v prid lastnemu, največkrat ideološko ali interesno pristranskemu, subjektivnemu mnenju o neki javni zadevi. Vse kaže, da kritike komentarja v elektronskih medijih še posebno moti način posredovanja komentarja. Pisanje te novinarske vrste je namreč praviloma zaupano najbolj izkušenim in strokovno izobraženim novinarjem, ki bi jih lahko imeli celo za specialiste o določenih javnih zadevah. Ti svoj komentar predstavijo z osebnim nastopom pred kamero ali mikrofonom, pri tem neposredno nagovarjajo gledalce ali poslušalce, kar je v radijskem programu poudarjeno s specifičnim govornim ritmom in poudarjanjem besed, v televizijskem programu pa s kamero, ki nastopajočega snema z višine, na kateri je objektiv poravnan z očmi komentatorja, kar pri gledalcu ustvari vtis, da komentator govori prav in samo njemu. Slednje ustvarja iluzijo prijazne medosebne, skorajda intimne komunikacije med komentatorjem in gledalcem, zaradi tega pa pri gledalcu dosežemo, da lažje in hitreje verjame tako posredovanim informacijam, če sam nima drugačnih in ga že pred tem nekdo ni prepričal v nasprotno. Medijski strokovnjaki in poklicni novinarji, zlasti pa njihovi uredniki, bi morali biti o tem dobro podučeni, da ne bi vsebine komentarja zamenjevali s tehnološkimi postopki in načinom posredovanja informacij v obliki komentarja kot povsem legitimne novinarske vrste. Izbira komentarja kot oblike in načina posredovanja informacij o nekem dogodku mora soditi v območje avtonomne in svobodne strokovne izbire novinarja, ki s tem dokazuje svojo kakovost in pri poslušalcih in gledalcih utrjuje zaupanje v njegovo avtoriteto znanja in verodostojnost, komentar mora biti v določeno oddajo primerno umeščen in navezovati se mora na novico ali poročilo o dogodku, ki je kot tak samostojen ali del nekega širšega aktualnega družbenega pojava. Slednje mora biti od vseh pritiskov in pristranskih vplivov osvobojena pristojnost urednika oddaje.

Zavajajoča iluzija o objektivnem novinarstvu
Še posebno je pomembno napačno pojmovanje komentarja odpraviti v delovanju javnopravnih radia in televizije, ker se je, žal, tudi v Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija prikradla nadvse čudna definicija komentarja, iz katere povzemamo le najhujše napake, denimo: "Čeprav imajo novinarji o problemih, o katerih poročajo, svoja mnenja, ta v ničemer ne smejo vplivati na to, da bi novinar izmed njemu znanih dejstev uporabil samo tista, ki ustrezajo njegovemu videnju. Kadar se odločamo za objavo osebnih mnenj novinarja, je treba zelo jasno opozoriti, da gre za komentar. Ker subjektivna mnenja temeljijo na določenih, velikokrat tudi parcialnih dejstvih, morajo uredniki zagotoviti, da bodo zasnove in vsebine komentarjev čim bolj pluralne." (Poklicna merila …, 2000: 37) Iz tako nedosledne definicije so številni uredniki, zlasti na nacionalni televiziji, povzeli sklep, ki ga v takšni ali drugačni obliki in z različnimi poudarki lahko slišimo še danes, da so na TV Slovenija komentarji prepovedani!? V resnici niso, toda navodila, kako zagotoviti "pluralnost" nečesa, kar sploh ni in ne more biti komentar, so tako zelo praktično neizvedljiva, da ne preseneča, da je komentar kot žlahtna novinarska vrsta izginil z zaslonov nacionalke. Še bolj nas zmede, če preberemo angleško inačico istega besedila, kjer je zapisano naslednje: "Čeprav novinarji lahko imajo svoja mnenja o zadevah, o katerih poročajo, v nobenem primeru ne smejo uporabiti samo tistih dejstev, ki podpirajo njihovo osebno mnenje. Kadar objavljamo osebno mnenje novinarja, občinstvo mora biti nanj jasno opozorjeno. Ker subjektivno mnenje lahko temelji na določenih, pogosto le delnih dejstvih, uredniki morajo zagotoviti kar se da pluralistične zasnove in vsebine komentarjev." V angleškem besedilu torej pojmovanje komentarja ni izraženo na najbolj sporen način, beseda je vsaj v enem stavku celo izpuščena, kar naredi ta odstavek v Poklicnih merilih povsem sprejemljivega, saj se ga v primernem kontekstu da razumeti tudi kot pametno priporočilo in ne obvezujoče navodilo, ki ga v praksi ni mogoče uveljaviti.

V praksi žal lahko ugotovimo, da k napačnemu pojmovanju komentarja prispevajo celo dokumenti uglednih mednarodnih ustanov ali zvez, katerih stališča o teh vprašanjih bi morala biti in jih praviloma sprejemamo kot referenčna in jim priznavamo moč obvezujočih navodil. Tako, denimo, v poročilu o novinarski etiki parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 1993, dokument št. 6854, lahko preberemo, da informacije obsegajo "dejstva in podatke", komentarji pa "mnenja, prepričanja, predstave ali vrednostne sodbe". (povzeto po Poler, 1997: 136) V sloviti in pri nas mnogokrat citirani resoluciji št. 1003 Sveta Evrope v točki 3 lahko preberemo: "Temeljno načelo vsakega etičnega razmišljanja o časnikarstvu mora izhajati iz jasnega razločevanja med vestmi in mnenji, da bi se izognili sleherni nejasnosti. Vesti so informacije, dejstva in podatki, mnenja pa so izražanje misli, idej, prepričanj ali vrednostnih sodb s strani medijev, uvodničarjev oziroma časnikarjev (…) Izražanje mnenj lahko sestavljajo razmišljanja ali komentarji o splošnih predstavah ali pa se lahko nanaša na komentarje informacij, povezanih z določenimi dogodki. Ker je izražanje mnenj subjektivno, od njega ne moremo in ne smemo zahtevati, da odslikava resničnost, vendar pa lahko zahtevamo, da izražanje mnenj poteka na pošten in etično pravilen način. Mnenja v obliki komentarjev o dogodkih ali dejanjih oseb ali ustanov ne smejo skušati zanikati ali prikriti resničnih dejstev ali podatkov." (Ibidem) Ob tem besedilu se je vredno spomniti ene domislice in enega dogodka. Domislica pravi, da takšno besedilo lahko nastane samo takrat, ko se politiki spravijo k pisanju o zadevah, na katere se ne spoznajo, hkrati pa so prepričani, da je to vseeno njihova sveta dolžnost. Dogodek pa je bil pred leti na novinarskih dnevih na Otočcu, kjer nas je o tem, da je treba razlikovati med komentarjem, ki da je zaželen in dopusten, ter mnenjem, katerega vsiljevanje je lahko nesprejemljiva oblika prepričevalnega komuniciranja, podučil teolog dr. Ivan Štuhec! In takrat je še posebej opozoril na prvi stavek iz 3. točke resolucije 1003, iz katerega nikakor ne bi mogli sklepati na slovensko "uspešnico" o nezaželenem komentarju. Amen!

Literatura
 • Manca Košir: Nastavki za teorijo novinarskih vrst. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1988.
 • Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija, 2000.
 • Melita Poler: Novinarska etika. Ljubljana: Magnolija, 1997.
 • Predpisi o novinarjih in medijih. ČZ Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1995.
 • Professional standards and ethical principles of journalism in the programmes of RTV Slovenija, 2000.
 • Dušan Slavković: Osnovi novinarstva i informisanja. Beograd: Radnička štampa, 1975.
 • Slavko Splichal: Izgubljene utopije. Paradoksi množičnih medijev in civilne družbe v postsocializmu. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

radio in televizija

Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Zoran Medved
Spregledano zavezništvo z državljani
Pia Majbritt Jansen
Danska javna radiotelevizija – primerjalna zgodba o uspehu
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Kar ni romantika
Admir Baltić
Pa tako lepo govorite naš jezik …
Saša Banjanac Lubej
TV Slovenija: pozitivne programske spremembe, a še veliko prostora za izboljšave
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Odpiranje RTV Slovenija za nove narodne skupnosti?
Jasna Babić
Spet se rola – Vrnitev »urbanih« glasbenih oddaj na TV Slovenija
Matjaž Ambrožič
Kdo pa je pri vas kreativni?
Dejan Jontes
Lepo je biti preprost: stereotipne reprezentacije razreda v situacijskih komedijah
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Andraž Poeschl
O Sloveniji na svetovnem prvenstvu
Zvezdan Martič
Vizija TV Slovenija: Strogi profesionalni standardi, več urbanih vsebin, večja vključenost gledalcev ...
Zoran Medved
Stavka na RTV Slovenija: Ostajajo problemi, zaradi katerih še nihče ni stavkal
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Eva Vrtačič
Telo kot stroj, dr. House kot genialni mehanik
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Eva Vrtačič
Zakaj se sploh igramo, če že vse vemo?
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Eva Vrtačič
Ideologija v kuharskih oddajah
Eva Vrtačič
Razkrinkane izbire
Boris Čibej
Združene države Amerike: Lisičje novinarstvo
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Marko Milosavljević
Razdruženi propadajo
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Brankica Petković
Glas poslušalcev in gledalcev
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Roman Kuhar
»Voditelj oddaje pa ni Rom«
Enisa Brizani
Amare Droma, Amare Drumija, Mengere Droma, Naše poti
Zvezdan Martič
Medijske hiše srečajo nove medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Majda Juvan
Zakaj je v frizerskem salonu frizer in kaj ima s tem pokojni RGL?
Irena Vide
Lokalna novica je kraljica
Gojko Bervar
Radijsko tekmovanje Prix Europa 2007
Nagrada novinarju Gašperju Lubeju
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Kaja Jakopič
Bum časopisnih spletnih televizij
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Spletne televizije izziv za medijske regulatorje
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Marko Jenšterle
Venezuela: Napoved odvzema frekvence nastarejši zasebni televiziji
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Brankica Petković
Zakaj ni odzivov na procese zatona RŠ in Marš?
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Špela Stare
Zgovoren obseg kadrovskih menjav na RTV Slovenija
Gojko Bervar
Varuh poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija
Boris Bergant
Avstrija: Vihar na javni radioteleviziji
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Tanja Taštanoska
Mlačna drža novinarjev RTVS
Boris Vezjak
Resnica sklicevanja na dr. Hoffmann-Riema
Marta Gregorčič
Javni prostor: Negujmo ga tam, kjer je in odpirajmo tam, kjer se je zaprl
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Neva Nahtigal
Romi o medijskih vsebinah za Rome
Zoran Medved
Komentar - napačno pojmovanje ali ideološki konstrukt?
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Javna radiotelevizija za vse!
Brankica Petković, Helmut Peissl
Monopoli premaknejo medije v desno
Maruša Krese
Najboljše, kar lahko da radio
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Gašper Lubej
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV
Marko Milosavljević
Predvolilna soočenja na RTV Slovenija – Bi lahko bila ožja, a bolj relevantna?
Tonči Kuzmanić
Televiziranje kot ničenje sveta
Bojan Golčar
»Mrtvorojeni otrok« države s prevelikim številom rtv-organizacij?
Boštjan Nedoh
Italija: Televizije trdno v Berlusconijevih vajetih
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Renata Šribar
Toliko o samoregulaciji pornografije
Bojan Golčar
Bo v etru še kaj programov posebnega pomena?
Andrej Stopar
Kako bo poslej EU odmevala v programih Radia Slovenija?
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Anita Mikulič
Otroci in televizija
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Marko Milosavljević
Nuja transparentnosti na RTV Slovenija
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Ksenija Horvat
John Simpson: Poročila z nikogaršnje zemlje – Poročanje o svetu (1)
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Petra Oseli
Nove socialne dimenzije televizije
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Tomaž Gerden
Celina z imenom Slovenija
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Marko Prpič
Zgodovina radiotelevizije v Veliki Britaniji
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Rajko Gerič
Najlažje se je odreči programu
Katja Škoberne
Javna televizija in profilirane oddaje
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Petra Oseli
Ima tretji radijski sektor v Sloveniji prihodnost?
Goran Ivanović
Vpliv ameriškega skupnostnega radia
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Lucija Bošnik
Ameriški mediji – tempirana bomba?
Ksenija Horvat
Ko tudi dva novinarska vira nista dovolj
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Suzana Žilič-Fišer
Prihodnost televizije
Ksenija H. Vidmar
Televizijska konstrukcija 20. stoletja
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Rajko Gerič
Civilna družba rada glasuje tajno
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
TV3 bo preživela
RTV Slovenija
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Grega Repovž
Televizijska soočenja in podobe političnih tekmecev
Bojan Krajnc
Zakaj bi televizija bila servis lova na volilce?
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Bojan Golčar
Zakaj si univerza lasti Radio Marš?
Barbara Bizjak
Število obiskov razkriva edino Večer
Omejevanje je nedemokratično
Gregor Belušič
TV Duh
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Sandra Bašić-Hrvatin
British Journalism Review
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Marjan Moškon
Priložnost za primerjanje
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Matjaž Gerl
Kakšno javno televizijo potrebujemo in kakšno si lahko privoščimo
Brankica Petković
Usoda »vaških televizij«
Goran Ivanović
Televizija na internetu
Kaja Jakopič
Neuradno o medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Goran Ivanović
Radio v vsako vas
Vera Grebenc
Radio-aktivna civilna družba
Matjaž Gerl
Veliki bratje slovenske radiodifuzije
Zoran Medved
Gledanost informativnih oddaj upada
Matjaž Gerl
Gneča v etru
Igor Brlek
Utapljanje v valu komerciale
Borut Savski
Internetovska radijska kreativnost
Marko Prpič
Več omejitev in večji pritiski
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Matjaž Gerl
Med cenzuro in anarhijo
Rastko Močnik
Javne betice
Breda Luthar
Kakšen je politični učinek apolitičnega žurnalizma
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin
Državni ali javni servis
Breda Luthar
Politika teletabloidov
Novinarski večeri
15.09.2005
Mirko Galić, Sandra Bašić-Hrvatin
Javne radiotelevizije in učinki zakonodaje
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
10.05.2002
Josri Fouda
Al Džezira – arabski CNN?
23.11.2001
Gwyneth Henderson, Veran Matić, Danail Danov, Goran Gavrilov, Sandra Bašić-Hrvatin
Privatni vs. javni elektronski mediji: kdo bolje služi javnosti?
12.03.2001
Vlasta Jeseničnik, Aleksander K. Simonov
Kdo obvladuje rusko "glasnost"?
01.02.2001
Petr Kopecky, Rajko Gerič
Ne dam svoje televizije!
12.09.2000
Denis Latin, Bojan Krajnc
Televizijsko odpiranje tabujev
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.09.1999
Robert Ottenhoff, Boris Bergant
Javnovizija
25.09.1997
Peter Knowles, Tomaž Perovič
Televizija hitre prehrane
Omizja
25.11.2008
Edvard Žitnik, Miha Lampreht, Miha Drozg, Ervin Hladnik Milharčič, Gorazd Kovačič, Marta Gregorčič, Jože Vogrinc
Podoba sveta v televizijskih poročilih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
12.05.2005
Karol Jakubowicz, Werner Rumphorst, Branko Grims, Sašo Gazdić, Boris Bergant, Rosvita Pesek, Tatjana Pirc
Prihodnost javne radiotelevizije v Sloveniji
19.04.2001
Janez Kocjančič, Božidar Zorko, Vlado Senica, Rajko Gerič, Matevž Krivic, Marko Milosavljević
Perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji
mediji in pravo
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zakon o medijih
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Judit Bayer
Madžarska medijska reforma – diktat politične večine
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mediji za državljane – Priporočila
Brankica Petković, Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin
Sporna določila o financiranju programskih vsebin
Predlog amandmajev Mirovnega inštituta na člene o proračunskih sredstvih za medije
Predlog Mirovnega inštituta za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Renata Šribar
Predlog Renate Šribar in koordinacije nevladnih organizacij za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Jurij Žurej
Reguliranje medijskih vsebin za odrasle
Jernej Rovšek
Kaj je na medijskem področju mogoče urejati z zakonom?
Marta Gregorčič
Novi zakon o medijih: žrtve o žrtvah
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Aleš Gaube
Umakniti slab predlog zakona o medijih
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
Omizja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?