N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
uvodnik
medijska politika
medijski trg
20 let medijske tranzicije v sloveniji
raziskovalno novinarstvo
novinarska etika
sovražni govor
splet
medijske reprezentacije
rtv slovenija
iz zgodovine medijev
regulacija medijev v evropski uniji
regija
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Zgodovina nakupovanja medijev v Sloveniji je zgodovina zlorab zakonov, pravne države in finančnega trga v zasebne namene. To je tudi zgodba o propadu pravne države in političnega sistema, ki je s klientelističnim delovanjem in z gosto prepletenim mreženjem moči omogočila privatizacijo politike.

V tem članku bomo kot nadaljevanje našega dolgoletnega problematiziranja pridobivanja in prepletanja lastništva v slovenskih medijih z izpostavljanjem nekaj pomembnih primerov povzeli in ponazorili sporne posle in povezave v zadnjih dvajsetih letih, čigave katastrofalne posledice za transparentnost, pluralizem in javni interes v medijski sferi v Sloveniji prihajajo vedno bolj na dan.

S tem želimo pokazati, kako sedanje stanje finančnega in gospodarskega propada ni eksces, ki so ga s svojim pohlepom zakrivili posamezni gospodarstveniki, temveč dobro utečeni proces kraje premoženja v korist peščice povezanih politično in ekonomsko močnih posameznikov. Te organizirane združbe so poslovale odkrito, imele so »svoje« banke, »svoje« stranke in »svoje« medije. Kljub temu da so mediji o vseh teh zadevah občasno pisali, celotna zgodba nikoli ni bila napisana. Mediji so v tem primeru odigrali pomembno vlogo podpornega mehanizma za ustvarjanje prijaznega mnenjskega ozračja.

Prolog

Med leti 1999 in 2002 sva z Lenartom J. Kučićem začela pisati medijski »Kdo je kdo«. Pregledala sva vse dostopne javne vire, ki vsebujejo podatke o medijskih lastnikih in njihovih naložbah, prebrali na stotine objavljenih člankov in opravili številne intervjuje. Ozadja smo poskušali razumeti tudi s pomočjo interneta, na katerem je shranjeno marsikatero pozabljeno ime, ki je že pred leti nastopalo v časopisih ali gospodarskih zgodbah. Več mesecev sva na sodnem registru pregledovala nepregledno dokumentacijo ustanavljanja in zapiranja podjetij, podatki iz finančnih registrov pa so kazali neverjetno zgodbo »kreativnega« finančnega poslovanja. Podjetja, ki so bila vpletena v nakupe medijev, namreč niso imela zaposlenih, njihovi finančni viri za poslovanje pa so bili minimalni.[1] Zgodba, ki smo jo takrat zapisali, se je zdaj, po skoraj desetih letih, pokazala kot prolog v dokončno uničenje medijskega prostora.

Leta 2006 sva z Brankico Petković ugotavljali vpliv države na oblikovanje medijskega sektorja. V knjigi In temu pravite medijski trg? sva popisali tehnologije obvladovanja medijskega prostora in opozorili na mehanizme, s katerimi je država od 90. let prejšnjega stoletja sistematično nadzorovala delovanje medijev. Ta zgodba je bilo sklepno dejanje podržavljenja medijske sfere, kateremu je sledil še epilog – razprodaja.

V nadaljevanju bomo na primeru privatizacije nekaterih slovenskih medijev pokazali, da ni šlo za naključne poteze posameznih akterjev na medijskem trgu, ampak za dobro urejen sistem prevzema medijev, za katerega so denar prispevale državne banke. Zgodba je poučna tudi zato, ker so glavni igralci še zmeraj bolj ali manj dejavni (v politični in gospodarski sferi) in ker njihova odgovornost nikoli ni bila javno izpostavljena.

Zgodba št. 1. DELO

Z drugim soglasjem agencije za privatizacijo (novembra 1995) je podjetje Delo postalo delniška družba. Januarja 1999 je Delo kot prva medijska hiša v Sloveniji začela kotirati v borzni kotizaciji. Do vstopa na borzo so se delnice prodajale na sivem trgu znotraj hiše. Na tem trgu je proti koncu leta 1998 delnica že dosegla vrednost nad 7000 tolarjev. Ko je Delo prišlo na borzo, je delnica skokovito zrasla in v tednu dni dosegla vrednost 20.000 tolarjev (Slovenski delničar, 6.3. 1999).[2] Lastniška sestava Dela se je v letih po lastninjenju bistveno spremenila. Delež notranjih lastnikov je s 60 odstotkov upadel za polovico, povečal pa se je delež zunanjih lastnikov, predvsem zaradi koncentracije kapitala pri enem lastniku – Krekovi družbi.[3]

Pregled prerazporejanja lastniških deležev v Delu med letoma 1999 in 2003 pokaže, da je bil temeljni namen nakupovanja in prodaje delnic preprečiti, da bi desni lastnik (Krekova družba) pridobil več kot polovični delež, saj bi tako lahko vplival na uredniško politiko. Trditvi, da je Pivovarna Laško kupila delež v Delu (predvsem) zato, da bi zavarovala prevlado leve politične opcije in ne zaradi (domnevnega) ekonomskega interesa, lahko postavimo nasproti drugačno – Krekova družba je z odprodajo četrtinskega deleža v Delu za šest milijard tolarjev opravila enega redkih – če ne celo edinega – ekonomsko utemeljenih poslov na medijskem trgu. Stvar seveda ni tako preprosta. Krekova družba je namreč ugotovila, da ji zaradi razpršenosti lastništva in medsebojne povezave med posameznimi lastniki Dela ne bo uspelo pridobiti večinskega deleža, ki bi ji omogočil vplivati na uredniško politiko, zato se je odločila iztržiti čim več iz tistega, kar je imela v rokah. Kupci lastniških deležev v Delu pa so z nakupom dobili možnost (ki so jo pozneje tudi izkoristili), da vplivajo na uredniško politiko.

Tabela 1: Kronologija lastniških prevzemov Dela v obdobju 1995–2007
November 1995
Notranji odkup 40 %, interna razdelitev 20 %, Kad 10 %, Sod 10 %, Sklad RS za razvoj 20 %.
December 2000
Krekova družba (PID Zvon 1 in Zvon 2) 25,04 %, Sod 11,7 %, Kad 6,18 %, Maksima 1 3,73 %, NFD 1 investicijski sklad 3,4 %, NLB 3,05 %, KBM Infond (PID Infond Zlat) 2,31 %, Cogito Bis B. H. 2,17 %, Gorenje 2,02 %, Poteza naložbe 1,84 %, Zavarovalnica Triglav 1,71 %, manjši delničarji in notranji lastniki 36,85 %.
September 2002
PID Zvon 1 25 %, Sod 11,72 %, Maksima 1 7,63 %, Kad 6,18 % in NFD 1 Investicijski sklad 5,13 %, Infond ID 4,65 %, Poteza naložbe 2,04 %, Gorenje 2,02 %, Jurij Apih 1,79 %, Zavarovalnica Triglav 1,51 %, Modra linija 1,49 %.
December 2003
Pivovarna Laško 24,99 %, Sod 11,72 %, ID Maksima 11,09 %, Kad 7,46 %, Infond ID 6,8 %, NFD 1 Investicijski sklad 5,12 %, Modra linija 2,87 %, Banka Koper 2,16 %, Gorenje 2,02 %, Jurij Apih 1,49 %, KBM Infond DZU 1,13 %
September 2004
Pivovarna Laško 24,98 %, Sod 11,72 %, ID Maksima 11,09 %, Infond ID 9,16 %, Infond Holding 7,76 %, Kad 6,71 %, KBM Infond DZU 3,12 %, Modra Linija 2,87 %, Jurij Apih 1,45 %.
Januar 2005
Pivovarna Laško 24,98 %, Infond Holding 12,1 %, Sod 11,72 %, Infond ID 9,16 %, Kad 6,71 %, Modra linija 2,87 %, Jurij Apih 1,04 %, Zlata moneta 0,96 %.
Junij 2006
Pivovarna Laško, d. d., 24,99 %, KD Holding, d. d., 19,99 %, Sod 11,72 %, Infond ID 9,17 %, Maksima ID 7,80 %, Kad 6,17 %, Modra linija 2,49 %, Abanka Vipa, d. d., 1,52 %, Petrol, d. d., 0,95 %, drugi 15,2 %.
Maj 2007
Pivovarna Laško, d. d., 74,92 %, Radenska, d. d., 19,16 %, Sklad Modra linija 2,52 %, Petrol, d. d., 0,95 %, Zavarovalnica Maribor 0,42 %, Mobitel, d. d., 0,35 %, drugi 0,68 %.
Julij 2007
Umik delnic z borze.

Sredi februarja 2003 je Pivovarna Laško (takratni predsednik uprave pivovarne Tone Turnšek je sedel tudi v Nadzornem svetu Dela) od prejšnjega lastnika, Krekove družbe, kupila 24,98-odstotni delež časopisne družbe Delo za 5,8 milijarde tolarjev (približno 23 milijonov evrov). Krekova družba, ki je imela četrtinski delež v Delu in tretjinski vTV3, je morala uskladiti svoje lastniške deleže z zahtevami zakona o medijih (rok za usklajevanje je potekel konec oktobra 2002). V medijih smo takrat lahko prebrali različne interpretacije »dejanskih« razlogov za nakup: Pivovarno Laško so k poslu »prisilili« v zameno za obljubljeno dovoljenje, za prevzem Uniona; Delo obvladujejo tisti, ki jih ni v delniški knjigi; Krekova družba je bila vseskozi nezaželena lastnica; Laščani so nakup Dela preplačali oz. pri prodaji/nakupu je pomembno vlogo odigrala politika.[4]

Čeprav so vsi vpleteni v prodajo in nakup medijev ves čas zagotavljali, da gre za pomembno kapitalsko naložbo, so bili vselej pomembni konkretni politični interesi. Tako sta oba paradržavna sklada Kad in Sod, ki sta imela lastniške deleže v vseh treh slovenskih dnevnikih, imela do leta 2004 sklenjen dogovor, da teh deležev ne bosta prodala. Na ta način sta preprečevala možnost, da bi vpliv (politični prevzem) pridobivale »politično neprimerne« družbe, predvsem tiste, ki so bile blizu politični opoziciji.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je takrat menila, da ima Pivovarna Laško v Delu skupaj s povezanimi osebami 27,33-odstotni lastniški delež in bi zato po zakonu morali objaviti ponudbo za prevzem, česar niso storili. Pivovarna Laško je trdila, da ima od februarja 2003 le 24,98 odstotka Dela in nič več. ATVP je v začetku marca 2003 vložila predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper Pivovarno Laško pri nakupu Dela in čakala na odločitev sodnika za prekrške. Alja Markovič Čas z ATVP je takrat povedala, da je Pivovarna Laško posredno, prek Radenske in investicijske družbe Infond, lastnica še 2,35-odstotnega deleža Dela.[5] Zgodilo se ni nič.

Kljub očitnim povezavam nobena od nadzornih institucij ni preprečila nezakonitega kopičenja medijske lastnine v rokah enega lastnika. Prolog v popolno obvladovanje časnika Delo s strani Pivovarne Laško in pozneje nakup časopisa Večer se je začel kot posledica »pivovarske vojne«, v kateri sta dve močni odvetniški družbi (Senica in Zdolšek) s pomočjo politike omogočili nastajanje monopola na trgu tiskanih medijev. Posledice so vidne šele danes. Za razumevanje tega načrtnega obvladovanja medijev je ključno leto 2003. Takrat so bili vsi posli dejansko opravljeni, njihova legalizacija pa je potekala od septembra 2004 do konca leta 2006.

Pa poglejmo, kako se je zgodilo

Lastniška sestava Dela se od leta 2000 do konca 2002 ni bistveno spremenila. Decembra 2000 so bili trije največji lastnika Dela Krekova družba (PID Zvon 1 in 2), Sod in Kad, septembra 2002 pa Krekova družba, Sod in Maksima 1. Bolj zapletene povezave so bile med družbami Delo prodaja, Delo TČR in Delo Revije, v katere so bile vpletene tudi časopisne hiše (Večer in Mladina) in lastniki medijskih deležev (Infond in Factor banka). Na začetku septembra 2002 je KBM Infond prodal 40-odstotni delež v Delu Prodaji. Kupec je bil (takrat so samo domnevali, zdaj pa vemo, da je bilo res) zelo blizu DZS.Tako so največji lastniki Dela Prodaje postali Banka Celje, Hypo-Alpe Adria Consultants, Factor banka in Sod.V začetku novembra istega leta pa je nadzorni svet (NS) Dela Prodaje za člana uprave imenoval nekdanjega izvršnega direktorja DZS. Vsi vpleteni so zanikali vsako povezavo.

Decembra 2003 so bili največji lastniki Dela Pivovarna Laško, Sod, ID Maksima, Kad in Infond ID. Septembra 2004 so se največjim lastnikom – Pivovarni Laško, Sodu in ID Maksimi – pridružili še Infondovi skladi, ki so nadzorovali več kot 20 odstotkov Dela. Januarja 2005 je drugi največji lastnik postal Infond Holding. KD Holding je v Delo vstopila novembra 2005, ko je Infond Holding v zameno za 19,99 odstotkov lastniškega deleža za isto ceno (21,12 milijonov evrov) pridobil 4,16-odstotni delež Mercatorja. Pivovarna Laško je bila konec 2005 največji lastnik Infond Holdinga, skupaj s hčerinsko družbo Radenska.[6] Mladina je 12. 9. 2005 objavila prispevek »Pogovor na vrhu«, v katerem je objavila informacijo, da so se mesec prej v kabinetu takratnega predsednika vlade Janeza Janše sestali Andrijana Starina Kosem, Igor Bavčar, Boško Šrot in Matjaž Gantar.

Oktobra 2006 je KD Holding prodal petino Dela Probanki in Abanki. Za delnico je iztržil 26,3 evra manj od cene, po kateri jo je plačal. Novembra 2006 je Infond Holding z Abanko in Probanko sklenil pogodbo za nakup petine Dela, ki je bila pred enim letom še v njegovi lasti. Cena delnice je bila le 134 evrov (dobrih 24 evrov manj, kot je znašala cena delnice pri njegovi prodaji KD Holdingu). Marca 2007 sta Probanka in Infond ID prodala petino Dela Radenski, ki je nato skupaj s Pivovarno Laško in družbo Talis (v njeni lasti) objavila prevzemno namero za nakup Dela. Aprila 2007 je Pivovarna Laško povečala svoj lastniški delež na 59,24 odstotka (skupaj s so družbenikoma Radensko in Talisom). Pivovarna Laško je na koncu prevzemne ponudbe skupaj s Radensko in Talisom dobila 49,94 odstotka delnic, kar je znašalo več kot 94 odstotkov celotnega lastniškega deleža. Za delnico so prevzemniki plačali 135,5 evra; to pomeni, da so za deleže, pridobljene s prevzemno ponudbo, plačali okoli 45 milijonov evrov (Finance, 3. 5. 2007). Na koncu prev­zemne ponudbe sta svoje deleže (skupaj 11,72 odstotka) prodala tudi oba paradržavna sklada. Konec maja 2007 je skupščina delničarjev Dela izglasovala zamenjavo članov NS. Za predstavnika kapitala je imenovala tedanjo sekretarko na ministrstvu za gospodarstvo Andrijano Starina Kosem in odvetnika Stojana Zdolška. Prva je zagotovila politično podporo, drugi pa pravno podlago za ta posel. Konec julija 2007 je skupščina delničarjev spremenila statut družbe, po katerem bodo vse delnice družbe Delo umaknjene z borze. Delnice preostalih manjšinskih delničarjev (nekaj manj kot šest odstotkov) so bile prenesene na Pivovarno Laško, ki je tako postala stoodstotna lastnica Dela.[7] Vrednost celotnega posla je bila menda več kot 100 milijonov evrov.

In kdo je bil tedaj lastnik Pivovarne Laško? Po podatkih KDD iz julija 2007 je bil največji (skoraj četrtinski) lastnik Infond Holding, manjše deleže pa so imeli Kad, Bank Austria Credintanstalt in Sava. Kdo je bil lastnik Infond Holdinga? V juliju 2007 so bili to AC Kapital (17,7 %), Radenska (9,8 %), Zvon Ena Holding (9,5 %), Center Naložbe (9,5 %) in skupina Viator & Vektor (9,4 %).

Primer lastniškega prevzema družbe Infond Holding nazorno kaže, koliko je v Sloveniji političnoekonomskega paralelizma – skupno delujočih ekonomskih in političnih elit oziroma skupnih ekonomskih in političnih interesov. Večinsko lastništvo finančnih družb Infond Holdinga je bilo razdeljeno med družbe bančnozavarovalniškega sistema NKBM (v večinski lasti države) in Radensko, ki je bila v večinski lasti Pivovarne Laško. Hkrati so bile Infondove finančne družbe največji posamezni lastnik Pivovarne Laško. Med Pivovarno Laško in Inf­ondovimi družbami se je s pomočjo NKBM vzpostavilo klasično navzkrižno lastništvo. Leta 2006 so iz lastništva Infond Holdinga in Infond Holdinga 1 izstopili njegovi dotedanji največji lastniki Radenska in družbe bančnozavarovalniškega sistema NKBM. Pojavil se je nov, »neznani« lastnik, družba Kolonel, ki so jo mediji neuradno povezovali s predsednikom uprave Pivovarne Laško. Kolonel je na hitro prevzel večinsko lastništvo v družbi Infond Holding 1, ki se je preimenovala v Center Naložbe. Hkrati so nastale lastniške spremembe tudi v Infond Holdingu, v katerem je največji posamezni lastnik postalo podjetje Center Naložbe. Podjetje Kolonel, ki je imelo leta 2006 slabih 12.000 evrov kapitala, je v nekaj mesecih postalo lastnik premoženja, vrednega skoraj devet milijonov evrov. Kolonel je kupil delež Centra Naložbe že pred objavo prevzemne ponudbe, svoje deleže pa so prodali tudi vsi večji delničarji družbe, med njimi Pivovarna Laško in druga največja slovenska banka NKBM.

Utrjevanje lastništva ključnih slovenskih podjetij je leta 2006 in 2007 izoblikovalo dve izjemno vplivni finančni skupini – primorsko (okrog Istrabenza) in štajersko (okrog Pivovarne Laško), ki sta vsaka imeli tudi neposredne politične naveze. Istrabenz, ki ga je od leta 2002 vodil Igor Bavčar, je bil v večinski lasti podjetja Maksima Holding (24,95 %), Soda (16,41 %) in Kada (11,81 %). Maksima Holding pa je bil v večinski lasti podjetja FB Investicije, ki je imelo leta 2006 dva milijona evrov negativnega kapitala in nobenega zaposlenega ter je kot takšno le dan po objavi prevzemne namere odkupilo 100 milijonov dolarjev vredni lastniški delež Maksime v Istrabenzu.

Lastniki podjetij Center Naložbe in Infond Holding so postali lastniki slovenske industrije pijač (Laško, Union, Radenska, Fructal), največje trgovske skupine Mercator, dveh medijskih velikanov, Dela (izdajatelja Dela, Slovenskih novic in Maga) in Večera, lastniške deleže pa so imeli tudi v Probanki, Perutnini Ptuj, Zavarovalnici Triglav, Premogovniku Velenje in Uniorju. Pivovarna Laško je imela tudi 7-odstotni delež v Istrabenzu.[8]

Kolonel in FB Investicije sta bila tipičen primer tako imenovanih »podjetij nabiralnikov«, ki so le s poštnim nabiralnikom v enem od ljubljanskih stanovanjskih blokov in brez zaposlenih nadzorovala velike lastniške deleže v najpomembnejših slovenskih podjetjih. Novinarja Dnevnika Primož Cirman in Matjaž Polanič sta takrat zapisala, da so »kas'lc firme simbol zaključne faze slovenske privatizacije«.[9] Namen njihovega obstoja je bilo brisanje sledi za tihim prevzemanjem delniških družb. Kdo sta v resnici stala za podjetjem Kolonel in FB investicije, je zdaj jasno. Skoraj milijardo evrov vredne posle so finančno servisirale banke, nobena od pristojnih institucij (UVK, ATVP, Banka Slovenije, tožilstvo, policija) pa ni naredila nič, da bi preprečila eno največjih finančnih goljufij v zadnjih dvajsetih letih.

Zgodba št. 2 – DNEVNIK

Leta 2000 so bili največji lastniki Dnevnika DZS (43,04 %), KD Holding (25,73 %), G.Loc (18 %), Kad (10,11 %), Rent A (8%) in Večer (6,25%). Med lastniki Dnevnika sta bila podjetja G.Loc in Rent A neposredno povezana z večinskim lastnikom DZS. Podjetje G.Loc je 1995 ustanovil Marko Igjić. Po njegovih izjavah je podjetje nameravalo še povečevati svoj delež v DZS, »saj družba odlično posluje in se širi tudi zunaj slovenskih meja«. (Finance, 23. 8. 2002) Zgodba o podjetju Rent A pa kaže na zapletenost ugotavljanja navidez nepovezanih oseb, ki imajo lastništvo v medijih. Podjetje je ustanovil Ivan Hozjan, ki je novembra 2001 postal pomočnik direktorja Cankarjeve založbe (v 40-odstotni lasti DZS). Avgusta 2002 je časnik Finance pregledal lastništvo in zgodovino trgovanja z nekaterimi večjimi družbami ter ugotovil obstoj kar nekaj verjetnih parkirišč delnic oz. podjetij, pri katerih končni imetniki začasno skrijejo svoje delnice (Finance, 19. 8. 2002).

Ko je Sod prodajala svoj 8-odstotni delež v Dnevniku, je moral DZS, ki je že imela 43 odstotkov Dnevnika, »odvečnih« osem odstotkov nekje začasno shraniti. Če DZS tega ne bi storil, bi postal 51-odstotni lastnik Dnevnika; za to pa bi moral pridobiti dovoljenje urada za varstvo konkurence. Rent A je tako svoj delež hranil do »pravega trenutka«. Predsednik uprave DZS je tudi pritrdil, »da je mogoče, da bo DZS nekoč delež od Rent A pridobil nazaj«. (Finance, 23. 5. 2002) A zgodba o poslovnem sodelovanju med DZS in Rent A se še ne konča. Po nakupu Dnevnika je Hozjan podjetje Rent A[10] prodal Turističnemu podjetju Portorož, katerega solastnik je bil DZS (tako kot tudi Marine Portorož), ki je nato portoroški družbi prodal Termam Čatež, ki pa so se dokapitalizirale. Pri tem je DZS postal petinski lastnik Term, vmes pa je spet na pomoč priskočil Rent A. Hozjan je bil pred tem direktor podjetja Finmedia (izbrisan je bil iz sodnega registra decembra 1996), ki so ga januarja 1999 pripojili DZS. Med člani sveta Finmedie so bili tudi Davorin Sadar (odpoklican septembra 1997), Jože Mermal (BTC), Mojmir Ocvirk (lastnik oglaševalske agencije in član NS DZS) in Žiga Jelenc.

Junija 2002 so Finance (5. 6. 2002) poročale o medsebojnih obtožbah med predsednikom uprave DZS in takratnim predsednikom NS Istrabenza (pred tem pa predsednikom uprave istega podjetja) Jankom Kosmino. Kosmina je trdil, da je »DZS pozabil na obljubo in Marino Portorož namesto Istrabenzu prodal Termam Čatež ne glede na to, da so za delnico ponujali 3000 tolarjev več«. Petan pa je Kosmino obtožil, da mu je pred leti »dal roko pred odvetniki za prodajo okoli 1,85 milijarde vrednega deleža v Simobilu, ki ga je potem za osem milijard tolarjev prodal Mobilkomu«. (Finance, 5. 6. 2002)

Nakupi in prodaje lastniških deležev povezanih podjetij so se običajno dogajali neposredno pred sejami skupščin delničarjev, na katerih se odloča o delitvi bilančnega dobička in o nagradah upravam in članom NS. Tako so delničarji Dnevnika na skupščini maja 2002 odločali o delitvi bilančnega dobička za leto 2001. Podjetje Rent A bi dobilo približno 10,6 milijona tolarjev dividend (Finance, 23. 5. 2002). Konec junija 2002 pa je bila skupščina delničarjev Term Čatež, na kateri so tudi razpravljali o delitvi dobička. Od 489,7 milijonov tolarjev bilančnega dobička naj bi 220,5 milijona namenili za dividende delničarjem, 30,7 milijona za nagrade upravi in menedžmentu in 10,2 milijona članom NS (Finance, 3. 6. 2002). Ne samo, da je šlo za parkirišča, ampak so začasni lastniki s plačilom dividend in nagradam brez vloženega denarja »odplačali« svoj nakup delnic.

Tabela 2: Spremembe lastniške strukture Dnevnika 2000–2007
December 2000
DZS 26,47 %, Kmečka družba 25,57 %, Kad 10,1 %, Sod 8 %, ČZP Večer 6,52 %, Luka Koper 2,7 %.
September 2002
DZS 43,04 %, KD Holding 25,74 %, Kad 10,1 %, Rent A 8,01 %, ČZP Večer 6,52 %, Mobitel 2,71 %.
December 2003
DZS 51,05 %, KD Holding 25,74 %, Kad 10,1 %, ČZP Večer 6,52 %, Mobitel 2,71 %.
September 2004
DZS 51,05 %, Styria Medien AG 25,74 %, Kad 10,1 %, ČZP Večer 6,52 %, Mobitel 2,71 %.
Januar 2007
DZS 51,05 %, Styria Medien AG 25,74 %, Delo Prodaja 10,1 %, ČZP Večer 6,52 %, Mobitel, d. d., 2,71 %.

Menjava lastništva v Dnevniku, d. d., med letoma 2000 in 2007 je zgodba o nepreglednih lastniških povezavah in postopnem »parkiranju« delnic pri navidez nepovezanih ljudeh.[11] Septembra 2003 sta za ceno delnice Dnevnika začela barantati takrat dva največja lastnika, KD Holding in DZS. Uradno sta oba trdila, da gre za »različne poglede na vodenje družbe«, v ozadju pa naj bi potekala pogajanja o prodaji četrtinskega deleža KD Holding, ki naj bi ga kupoval DZS (Delo, 6. 9. 2003). KD Holding naj bi za svoj delež Dnevnika zahteval približno 1,54 milijarde tolarjev, kar je bilo približno 18.000 tolarjev za delnico, DZS pa naj bi za delnico ponujal 13.000 tolarjev. V istem obdobju so se na sivem trgu cene za delnico Dnevnika gibale med 4000 in 5000 tolarji. Spopad okrog prodaje deleža in cene Dnevnika je bil viden tudi na skupščini delničarjev avgusta 2003. KD Holding je upravi pisno zastavil štirinajst vprašanj o poslovanju Dnevnika, d. d., v letu 2002. Predstavniki KD Holdinga so želeli vedeti, ali »uprava glede na strukturo sredstev sploh še obravnava časopisno dejavnost kot svojo glavno dejavnost« in »zakaj Marjan Božnik ob imenovanju za člana uprave v Delu Prodaji, ki je konkurenčna družba, ni dal odstopne izjave z mesta člana Dnevnikovega nadzornega sveta«. (Delo, 6. 9. 2003) Konec decembra 2003 je KD Holding prodal svoj 25,44-odstotni delež v Dnevniku, d. d., avstrijski družbi Styria Medien AG.

Nadaljevala se je tudi konsolidacija lastnikov v DZS. Aprila 2005 so se tam zgodile velike lastniške spremembe, saj je investicijska družba Triglav Steber 1 prodala svoj 15-odstotni delež, Fond Invest in družba M1, sicer ustanoviteljica Fond Investa, pa sta delnice kupovala. Največji lastnik, skoraj s petino deleža v DZS, je ostalo podjetje Delo Prodaja, DZS pa je imela med svojimi lastniki precej družb, katerih lastnica je bila sama (Dnevnik, 29. 4. 2005). Med pomembnimi nakupi DZS je bil tudi delež v oglaševalskem in PR-podjetju Pristop, ki je bil po podatkih Marketing magazina iz januarja 2007 že osmo leto zapored največja slovenska oglaševalska agencija.

Družbe Delo Prodaja, Tehniška založba Slovenije, M1 in Fond Invest, ki so bile skupaj 65,7-odstotne lastnice DZS, so objavile javno ponudbo za nakup preostalih 513.071 delnic DZS in 87.027 zamenljivih obveznic ciljne družbe. Prevzemna ponudba, ki ni dosegla praga uspešnosti, je začela veljati avgusta 2007. V njej so zapisali, da so omenjeni lastniki 14. junija 2007 podpisali delničarski sporazum glede prevzema DZS, po katerem bodo vse prevzete delnice prešle v last Dela Prodaje, družbe pa bodo v prihodnje glasovalne pravice iz delnic DZS uresničevale usklajeno. Delničarji DZS so sklenili, da bodo maja 2008 te delnice umaknili z borze. Zapletlo pa se je z obveznicami DZS iz leta 2000 v lasti Soda, Kada in Zavarovalnice Triglav. Te tri državne družbe so maja 2007 poslale DZS zahtevo po zamenjavi skupno 43.888 obveznic za delnice DZS, vendar po mnenju uprave DZS nepravočasno. Odgovorne osebe v Sodu, Kadu in Zavarovalnici Triglav niso mislile tako (Delo, 7. 7. 2007). Ta zaplet je bil uvod v gospodarsko (in politično) merjenje moči med predsednikom uprave DZS in vlado oziroma takratnim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom.

DZS, ki je večinski lastnik časopisa Dnevnik, je leta 2006 načrtoval spremembe v upravljanju družbe. Z nemško medijsko družbo WAZ sta ustanovila skupno medijsko družbo DZS-WAZ Mediji, d. o. o. Partnerja naj bi na novo družbo prenesla 51 odstotkov delnic družbe Dnevnik, pri tem pa naj bi bila enakovredna družbenika. Če bi se kdo od lastnikov Dnevnika odločil za prodajo delnic, sta bila DZS in WAZ dogovorjena, da delnice kupuje na novo ustanovljena družba. Enak dogovor je veljal tudi za pripravljanje morebitnih novih izdaj Dnevnika. Predsednik uprave DZS je za prodajo časopisa navedel dva razloga: »Ker smo za delež v Dnevniku iztržili dobro ceno in ker Dnevnik dolgoročno samostojno ne bo mogel tekmovati z mednarodno konkurenco, ki bo prej ali slej stopila na slovenski medijski trg.« (Delo, 26. 5. 2006) DZS je menda malo več kot četrtino delnic Dnevnika oziroma polovični delež v novem podjetju iztržil 15 milijonov evrov. Petan je zanikal, da se je z nemškim WAZ dogovoril tudi o morebitnih drugih skupnih projektih na Balkanu, kjer je WAZ močan medijski akter. Potrdil pa je, da DZS oziroma njegovo Delo Prodajo zanima možnost za vstop na hrvaški distribucijski trg (Delo, 26. 5. 2006).

Leta 2007 pa se je začelo trgovati s preostalim deležem države. Prodaja 10,1-odstotnega deleža Kada v Dnevniku, d. d., je na dražbi potekala dalj časa, tako da so vse ponudnike (nemško družbo WAZ, avstrijsko Styrio Media in Delo Prodajo) zaprosili za podaljšanje roka veljavnosti ponudbe do 31. januarja 2007. Med dražbo javnost ni bila seznanjena ne s številom interesentov ne z vrednostjo deleža. Konec januarja pa je bil delež prodan podjetju Delo Prodaja, ki je za delnico Dnevnika – na trgu je bila vredna 40 evrov – plačalo 160 evrov (okrog 5,4 milijona evrov). Predsednik uprave Kada Tomaž Toplak je po končani prodaji izjavil, da so bile »vse prodajne aktivnosti, vključno z dražbo, strokovno izpeljane in so vsem udeležencem v postopku zagotavljale preglednost, predvsem pa enakopravno obravnavanje«.[12] Pri WAZ pa so zaradi podaljševanja roka veljavnosti ponudbe naslovili pismo na Kad, predsednika vlade in ministra za gospodarstvo, v katerem so naznanili javni umik za nakup delnic in deležev podjetja Dnevnik, d. d. Zapisali so, da so pri vodenju celotnega postopka »prišli do sklepa, da se ne spoštujejo standardi, ki so predpisani na območju EU«, in da zaradi tega v postopku niso več pripravljeni sodelovati. »To pušča za sabo grenak priokus. Čeprav naj bi, kot smo izvedeli neuradno, dali najboljšo ponudbo, ste nas zaobšli.«[13] Dnevnik je na dan dražbe objavil informacijo, da je predsednik uprave Kada prej kot odvetnik sodeloval z enim od potencialnih kupcev Dnevnika. Tomaž Toplak se iz postopka prodaje ni izločil. Dejstvo, da je na skupščini Dnevnika prej kot pooblaščenec zastopal Styrio, ki ji je zdaj prodajal Dnevnik, se mu ni zdelo sporno (Dnevnik, 31. 1. 2007). Kakšno vlogo je pri trgovanju z delnicami Dnevnika odigrala družba DZS-WAZ Mediji, ni znano. A očitno je, da je DZS za zagotavljanje svojega vpliva na Dnevnik plačal izjemno visoko ceno.

Zgodba št. 3 – VEČER

Tiskarna Leykam, ki je v stoodstotni lasti avstrijske družbe Leykam Media AG, je leta 1994 (po nakupu propadlega Mariborskega tiska) z Večerom sklenila desetletno pogodbo o tiskanju. Leykam, ki ga je zanimal 25- do 40-odstotni lastniški delež Večera, je svoj delež pridobival večinoma z nakupom delnic malih delničarjev. V izjavi za Dnevnik (6. 7. 2000) je takratni direktor DZU KBM Infond menil, da avstrijski interesi v Večeru niso samo kapitalski, ampak se za njimi skrivajo tudi drugi. Kakšni, ni povedal.

Kronologija trgovanja s delnicami Večera je pokazala, da so prav v tem časopisu mali delničarji (zaposleni in nekdanji zaposleni) najdlje obdržali lastniški delež. Mali delničarji so prodali delnice leta 2000 zaradi informacije, da želita avstrijska Styria in Leykam kupiti Večer. Takratna večinska lastnica banka v stoodstotni državni lasti, Nova KBM, se je na politični ukaz z državnega vrha odločila za posredovanje. Skoraj desetkrat višja cena delnice je vplivala na to, da so jih mali delničarji začeli prodajati, kupovala pa jih je država sama prek banke v svoji lasti, ki je tako postala večinska lastnica.[14]

Tabela 3: Lastniško preoblikovanje Večera 2000–2007
December 2000
PID Infond Zlat (KBM Infond) 32,23 %, Talum 12,62 %, Sod 10 %, Leykam 9,74 %, Dnevnik 6,52 %, Triglav Steber 1 2,45 %, Publikum 2,23 %, mali delničarji (večinoma zaposleni in nekdanji zaposleni) 24,20 %.
September 2002
Infond Holding 32,23 %, Leykam 19,96 %, Probanka 15,14 %, Sod 10 %, Delo Prodaja 6,94 %, DZS 6,53 %, Publikum 2,23 %.
December 2003
Infond Holding 36,29 %, Leykam 26,25 %, Infond ID 14,99 %, Sod 10 %, Delo Prodaja 6,94 %.
Junij 2005
Infond Holding 36,53 %, Delo 20 %, Infond ID 14,99 %, Sod 10 %, Tiskarna Leykam 7,15 %, Delo Prodaja 6,94 %, mali delničarji 5,2 %.
Maj 2007
Infond Holding, d. d., 51,67 %, Delo, d. d., 19,98 %, Sod 9,99 %, Tiskarna Leykam, d. o. o., 7,14 %, Probanka,d. d., 0,39 %, mali delničarji 3,84 %.

Konec leta 2000 se je začelo tudi kapitalsko povezovanje Dnevnika in Večera. Oktobra 2000 sta obe časopisni hiši navzkrižno kupili 6,52 odstotka delnic. Povezana Dnevnik in Večer bi tako lahko na trgu dnevnopolitičnih časnikov pridobila večinski delež in postala močna konkurenca Delu. Po zagotovilih vodilnih v obeh časopisnih hišah je pri povezovanju šlo za »zavarovanje interesov lastnikov« (Večer, 13. 10. 2000) in ne za »združevanje obeh medijev oziroma oblikovanje enotne uredniške politike« (Finance, 11. 10. 2000). Zamisel o združevanju je nastala v upravah obeh časopisnih hiš (večjo vlogo pa naj bi pri tem imel DZS kot največji lastnik Dnevnika). KBM – takrat je imela »svoj« 33-odstotni delež v Večeru in je lahko »računala« še na delež Taluma in Dnevnika – in DZS sta poskušala ustvariti konkurenco Delu. Leta 2000 skupna naklada Dnevnika in Večera ni veliko zaostajala za Delom, združevanje pa naj bi zagotovilo predvsem boljši položaj na oglaševalskem trgu. Kljub temu da je bila to za lastnika izjemna tržna priložnost, sta se, namesto da bi podprla namere direktorja in odgovornega urednika Večera, odločila, da ju zamenjata. Večer se je »vrnil« na Štajersko in ostal regionalni časopis, vpliv lokalnih političnih elit nanj pa je ostal izrazito močan.

Ena večjih sprememb v lastniški strukturi Večera se je zgodila leta 2005, ko je Delo, d. d., od avstrijske Tiskarne Leykam kupilo 19,9-odstotni delež. Takratni predsednik uprave Pivovarne Laško je zagotavljal, da se je vodstvo družbe za nakup deleža v Večeru, d. d., odločilo v skladu s cilji družbe in interesi delničarjev in da nimajo nobenih večjih strateških interesov (Delo, 17. 5. 2005). Za Leykamov delež v Večeru se je poleg Dela, d. d., potegovala tudi Styria Medien AG, ki naj bi za celotni (27-odstotni) sveženj delnic Večera ponujala približno polovico več kot Delo. Leykam prodaje deleža cenejšemu ponudniku ni komentiral. Po zadnjih spremembah v lastništvu Dela, d. d., leta 2007 sta časnika Delo in Večer lastniško popolnoma povezana.

Zgodba št. 4. – MEDIJSKA LASTNINA RKC

Propad cerkvenih podjetij Zvon 1 in Zvon 2 ni nekaj nepričakovanega. Namreč, zgodovina poslovanja cerkvenih lastnikov je najbolj vidna na primeru televizijske postaje TV3. Zgodba se je začela s pridobivanjem frekvenc v času, ko za to sploh ni bilo ustrezne zakonodaje.

Zaradi demokratizacije in pritiskov javnosti so leta 1993 (leto pred sprejemanjem zakona o javnih glasilih) začeli deliti frekvence predvsem komercialnim radijskim in televizijskim postajam. Za nenadzorovano podeljevanje frekvenc so bili krivi tudi pritiski političnih strank. Takratna Slovenska krščanska demokracija (SKD) je z nadzorom nad telesi, ki so podeljevali frekvence, omogočila ustanavljanje prvih nacionalnih mrež: Radia Ognjišče in TV3. Obe mreži naj bi dobili nekomercialni status in tako v prihodnosti postali dodaten javni servis v državi, ki bi se sočasno financiral iz RTV-prispevka. S sprejetjem zakona o javnih glasilih leta 1994 je dobil status nacionalnega nekomercialnega programa samo javni zavod RTV Slovenija, in to je pomenilo, da sta Radio Ognjišče in TV3 postala komercialna programa, ki bi se morala financirati izključno z oglaševanjem.[15] Lastniki takrat približno 10 milijonov nemških mark vredne TV3, so bili Radio Ognjišče, škofija Maribor, škofija Koper, celjska Mohorjeva družba in Gospodarski forum krščanskih demokratov. Za denar, s katerim bi financirala ustanavljanje cerkvene televizije, je škofija Koper, morala vpisati hipoteko na svoje škofijske prostore. Takratni direktor TV3 Ivo Bevk se je odgovoru na novinarsko vprašanje diplomatsko izognil: »Na kakšen način so družbeniki pridobivali sredstva … seveda ni v moji pristojnosti. To je stvar lastnikov.«[16]

Cerkvena televizija, ki je bila ustanovljena v prepričanju, da bo dobivala redno državno pomoč, je ves čas imela finančne težave. Sredi februarja 2003 je postalo jasno, da so cerkveni lastniki (Tiskovno društvo Ognjišče, koprska škofija, Marketing 3 in Franc Bole) tričetrtinski delež TV3 prodali štirim hrvaškim podjetjem (četrtino delnic sta zadržali Krekova družba in založba Mladinska knjiga). Mirko Kraševec, nekdanji predsednik NS TV3 in glavni pogajalec na strani slovenskih lastnikov, je razplet razumel kot prispevek k pluralizaciji medijev in krepitvi medsosedskih odnosov. Na predstavitvi lastniških sprememb je izjavil: »Družinska televizija, ki naj bi razširjala tudi evangelijske vrednote, hkrati pa bi živela od oglasov, ne bi mogla obstati brez stalnega donatorja. Ker ga ni bilo, je TV3 zašla v rdeče številke, s tem pa ni bilo pravih pogojev za ustvarjanje dobrega programa. TV3 ni več cerkvena televizija, temveč običajna komercialna.«[17] Prodajalci in kupci so sklenili zanimiv dogovor o plačilnih pogojih. Simon Zdolšek, predsednik poslovodstva Krekove družbe, je povedal, da so 75-odstotni delež najprej ovrednotili na pet milijonov evrov. Od tega so odšteli 1,3 milijona evrov zapadlih obveznosti in dobili končno prodajno ceno (3,7 milijona evrov). Po dogovoru naj bi hrvaški lastniki poravnali 2,2 milijona evrov z gotovino v osmih obrokih. Za preostali milijon evrov in pol pa naj bi nekdanjim slovenskim cerkvenim lastnikom namenili oglasni prostor na TV3. Leta 2007 je postala lastnica TV3 švedska korporacija Modern Times Group. Tako se je koncesija države v 15 letih povzpela v velikem loku – od cerkvene lastnine in načrtovanega prispevanja k »razširjanju in utemeljevanju kulturnega, zgodovinskega in verskega izročila slovenskega naroda«, o čemer je leta 1993 govoril nadškof Šuštar, do multinacionalke, najbolj znane po televizijski prodaji.

RKC je leta 1991 stopila tudi na trg dnevnega tiska, saj je s svojimi pravnimi in fizičnimi osebami[18] sodelovala v konzorciju lastnikov dnevnika Slovenec, ki je na začetku izhajanja leta 1991 od države dobil večji del celotnega proračunskega zneska »za demokratizacijo medijev«. Vlado je takrat vodil krščanski demokrat Lojze Peterle, skupni znesek proračunskega denarja za ta namen je bil 28 milijonov dinarjev (okvirno 2,8 milijona takratnih nemških mark).[19] Slovenec je po ambicioznem začetku z naklado 80.000 izvodov zaradi poslovnih in vsebinskih pomanjkljivosti kmalu zabredel v težave, se zadolževal in leta 1996 prenehal izhajati pri nakladi okrog 5000 izvodov. Ne le da se je investicija države v novi časopis izkazala za zgrešeno, tudi RKC je pri tem medijskem projektu izgubila precej denarja. Med največjimi upniki po stečaju Slovenca sta bila namreč podjetje Info grafika, v pretežni lasti rimskokatoliških škofij in drugih subjektov, povezanih z RKC (s 340 milijoni tolarjev terjatev), in Krekova banka v lasti RKC (s 25 milijoni tolarjev terjatev).[20] Tudi tednik Družina je, kakor je povedal Janez Gril, Slovencu med prizadevanjem, da bi se ohranil pri življenju, posodil 30 milijonov tolarjev. Denarja pa niso dobili. Gril pravi, da so ga »zafučkali na oltarju medijskega pluralizma«.[21]

Tudi naslednji primer pove, da je RKC v devetdesetih letih ponujala izdatno finančno podporo novim splošnoinformativnim medijem z desno politično usmerjenostjo. Pri zagonu tednika Mag leta 1995 je Krekova banka zagotovila 36-odstotni posojilni delež in se s tem pridružila dvema drugima lastnikoma Maga Danilu Slivniku in Vinku Vasletu. Tudi Mag je posloval s težavami, še posebno leta 1998 zaradi neuspelega zagona še enega dnevnika, Jutranjika. Zabredel je v finančno stisko, leta 1999 pa ga je kupil Salomonov oglasnik. Iz intervjuja Vinka Vasleta v Demokraciji je bilo mogoče razbrati, da je Danilo Slivnik Mag prodal tako, da je bila Krekova družba kot 36-odstotna lastnica tednika »ob vse«.[22]

RKC je bila prek Krekove družbe 1995[23] do 2003 pomembna lastnica časopisne hiše Delo. Do lastniškega deleža je prišla v postopku delitve delnic med družbami za upravljanje investicijskih skladov po končanem postopku zbiranja lastninskih certifikatov. Družbe so se dogovorile, da delnice med seboj razdelijo z žrebom, Krekova družba pa je zadela enega glavnih dobitkov – 20 odstotkov delnic Dela.[24] Nekdo ni bil dovolj pozoren, da je dovolil, da se je to zgodilo, meni Janez Gril[25] in s tem namiguje na takratno levosredinsko oblast. Vendar pa Krekovi družbi nikoli ni uspelo bistveno povečati svojega lastniškega deleža in doseči prevladujočega vpliva na Delo.[26] Nekaj let je vztrajala v lastniški strukturi Dela, leta 2003 pa je svoj delež prodala Pivovarni Laško.

RKC je bila nato od leta 2004 do leta 2007 (s krajšo prekinitvijo)prek Krekove družbe in Holdinga Zvon Ena[27] solastnica podjetja Delo Prodaja, »največjega slovenskega podjetja za prodajo slovenskih in tujih časopisov in revij«, ki ima 137 kioskov in devet lokalov.[28] Krekova družba je imela od 6. januarja 2004 do 14. junija 2005 v lasti nekaj več kot 12 odstotkov delnic Dela Prodaje, Zvon Ena pa od 16. decembra 2004 do 21. novembra 2006 in od 22. junija do 9. oktobra 2007 nekaj več kot 13 odstotkov.[29]

RKC ima v lasti tudi telekomunikacijsko podjetje T-2, ki od oktobra 2005 ponuja storitve telefonije, distribucijo televizijskih programov in širokopasovnega dostopa do interneta z najnovejšo tehnologijo po lastnem omrežju in po ugodnih cenah. T-2 že od začetka intenzivno gradi omrežje po vsej Sloveniji, da bi postal »vodilni alternativni operater telekomunikacij v Sloveniji«.[30] Za uresničitev takšne ambicije in dinamično vstopanje na trg je seveda treba imeti dovolj denarja, pa tudi soglasje državnih strategov za razvoj telekomunikacijskega sektorja in lokalnih oblasti za izdajo dovoljenj za gradnjo omrežja.

Ustanovitelj in večinski lastnik podjetja T-2 je Holding Zvon Ena,v katerem je imela RKC po izračunih iz leta 2005 delnice, vredne 50 milijonov evrov.[31] RKC je Holding Zvon Ena prevzela leta 2005, v prevzem pa leta 2002 vložila denar od prodaje Krekove banke avstrijski Raifeissen banki za dobrih 35 milijonov evrov.[32]

Cerkveni medijski posel desetletja se je spremenil v finančno polomijo stoletja. Kljub temu da vpleteni v zgodbo danes zagotavljajo, da niso bili natančno seznanjeni z vodenjem poslov svojih podjetij, je zgodba popolnoma drugačna. Cerkev se je v začetku 90. odločila vložiti veliko denarja v ustanavljanje paralelnega medijskega prostora, z domnevo, da ji bo vpliv na javno mnenje prinesel politične in ekonomske ugodnosti.

Epilog

Preprodajo lastniških deležev v medijih »za zaprtimi vrati« so si vpleteni zagotovili s članstvom v nadzornih svetih teh družb. Enkrat kupci, drugič nadzorniki so poskrbeli, da so vse kupčije potekale med »prijateljskimi« družbami s podporo predsednikov uprav državnih Soda in Kada. Med leti 2000–2003, ko so potekali ključni prevzemi, je takratni predsedniku prave Kada Jože Lenič sedel v nadzornih svetih Leka, Save, Nove Ljubljanske banke in Banke Domžale. Tone Turnšek, predsednik uprave Pivovarne Laško, je bil v nadzornih svetih Banke Celje in Dela. V Delu je bil član nadzornega sveta tudi Boris Zakrajšek, nekdanji član uprave NLB in v tem času predsednik nadzornega sveta SCT. V Večeru je bil nekaj časa predsednik nadzornikov dr. Jože Glogovšek, tedaj predsednik uprave NKBM in član nadzornega sveta DZS. Jože Glogovšek je pred parlamentarno komisijo, ki je raziskovala napade na novinarja Večera Mira Petka, izjavil, da preiskava nepravilnosti v bankah ni stvar novinarjev. V reviji Kapital (17. 6. 2002) je svojo izjavo komentiral takole: »Vztrajam na tem, kar sem izjavil. Ni stvar novinarja preiskovanje in raziskovanje bančnega poslovanja.« Jože Stanič, takratni predsednik uprave Gorenja, je bil v nadzornih svetih frankfurtske banke LHB, Banke Celje, Slovenske izvozne družbe in Petrola. Staniča je združenje delodajalcev imenovalo tudi za člana sveta RTV Slovenija.

S spremembo vlade med leti 2004 in 2008 se je zgodba nadaljevala. Kljub deklarativnemu umiku iz gospodarstva, kar je takratna vlada poskušala zagotoviti tudi s sprejetjem uredbe o »konfliktu interesov« februarja 2007, podatki o imenovanjih članov uprav in nadzornih svetov v ključnih slovenskih podjetij so kazali nasprotno. Pregled sestave nadzornih svetov v izbranih podjetjih julija 2007 je pokazal,da »politični paralelizem« v gospodarstvu še obstaja.

Prepletenost politične, ekonomske in medijske moči v Sloveniji dokazuje, da je prekupčevanje z deleži v medijskih hišah zelo donosen posel. Po analizah revije Manager je Janševa vlada za vzpostavitev nadzora nad najvplivnejšimi mediji v državi, predvsem za RTV Slovenija in časopisno hišo Delo, porabila 10,72 milijarde tolarjev davkoplačevalskega denarja. V znesek naj bi bili všteti stroški za izvedbo referenduma o zakonu o RTV Slovenija, poceni odprodaja deleža, ki ga je v Mercatorju imel paradržavni sklad Sod, in nakup deleža v termoelektrarni Brestanica med državnim Holdingom Slovenskih elektrarn (HSE) in KD Holding (leta 2006 skoraj 20-odstotnega lastnika hiše Delo, d. d.). Državna HSE je za 1,27 milijarde tolarjev preplačala delnice termoelektrarne, kolikor je tudi predsednik uprave KD Holding preplačal nakup deleža v Delu, d. d. V poslih, s katerimi je takratna vlada »osvojila« Delo, naj bi se tako obrnilo 28,88 milijarde tolarjev.[33]

Zlom finančnega sistema je prekinil neomejen dostop do svežega denarja. V zadnjih dvajsetih letih je bila naloga političnih elit zagotoviti ustrezno pravno okolje, znotraj katerega je lahko potekalo prevzemanje državnih podjetij in pretakanje denarja na zasebne račune posameznikov. Sedanja blokada države je rezultat procesa, v katerem stranke niso vladale v javnem interesu, ampak so samo skrbele za zasebne interese. Boško Šrot, nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško, ki je s svojimi finančnimi mahinacijami potopil slovensko industrijo pijače, je prisilil sedanjo upravo, da razprodaja delež v Mercatorju ter odproda časnika Večer in Delo za desetino njihove nekdanje vrednosti. S svojo soprogo je prek podjetja Atka Prima, d. o. o., že pred Delom in Večerom kupoval lastniške deleže v medijskih podjetjih. Njegov prvi medijski nakup je bil delež v podjetju NT&RC, izdajatelju dveh lokalnih celjskih medijev – Novega tednika in Radia Celje.

Za razumevanje celotne zgodbe je treba omeniti še nekaj politično motiviranih medijskih poslov. Leta 2008 sta na slovenskem medijskem trgu nastala brezplačnika Ekspres in Slovenski tednik. Vse je potekalo po enakem modelu: odvetniška pisarna, specializirana za ustanavljanje ali prodajo že ustanovljenih podjetij, ustanovi podjetje z malo ali nič denarja, brez zaposlenih novinarjev, pridobi denar in oglaševalce.[34] Parlamentarna komisija, ki zdaj raziskuje ozadje njihovega poslovanja in financiranja, ne bo naredila veliko, če pri svojem delu ne bo upoštevala ozadja celotne medijske tranzicijske zgodbe: kdo je dajal denar, kdo je zagotavljal pravne usluge in kdo je poskrbel, da nihče od pristojnih ni ukrepal?

Treba je dodati, da so vsi ti posli potekali kljub medijski zakonodaji, ki ima zelo jasne določbe glede omejevanja in preprečevanja koncentracije lastništva v medijih. Zadeva ni enostavna. Medijska zakonodaja se je sprejemala z močnim lobiranjem »županskega lobija« v parlamentu, ki je vsakič poskrbel, da so bili upoštevani interesi le nekaterih medijev, ali da so medijski lastniki pisali določene člene zakonodaje in jih potem tudi javno zagovarjali pred parlamentarnim odborom namesto pristojnega ministrstva. Značilnost takšne zakonodaje je, da onemogoča ustrezno ukrepanje – za odločitev enega regulatorja je potrebno mnenje drugega.

Kljub temu da smo v Medijski preži velikokrat pisali o tem in opozarjali na negativne posledice nepreglednega prodajanja in nakupovanja medijev, se praktično ni zgodilo nič. Ko je Delo prevzemalo Večer, smo opozarjali na kršitve določb medijske zakonodaje. Pristojni bi morali ukrepati, vendar je Delo je vseeno kupilo Večer, po odločitvi UVK pa ga mora zdaj odprodati. In to v trenutku, ko je kriza skorajda uničila trg splošnoinformativnih časnikov in za ceno, ki je bistveno manjša od tiste, za katero ga je kupil. Spet so na delu kupci z neznanim vir­om denarja (kupec Večera je podjetje, ki ima nekaj deset tisoč evrov prihodka, kupuje pa podjetje, vredno nekaj milijonov evrov), lastniki pa imajo zelo dobre politične in odvetniške reference. Odgovora na enostavno vprašanje – kdo je posodil ali dal denar – ni. Potapljajoča Pivovarna Laško pa zdaj odprodaja tudi Delo.

Zgodovina nakupovanja medijev je zgodovina zlorab zakonov, pravne države in finančnega trga v zasebne namene. To je tudi zgodba o propadu pravne države in političnega sistema, ki je s klientelističnim delovanjem in z gosto prepletenim mreženjem moči omogočila privatizacijo politike. Gospodarske tajkune so ves čas varovali politični tajkuni. Kordež, Šrot, Tovšakova, Bavčar, Pavček, Zidar, Kraševec in ostali imajo svojega političnega, finančnega, odvetniškega in cerkvenega botra. Znano navodilo »globokega grla«, ki je Woodwardu in Bernsteinu omogočil zbiranje podatkov o aferi Watergate, je bilo: Sledi denarju. Tudi v tem primeru je enako. Vemo kje, kako, kdaj in zakaj je dajal denar; zdaj je treba še ugotoviti – kdo? Sledenje denarju nas bo pripeljalo do ljudi, ki dejansko vladajo že 20 let. Oni imajo denar in moč.

1 Sandra B. Hrvatin in Lenart J. Kučić (2002), »Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji«. Medijska preža, št. 15, december 2002, str. 4–12.
2 »Proučujemo gibanje cene delnice Dela v določenem časovnem obdobju. Od oktobra 2002 do februarja 2003 se je delnica Dela podražila za 40 odstotkov. Če bomo posumili, da se je zgodilo kaj nenavadnega, bomo preiskali trgovanje vseh udeležencev, ki bi lahko vplivali na ceno. To bi bila manipulacija trga, ki je ena od dveh najhujših kršitev pravil obnašanja na trgu vrednostnih papirjev,« je izjavil takratni direktor ATVP. (Delo, 5. 2. 2003)
3 Sandra B. Hrvatin in Marko Milosavljević (2001), Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih. Regulacija, privatizacija, koncentracija in komercializacija medijev. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 21–22 (zbirka Mediawatch). Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić in Brankica Petković (2004), Medijsko lastništvo. Vpliv lastništva na neodvisnost in pluralizem medijev v Sloveniji in drugih post-socialističnih evropskih državah. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 49–91 (zbirka Mediawatch).
4 Sandra B. Hrvatin in Lenart J. Kučić (2003), »Medijska koncentracija v Sloveniji«. Medijska preža, št. 16, marec 2003, str. 27–28.
5 Petra Šubic (2003), »Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?« Medijska preža, št. 16, marec 2003, str. 26.
6 Sandra B. Hrvatin, Lenart J. Kučić in Iztok Jurančič (2006), »Medijski imperij – novodobni gospodarji informacij«. V: Brankica Petković, Sandra B. Hrvatin in ostali, Mediji za državljane. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 19–74 (zbirka Mediawatch).
7 Sandra Bašić Hrvatin in Brankica Petković (2007), In temu pravite medijski trg? Vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 41–43 (zbirka Mediawatch).
8 Stanislav Kovač, »Šrotova pivska družina«. Finance, 30. 5. 2007.
9 Primož Cirman in Matjaž Polanič, »Kas'lci, ki obvladujejo Slovenijo«. Dnevnik, priloga Objektiv, 16. 6. 2007.
10 Po podatkih iz sodnega registra je bilo podjetje Rent A (najem in poslovne storitve) ustanovljeno novembra 1996. Septembra 1998 je podjetje spremenil svojo dejavnost in se imenovalo Rent A (charter, trgovina in storitve), dva meseca pozneje se je preimenovalo v Rent A Yachts & Charter (jahte in najem) in aprila 2000 znova v Rent A (najem in poslovne storitve). Ivan Hozjan je bil direktor in zakoniti zastopnik podjetja od oktobra 1996 do februarja 2002, ko je kot ustanovitelj vpisano Turistično podjetje Portorož. Od aprila 2002 je direktor Rent A postal Drago Naberšnik, v tem času član sveta Marine Portorož (vsi podatki so bili pridobljeni iz sodnega registra).
11 Pregled lastniških prevzemov v Dnevniku, d. d., povzemamo po Sandra B. Hrvatin in Lenart J. Kučić. 2006. Monopoli. Družabna igra trgovanja z mediji. Ljubljana: Maska (str. 202–214).
12 KAD, sporočilo za javnost, 31. 1. 2007.
13 Pismo WAZ 12. 1. 2007 (posredovala ga je Nika Dolinar, ki je vodila kabinet predsednika vlade Janeza Janše). Ko smo za omenjeno pismo zaprosili KAD, nam je direktorica oddelka za strateško komuniciranje Vesna Razpotnik odgovorila, da »navedeni dokument obravnavajo kot dokumentacijo v prodajnem postopku in spoštujejo dobro poslovno prakso med strankami v postopku ter se ravnajo po predpisih, ki urejajo poslovno skrivnost« (dopis, 5. 2. 2007). KAD nas je napotil na WAZ, kjer nam niso hoteli dati pisma. Več o tem v Bašić Hrvatin in Petković (2007).
14 Borut Mekina, »Napaka, vredna 6 milijonov evrov?«, Mladina, 23. 6. 2007.
15 Do 22. aprila 1994 so bile vse frekvence, torej tiste, ki segajo na najširše območje, razdeljene. Pri tem ni naključje, da je bil zakon o javnih glasilih, ki natančno določa način in pogoje podelitve frekvenc, sprejet samo dan pozneje, ko so bile podeljene še zadnje pomembne frekvence vsaj ene nove postaje (TV3). Sandra B. Hrvatin in Marko Milosavljević, prav tam, str. 10–11.
16 Cit. v Sandra B. Hrvatin in Marko Milosavljević, prav tam, str. 49.
17 Petra Šubic, prav tam.
18 Med ustanovitelji Slovenca je bil tudi Janez Gril, direktor Družine, ki je v pogovoru za knjigo In temu pravite medijski trg? 13. 6. 2007 povedal, da je v ta medijski projekt vložil lastnih 10.000 mark. Gril je bil tudi član upravnega odbora Slovenca. Pogovor je opravila Brankica Petković.
19 Sandra B. Hrvatin in Marko Milosavljević (2001), str. 27–29.
20 Sandra B. Hrvatin in Marko Milosavljević (2001) str. 27–29.
21 Pogovor z Janezom Grilom 13. 6. 2007. Glej Bašić Hrvatin in Petković (2007).
22 Vinko Vasle v pogovoru za Demokracijo »Maga ne berem več«, 16. 12. 1999, str. 12.
23 Podatek o terminu vstopa Krekove družbe v lastniško strukturo Dela je posredoval Saško Lašič iz Krekove družbe 24. 10. 2007. Glej Bašić Hrvatin in Petković (2007).
24 Ali H. Žerdin, »Korporacija RKC, d. d.«, Mladina, 24. 12. 2005.
25 Pogovor z Janezom Grilom, 13. 6. 2007. Glej Bašić Hrvatin in Petković (2007).
26 Potem ko je bil nekdo premalo pozoren in je Krekovi družbi uspelo priti do delnic Dela, so se (krogi okrog tedanje levosredinske oblasti, op. a.) organizirali in deleža ni bilo več mogoče bistveno povečati, je povedal Janez Gril (pogovor 13. 6. 2007).
27 Zvon Ena in Krekova družba sta tesno povezani družbi. Finančna družba Zvon Ena Holding, d. d., je od leta 2004 večinska lastnica Krekove družbe. Obe družbi sodita v isto finančno skupino, saj je Zvon Ena Holding, d. d., nastal s preoblikovanjem pooblaščene investicijske družbe (PID) Zvon Ena oktobra 2003. PID Zvon Ena pa je leta 1998 ustanovila Krekova družba. Med lastniki Krekove družbe leta 2003, preden je bil večinski delež prenesen na Zvon Ena Holding, d. d., so bili znani posamezniki iz RKC, npr. Mirko Krašovec (z 49-odstotnim lastniškim deležem), Janez Gril (z 10-odstotnim lastniškim deležem) in Franc Bole (z 10-odstotnim lastniškim deležem). Glej letna poročilo Krekove družbe na www.krekova-druzba.si/(...) (dostop 10. 10. 2007).
28 Glej spletno stran podjetja Delo Prodaja, www.delo-prodaja.si/predstav.html.
29 Podatke smo povzeli s spletne strani Ljubljanske borze, seonet.ljse.si (dostop 10. 10. 2007).
30 Matevž Turk, direktor T-2, www.24ur.com, 4. 10. 2005.
31 Ali H. Žerdin, »Korporacija RKC d. d.«, Mladina, 24. 12. 2005. Glej www.mladina.si/tednik/200552/clanek/slo--rkc-ali_h_zerdin/ (dostop 10. 10. 2007).
32 Prav tam.
33 »Osvajanje medijev nas je stalo že 11 milijard tolarjev«, Manager, 3. 3. 2006 (str. 8).
34 Vasja Jager in Aleš Kocjan, »Reporter v mreži brezplačnikov in slamnatih firm«. Večer, 8. 3. 2011. Vasja Jager in Samo Trtnik, »Teorije zarot, poznanstva in zanikanja ozadja o nakupu Večera«. Večer, 1. 7. 2010.

izpis

Majda Juvan

Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Informativna dejavnost je bila pač daleč najbolj pomembna dejavnost radijske postaje. Zaradi te je radio bil. Danes!? V službo prideš na svoj termin – Moj pogled na 20 let medijske tranzicije

Tako zelo enostavno je sesti za računalnik in udariti dve do tri krepke čez slovensko novinarstvo. Tako zelo enostavno. Ker, saj je vendar jasno, da brez neprofesionalnega novinarstva in nekritičnih novinarjev danes ne bi bili tam, kjer smo. In tam, kjer smo, se nam ne zdi ravno zelo dobro. Vsekakor pa ni tako kot smo pred 20 leti upali, da bo.

Po osamosvojitvi je povsem nereguliran medijski trg, na katerem je lahko vsakdo ustanovil, kar je hotel, naplavil na stotine novih medijev. Zdelo se je pač, da so mediji imenitno sredstvo za pridobivanje dohodka. Pa še politiki so malo pomagali. Radi so se videli in slišali.

Moj medij je vedno bil in bo ostal radio. Bili so časi, ko je pri nas doma v vsaki sobi ropotal kak radio. Ne le tisti, ki je meni rezal kruh. Teh časov ni več. Ni mi do nagradnih igric, ni mi do puhlic – domnevno – zvezdniških voditeljev, ni mi do poglobljenega modrovanja tega ali onega o vsem in o vseh.

Čeprav mi pred leti, ko me je neki prehodni mojster radijske obrti, ki je kar tako na hitro ukinil zvenečo blagovno znamko RGL in jo zamenjal z današnjim Aktualom, na hitro odstavil z voditeljskega stolčka – ker da zdaj prihaja čas mladih, nekonvencionalnih, udarnih, pogumnih – ni bilo prav, sem mu danes hvaležna. Zato, da dojameš, potrebuješ distanco od mikrofona, slušalk, voditeljskega stolčka.

Takole bom rekla. V nekih drugih – seveda prejšnjih časih – je za novinarja vsak izjemni dogodek v bližnji ali širši okolici pomenil mobilizacijo. Potres, poplave, velike nesreče, tudi smrti ljudi, v katere se takrat še ni dvomilo, so na radio ob katerikoli uri prignale vse, kar je sicer tam bilo. Od šefov, do zaposlenih, do honorarcev. Ker je tam bilo treba biti, ker se je dogajalo. Saj kako bi pa izgledalo, če naši poslušalci ne bi dobili informacije iz prve roke? Informativna dejavnost je bila pač daleč najbolj pomembna dejavnost radijske postaje. Zaradi te je radio bil.

Živimo od oglasov

Danes!? V službo prideš na svoj termin. Od vsega je najpomembnejše biti zabaven in korektno izpeljati oglasne pasove. Od njih živimo. Vsi. Tudi jaz, ki zdajle viham nos.

V vsaki generaciji je nekaj novinarjev, ki pustijo sled. Takšnih, ki so boljši, pogumnejši, jasnejši, razumnejši od drugih. Takih, ki znajo jasno povedati in zapisati tisto, kar mislijo. Takšnih, ki so nesporne veličine časa. Ki niso le sopotniki, ki so kreatorji.

Upam, da bo kaj ostalo tudi na situ sedanje. Ne bo pa lahko. Že zato ne, ker novinarji nismo nič manj razklani iz razdeljeni, kot je družba v celoti. Nepojmljivo se mi zdi, da imamo celo dve novinarski združenji. Enih – pogojno – levih in drugih – pogojno – desnih! Celo zdravniki, ki so tako zelo skregani med sabo, imajo eno samo zbornico.

Čisto razumem mlade

Mladih mi je pravzaprav najbolj žal. Toliko jih je, da morajo, če želijo preživeti, delati za drobiž.

V mojih časih je bilo novinarstvo poslanstvo. Danes je poklic. Ne posebno cenjen poklic. A v resnici silno vpliven poklic. Na vseh lestvicah zaupanja jo mediji kar dobro odnesemo. Meni se včasih zdi, da celo bolje, kot bi si zaslužili. Tudi jaz se bojim, da se tega vpliva mnogi niti ne zavedamo dovolj. Da res ni čisto vseeno, kaj napišeš in kako poveš. Ljudje danes marsikaj verjamejo na prvo žogo. Časa, da bi premislili, nimajo ali pa si ga ne vzamejo. In potem pridejo na prvi tir t. i. raziskovalni novinarji, ki objavijo vse, kar jim »zainteresirana » stran pošlje.

In pri tem se mediji odgovornosti ne moremo izogniti. Ne gre za to, da bi morali za dobro naroda prikriti, prikrojiti, le prilivati nam brez potrebe res ne bi bilo treba.

Sprašujem se, ali bi danes, v koži nekoga, ki je šele na začetku svoje novinarske poti, odgovorila, kot sem pred desetletji, ko sem vsem, ki so me hoteli poslušati, razlagala, kako super delo imam. Meni se je namreč takrat res zdelo neverjetno, da lahko delam tisto, kar delam najraje v življenju, nekdo pa me zato celo plačuje.


izpis

 S O R O D N E   T E M E

medijski trg

Medijska preža
Janez Polajnar
Medijski skladi nekdaj in zdaj: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila.«
Iztok Jurančič
Bliža se razpad lastniških skupin tiskanih medijev
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Iztok Jurančič
Fiskalno uničevanje medijskega prostora
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Uroš Lubej
Vse drugo nam bodo ministri tvitnili
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Nenad Jelesijević
Biti nekulturen
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Aleksandra K. Kovač
Reševanje tradicionalnih medijev: reševanje industrije ali novinarstva?
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Bistvo radikalne družbene spremembe je redistribucija moči
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Nenad Jelesijević
Naslovnice Mladine
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Marko Milosavljević
Neprijetne številke
Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Marko Milosavljević
Ali zagotoviti sistemsko pomoč časopisom v času krize? [1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako rešiti medije?
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Jasna Babić
Slovenske glasbene revije
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Lucija Petavs
Delo so premagali »kšeftarsko-politični« interesi
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Zoran Medved
Poslovni model za lokalne medije: poroka z razlogom
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Nikola Janović
Od spektakla do odgovornosti: hrbtna stran oglaševanja
Lana Zdravković
Je bolj škodljiva pornografija ali oglaševanje?
Anuška Delić
Ali lahko kriza stimulira odgovornost medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Gorazd Kovačič, Lenart J. Kučić
Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema
Peter Frankl
Mediji v Sloveniji niso opravili nadzora nad »neoliberalnim« dogajanjem
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Gojko Bervar
Nevarnost sistemske korupcije
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Ferenc Horváth
Perspektive časopisa madžarske manjšine v Sloveniji
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Marko Prpič
Raba medijev med študenti[1]
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Lev Kreft
Klientelizem kot eksces ali sistem
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Miran Zupanič
Bo filmska kultura temeljila na ustvarjalnosti kimavcev?
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Pluralnost po meri politike
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Sonja Merljak
Prihodnost časopisov
Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Brankica Petković
Mediji za državljane
Lana Zdravković
Kakšna javnost so mediji?
Julija Magajna
Kaj bi lahko bilo alternativnega v delovanju medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Boris Vezjak
Kdo so člani strokovne komisije?
Lou Lichtenberg
Nizozemska: Državna podpora le, če je obstoj medija ogrožen
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Boris Čibej
Demokratične čistke
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Luna Jurančič
Bo Kraljem ulice uspelo?
Neva Nahtigal
Medijska kronika
Neva Nahtigal
Pregled kadrovskih sprememb
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Boris Vezjak
Argumentativno varanje učinkuje politično pristransko
Dejan Pušenjak
Zmagoslavna vrnitev ali poprava krivice
Lucija Bošnik
Dva človeka: eden pred, drugi pa za televizijsko kamero
Ana Kus
Mediji da niso kulturni fenomen, temveč gospodarske družbe
Lenart J. Kučić
Neznanke digitalne televizije
Sandra Bašić-Hrvatin
Čigavo bo Delo?
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Poul Erik Nielsen
Brezplačni časopisi - Izziv ali grožnja demokraciji?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Barbara Bizjak
Založniška industrija v EU
Franja Arlič
Milijarda tolarjev letno za izvajanje zakona o medijih
Boštjan Šaver
Šport, mediji in družbena konstrukcija junaštva - Primer Humar
Gašper Lubej
Lahko bi bilo boljše Dobro jutro
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Iztok Jurančič
Gospodarski vestnik – Ko mediji obmolknejo
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Zmeda zaradi Zmed-a
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Alexander Baratsits
Zahteva za priznanje tretjega medijskega sektorja v Evropi
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Aidan White
V viziji nove Evrope so mediji na zadnjem mestu
Lenart J. Kučić
Styria v Sloveniji – kaj pa je Styria?
Boris Rašeta
Styria na Hrvaškem
Gorazd Kovačič
Politika zaposlovanja v medijih in očitano blodenje mladih novinarjev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Peter Preston
Bodo mediji boljši, ko bomo v Evropski uniji?
Sandra Bašić-Hrvatin
Moč medijskih lastnikov v EU
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Alenka Kotnik
Sizifove muke sofinanciranja medijev
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Petra Šubic
Skrivnostne poteze DZS
Brankica Petković
Bojan Petan: »Ni prostora za vse«
Lucija Bošnik, Nataša Ručna
Evropski medijski trg - veliki se povezujejo
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Brankica Petković
Romi
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji
Petra Šubic
Nemški časopisni založnik v Sloveniji, slovenski v Makedoniji
Božidar Zorko
Nič več ni zastonj
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev: Independent Media Center
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Petra Šubic
Boj med Delom in Dnevnikom
Alenka Veler
Otroška periodika in trg
Sonja Merljak
Vse, kar boste gledali ali brali, bo prihajalo od iste korporacije
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev
Brankica Petković
Koliko medijev manjšinam?
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Suzana Kos
Na drugo stran
Petra Šubic
Kmalu novi časniki?
Barbara Bizjak
Distribucija tiska v Sloveniji
Zoran Trojar
Nova nacionalna raziskava branosti
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Petra Šubic
Lastniški premiki
Petra Šubic
Osvajalci južnih medijskih trgov
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Petra Šubic
Premirje med Infondom in DZS
Zoran Trojar
Mediji morajo sami financirati raziskave
Tomaž Drozg
Tudi moški berejo
Lucija Bošnik
V naši branži globalizacija ne velja
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Medijski pregled
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Jurij Giacomelli
Bo Financam uspelo?
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
TV3 bo preživela
Novi dnevnik
RTV Slovenija
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Petra Šubic
Nova razmerja med dnevniki
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Kaja Jakopič
Kdo so lastniki Mladine?
Medijski pregled
Medijski pregled
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Peter Frankl
Švedski kapital v Financah
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Grega Repovž
Medijski pregled
Slavko Vizovišek
Selektivno uničevanje časnikov
Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Kerševan-Smokvina
Lastniške mreže slovenskih časopisov in radijskih postaj
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Jure Apih
Temelji papirnate hiše
Božidar Zorko
Dnevniki danes in jutri
Branko Bergant
Kako uravnati trg?
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Boris Čibej
Vojno novinarstvo
Igor Vezovnik
S poplavo tožb nas poskušajo izločiti
Marjan Jurenec
Hočemo subvencioniranje svojega informativnega programa
Iztok Lipovšek
Koliko in kje se bo oglaševalo, lahko odloča le gospodarstvo
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Sandra Bašić-Hrvatin
Spremljanje in vrednotenje medijev
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
In temu pravite medijski trg?
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Novinarski večeri
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
24.02.2004
Brigitta Busch, Lajos Bence, Antonio Rocco, Ilija Dimitrievski
Mediji in manjšine
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
14.04.2000
Rainer Reichert, Peter Frankl
Medijska industrija v novi Evropi
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
29.05.1998
Patrick White, Tadej Labernik
Tiskovne agencije v krizi
Omizja
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
06.12.2000
Boris Cekov, Branko Pavlin, Peter Frankl, Branko Čakarmiš, Cene Grčar, Iztok Lipovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijski lastniki: boj za dobiček ali vpliv na uredniško politiko
mediji in pravo
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zakon o medijih
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Judit Bayer
Madžarska medijska reforma – diktat politične večine
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mediji za državljane – Priporočila
Brankica Petković, Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin
Sporna določila o financiranju programskih vsebin
Predlog amandmajev Mirovnega inštituta na člene o proračunskih sredstvih za medije
Predlog Mirovnega inštituta za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Renata Šribar
Predlog Renate Šribar in koordinacije nevladnih organizacij za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Jurij Žurej
Reguliranje medijskih vsebin za odrasle
Jernej Rovšek
Kaj je na medijskem področju mogoče urejati z zakonom?
Marta Gregorčič
Novi zakon o medijih: žrtve o žrtvah
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Aleš Gaube
Umakniti slab predlog zakona o medijih
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
Omizja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
socialni položaj novinarjev
Medijska preža
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Igor Vobič
Pavperizacija spletnih novinarjev v Sloveniji
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Sonja Merljak Zdovc
O prihodnosti novinarstva, če ta sploh obstaja
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Gojko Bervar
Na črnem seznamu
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Martin Tomažin
Čedalje manj redno zaposlenih v medijih
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Neva Nahtigal
Kolektivna pogodba za vse novinarje
Igor Drakulič
Svobodni novinarji: kako urediti svoj status?
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Iztok Jurančič
Pogajanja o novinarski kolektivni pogodbi
Igor Drakulič
Svobodni novinarji podpisali škodljive pogodbe
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Brankica Petković
Novinarska stavka – znanilka novega vala medijske tranzicije?
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Neva Nahtigal
Prenova kolektivne pogodbe za novinarje
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gašper Lubej
Ustanovljena sekcija samostojnih in svobodnih novinarjev
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Iztok Jurančič
Novinarski sindikat pred izzivi priprave nove kolektivne pogodbe
Grega Repovž
Leto 2003 – leto medijskega preloma
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Matjaž Pikalo
Kdo bo še pisal?
Gašper Lubej
Ko novinarji delajo brez pogodb in zavarovanja
Neva Nahtigal
Samostojni novinarji so ranljiva skupina delavcev v Evropi
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Ljuba Babič Košir
Vsi na isti veji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Hannu-Pekka Laiho
Samostojni novinarji na Finskem
Barbara Bizjak
Stavka na Delu
Mateja Hrastar
Kratek premislek o statusu svobodnjaka
Dejan Pušenjak
Izgubljene novinarjeve utopije
Marinka Boljkovac-Borković
Profesionalna solidarnost je temelj zaščite novinarjev
Brankica Petković
Ko pridejo hudi časi
Novinarski večeri
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
03.10.2002
Arne König, Alenka Burja
Samostojno novinarstvo – stvar izbire ali nuje?
17.03.1998
Aidan White, Marjan Sedmak
Novinarji vseh dežel, združite se!
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo