N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
uvodnik
pravica od odgovora in popravka
medijska politika
volitve
afera patria
poklon feral tribunu
jezik, zgodovina in mediji
odgovornost in odzivnost medijev
resničnostni šovi
neuspehi regulacije pornografije
splet
mediji in manjšine
svet
razprava o humanitarnih akcijah in oglaševanju
recenzije in prikazi
fotografija
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Priporočila za spremembo strukturnih, zakonodajnih in nadzornih mehanizmov na področju medijske politike, ki so jih v okviru Izhodišč za prenovo medijske politike junija 2008 javnosti predstavili podpisniki
V zagovor sprememb strukturnih, zakonodajnih in nadzornih mehanizmov na področju medijske politike in z željo, da ključne akterje potrebnih sprememb spodbudimo k premisleku in delovanju glede pomembnih strateških vprašanj o prihodnosti razvoja in delovanja medijev v Sloveniji smo junija 2008 predstavili priporočila, katerih uresničevanje bi po našem mnjenju prispevalo k urejanju razmer na medijskem področju.

Splošno
Potrebna je priprava strategije razvoja medijskega sektorja in o tem dokumentu tudi široka javna razprava. Medijsko področje v zadnjem desetletju zaznamujejo številne spremembe: od tehnoloških do uporabniških. Definicija medija, kot jo podaja zakon o medijih, je zastarela, nedorečena in tehnološko omejena. Medije določajo vsebine in storitve, ki so posredovane potencialnim uporabnikom, in ne komunikacijski kanali, po katerih so te vsebine dostopne. Nova regulacija medijev mora preseči tradicionalno in anahrono razumevanje medijske politike kot (predvsem) kulturne politike in jo umestiti na področje zagotavljanja različnih medijskih vsebin in storitev v interesu državljanov in državljank.

Pred kakršno koli bodočo spremembo zakonodaje naj vlada pripravi ustrezno oceno dosedanjega izvajanja zakonov in jasne predloge sprememb, predvsem pa zagotovi široko javno razpravo, v katero bodo vključeni domači in tuji strokovnjaki.

Oblikovati je treba celovit pristop k reševanju in izboljšanju komunikacijskega položaja manjšin. V sistemu »porazdeljene odgovornosti in pristojnosti« ni jasno, kdo je neposredno zadolžen za oblikovanje konsistentne medijske politike, namenjene manjšinskim skupinam v družbi. Pri pripravi tega dokumenta naj sodelujejo predstavniki vseh reprezentativnih organizacij, ki zastopajo interese manjšin.

Zaradi uveljavljanja javnega interesa v medijih je treba poostriti nadzor nad delovnimi in civilnopravnimi pogodbami v medijih.

Urediti je treba pravni položaj, socialno in pogodbeno varnost ter pravice svobodnih in samostojnih novinarjev, tako da bodo primerljivi s položajem redno zaposlenih. Delovnopravna zakonodaja naj se prilagodi tako, da bo zagotavljala minimalen nabor pravic za vse, ki delajo, ne glede na njihov status.

Vlada in pristojno ministrstvo naj se zavzameta za okrepitev socialnega dialoga med delodajalci in novinarji v pogajanjih za kolektivno pogodbo za poklicne novinarje, ta pa naj vsebuje tudi minimalne pravice za novinarje, ki niso v rednem delovnem razmerju, in primerna nadomestila za uporabo avtorskih pravic, čemur delodajalci vztrajno nasprotujejo. Poklicna kolektivna pogodba naj vsebuje tudi minimalna pravila razreševanja konfliktov znotraj uredništev in z izdajatelji.

Za potrebe kolektivnega dogovarjanja in socialnega dialoga naj bo oblikovana reprezentativna skupina izdajateljev medijev.

Izdajatelji medijev naj se vzdržijo neupravičenega pritiska na novinarje pri sklepanju pogodb o prenosu avtorskih pravic in naj uvedejo pravico do pravičnega nadomestila za vse in vsako rabo avtorskih del. Vlada naj oblikuje pravni okvir, ki bo vsem novinarjem – zaposlenim in svobodnim – zavaroval pravico do kolektivnega pogajanja o pravicah avtorjev.

Etika in družbena odgovornost
Uvedeni naj bodo mehanizmi družbene odgovornosti medijev; v medijih gre v tem smislu predvsem za prostovoljno uvajanje institutov medijske samoregulacije, kot so reader's editor, medijski ombudsman, interne pritožne komisije, izdajatelji naj ustanovijo svoja združenja in oblikujejo kodeks izdajateljev medijev.

Akterji medijske industrije – novinarske organizacije in združenja izdajateljev (med njimi pa v prvi vrsti največji in najvplivnejši izdajatelji medijev) bi morali nujno začeti razpravo in sprejemanje prostovoljne odločitve o tem, ali bi lahko po zgledu številnih evropskih držav ustanovili skupno samoregulacijsko telo, ki bi delovalo na ravni celotnega medijskega sektorja in bi na osnovi kodeksa obravnavalo pritožbe državljank in državljanov glede etičnega ravnanja medijev pri objavi vsebin in delovanju ter glede na zavezo izdajateljev in novinarjev zagotavljalo široko sprejemanje in spoštovanje odločitev. Pri tem bi se v razpravi moralo razjasniti, ali bi lahko v sestavo tega telesa njegovi ustanovitelji povabili tudi predstavnike javnosti.

Izdajatelji medijev ter novinarke in novinarji bi v okviru obstoječih in novih mehanizmov samoregulacije in samoomejevanja morali še posebej dejavno in samoiniciativno delovati na preprečevanju in sankcioniranju neprofesionalnega in neetičnega delovanja pri obravnavi ranljivih družbenih skupin v medijih, še posebej otrok in manjšin. Izdajatelji naj novinarje spodbujajo k etičnemu ravnanju in jim omogočajo izobraževalne in druge dejavnosti, ki bi prispevale k večji občutljivosti in kakovostnejšem delu pri obravnavi ranljivih družbenih skupin v medijih. Naj v sodelovanju z novinarskimi organizacijami opravljajo redne monitoringe glede prispevkov o ranljivih družbenih skupinah, poročajo o njih ter na podlagi rednega dialoga s službami in organizacijami, ki pomembno vplivajo na življenje ranljivih skupin, ustvarijo krog zaupanja in zavezanosti za delovanje v interesu javnosti.

Zakon o medijih
V zakon je treba vnesti pravila urejanja konfliktov med uredništvom in izdajateljem ter znotraj uredništva. Ponovno je treba uvesti arbitražne postopke, ki jih je slovenska medijska zakonodaja že vsebovala. Vlogo institutov notranje avtonomije uredništev naj zakon v razmerju do izdajateljev okrepi z uvedbo soglasja uredništva k vsem za operativno zagotavljanje uredniške neodvisnosti pomembnim notranjim odločitvam. Kot pogoj za vpis v razvid medijev naj zakon o medijih predpiše podpis sporazuma med uredništvom in izdajateljem, ki bo vseboval minimalne samoregulativne mehanizme, katerih najmanjši obseg naj bo določen v zakonu. Zakon naj predpiše tudi ustrezne sankcije.

Potrebno je zagotoviti učinkovito pravno varstvo za uveljavljanje ugovora vesti za novinarje, ki imajo v skladu z zakonodajo pravico izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo medija in profesionalnimi standardi.

Ministrstvo za kulturo naj pripravi analizo izvajanja zakonskih določb, ki se nanašajo na uveljavljanje pravice do odgovora in popravka ter zakon ustrezno popravi.

Zagotavljanje vsebinske pluralnosti in medijske raznolikosti
Za sofinanciranje javnega interesa na področju medijev je treba določiti merila, ki celovito upoštevajo različne razsežnosti medijskega pluralizma, na primer geografsko, kulturno, politično in druge. Da bi sofinanciranje temeljilo na upoštevanju sprejetih meril, je potrebno za vsako merilo izdelati indikatorje, s pomočjo katerih je možno ugotoviti, ali je državna pomoč potrebna.

Z ustrezno raziskavo je treba preveriti učinke že podeljenih državnih pomoči na medijskem področju ter na osnovi empiričnih dejstev pripraviti seznam prioritet (dolgoročnih in kratkoročnih) za nadaljnje subvencioniranje.

Sistem zaščite pluralnosti in raznovrstnosti medijev je treba predelati v posredno in horizontalno subvencioniranje, osnovano na ciljih jasno definirane nacionalne medijske politike (s participacijo javnosti in izdajateljev) in zagotoviti od vlade neodvisen nadzor nad porabo proračunskih sredstev za izvajanje javnega interesa. Vsi postopki morajo biti transparentni in njihov temeljni cilj mora biti usmerjen na zagotavljanje interesov državljanov in državljank.

Sredstva, ki jih za uresničevanje pravic do javnega obveščanja in do obveščenosti manjšinskih skupnosti v Sloveniji podeljujeta tako urad za narodnosti kot Ministrstvo za kulturo, naj se obravnavajo kot sestavni del medijske politike in v ta namen naj bo vzpostavljen mehanizem, ki bo zagotavljal usklajenost, celovitost in preglednost teh ukrepov.

V okviru sofinanciranja javnega interesa na področju medijev naj bo zagotovljeno večje sofinanciranje delovanja strokovnih novinarskih združenj (uvajanje rednega profesionalnega usposabljanja novinarjev), sofinanciranje raziskav z medijskega področja, sofinanciranje projektov, namenjenih različnim manjšinam in deprivilegiranim skupinam, sofinanciranje projektov medijske pismenosti, sofinanciranje projektov, ki bodo podpirali ustanavljanje samoregulacijskih mehanizmov in podpirali družbeno odgovornost na medijskem področju.

Status programov posebnega pomena
Ministrstvo za kulturo naj na osnovi opravljenih analiz medijskega trga ugotovi, koliko radijskih in televizijskih programov posebnega pomena Slovenija potrebuje in jasno določi njihove programske obveznosti. Pridobljeni status mora biti posebna »javna koncesija«, ki je podeljena za določen čas pod natančno definiranimi pogoji. Ministrstvo naj obstoječi sistem financiranja revidira glede na že izvedene analize, ki kažejo, v kolikšni meri so dosedanje državne pomoči vplivale na raznolikost programskih vsebin (analiza potreb poslušalcev/gledalcev) in zaposlovalno politiko. Ugotovi naj, ali gre v tem primeru za netransparentno uvajanje sistema »porazdeljenega javnega servisa«. Vlada naj zagotovi, da bo delež radiofrekvenčnega spektra namenjen lokalnim skupnostim, civilnodružbenim skupinam in iniciativam, ki bodo ustvarjali nekomercialne programske vsebine.

Ministrstvo za kulturo
Glede na to, da je Ministrstvo za kulturo ključni oblikovalec in izvajalec medijske politike, je treba tudi na formalni ravni izpostaviti njegovo vlogo na medijskem področju. Predlagamo, da se MK preoblikuje, kar naj bo razvidno že iz njegovega naziva in sicer v »Ministrstvo za kulturo, medije in avdio-vizualne storitve« ali »Ministrstvo za kulturo, medije in informacijsko družbo«.

Direktorat za medije pri MK predstavlja steber medijske politike, zato mora biti takšen oddelek kadrovsko močan in strokovno usposobljen.

Kadrovsko in strokovno je potrebno okrepiti Inšpektorat za medije, da bo sposoben učinkovitega sankcioniranja kršitev medijske zakonodaje in nadzora nad delovanjem medijev. Delo od vlade neodvisnega inšpekcijskega nadzora mora biti predvideno s programom in sistematično načrtovano po posameznih elementih, ki jih morajo izpolnjevati izdajatelji.

Vse podatke, s katerimi so mediji vpisani v razvid medijev, je treba uskladiti z določbami zakona o medijih in jih na spletnih staneh MK javno objaviti. Potrebna je objava vseh programskih zasnov medijev in njihovih z določbami zakona o medijih usklajenih temeljnih pravnih aktov.

Na področju koncentracije lastništva naj Ministrstvo za kulturo dosledno izvaja določila zakona o medijih, ki se nanašajo na omejitve lastništva, določanje povezanih oseb in omejevanje nedovoljene koncentracije.

Radiotelevizija Slovenija
Radiotelevizija Slovenija (RTVS) mora dejavno in skrbno komunicirati z javnostjo, z državljankami in državljani, svojimi poslušalci in gledalci, poskrbeti, da so v največji možni meri obveščeni o poslovnih in programskih vidikih njenega delovanja ter jim dati možnost, da izrazijo svoja mnenja in predloge. Pritožbe gledalcev in poslušalcev mora obravnavati od drugih organov RTVS neodvisen organ, čigav status in pristojnosti določi zakon in ne le statut RTVS. Treba je zagotoviti, da višina prispevka za programe RTV Slovenija ni odvisna od dobre volje vsakokratne vlade, zato mora biti metoda rasti višine prispevka avtomatizirana in zapisana v zakonu. Javnemu zavodu je treba omogočiti poslovno načrtovanje ter kontinuiteto delovanja in zagotoviti, da so spremembe RTV-prispevka, vezane na stopnjo rasti povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, osnovane na statističnih podatkih za preteklo leto, objavljene do 1. septembra za naslednje leto. Zaradi stabilnosti financiranja je treba z zakonom določiti obseg oziroma delež sofinanciranja iz državnega proračuna za programe za manjšine v Sloveniji, slovenske manjšine in izseljence ter za tujo javnost, in se s tem izogniti odvisnosti financiranja ter posledično obsega in kakovosti programskih vsebin od izida vsakoletnega pogajanja med vlado in vodstvom RTV Slovenija.

Oceniti je treba posledice uvedbe parlamentarnega programa v okviru javne radiotelevizije glede na programske, kadrovske, tehnične in finančne dejavnike. Na podlagi te ocene naj bo sprejeta odločitev, ali naj bo parlamentarni program po zgledu nekaterih drugih evropskih držav izvzet iz javnega RTV-servisa in njegovo delovanje predano v neposredno upravljanje parlamentu, ali pa naj parlament zagotovi le financiranje vseh stroškov delovanja tega programa, program pa naj ostane v okviru javne radiotelevizije. Treba je najti rešitev, ki bo sprejeta v dialogu in bo zagotovila, da delovanja, neodvisnosti in finančne stabilnosti javne radiotelevizije ne ogroža politično samovoljna uvedba parlamentarnega programa.

Za učinkovito izvajanje javne službe RTVS je treba preučiti učinke sprememb zakona o RTVS predvsem v smislu zagotavljanja uredniške avtonomije ter vpliva in nadzora državljank in državljanov nad uresničevanjem javnega interesa v programu javnega servisa. Skrbno je treba preučiti sestavo organov javnega upravljanja in nadzora programov RTVS ter najti rešitve, ki bodo tem organom zagotavljale najvišjo možno mero neodvisnosti, verodostojnosti in široko zastopanost različnih interesov javnosti. V zakonu o RTVS je zato treba postopke kandidiranja in imenovanja članov programskega sveta urediti tako, da bodo bolj pregledni, da bo v imenovanje vključenih več različnih in neodvisnih institucij ter s tem omejena sedaj odločilna vloga državnega zbora in vlade pri imenovanju organov javnega zavoda. Sprejemanje Statuta RTVS kot najpomembnejšega dokumenta, ki ureja delovanje javnega zavoda, naj sodi v pristojnost organa, ki v najširšem pomenu zastopa javnost, kateri je program namenjen.

STA
Slovenski tiskovni agenciji je treba zagotoviti ustrezno avtonomnost. Preoblikovana naj bo v javni zavod ali pa v kakršno koli drugo pravno-organizacijsko obliko, ki bo onemogočala vpliv politike oz. povečala vpliv javnega nadzora in javne odgovornosti.

Digitalizacija
Vlada naj predstavi ekonomske in finančne ocene stroškov digitalizacije radiodifuzije. Ugotovi naj, kdo bo nosil finančno breme digitalizacije. Vlada naj pripravi tudi jasno oceno stroškov in načinov odpravljanja »digitalne izključenosti« in aktivnih mehanizmov za vključevanje »deprivilegiranih« skupin v te spremembe. MK naj pripravi široko javno razpravo o Strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov, ki jo je pripravila Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK).

izpis

Sandra Bašić-Hrvatin

Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Ena od tragičnih posledic Zakona o RTV Slovenija je »uzakonitev« populizma, domačijskosti, antiintelektualizma, izključevanja in politične servilnosti. Če parafraziram Marxa, »lizuni, paraziti in sladkoritniki« trenutno postavljajo standarde (ne)kvalitete programskih vsebin. Žal za »popravo teh krivic« ne bo zadostovala sprememba zakona.
»Koalicijski partnerji se zavezujemo, da se bomo pri spremembi zakona o RTV Slovenija zgledovali po modelu odličnosti in odprtosti javnih televizij kot na primer BBC. Treba je spremeniti sistem upravljanja, kjer mora programski svet vnovič dobiti osrednjo vlogo pri določanju programske in poslovne politike zavoda.«
(Osnutek koalicijske pogodbe, oktober 2008(1))

Eno od temeljnih vprašanj, na katerega je treba odgovoriti pred ponovnim posegom v Zakon o RTV Slovenija in posledično tudi v delovanje javnega zavoda, je: kakšen javni medij (RTV Slovenija razen televizijskih programov ustvarja še radijske programe in multimedijske vsebine) državljani in državljanke te države potrebujejo? Odgovor na to vprašanje pa ne bo prinesel (novi) zakon o RTV Slovenija, ampak jasno oblikovana medijska politika, za katero je odgovorna država kot nosilka ustanoviteljskih pravic. Odgovorna politika pa bo v procesu spreminjanja zakonodaje razen javnosti vključila tudi sami javni zavod. Kaj si o sedaj veljavnem zakonu mislijo zaposleni na RTV Slovenija in kakšna je njihova vizija in odgovornost do ljudi, mora biti predmet javne razprave. Če je sedanji Zakon o RTV slab, potem za posledice slabega zakona niso odgovorni samo pisci (oz. pisec) in poslanci/ke, ki so takšen zakon sprejeli, ampak tudi vsi tisti, ki so ta zakon »izvajali« v praksi. Zakon v 2. členu izrecno navaja, da je »dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija in zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe«. Kljub izrecno postavljeni zahtevi v zakonu, ustanovitelj (država) ni zagotovil niti enega od teh pogojev. Še več, omogočil je, da se (kljub zakonskemu določilu) institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost sistematično omejuje. Zakon o RTV Slovenija v 5. členu navaja, da morajo novinarke in novinarji, urednice in uredniki in drugi, »ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju rtv-programov, pri svojem delu še posebej:
  • spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
  • spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;
  • spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev ...«
Tudi ta načela velikokrat niso bila spoštovana.

Zakon o RTV Slovenija v 17. členu pravi, da so v programski svet »lahko izvoljene oziroma imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali katerem koli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.« Kljub jasnem navodilu je državni zbor med člane programskega sveta RTV Slovenija izbral posameznike, ki ne »pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne RTV«. V istem členu, drugem odstavku, zakon pravi, da morajo člani programskega sveta »svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila zakona o RTV …« Tudi ta člen ni bil spoštovan. Lahko pogledamo še veliko število členov veljavnega zakona in ugotovimo, da se ne spoštujejo. Ne gre za posamezne primere, ampak za sistematično nespoštovanje veljavne zakonodaje, za katero nihče ne odgovarja. In prav v tem je eden od ključnih problemov pri sprejemanju nove zakonodaje. Model odličnosti in odprtosti je nemogoče zagotoviti samo z zakonom. Za to je treba razviti celo mrežo institucionalnih in civilno družbenih mehanizmov, ki bodo preprečili in kaznovali nespoštovanje zakonskih določil.

Zakon o RTV Slovenija ureja delovanje slovenskega javnega rtv-sistema. Kraljevska listina pa delovanje britanskega BBC. BBC je nacionalni (prvi B v BBC pomeni britanski) javni medij, ki ustvarja programske vsebine za britanske državljane in državljanke in s slovenskim medijskim prostorom nima praktično nič (ne v preteklosti ne v sedanjosti in verjetno tudi v prihodnosti ne). Če želimo »model odličnosti in odprtosti«, ki da je značilen za BBC, prenesti v Slovenijo, ne potrebujemo samo »isto/podobno« regulacijo (zakon), temveč tudi desetletja učinkovite medijske politike, tako na ravni države kot tudi na ravni same korporacije.(2)

Pri pripravi zakona o radioteleviziji želimo posebej opozoriti na vprašanja, ki bi nujno morala biti predmet javne razprave in vključena v novo zakonodajo.(3)

Institucionalna avtonomija
Poleg deklarativno zagotovljene institucionalne avtonomije javne radiotelevizije je v zakon potrebno vnesti še dodatne »varovalke«, ki bi omogočale učinkovito ukrepanje v primeru kršitev. Ustanovitelj »prenese« odgovornost za spoštovanje institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti na programski svet. Neodvisnost in avtonomija delovanja javnega zavoda morajo postati temeljno vodilo delovanja vseh zaposlenih.

Družbena odgovornost
Zakon bi moral zavezovati RTV Slovenija, da bo zagotavljala družbeno odgovorno in etično delovanje, skrb do naravnih in človeških virov, delavcev in sodelavcev javnega zavoda, poslušalcev in gledalcev ter skupnosti, v kateri deluje. Zakon bi moral zavezovati RTV Slovenija, da bo s svojim delovanjem prispevala k spoštovanju in promociji temeljnih človekovih pravic in svoboščin, spodbujala kulturno ustvarjalnost, spodbujala čim širši javni dialog ter utrjevala pravno in socialno državo.

Zakon bi moral izrecno določati, da je RTV Slovenija dolžna prilagoditi spremljanje informativnega, kulturnega, izobraževalnega in razvedrilnega programa potrebam slepih in gluhonemih oseb, v njim prilagojenih tehnikah.

Zakon naj določi, da mora RTV Slovenija organizirati javne predstavitve in razpravo o letnem poročilu o poslovanju in programskem delovanju RTV Slovenija, ki vključuje tudi letno poročilo o družbeni odgovornosti RTV Slovenija in letno poročilo o pritožbah in predlogih gledalcev in poslušalcev.(4)

RTV kot dejavnik družbene kohezije in integracije
Javne radiotelevizije so dejavnik družbene kohezije in integracije vseh posameznikov, skupin in skupnosti, ki živijo na območju, kjer te radiotelevizije delujejo. V Sloveniji poleg Slovenk in Slovencev, italijanske in madžarske narodne skupnosti tradicionalno ali v večjem številu živijo še romska skupnost ter druge etnične skupnosti, kot so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci, Nemci, Srbi in drugi. Po ocenah strokovnjakov v Sloveniji in poročilih mednarodnih organizacij bi morali biti položaj in pravice teh skupnosti bolje urejeni, z dostopom do medijev vred. Novi zakon o RTV Slovenija bi zato v opisu poslanstva in dejavnosti moral vključevati vse te skupnosti, ki so tudi plačniki rtv-prispevka, in s tem potrditi, da Slovenija spoštuje priporočila glede upoštevanja kulturne raznolikosti v medijih.

Poleg dveh nacionalnih televizijskih programov, treh nacionalnih radijskih programov, radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru; radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost; radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence in zdomce; radijskih in televizijskih programov za tujo javnost; teleteksta, internetnega in mobilnega portala, bi morala javna služba RTV Slovenija vključevati tudi radijski in televizijski program za romsko skupnost v Republiki Sloveniji ter radijske in televizijske programske vsebine za skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev, Nemcev, Srbov in drugih etničnih skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji.

Poleg tega bi romska skupnost in skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev, Nemcev, Srbov in druge etnične skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, morali imeti enega ali dva predstavnika v programskem svetu RTV Slovenija.

Parlamentarni vs. tretji program
Javna služba RTV Slovenija obsega tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen informiranju državljanov in državljank o delovanju državnega zbora Republike Slovenije. Menimo, da ni potrebno z zakonom podrobno predpisovati vsebine tega programa, ampak je to treba prepustiti avtonomni uredniški presoji RTV Slovenija. Zakon bi moral predpisati, da je pri ustvarjanju in pripravljanju televizijskega programa, namenjenega informiranju državljanov in državljank o delovanju državnega zbora Republike Slovenije, zagotovljena uredniška neodvisnost in avtonomnost. Treba je tudi premisliti, ali je glede na obstoječe finančne pogoje smotrno vzdrževati »dvotirni« informativni program.

Programski svet
Programski svet mora biti osrednji organ, ki določa programsko politiko RTV Slovenija v interesu vseh državljanov in državljank. Delovanje programskega sveta mora biti »očiščeno« vpliva politike in vseh drugih oblik konfliktnosti interesov. Člani/ce programskega sveta ne smejo s svojimi osebnimi (ne)kulturnimi okusi določati vsebinske prioritete. Da bi programski svet učinkovito deloval, morajo njegovi člani/ce s svojo strokovnostjo, odgovornostjo in javnim delovanjem prispevati k ugledu javnega zavoda. Člani/ce programskega sveta morajo pri svojem delovanju izhajati iz interesov celotne družbe in vseh zaposlenih, ne pa zagovarjati svoje osebne ali partikularne interese institucij in organizacij, ki so jih predlagale. Novi zakon bi moral spremeniti določila, ki se nanašajo na imenovanje in pristojnosti programskega sveta. Izbira članov in članic pa mora preprečiti, da bi bila temeljni kriterija za članstvo v programskem svetu politična ustrežljivost in lojalnost.

Člani programskega sveta morajo delovati neodvisno od političnih in drugih posebnih interesov in vplivov, ne smejo sprejemati navodil od oseb in organov, ki jih niso imenovali, ter pri svojem delu zagotavljajo uresničevanje splošnega javnega interesa in skupnega interesa družbe kot celote. Člani programskega sveta bi morali ob nastopu funkcij podpisati izjavo, s katero se zavezujejo k spoštovanju teh načel.

Med pristojnosti programskega sveta mora soditi sprejemanje statuta. Na radioteleviziji naj bi bil vsak vidik delovanja organizacije podrejen nalogi ustvarjanja programa, zato sprejemanje statuta sodi v pristojnosti programskega sveta.

Nadzorni svet
Nadzorni svet naj bi sestavljali predstavniki ustanovitelja (Republike Slovenije, v njenem imenu pa parlamenta ali vlade), javnosti in zaposlenih z visokošolsko izobrazbo s področja prava, ekonomije, financ, ali upravljanja in najmanj s petimi leti delovnih izkušenj na področju finančnega poslovanja in upravljanja.

Tudi za člane nadzornega sveta naj velja zakonsko določilo, da morajo delovati neodvisno od političnih in drugih posebnih interesov in vplivov, predstavljati skupne interese družbe v celoti ter svoje delo opravljati dosledno v interesu RTV Slovenija. Po nastopu funkcije bi člani nadzornega sveta morali podpisati izjavo, s katero se zavezujejo k spoštovanju teh načel.

Nadzorni svet naj ne določa cen storitev RTV Slovenija, ki niso del javne službe, ampak naj nadzira in zagotavlja, da so te storitve opravljene v skladu s poslanstvom RTV Slovenija. Nadzornemu svetu naj se zagotovi vpogled v dokumentacijo javnega zavoda, ki je pomembna za izvrševanje njegovih funkcij, in ne kar brez omejitev v vso dokumentacijo, kot je zapisano v Zakonu o RTV Slovenija.

Financiranje
Višina prispevka za programe RTV Slovenija naj se določi z zakonom tako, da je indeksirana s stopnjo rasti drobno prodajnih cen v Republiki Sloveniji ali rastjo povprečne plače v Sloveniji. Lahko se določi, da znaša določeni odstotek povprečne plače v RS. Spremembe prispevka je treba objaviti najpozneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto. O izrednih spremembah prispevka, ki niso vezane na stopnjo rasti drobno prodajnih cen ali povprečne plače v Republiki Sloveniji, naj odloča Državni zbor Republike Slovenije.

Stabilno financiranje javne radiotelevizije je ključen pogoj za učinkovito izvajanje javne službe in uresničevanje vseh predpisanih nalog. Priporočilo Sveta Evrope(5) določa, da »moč organov odločanja zunaj organizacije za javno radiotelevizijo glede vprašanja njenega financiranja ne sme biti uporabljena kot instrument kakršnega koli posrednega ali neposrednega vpliva na uredniško neodvisnost ali institucionalno avtonomijo organizacije« ter da »plačilo dotacije ali naročnine mora biti izvedeno tako, da bo zagotovljena kontinuiteta dejavnosti organizacije javne radiotelevizije in da ji omogoči dolgoročno načrtovanje«. Zato je potrebno zagotoviti, da višina prispevka za programe RTV Slovenija ni odvisna od dobre volje vsakokratne vlade, ampak da je vezana na inflacijski indeks. Hkrati je potrebno RTV Slovenija omogočiti poslovno načrtovanje in kontinuiteto delovanja ter zagotoviti, da se spremembe rtv-prispevka, vezane na stopnjo rasti drobno prodajnih cen, objavijo do 1. septembra za naslednje leto.

Zakon o javnih medijih
V zadnjih 15 letih se ob spreminjanju Zakona o RTV Slovenija vseskozi odpirajo enaka vprašanja in ponujajo enaki ali podobni odgovori. RTV Slovenija bi morala končno postati javni medij. Zakon o RTV Slovenija bi moral postati Zakon o javnem mediju. Namreč, razen radijskih in televizijskih programov ta inštitucija ustvarja in ponuja programske vsebine tudi na drugih platformah, katerih doseg in vpliv bo v prihodnosti vse večji. Digitalizacija ni več tehnološko, ampak vsebinsko vprašanje. Koncept radiodifuzije nadomešča koncept avdiovizualnih storitev. Javnem zdravstvu in javnem šolstvu je treba dodati tudi javno komunikacijsko storitev. In prav na tem področju naj bi javni mediji odigrali posebno vlogo. Zagotavljati najbolj kakovostne storitve vsem državljanom in državljankam na temelju njihovih zahtev in potreb.

P. S.
Ena od tragičnih posledic Zakona o RTV Slovenija je »uzakonitev« populizma, domačijskosti, antiintelektualizma, izključevanja in politične servilnosti. Če parafraziram Marxa, »lizuni, paraziti in sladkoritniki« trenutno postavljajo standarde (ne)kvalitete programskih vsebin. Žal za »popravo teh krivic« ne bo zadostovala sprememba zakona.

1 Osnutek koalicijske pogodbe o sodelovanju v vladi RS za mandat 2008-2012, oktober 2008, dostopen na www.mladina.si/userfiles/file/osnutek_koalicijske_pogodbe.pdf (2. 11. 2008).
2 Kot je zapisano na spletni strani BBC www.bbc.co.uk/info/purpose/index.shtml, je njihova misija obogatiti življenje ljudi s programskimi vsebinami, ki informirajo, izobražujejo in zabavajo; njihova vizija je biti najbolj ustvarjalna organizacija na svetu; njihove vrednote pa so zaupanje (»mi smo neodvisni, nepristranski in iskreni«), spoštovanje občinstva, kvalitetni programi, kreativnost in spoštovanje različnosti. Temu sledi še šest javnih zavez, ki naj bi jih korporacija spoštovala pri ustvarjanju vseh svojih programkih vsebin.
3 Article 19 in EBU (European Broadcasting Union) sta pripravila »modele« zakona o javnih radiotelevizijah. Glej Article 19, A Model Public Service Broadcasting (Toby Mandel), dostopno na www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf , in Public Service Broadcasting Model Law (dr. Werner Rumphorst) dostopno na http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_p_model_law_psb_210207_tcm6-50527.doc
Temu je potrebno dodati še številne dokumente, ki jih je v zadnjih 20 letih sprejel Svet Evrope in UNESCO.
4 Kot primer poročila o družbeno odgovornem delovanju navajamo letno poročilo fondacije Scott lastnice časopisov The Guardian in Observer. Dostopno na www.guardian.co.uk/values/socialaudit/0,,1166326,00.htm.
5 Recommendation No. R (96) 10 by the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on the guarantee of the independence of public service broadcasting. Ta zahteva je ponovno izpostavljena tudi v zadnjem priporočilu sveta ministrov o izvajanju javne službe v informacijski družbi. Recommendation CM/Rec(2007)3 of the Committee of Ministers to member states on the remit of public service media in the information society.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji in pravo

Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zakon o medijih
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Judit Bayer
Madžarska medijska reforma – diktat politične večine
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mediji za državljane – Priporočila
Brankica Petković, Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin
Sporna določila o financiranju programskih vsebin
Predlog amandmajev Mirovnega inštituta na člene o proračunskih sredstvih za medije
Predlog Mirovnega inštituta za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Renata Šribar
Predlog Renate Šribar in koordinacije nevladnih organizacij za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Jurij Žurej
Reguliranje medijskih vsebin za odrasle
Jernej Rovšek
Kaj je na medijskem področju mogoče urejati z zakonom?
Marta Gregorčič
Novi zakon o medijih: žrtve o žrtvah
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Aleš Gaube
Umakniti slab predlog zakona o medijih
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
Omizja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
radio in televizija
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Zoran Medved
Spregledano zavezništvo z državljani
Pia Majbritt Jansen
Danska javna radiotelevizija – primerjalna zgodba o uspehu
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Kar ni romantika
Admir Baltić
Pa tako lepo govorite naš jezik …
Saša Banjanac Lubej
TV Slovenija: pozitivne programske spremembe, a še veliko prostora za izboljšave
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Odpiranje RTV Slovenija za nove narodne skupnosti?
Jasna Babić
Spet se rola – Vrnitev »urbanih« glasbenih oddaj na TV Slovenija
Matjaž Ambrožič
Kdo pa je pri vas kreativni?
Dejan Jontes
Lepo je biti preprost: stereotipne reprezentacije razreda v situacijskih komedijah
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Andraž Poeschl
O Sloveniji na svetovnem prvenstvu
Zvezdan Martič
Vizija TV Slovenija: Strogi profesionalni standardi, več urbanih vsebin, večja vključenost gledalcev ...
Zoran Medved
Stavka na RTV Slovenija: Ostajajo problemi, zaradi katerih še nihče ni stavkal
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Eva Vrtačič
Telo kot stroj, dr. House kot genialni mehanik
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Eva Vrtačič
Zakaj se sploh igramo, če že vse vemo?
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Eva Vrtačič
Ideologija v kuharskih oddajah
Eva Vrtačič
Razkrinkane izbire
Boris Čibej
Združene države Amerike: Lisičje novinarstvo
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Marko Milosavljević
Razdruženi propadajo
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Brankica Petković
Glas poslušalcev in gledalcev
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Roman Kuhar
»Voditelj oddaje pa ni Rom«
Enisa Brizani
Amare Droma, Amare Drumija, Mengere Droma, Naše poti
Zvezdan Martič
Medijske hiše srečajo nove medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Majda Juvan
Zakaj je v frizerskem salonu frizer in kaj ima s tem pokojni RGL?
Irena Vide
Lokalna novica je kraljica
Gojko Bervar
Radijsko tekmovanje Prix Europa 2007
Nagrada novinarju Gašperju Lubeju
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Kaja Jakopič
Bum časopisnih spletnih televizij
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Spletne televizije izziv za medijske regulatorje
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Marko Jenšterle
Venezuela: Napoved odvzema frekvence nastarejši zasebni televiziji
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Brankica Petković
Zakaj ni odzivov na procese zatona RŠ in Marš?
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Špela Stare
Zgovoren obseg kadrovskih menjav na RTV Slovenija
Gojko Bervar
Varuh poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija
Boris Bergant
Avstrija: Vihar na javni radioteleviziji
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Tanja Taštanoska
Mlačna drža novinarjev RTVS
Boris Vezjak
Resnica sklicevanja na dr. Hoffmann-Riema
Marta Gregorčič
Javni prostor: Negujmo ga tam, kjer je in odpirajmo tam, kjer se je zaprl
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Neva Nahtigal
Romi o medijskih vsebinah za Rome
Zoran Medved
Komentar - napačno pojmovanje ali ideološki konstrukt?
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Javna radiotelevizija za vse!
Brankica Petković, Helmut Peissl
Monopoli premaknejo medije v desno
Maruša Krese
Najboljše, kar lahko da radio
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Gašper Lubej
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV
Marko Milosavljević
Predvolilna soočenja na RTV Slovenija – Bi lahko bila ožja, a bolj relevantna?
Tonči Kuzmanić
Televiziranje kot ničenje sveta
Bojan Golčar
»Mrtvorojeni otrok« države s prevelikim številom rtv-organizacij?
Boštjan Nedoh
Italija: Televizije trdno v Berlusconijevih vajetih
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Renata Šribar
Toliko o samoregulaciji pornografije
Bojan Golčar
Bo v etru še kaj programov posebnega pomena?
Andrej Stopar
Kako bo poslej EU odmevala v programih Radia Slovenija?
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Anita Mikulič
Otroci in televizija
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Marko Milosavljević
Nuja transparentnosti na RTV Slovenija
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Ksenija Horvat
John Simpson: Poročila z nikogaršnje zemlje – Poročanje o svetu (1)
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Petra Oseli
Nove socialne dimenzije televizije
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Tomaž Gerden
Celina z imenom Slovenija
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Marko Prpič
Zgodovina radiotelevizije v Veliki Britaniji
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Rajko Gerič
Najlažje se je odreči programu
Katja Škoberne
Javna televizija in profilirane oddaje
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Petra Oseli
Ima tretji radijski sektor v Sloveniji prihodnost?
Goran Ivanović
Vpliv ameriškega skupnostnega radia
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Lucija Bošnik
Ameriški mediji – tempirana bomba?
Ksenija Horvat
Ko tudi dva novinarska vira nista dovolj
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Suzana Žilič-Fišer
Prihodnost televizije
Ksenija H. Vidmar
Televizijska konstrukcija 20. stoletja
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Rajko Gerič
Civilna družba rada glasuje tajno
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
TV3 bo preživela
RTV Slovenija
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Grega Repovž
Televizijska soočenja in podobe političnih tekmecev
Bojan Krajnc
Zakaj bi televizija bila servis lova na volilce?
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Bojan Golčar
Zakaj si univerza lasti Radio Marš?
Barbara Bizjak
Število obiskov razkriva edino Večer
Omejevanje je nedemokratično
Gregor Belušič
TV Duh
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Sandra Bašić-Hrvatin
British Journalism Review
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Marjan Moškon
Priložnost za primerjanje
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Matjaž Gerl
Kakšno javno televizijo potrebujemo in kakšno si lahko privoščimo
Brankica Petković
Usoda »vaških televizij«
Goran Ivanović
Televizija na internetu
Kaja Jakopič
Neuradno o medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Goran Ivanović
Radio v vsako vas
Vera Grebenc
Radio-aktivna civilna družba
Matjaž Gerl
Veliki bratje slovenske radiodifuzije
Zoran Medved
Gledanost informativnih oddaj upada
Matjaž Gerl
Gneča v etru
Igor Brlek
Utapljanje v valu komerciale
Borut Savski
Internetovska radijska kreativnost
Marko Prpič
Več omejitev in večji pritiski
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Matjaž Gerl
Med cenzuro in anarhijo
Rastko Močnik
Javne betice
Breda Luthar
Kakšen je politični učinek apolitičnega žurnalizma
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin
Državni ali javni servis
Breda Luthar
Politika teletabloidov
Novinarski večeri
15.09.2005
Mirko Galić, Sandra Bašić-Hrvatin
Javne radiotelevizije in učinki zakonodaje
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
10.05.2002
Josri Fouda
Al Džezira – arabski CNN?
23.11.2001
Gwyneth Henderson, Veran Matić, Danail Danov, Goran Gavrilov, Sandra Bašić-Hrvatin
Privatni vs. javni elektronski mediji: kdo bolje služi javnosti?
12.03.2001
Vlasta Jeseničnik, Aleksander K. Simonov
Kdo obvladuje rusko "glasnost"?
01.02.2001
Petr Kopecky, Rajko Gerič
Ne dam svoje televizije!
12.09.2000
Denis Latin, Bojan Krajnc
Televizijsko odpiranje tabujev
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.09.1999
Robert Ottenhoff, Boris Bergant
Javnovizija
25.09.1997
Peter Knowles, Tomaž Perovič
Televizija hitre prehrane
Omizja
25.11.2008
Edvard Žitnik, Miha Lampreht, Miha Drozg, Ervin Hladnik Milharčič, Gorazd Kovačič, Marta Gregorčič, Jože Vogrinc
Podoba sveta v televizijskih poročilih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
12.05.2005
Karol Jakubowicz, Werner Rumphorst, Branko Grims, Sašo Gazdić, Boris Bergant, Rosvita Pesek, Tatjana Pirc
Prihodnost javne radiotelevizije v Sloveniji
19.04.2001
Janez Kocjančič, Božidar Zorko, Vlado Senica, Rajko Gerič, Matevž Krivic, Marko Milosavljević
Perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji