N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
uvodnik
pravica od odgovora in popravka
medijska politika
volitve
afera patria
poklon feral tribunu
jezik, zgodovina in mediji
odgovornost in odzivnost medijev
resničnostni šovi
neuspehi regulacije pornografije
splet
mediji in manjšine
svet
razprava o humanitarnih akcijah in oglaševanju
recenzije in prikazi
fotografija
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Dve plati enega sveta dopuščajo ravno multikorporacije, ki brezobzirno izkoriščajo tako človeške in živalske kot naravne resurse in nas sčasoma, za voljo dopadljivosti, popularizacije in še višjih zaslužkov vsakih nekaj časa postavijo v položaj, da se tudi mi, vsaj na kratko, lahko čutimo nadrejene, moralno vzvišene, radodarne in darežljive.
Mediji (tiskani in elektronski, plačljivi in brezplačniki, javni (nacionalni) in zasebni) nas še posebej v zadnjem času kratko malo bombardirajo z najrazličnejšimi »humanitarnimi« vsebinami – naročenimi (plačanimi) reklamnimi oglasi, v katerih nas nagovarjajo bolj ali manj znane osebnosti iz sveta šovbiznisa, oglaševalsko spretno kombinirane z vizualnimi podobami, ki izzivajo sočutje (shirani, objokani, zlorabljeni otroci (in/ali odrasli) najpogosteje iz tako imenovanih »tretjih držav«, brezupno zagledani v kamero, izmučene in zlorabljene živali, močno onesnažene in/ali uničene pokrajine ter raznorazne in raznolike podobe vsakovrstnega uničevanja in nečloveškega ravnanja, nasilja, mučenja ipd …) in nas pozivajo, apelirajo na našo vest in občutek za pravično, naj tako ali drugače darujemo/pomagamo/prispevamo. Za boljši svet. Za boljši jutri. Za demokratizacijo in civilizacijo. Za spoštovanje človekovih pravic. Za enakost. In za spoštovanje razlik. Na ta način v nas vzbujajo ali želijo vzbuditi sočutje do »drugih in drugačnih«. Želijo nas spodbuditi, da reagiramo na nepravičnost in izkoriščanje. Želijo nas senzibilizirati za nemočne, izkoriščane in zapostavljene.

Kaj se pravzaprav skriva za tem na prvi pogled solidarnostnim pristopom? Kaj je narobe s tovrstno etiko, ki promovira »sprejemanje drugega« v vsej svoji različnosti, ki promovira uveljavljanje »civilizirane«, »demokratične«, pravne države ter koncepta človekovih pravic?

Proti etiki, kot etiki drugega
Prvi in osnovni problem je, da je v današnjem času etika dojeta kot vnaprejšnja zmožnost za določitev Zla. Tako je zlo postalo osnovno načelo za politično razsojanje, dobro pa tisto, kar se očitno zoperstavlja že vnaprej prepoznavnemu zlu. Pravo je tako najprej pravo proti Zlu, pravna država pa dopušča prostor za identifikacijo Zla. Tako etika podreja identifikacijo subjekta univerzalnemu prepoznavanju zla, ki mu je prizadejano in na ta način opredeli človeka kot žrtev – človek je torej tisto, kar se je zmožno prepoznati kot žrtev. Sklicujoč se predvsem na Badioujevo pojmovanje etike, želim zavreči tovrstni ideološki dispozitiv sodobne etike ter posledično zavrniti negativno in viktimološko definicijo človeka kot ubogljive žrtve potrebne sočutja in pomoči, saj je »ta dispozitiv, ki izenačuje človeka z golo smrtno živaljo, simptom zaskrbljujočega konservativizma, zaradi svoje abstraktne in statistične splošnosti pa onemogoča misliti posebnost situacije«. (ibid.: 17)

Ostro zavračam pojmovanje etike kot »etike priznavanja drugega«, ki se bori proti rasizmu, ker zanika tega drugega; kot »etike razlik«, ki se bori proti substancialističnem nacionalizmu zato, ker hoče izključiti tujce ali priseljence, ali proti seksizmu zato, ker izključuje ženske; kot »multikulturalizma«, ki se bori proti vsiljevanju enotnega modela vedenja in mišljenja ali kot dobre stare »tolerantnosti«, ki se zavzema za spoštovanje – »toleriranje« – razlik drugega. Tovrstne ideologije »spoštovanja pravic do razlik« so kot »sodobni katekizmi dobre volje do 'drugih kultur'« (ibid.: 20) v ospredju pojmovanja etike kot etike drugega v etičnem radikalizmu Emmanuela Levinasa in so le religiozni koncepti, ki pod ne-religioznim, modernim pojmovanjem preidejo v prazno govoričenje, »v pobožnjaški govor brez pietete, v obliž za dušo za nesposobne vlade, v kulturno sociologijo, ki je za potrebe pridiganja nadomestila ogenj razrednega boja«. (ibid.: 23)

Fenomenološke analize obraza, božanja in ljubezni, same na sebi ne morejo utemeljiti in pojasniti nobenih anti-ontoloških (ali anti-identitetnih) tez. »Mimetično« pojmovanje, ki utemeljuje dostop do drugega v moji lastni podvojeni podobi, ki pripelje do pozabe sebe v zapopadenju tega drugega – tisto, kar mi je ljubo, ta distancirani-jaz-sam, ki me, prav zato, ker je za mojo zavest »objektiven«, konstituira kot stabilno danost, kot notranjost, ki je dana v svoji zunanjosti –, lahko pojasni le psihoanaliza, ki prav tako sijajno pojasni, kako ta konstrukcija Jaza v identifikaciji z drugim – ta »zrcalni učinek« (Lacan) – povezuje narcizem (tisto, kar mi ugaja v zunanjosti drugega, sem samemu sebi viden jaz sam) z agresivnostjo (v drugega investiram svoj lastni gon smrti, svojo arhaično željo po samouničenju). V Levinasovem pojmovanju etike pa je jasno, da Drugi mora biti radikalno drugačen, mora biti za vedno »oprt na načelo drugosti« in predvsem mora takšen tudi za vedno ostati. V tej in takšni konstelaciji Drugi obstaja le če je Čisto-Drugi. Tako je »etika drugega« glede na teoretsko ontologijo Istega popolnoma združena z religioznim aksiomom. Tukaj ni več filozofije, vsak poskus, ki hoče etiko postaviti za osnovno načelo mišljenja in delovanja, je v bistvu religiozen.

To se najbolje vidi, kakor izjemno poudari tudi Badiou v primerih, ko so ti vroči zagovorniki »pravic drugega in razlik« zgroženi vedno, ko se realno soočijo s kakršno koli bolj poudarjeno razliko (afriški običaji so barbarski, islamski pošastni, kitajski totalitarni itn …). V resnici se ta »drugi« lahko pojavi le, če je »dobri drugi«, če se dejansko preveč ne razlikuje od »nas«, pravzaprav, če je tak kot mi. Če potemtakem ni drugi. Ideologija »spoštovanja razlik« in »etike človekovih pravic« dejansko ravno definira neko določeno identiteto, v kateri je drugi lahko drugi in drugačen le, če je »ustrezno drugačen«, če je »integriran«, če torej ravno hoče izbrisati svoje razlike. Tako v tem primeru ne gre za priznanje Drugega, temveč za priznanje Istega. Tisti Drugi pa ostaja nekje daleč od oči v svoji barbarskosti in neciviliziranosti in ga je treba predvsem prevzgojiti, demokratizirati in civilizirati.

Proti humanitarnem konceptu človekovih pravic
Tako pri pojmovanju koncepta človekovih pravic opažamo trend, na katerega opozori Jacques Rancière, in sicer premestitev pojma »človek« s »človeštvom« ozirom pojma »človeštvo« s »človekoljubnim«. Realni subjekt človekovih pravic tako sploh ni več »človek« ali »ljudstvo«, temveč so to postale »človekoljubne pravice« same. Tako je »človek« v človekovih pravicah le gola abstrakcija, saj že od Hannah Arendt vemo, da so dejansko edine realne pravice tiste, ki štejejo, pravice državljana, torej pravice povezane z nacionalno skupnostjo kot takšno. Konsenzualna logika, po kateri se upravljajo »pravno-demokratične« države, z odstranjevanjem resničnega političnega subjekta, ki ga nadomesti s socialnimi, nacionalnimi, etničnimi, rasnimi … identitetnimi skupinami, ustvari situacijo, v kateri so identitetni konflikti dojeti kot problemi, ki jih je treba »urediti« s pomočjo naučenih, strokovnih znanj in s pogajanji ter prilagojenimi interesi, se pravi z normalizacijo in poenotenjem antropoloških razlik v suverenosti. Tako so »abstraktne« človekove pravice spremenjene v »realne«, državljanske pravice, ki pripadajo realnim skupinam, ki so navezane na njihove identitete in na prepoznanje njihovega mesta v globalni populaciji. Tako je ideja o disenzu, kot živem principu medsebojnega istočasnega vladanja in podrejanja v skupnosti (biti del in celota istočasno), uničena skozi distribucijo deležev socialnega telesa. Cilj konsenzualne prakse je ravno identičnost zakonov in dejstev, zakon tako postane identičen naravnem življenju družbe. Z drugimi besedami, konsenz je redukcija demokracije na način življenja družbe, na njen ethos (namesto na demos).

Človekove pravice so v takšni konstelaciji videti prazne in neuporabne. Neuporabne tam, kjer so, se skupaj z medicinsko pomočjo in oblačili pošiljajo v »nerazvite države«, ki še niso dosegle zadovoljive stopnje »demokratičnega in civiliziranega razvoja«. Tako človekove pravice postajajo pravice »golega življenja« (Agamben), pravice tistih, ki nimajo nobenih pravic, ki so podvrženi nehumani represiji in nečloveškim pogojem obstoja. Človekove pravice postajajo človekoljubne pravice, pravice tistih, ki jih ne morejo doseči, žrtve popolnega zanikanja pravic. Tako pridemo do »pravice do humanitarnega posredovanja«, pravice, ki si jo določena država vzame, da »pomaga« določeni viktimizirani populaciji, in to zelo pogosto proti nasvetom humanitarnih organizacij samih. Tako nastaja pravo »izredno stanje« (Schmitt), ki je posledica izbrisa političnega v spoju konsenzualne (v Rancièrovski terminologiji policijske) logike in humanitarne prakse. Človekove pravice tako niso več usmerjene na človeka kot politično bitje in niso več doživete kot politična zmožnost. Prav nasprotno, človeka in njegovo akcijo popolnoma pasivizirajo, zvedejo ga na ubogo (in ubogljivo) žrtev, ki edino lahko čaka na sočutje tistih, ki si to sočutje lahko privoščijo. Človekove pravice so dejansko pravno regulirana miloščina, ki že po definiciji nasprotuje enakosti kogar koli s komer koli – radikalni enakosti – in ima vedno opraviti s konceptom tolerance, ki je dejansko zelo problematičen koncept neenakosti. V takšnem stanju preoblikovanja demokratičnega prizorišča v humanitarno je možnost za nastanek in razvoj emancipatorne politike zvedena na minimum.

»Smrt Človeka« kot potencial politike emancipacije
»Etika« naj bi torej v skladu z danes uveljavljenim pomenom te besede zadevala najprej in predvsem »človekove pravice«, oz. širše, pravice živih bitij. Tako se domneva, da obstaja povsod prepoznaven »človeški subjekt«, ki naj bi mu pripadale nekakšne naravne »pravice«: pravica do življenja, pravica do tega, da ga ne trpinčijo, pravica do »temeljnih svoboščin« (svoboda mnenja, izražanja, pravica do demokratično izvoljenih vlad itn …). Te pravice naj bi bile očitne in naj bi bile deležne obsežnega konsenza. »Etika« naj bi se potemtakem ukvarjala z zastopanjem teh pravic in zahtevala njihovo spoštovanje. Ta vrnitev k staremu nauku o človekovih pravicah kot o naravnih pravicah je po Badiouju očitno povezana z razkrojem revolucionarnega marksizma in vseh oblikah naprednega angažmaja, ki so bile z njim povezane, saj so se številni intelektualci in velik del javnega mnenja, ko so izgubili vse kolektivne oporne točke (ideja o »smislu Zgodovine« in revoluciji), ponovno vrnili k ekonomiji kapitalističnega tipa in parlamentarni demokraciji. V »filozofiji« so tako ponovno odkrili vrline nespremenljive ideologije svojih nekdanjih nasprotnikov: humanitarni individualizem in liberalno obrambo pravic proti vsem prisilam organiziranega angažmaja.

Tako so, rajši kakor da bi iskali pogoje za novo politiko kolektivne emancipacije, kakor poudari Badiou, v celoti sprejeli maksime že vzpostavljene »zahodne« ureditve in s tem spočeli gibanje, ki pomeni nasilno reakcijo do vsega tistega, kar so »šestdeseta leta mislila in predlagala«. Nasprotno želi Badiou obuditi Foucaultovo idejo »o smrti človeka«, Althusserjevo razumevanje zgodovine kot »procesa brez subjekta« in njegovo prizadevanje za »teoretski antihumanizem« ter Lacanovo ločevanje Jaza od Subjekta, kot tiste, ki dejansko odpirajo vprašanja o naravni oziroma duhovni identiteti Človeka. Na ta način želi pokazati, da je »tematika 'Človekove smrti' združljiva z uporom, z radikalnim nezadovoljstvom z obstoječim redom, s popolnim angažiranjem v realni situaciji, in, narobe, da je tematika etike in človekovih pravic združljiva z zadovoljnim egoizmom bogatih zahodnjakov, uslugami velikih sil in publiciteto. To so dejstva.« (Badiou: 11)

In sedaj šele lahko preidemo na izhodiščni stavek, ki ga navajamo tudi v naslovu – reklamno vprašanje: »Zakaj dopuščate dve plati enega sveta?«, ki ga tukaj vzamemo kot paradigmo vseh tovrstnih humanitarnih sporočil, ki apelirajo na našo vest, zveni tako prazno in neprepričljivo, če že ne neokusno in licemerno. Imeti je treba v mislih namreč, da so vse te »humanitarne organizacije« globoko povezane z državnimi strukturami in kapitalskimi tokovi, in tudi takrat, ko delujejo kot nevladne ali zasebne organizacije, funkcionirajo po korporativnem principu postkapitalistične tržne ekonomije, kot multikorporacije torej, ki jim v svojih »humanitarnih akcijah« in pozivih za donacije/pomoč/sočutje v bistvu sploh ne gre za pomoč tistim, ki so »pomoči potrebni«, temveč predvsem za nevtraliziranje občutkov krivde prebivalcev »zahodnega razvitega sveta«, za umiritev, pomiritev, blažitev zaskrbljenosti in slabe vesti »belega človeka-potrošnika«, ki je v svoji prekerno-merkantilistični mrzlici zelo hitro in učinkovito »normaliziran«, ko daruje en evro za lačne v Somaliji, za žejne v Darfurju, za otroke v Afriki ali proti uničevanju gozdov v Amazoniji, in potem v sodobni konformistični in hedonistični družbi vsaj eno leto ne pomisli več na nepravilnosti, izkoriščanja, mučenja, trpljenja, ki se »tam nekje v neciviliziranem, barbarskem svetu« dogajajo prav vsak dan. Sicer je res, da »humanitarna pomoč«, ki jo tovrstne »humanitarne organizacije« organizirano zberejo, verjetno bolj ali manj prav pride tistim, ki jo potrebujejo (kolikor do njih sploh pride), ampak je to bolj kolateralna škoda blažitve slabe vesti belega gospodarja kot pa sistemsko delovanje v imenu solidarnosti in radikalne enakosti. V času izjemnega tehnološkega, znanstvenega in strokovnega napredka, ko bi lahko prav vsi ljudje na tem svetu bili vsaj s streho nad glavo, siti in ne-žejni, imamo vso bogastvo skoncentrirano na deset odstotkov prebivalstva. V takšni situaciji se mi zdi najmanj neokusno, da takšne »humanitarne organizacije« apelirajo na prekerne, če ne ravnokar, kot presežna delovna sila odpuščene delavce; migrante in na azil upajoče; tuje delavce, ki daleč od doma delajo, da bi preživeli družino; starše z nenormalno visokimi krediti, in tiste, ki ravno zaradi teh kreditov ne morejo postati starši (da tistih, ki kreditov ne morejo niti najeti, da niti ne omenjamo); brezposelne; študentje in dijake, ki zaradi vse višjih šolnin komaj preživijo … da naj ne dopuščajo dve plati enega sveta. Dve plati enega sveta dopuščajo ravno multikorporacije – čigar delovanje zavestno ali nezavestno podpirajo ravno te »humanitarne organizacije« – ki brezobzirno izkoriščajo tako človeške in živalske kot naravne resurse, ter nas držijo v stalni negotovosti a nas sčasoma, za voljo dopadljivosti, popularizacije in seveda posledično še višjih zaslužkov vsakih nekaj časa postavijo v položaj, da se tudi mi, vsaj na kratko, lahko čutimo nadrejene, moralno vzvišene, radodarne in darežljive. In kar je najbolj pomembno, da se zavemo, da obstajajo ljudje na tem svetu, ki imajo še manj kot mi. In tako smo sami zadovoljni s tem kar imamo. Tako nastajajo dve plati enega sveta, saj je takšna situacija negotovosti in polarizacije ravno pogoj obstoja multikorporacij in upravičilo obstoja »humanitarnih organizacij«.

Družbena odgovornost medijev?
Opustiti moramo torej vsakršno etično pridiganje o drugem in o njegovem »priznavanju«. Kajti resnično, izredno težko vprašanje je ravno vprašanje priznavanja Istega. Skupaj z Badioujem moramo torej odvreči fascinacijo sodobne etike s kulturnimi (nacionalnimi, etničnimi, religioznimi …) razlikami, agresivni kulturalizem (turistično fascinacijo z mnoštvom običajev, navad, ver ter z neogibno pestrostjo imaginarnih formacij – religij, spolnih predstav, oblik utelešenja avtoritete …) in etično »objektivnost«, kot posledico vulgarne sociologije, neposredne naslednice kolonialnega čudenja divjakom (ki jih v podobi narkomanov, verskih skupnosti, sektah, brezdomcev, psihično ali fizično drugačnih, tako ali drugače marginaliziranih … Imamo tudi danes in s katerimi se ukvarjajo »pravoverni« socialni delavci, ki se borijo za »priznavanje«, »razumevanje« in predvsem prilagajanje in normalizacijo). Tovrstne razlike za mišljenje resnično niso zanimive, saj so dejansko neobstoječe. Na svetu živijo najrazličnejši ljudje in takšen pač svet je, te razlike pa nikakor niso tako substancialne in poglavitne, da bi iz njih lahko črpali kakršno koli teorijo enakosti. Prav nasprotno, koncept »priznavanja razlik« neposredno proizvaja temeljno neenakost saj direktno implicira, da eni morajo »priznati« druge, da so eni torej nadrejeni, in da je stvar »priznavanja drugega« stvar njihove lastne odločitve, dobre volje torej. Tisto, kar legitimira enakost vsakogar z vsakim (radikalno enakost), zato nikakor ne morejo biti kulturne razlike »ki so toliko množične kot so nepomembne«. (ibid.: 26)

Opredeljena kot konsenzualna predstava o Zlu ali kot »skrb za drugega« je etika tako najprej in predvsem nezmožnost značilna za sodobni svet, imenovati in hoteti Dobro. Je povezava vdanosti v nujno in čisto negativne, celo destruktivne volje, ki jo Badiou poimenuje nihilizem (ibid.: 27). Tovrstna »etika nihilizma« je spremljevalka sodobne objektivnosti, saj od začetka »posveti odsotnost vsakega projekta, vsake emancipatorične politike, vsake resnične kolektivne zadeve. S tem, da v imenu Zla in človekovih pravic etika nastopa kot zapreka za pozitivno določbo možnega, za Dobro kot tisto, kar je v človeštvu več kot človeštvo, za Nesmrtno kot gospodarja časa, sprejema igro nujnosti kot objektivne opore vseh vrednostnih sodb«. (ibid.: 28) Etični nihilizem tako niha med »dvema sparjenima željama«, med konservativizmom in gonom smrti. Po Badiouju se mu iztrgamo samo tako, da razglašamo, da hočemo tisto, kar konservativizem razglaša za nemogoče, in da afirmiramo resnice proti želji po niču.

To bolj konkretno pomeni, da mora resnični koncept človekovih pravic iti do skrajnih meja demokracije, kot zatrdi Balibar, nikoli ne more biti enostavni in enosmerni porok za zagotavljanje pravne enakosti, to je civilnih in državljanskih pravic, kakor koli je to pomembno, temveč mora nujno razširjati človekove pravice in jih po možnosti vedno na novo izumljati, na novo konceptualizirati, razglašati in izpostavljati. Zavedati se namreč moramo, da človekove pravice niso zaključen sistem konsenzualnih pravnih norm, temveč živ proces permanentnega razširjanja koncepta demokracije, brez česar je koncept politike človekovih pravic v veliki meri brez pomena. To je brez dvoma tvegano delovanje, s sabo prinaša intelektualno, a tudi praktično, celo eksistenčno nevarnost. Vedno predpostavlja, pa če je to komu všeč ali ne, akt kritičnega preizpraševanja obstoječega socialnega reda, tudi takrat (oziroma ravno takrat), ko je to demokratični in pravni red, ki zagotavlja svobodo in enakost. Ta akt je vedno konfliktni in uporniški, saj nasprotuje stabilnosti konstitucije, a jo hkrati tudi ustanavlja. Kar je v bistvu tega upora, kontroliranega in nenasilnega, je nujnost in tveganost ne le popularne suverenosti ampak predvsem popularne moči. Ravno to je aporija politike človekovih pravic: »Tvegano iskanje ravnotežja moči, ki onemogoča in obenem ustvarja konstitucionalne ureditve skozi izumljanje novih pravic, to je razširjanje pravic, na mejah demokracije. To je tveganost, ki se pojavlja vedno, ko postane jasno da enostavno sprejemanje pravic ni več možno. Ampak je to riziko brez katerega je vsaka pravica, celo pravica do obstoja, varnosti in napredka lahko nepovratno izgubljena.« (ibid.: 225) Tako je koncept emancipacije (kot »pravica do upora« je vpisan v juridična pravila določene skupnosti (države) in je tako obenem tudi potencialni moment njene razveljavitve) dojet kot uresničitev dejanske demokracije. Emancipacijska težnja, ki se, kot poudari Balibar, ne zgodi sama od sebe, temveč jo vedno morajo vselej z bojem doseči različne kategorije ljudi, tako poraja specifičen univerzalizem: če so ljudje svobodni (in kot take jih politična institucija mora obravnavati) je tako zato, ker so enaki, in če so enaki (in kot take jih je treba priznati) je tako zato, ker so vsi svobodni.

Ključna beseda je tako emancipacija, oziroma kakor zapiše Žižek : »Pravice do enakosti in do svobode so seveda individualne pravice: zahtevajo in nosijo jih lahko namreč zgolj posamezniki. Odpravljanje prisile in diskriminacije (kar lahko imenujemo emancipacijo) je vselej jasno kolektiven proces. Možen pa je le, če številni posamezniki (tako rekoč vsi posamezniki) združijo moči zoper opresijo, zoper družbene hierarhije in neenakosti. Z drugimi besedami, enakosti in svobode nikoli ni mogoče podeliti, razdeliti med ljudi, možno ju je zgolj osvojiti.« (2004: 477)

Zato bi se tovrstne »humanitarne akcije«, ki dejansko ohromijo vsak poskus emancipacijske politike, tako na eni kot na drugi strani izkoriščevalsko-produkcijske osi, morale kratko malo (samo)ukiniti. To, da se številčni »ambasadorji in ambasadorke dobre volje« ali »promotorji in promotorke sprejemanja drugačnosti« vsakih toliko časa – pod budnim očesom medijev – sprehodijo v oddaljene in pozabljene dele sveta in se za potrebe kampanj svojih naročnikov (in za lastno promocijo, seveda) fotografirajo in/ali posnamejo z lačnimi in zlorabljenimi, s trpinčenimi in obubožanimi, ter se potem hitro vračajo v svoje »civilizirane in demokratične« države, prav nič ne pripomore k temu, da se zapostavljeni in zlorabljeni zavejo svoje situacije kaj šele, da se emancipirajo in angažirajo. Tukaj seveda ne mislimo, na politične in družbene aktiviste, ki neposredno, eksplicitno in nereprezentabilno (zelo pogosto daleč od oči medijev in posledično tudi javnosti) delujejo na terenu in »žrtvam« pomagajo pri sprožanju avtonomnih pobud v mišljenju in dejanjih. Za takšne posameznike se običajno izve le takrat, ko so zaradi svojega početja ubiti s strani tistih, ki jih je strah uresničitve resnične enakosti kogar koli s komer koli.

Tako pridemo do družbene odgovornosti medijev. Mediji so ne le odsev družbe, temveč tudi generator javnosti in imajo predvsem veliko odgovornost, ki se je ne le izogibajo, temveč se je dostikrat sploh niti ne zavedajo. Postali so predvsem tovarna čevljev, ki skrbi za prodajo svojega izdelka in pozablja na svoje osnovno poslanstvo – biti slaba vest vsem vladam in oblastnikom, opozarjati na kršitve in nepravilnosti, na izkoriščanja in zlorabe, na neenakosti in napake ter spodbujati državljansko participacijo in aktivistično akcijo. Mediji se danes ukvarjajo predvsem s poročanjem – neobveznim in poljubnim –, ne pa s premišljevanjem o dogodkih. Njihovo delovanje je strogo nadzorovano, predvidljivo in popolnoma prilagojeno kapitalskim interesom. Že zdavnaj so nehali delovati subverzivno – v smislu, da bi se prilagodili realnim produkcijskim pogojem in jih v njihovem drobu poskušali napraviti opazne, moteče, potrebne radikalne spremembe. V medijih več ni resnih analiz in premislekov, govor v medijih ni več intelektualno sporočilen v smislu kot ga definira Jože Vogrinc : »Mora intervenirati v diskurzih, kamor je vržen, in mora napotevati drugam – namreč v lastno polje kot hyperlink vsakršnega intelektualnega brkljanja po drugih, 'medijskih' poljih.« (ibid: 84) Mogoče je preveč pričakovati od medijev kaj takega. A vendarle se, ko nas napajajo s »humanitarnimi« vsebinami, ne moremo izogniti takšnim premislekom.

1 Avtorica se sklicuje na eno zadnjih kampanj Unicefa, ki se glasi »Zakaj dopuščate dve plati enega sveta?«.
2 Cf.? Badiou, Alain (1996): Etika: Razprava o zavesti o Zlu?, Društvo za teoretsko, Analecta, Ljubljana.
3 Cf.? Rancière, Jacques (2004): »Who is the Subject of the Rights of Man?«, 103, 2–3, South Atlantic Quarterly?, Duke University Press, Durham.
4 Cf.? Balibar, Étienne (1994): »What is a Politics of the Right of Man?« Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy before and After Marx?, Routledge, New York, London.
5 Cf.? Žižek, Slavoj (2004): »Étienne Balibar in problem nasilja (Spremna beseda)«. Strah pred množicami: Politika in filozofija pred Marxom in po njem?, Studia Humanitatis, Ljubljana.
6 Cf.? Vogrinc, Jože (2001): »Intelektualec na TV«. Na televiziji?, Krtina, Ljubljana.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

profesionalna etika in samoregulacija

Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev