N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
uvodnik
medijska politika
medijski trg
javna radiotelevizija
medijske vsebine
novinarji
komunikacijske pravice
douglas kellner
mediji v svetu
recenzije in prikazi
ekskrementi
fotografija
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Primerjalni pregled ekonomike glavnine medijskega trga v presekih več skupin izdajateljev zasebnega sektorja, predvsem v radijski in TV dejavnosti – Glede na opazovane skupine se izkaže, da je nadpovprečno subvencioniran »radijski lobi ZTM«, televizijski pa sploh, saj le nekaj podjetij nabere praktično vse TV subvencije
Sedanja vlada in parlament sta brez kakšnih koli podrobnejših analiz zelo korenito posegla v medijski prostor zlasti s spremembami zakona o medijih in zakona o javni RTV Slovenija. A tudi dopolnjena ureditev pomanjkljivo ali sploh ne odgovarja na sistemsko vprašanje razmerij med trgom in državno regulacijo in kako upravljati ali nadzirati konflikte interesov v družbah, ki poleg podjetniških funkcij izvajajo tudi javni interes. Nasprotno. Interesni konflikti bodo še večji, saj smo, namesto okvirnih pogojev in funkcionalno jasnih pravil igre, pretežno dobili pragmatični medijski politiki prilagojeno regulacijo, ki lahko prek lastniških in nadzorniških funkcij še bolj neposredno posega v uredništva medijskih družb. Prva žrtev nove medijske politike so že sicer slabo delujoči mehanizmi samoregulacije v uredništvih, ki naj bi s pravili razločevali upravljanje in izvajanje javnega interesa.

Če pogledamo spremembe statutov družb, kot sta Delo in RTVS, so si na las podobne v tem, da se v rokah uprave močneje koncentrirajo funkcije uredništev. Ne preseneča, da so statutarnim spremembam v javni RTVS nadrejeni poslovni motivi, v zasebnem Delu pa na primer politični. Bolj kot prevlada motivov v posameznih primerih, odvisnih od gospodarskih in volilnih ciklov, je pomembno, kako nova medijska politika na novo definira »medijski pluralizem in javni interes« s politiko subvencioniranja in uvajanjem meril, kot je »redno, uravnoteženo in objektivno poročanje o politiki«. Regulator medijskega trga je z njimi zbrisal ločnico med javnim in državnim interesom, mejo dobrega okusa pa prestopil tudi v narekovanju zasebnega. V obvladovanju medijev vladajoča politika neposredno seže tudi do ravni imenovanja uredniških ekip in zamenjave na delovnih mestih posameznih novinarjev. Na novo formalizirana pravila nekaterih družbenih pogodb – tudi nasploh že doslej šibka ovira pred zunanjimi posegi v avtonomijo uredništev – ji to omogočajo razmeroma gladko.

Analize povezav lastnikov, nadzornih svetov in uprav medijskih družb so pokazale na množico »sorodstvenih« odnosov, iz katerih je bilo razvidno, da je medijski prostor lastniško bolj obvladan, kot pa je bilo mogoče sklepati samo iz informacij o posameznih družbah. Nadzor nad lastniškimi deleži izdajateljev je nezadosten in razmeroma neučinkovit, ker se kapital ne koncentrira pri izdajateljih, marveč pri lastnikih. Koncentracija in kapitalski deleži države so bili zagotovo eden izmed pogojev prehoda v večjo stopnjo politične odvisnosti uredništev.

Kako pa je z raznolikostjo ponudbe na medijskem trgu? Je ponudba dovolj razpršena in uravnotežena? Bi lahko struktura ponudbe sama uravnotežila posege zunanjih arbitrov v poslovanje in notranjo produkcijo izdajateljev? Ali pa nemara stopnja ekonomske koncentracije, ekonomija obsega in oligopolna struktura trga ustvarja predpogoje, da se bo lahko vsakokrat izvoljena demokratična oblast polastila javnega interesa v obveščanju? Kakšna je bila ekonomika dosedanje politike subvencioniranja? Je sledila raznolikosti ponudbe in ali je nanjo sploh kaj vplivala? Je imela ekonomika delitve subvencij sploh kakšna pravila, ki bi se odrazila tudi v poslovanju ekonomsko šibkejših in razdrobljenih izvajalcev javnega interesa? So bili cilji sploh definirani ali pa so subvencije delili glasnejšim gospodarskim lobijem?

Takšna in podobna vprašanja bomo preizkusili s primerjalnim pregledom ekonomike glavnine medijskega trga in v presekih več skupin izdajateljev zasebnega sektorja predvsem v radijski in TV dejavnosti. Raznolikost ponudbe medijskega trga seveda vsaj deloma pogojuje tudi različnost »medijske pokrajine«, kot jo večkrat nekonfliktno poimenujejo tržni igralci, ki stavijo na javni interes. Vendar se bomo ocenjevanja mnogo kompleksnejših vplivov raznolikosti ponudbe na različnost medijskih vsebin vzdržali. Omejili se bomo skratka zgolj na številčni prikaz medijskega trga oziroma raznolikosti ponudbe na enak način kot v katerikoli drugi gospodarski veji.

Redukcija na ekonomiko kajpak pomeni enačenje medijske produkcije s »proizvodnjo čevljev«, kot jo večkrat označujejo »veliki« tržni igralci, ko želijo ponazoriti bodisi zanemarljiv pomen interesa javnosti bodisi zadostnost tržne regulacije medijskega trga. Tako kot pri državnemu monopolnemu izdajatelju, RTVS, dobra vera sloni na ekonomiji obsega. Zato bomo zanemarili tudi interes javnosti, ugotavljali pa, kako ga upravlja država z ekonomiko subvencij in seveda, koliko ekonomija obsega že pogojuje strukturo raznolikosti medijskega trga. Omenjeni pristop je seveda zelo pomanjkljiv, ker tudi izvajanje interesa javnosti, primerno pravnemu redu in kakovosti državne regulacije, vpliva na raznolikost in strukturo ponudbe. Znova bi potrebovali precej kompleksnejšo analizo, zato pa se bomo vzdržali sklepov, ki jih zgolj letni primerjalni presek ekonomike medijske industrije ne omogoča.

Težave z izborom ponudnikov
Čeprav gre za ozek in na empirične primerjave v poslovanju zveden pristop, nam le-ta pomaga ugotoviti kar nekaj pomembnih kvantitativnih značilnosti v strukturi ponudbe medijskega trga. Že način izbora subjektov »medijske pokrajine« nam povzroči precejšnje težave, iz katerih pa postanejo razvidne tudi nekatere tehnične administracijske zagate regulatorjev trga. Da bi prišli do podatkov o strukturi trga, smo uporabili urejeno bazo poslovnih podatkov AJPES in razvid medijev ministrstva za kulturo. Navzkrižni pregled obeh podatkovnih baz je pokazal na njune medsebojne pomanjkljivosti. Ker je registracija medija pri kulturnem ministrstvu obvezna, enako pa naj bi veljalo tudi za sodno registracijo glavne dejavnosti, bi bilo logično pričakovati, da se bodo za TV, radijsko ali RTV dejavnost registrirani izdajatelji v obeh podatkovnih bazah ujemali. Vendar se niso. Ključ iskanja po dejavnosti v podatkovni bazi AJPES ne najde vseh podjetij, ki po razvidu medijev izdajajo neki medij, v razvidu medijev pa je več izdajateljev, katerih glavna dejavnost ni registrirana kot RTV dejavnost, marveč kot kakšna druga, največkrat trgovina, oglaševanje, telekomunikacije in v nekaj primerih poslovno svetovanje.

Z iskalnim ključem »RTV dejavnosti« smo tako prišli do 212 zadetkov, vendar nekaterih iz razvida medijev ni bilo v skupini. Takšnih je bilo 42, pa bi lahko sklepali, da RTV »medijsko pokrajino« skupaj sestavlja 254 poslovnih subjektov. Vendar mnogih, ki jih poslovna podatkovna baza prepozna kot izdajatelje RTV dejavnosti, ni bilo v razvidu medijev. Ko smo prečesali izdajatelje iz razvida medijev, jih je ostala komaj polovica zgornje številke ali 127. Od teh pa je bilo kar tretjina ali omenjenih 42 takšnih, ki za glavno dejavnost niso registrirali RTV dejavnosti.

Ali od 127 medijskih podjetij, ki smo jih izločili iz preseka dveh podatkovnih baz in so registrirana za RTV dejavnost, nobeno ne izdaja medija? V razvidu medijev nimajo vpisa. Ali medij izdajajo »na črno«? Ne vemo. Ali je naš presek 127-ih radijskih in televizijskih podjetij dovolj reprezentativen za ugotavljanje nekaterih strukturnih značilnosti ponudbe RTV dejavnosti zasebnega sektorja na trgu? Preverili smo ga z izbori, ki so jih opravili nekateri drugi zainteresirani raziskovalci medijskega trga; recimo SKEP pri GZS v analizi poslovnih rezultatov izdajateljske dejavnosti, članov Združenja za tisk in medije, v letu 2003, in z izborom novejše analize Ministrstva za kulturo, ki so jo pripravili za oceno vpliva davčne reforme. V obeh omenjenih primerih je zajem podatkov manjši in na več mestih tudi napačen.

Iz preseka registrov AJPES in razvida medijev nadalje lahko ugotovimo, da je od skupaj 75-ih radijskih izdajateljev 16 takšnih, ki niso registrirani za RTV dejavnost kot glavno dejavnost, so pa vpisani v razvid medijev. V skupini 52-ih TV izdajateljev je takšnih polovica. ProPlus na primer, ki je največje TV podjetje zasebnega sektorja, po standardni klasifikaciji dejavnosti kot glavno dejavnost deklarira »drugo podjetniško in tehnično svetovanje«. Zato podjetje niti ni član Združenja za tisk in medije, ampak združenja za inženiring pri GZS. Pop TV je podjetje, registrirano za podjetniško in poslovno svetovanje. Drugi največji RTV izdajatelj kabelske produkcije ETV je registriran za glavno dejavnost »trgovine na debelo s kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za ogrevanje«, tretje uvrščeni Sky line in četrta Tele-TV sta registrirana za telekomunikacije.

V nekaterih primerih torej izdajatelji nedvomno opravljajo RTV dejavnost kot glavno dejavnost, pa je kot take ne registrirajo, v drugih takih primerih dejavnost res ni poglavitni vir prihodkov in zaposlenosti. Vendar se v tej smeri dodatnega krčenja izdajateljev RTV dejavnosti nismo lotili, zato opozorimo, da je naša ocena raznolikosti ponudbe medijskega trga obsežnejša, kot bi bila sicer. Klasifikacijski mišmaš na trgu pa upravičuje tudi sklep, da je za regulatorja medijskega trga in njegovo administracijo registracija dejavnosti razmeroma nepomembna zadeva in da je torej zanj medijska produkcija potem res nekaj takega kot »izdelovanje čevljev«. Kaj pa javni interes? Predstavljajte si, kakšen finančni trg bi imeli, če bi Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev ali za zavarovalništvo ščitile interes depozitarjev in vlagateljev podobno, kot ščiti javni interes nadzornik in regulator medijskega trga.

Umestitev dejavnosti v raznolikost »medijske pokrajine« in glavne skupine
Letošnjega aprila smo v razvidu medijev lahko prešteli 986 vpisanih medijev. Razpršenost se zdi velika, saj v povprečju izdajatelj izdaja po dva medija. Zadetkov po ključu dejavnosti v podatkovni bazi AJPES je skupaj 474 subjektov. Od teh jih je za izdajanje časopisov registriranih 110, za izdajanje revij in periodike 152 in v RTV dejavnosti zasebnega sektorja že omenjenih 212. Kot rečeno, se je s križanjem podatkov iz razvida medijev, število izdajateljev v RTV dejavnosti zasebnega sektorja skrčilo na 127. Zgolj za namen okvirne in približne umestitve v medijskem prostoru smo obdelali še skupino največjih in srednjih izdajateljev tiskanih medijev. Znotraj radijske in televizijske dejavnosti smo oblikovali skupine izdajateljev, ki jih združuje neki že javno izkazani interes, bodisi v okviru Združenja za tisk in medije pri GZS ( kot je lobi radijskih in TV postaj posebnega pomena) ali lastniške povezave (ProPlus in »Oblakova skupina«).

Opozoriti velja, da skupnega interesa nismo odkrivali z združevanjem podatkov iz poslovanja posameznih podjetij, ampak na podlagi lobiranja v GZS ali v javni razpravi o dopolnitvah Zakona o medijih. Skupini izdajateljev z izgubami sta seveda določeni po izkazanih poslovnih rezultatih. Deloma so nevtralni tudi rezultati, ki se tičejo subvencioniranja izdajateljev. Z izjemo skupine subvencioniranih TV izdajateljev namreč nismo oblikovali posebnih skupin subvencioniranih, ampak pregledali samo, kako so subvencije osredotočene v predpostavljenih interesno oblikovanih skupinah in pri izdajateljih z izgubami.

Horizontalne in vertikalne primerjave so prikazane v preglednicah. Posebej pa bomo opozorili na nekatere značilnosti ponudbe medijskega trga, ki izhajajo iz primerjav poslovanja podjetij, ki so združena v skupinah. Zanimali nas bodo tržni deleži po prihodku in sredstvih (bilančni vsoti), njihova koncentracija, deloma poslušanost in gledanost, vloga subvencij v posameznih skupinah, »finančna samostojnost« oziroma kapitalska moč, zaposlenost in strošek dela ter z njimi povezani kazalci poslovanja. Preseki se nanašajo na dokončne podatke o poslovanju v letu 2004.

Razpršenost zaposlenih, produkcije brez redno zaposlenih in subvencije
Po grobi oceni je bilo v izbranih večjih podjetjih časopisno-informativne in revijalne dejavnosti leta 2004 skupaj 1331 redno zaposlenih, v RTV dejavnosti zasebnega sektorja pa 815, od tega v radijski dejavnosti 400. Povprečna zaposlenost na podjetje je pri večjih izdajateljih tiskanih medijev presegla številko 100. Seveda je razpršenost precej manjša: v treh podjetjih, ki izdajajo nacionalne dnevnike, je bilo zaposlenih 882, pri drugih izdajateljih tiskanih medijev v povprečju 50 na podjetje. V RTV dejavnosti je po eni strani razpršenost razmeroma večja, po drugi se zdi večja tudi koncentracija zaposlenih znotraj primerjanih skupin dejavnosti. Povprečje na podjetje znaša med 6 in 7 redno zaposlenih. V radijski dejavnosti manj, med 3 in 4, v TV dejavnosti 8. Z izločitvijo redno zaposlenih ProPlusa, se povprečna zaposlenost na podjetje, seveda v TV dejavnosti, zmanjša na 5. Skupina radijskih izdajateljev 14 podjetij »Oblakove skupine« redno zaposluje samo 6 ljudi, pa se z izločitvijo te skupine, dvigne povprečje zaposlenih v radijski dejavnosti na 6 do 7 zaposlenih na podjetje. Seveda je koncentracija na ravni skupine nacionalnih izdajateljev zasebnega sektorja neprimerno večja, saj šteje v povprečju po 250 zaposlenih, pri drugih, »lokalnih« medijih, je redno zaposlenih v povprečju nekaj prek 8.

Iz grobih primerjav sicer lahko sklepamo, da je koncentracija »človeških virov« pri velikih podjetjih razmeroma visoka, tako zanje kot za množico majhnih so primerjave omejene zgolj na redno zaposlene, saj ne vključujejo razpršene množice pogodbenih sodelavcev. Iz podatkov za »Oblakovo skupino« pač sledi, da je produkcija mogoča brez redno zaposlenih (novinarjev), sicer pa je 11 TV izdajateljev poslovalo tudi z nič zaposlenimi, v radijski dejavnosti je bilo takšnih 18. Visoka pa je koncentracija redno zaposlenih v prvih štirih podjetjih, ki so po tržnem deležu vodilni v TV dejavnosti, saj redno zaposlujejo 312 od skupaj 415. Večja je očitno razpršenost v radijski dejavnosti, kjer prvi štirje zaposlujejo 91 od skupaj 400 zaposlenih v dejavnosti.

Kako pa je s koncentracijo zaposlenosti po opazovanih skupinah? Razmeroma manj izgub kot radijski so sicer imeli skupaj TV izdajatelji. Pri radijskih izdajateljih z izgubami pa je bilo v povprečju na podjetje redno zaposlenih med 4 in 5 ali v povprečju manj kot v dejavnosti brez »Oblakove skupine«. Še nižje je bilo razmerje v podjetjih z izgubami v TV dejavnosti, 3 do 4 redno zaposlenih v povprečju. Povprečna zaposlenost pa je večja pri subvencioniranih izdajateljih: 6 v skupini TV izdajateljev in kar med 12 do 13 v skupini radijskih.

Za programske vsebine, tehnično infrastrukturo in programe posebnega pomena je kulturno ministrstvo leta 2004 namenilo skupaj 751 milijonov tolarjev, od tega skoraj 590 milijonov v RTV dejavnosti zasebnega sektorja in sicer 248,5 milijona za radijske izdajatelje in nekaj prek 341 milijonov za TV. Je bila politika subvencij kaj bolj izdatna za tiste z večjo zaposlenostjo ali pa morebiti za tiste izdajatelje, ki so poslovali z izgubo? Ker so subvencije omejene, število povpraševalcev pa veliko, bi sicer pričakovali, da bo njihova delitev načrtovana, usmerjena v želene učinke in morebiti še, da bo upoštevala dano razpršenost tržne ponudbe. Že iz preglednic o poslovanju posameznih izdajateljev pa je razvidno, da kakšne povezave med zaposlenostjo, poslovanjem in subvencijami ni. Podobno sliko pokažejo tudi rezultati na ravni skupin.

V skupini šestnajstih radijskih izdajateljev, prejemnikov subvencij, je bilo redno zaposlenih 205 ali približno polovica, črpali pa so okoli sedem desetin vseh radijskih subvencij. Delež subvencij v »Oblakovi skupini« štirinajstih podjetij in 6 redno zaposlenih je pomenil komaj 2,5 odstotka. Subvencije lokalnim radijskim izdajateljem so torej razmeroma koncentrirane glede na število prejemnikov in število zaposlenih v dejavnosti. Razmeroma majhna razpršenost radijskih subvencij pa se odraža v skupini radijskih izdajateljev z izgubami. Prejeli so skoraj 19 odstotkov radijskih subvencij ali relativno precej pod povprečjem koncentracije subvencij v dejavnosti.

V TV dejavnosti primerjava kaže na precej drugačno »politiko subvencij«. Subvencije lokalnim TV postajam, prejemnikom subvencij, so občutno manj razpršene, kot so že sicer kar precej koncentrirane radijskim podjetjem, ki vendarle zaposlujejo polovico radijskih medijev zasebnega sektorja. V skupini šestih subvencioniranih TV izdajateljev, s komaj 49 redno zaposlenimi, so črpali skoraj 99 odstotkov TV subvencij. Struktura se je odrazila tudi v skupini TV izdajateljev z izgubami, saj so trije od sedemnajstih v skupini črpali 214 milijonov ali skoraj 61 odstotkov TV subvencij za leto 2004.

Če povzamemo, glede na število podjetij »politiko subvencij« zaznamuje razmeroma visoka koncentracija v radijski dejavnosti, v tej, glede na število zaposlenih, tudi večja razpršenost. Ekonomsko je radijsko subvencioniranje manj tvegano od TV. Za TV dejavnost velja, da je usmerjena v majhno število lokalnih izdajateljev, razpršenost je razmeroma zanemarljiva tudi glede na število redno zaposlenih, ekonomsko je tveganje subvencioniranja izjemno visoko.

Strošek dela, izguba, prihodki na zaposlenega, razpršenost subvencij
Zbornično Združenja za tisk in medije se je za večje subvencije kulturnega ministrstva, sicer v imenu izvajanja javnega interesa in opravljanja javne službe, zavzemalo v ekonomski govorici: »vsi programi posebnega pomena zaradi visokih stroškov produkcije programskih vsebin že po naravi stvari poslujejo na meji rentabilnosti ali celo pod njo in dobičkov skoraj ne ustvarjajo … sredstva za izvajanje programskih vsebin se zagotavljajo iz drugih pridobitnih dejavnosti v okviru gospodarske družbe … (brez večjih subvencij) bodo programi posebnega pomena težko izpolnjevali zahtevane programske obveznosti za ohranitev statusa in za pridobivanje sredstev na javnih razpisih ter pričakovanja javnosti po zagotavljanju kakovostnih lokalnih in regionalnih programskih vsebin … ogrožena so zlasti novinarska in druga programska delovna mesta.«

Najprej si oglejmo, koliko se trditve zborničnega lobija ujemajo s podatki o poslovanju, zatem še, zakaj lobi lahko upravičeno pritiska, ker je »politika subvencij« pomanjkljiva in nenačrtovana. Izgube je izkazalo 19 izdajateljev radijske dejavnosti z 88 redno zaposlenimi in s 16,5-odstotnim deležem skupnih prihodkov radijske dejavnosti zasebnega sektorja. V strukturi odhodkov je strošek dela v omenjenih podjetjih res višji, skoraj 32 odstotkov, vendar ne bistveno več, kot je v dejavnosti, kjer dosega okoli 29 odstotkov. Vendar pa prihodek na zaposlenega dosega komaj tri četrtine povprečja v radijski dejavnosti. Po strošku dela na zaposlenega so v podjetjih z izgubami nekoliko pod povprečjem. Skupina radijskih izdajateljev z izgubami pa je podkapitalizirana in finančno nestabilna (s komaj 13 odstotki sredstev radijske dejavnosti), kar pomeni, da se mora za vzdrževanje produkcije nadpovprečno zadolževati ali pa pridobiti sveži kapital. Zato pa bi morala povečati tržne deleže oziroma prihodke na zaposlenega.

Razlogi za izgube pri radijskih izdajateljih očitno torej niso strošek dela, niti iz njihovega obsega ni mogoče skleniti, da so lokalne radijske postaje in njihova delovna mesta ogrožena zaradi nezadostnih subvencij. Njihov strošek dela je v odhodkih celo občutno nižji, kot je strošek dela v skupini subvencioniranih radijskih podjetij (lobi ZTM), kjer dosega 39 odstotkov. A kot bomo pokazali v nadaljevanju niti skupina teh, ki črpajo glavnino radijskih subvencij, sploh ne posluje na meji rentabilnosti, in da morebitne izgube v skupini ne povzročajo samo nadpovprečni stroški dela.

Za skupino podjetij z izgubami ne vzdrži niti trditev, da bi za izvajanje programskih vsebin prelivala sredstva iz drugih dejavnosti, saj so vsa registrirana za RTV dejavnost. Drži pa ugotovitev, da so radijska podjetja z izgubami črpala razmeroma majhen delež radijskih subvencij, manj kot petino oziroma 6 izdajateljev od skupaj 19 z izgubami, pri njih pa je bilo redno zaposlenih 21. Vsaj za » politiko subvencioniranja« radijske skupine z izgubami pa tedaj velja, da se izvaja neodvisno od tega, ali podjetje posluje z izgubo ali z dobičkom, in ne glede na to, koliko delovnih mest bi bilo zato ogroženih.

Za skupino TV izdajateljev z izgubami lahko ugotovimo podobno kot za skupino radijskih, še z nekaterimi pomembnimi razlikami, ki utrjujejo zgoraj navedene sklepe. Njihov strošek dela na zaposlenega pomeni okoli tri četrtine povprečja v TV dejavnosti, vendar prihodek na zaposlenega pomeni komaj 34 odstotkov povprečnega v dejavnosti. Obseg izgub je razmeroma manjši kot v radijski dejavnosti, saj 17 TV podjetij z izgubami in z 62 redno zaposlenimi predstavlja komaj 5 odstotkov skupnih prihodkov TV dejavnosti zasebnega sektorja. Za »politiko subvencioniranja« pa se zdi, da jih podpira neprimerno bolj kot radijska podjetja v izgubah, saj je podjetjem s TV izgubami leta 2004 namenila kar 63 odstotkov vseh subvencij lokalnim TV postajam. Tako bi bila njihova odvisnost od državnih subvencij skoraj dvakrat večja kot od lastniškega kapitala.

A niti razmeroma velik delež subvencij, namenjen TV podjetjem v izgubah, ne pomeni kakšne načrtne usmerjenosti »politike subvencioniranja« v TV dejavnosti. Nasprotno. Od 17 izdajateljev v izgubah, so omenjeni delež 63 odstotkov vseh subvencij TV dejavnosti zasebnega sektorja pridobila 3 podjetja z 32 redno zaposlenimi. Če sklenemo skupaj, RTV izdajatelji »posebnega pomena« od subvencij niso tako življenjsko odvisni, kot prikazuje njihov »gospodarski lobi v ZTM«, res pa je nenačrtno subvencioniranje povzročilo veliko koncentracijo in odvisnost predvsem v TV dejavnosti. Tako subvencije osmim TV podjetjem predstavljajo 121 odstotkov njihovega kapitala ali v deležu prihodkov skupine okoli 40 odstotkov.

V radijski dejavnosti je razpršenost subvencij nekoliko večja: 72 odstotkov vseh subvencij v dejavnosti je pridobil »lobi ZTM«, »Oblakova skupina« komaj 2,5 odstotka. Občutno manjša kot v TV dejavnosti je odvisnost: v skupini »radijskega lobija ZTM« subvencije pomenijo okoli petino njihovega kapitala in manj kot 7 odstotkov njihovih skupnih prihodkov.

Presek poslovanja skupin izdajateljev radijskih in TV medijev
Tržni delež lokalnih radijskih postaj, izmerjen s skupnimi prihodki v RTV dejavnosti pomeni blizu 31 odstotkov, nekoliko manj po sredstvih (bilančni vsoti), skoraj 28 odstotkov. Znotraj skupine radijskih izdajateljev je razmeroma največji tržni delež interesne skupine šestnajstih ali sedemnajstih podjetij »radijskega lobija pri ZTM«, ki predstavlja okoli 40 odstotkov prihodkov radijske dejavnosti, po bilančni vsoti komaj 23 odstotkov. V primerjavi z zasebno radijsko dejavnostjo je skupina obremenjena z razmeroma višjimi stroški dela, ki predstavljajo blizu 43 odstotkov njenih odhodkov, v dejavnosti pomenijo kakšnih 29 odstotkov. Razmeroma višja kot v dejavnosti je njena kapitalska podlaga, ki skupaj dosega 58 odstotkov sredstev skupine, v dejavnosti samo 36 odstotkov. Iz tega seveda lahko sklepamo, da je skupina bolj kot od zunanjih virov financiranja odvisna od kapitalskih lastnikov. Skupina zaposluje skoraj polovico redno zaposlenih v radijski dejavnosti, od tod njeni razmeroma visoki stroški dela, deloma tudi manjši prihodek na zaposlenega. Je zato njena kapitalska donosnost bistveno manjša kot v dejavnosti? Ne bistveno. Dobiček na kapital predstavlja 9,25 odstotka, povprečje radijske dejavnosti pokaže 10 odstotkov. Nad povprečjem v radijski dejavnosti je dobičkonosnost sredstev skupine, 5,42 odstotka v primerjavi s 3,6 odstotka.

Primerjave postanejo bolj zanimive z upoštevanjem »Oblakove skupine«, ki povezuje 14 podjetij, navzkrižno lastništvo je pomembno predvsem v treh najmočnejših, Quadrumu, Infonetu in Optimediji. V nacionalno programsko mrežo Infonet je poleg 12 hčerinskih radijskih postaj sicer vključenih še deset drugih, ki jih v skupino kapitalske naveze Leopolda Oblaka ne bomo všteli. Nekonsolidirano je skupina po prihodku leta 2004 dosegla 16-odstotni tržni delež na trgu zasebnih lokalnih radijskih izdajateljev, po sredstvih kar 27- odstotnega. Ker njena produkcija praktično sloni na zunanjih programskih sodelavcih (redno zaposlenih je 6) visok prihodek na zaposlenega, ki ga ne moremo primerjati z drugimi v dejavnosti.

Precej višja kot v primeru skupine »radijskega lobija pri ZTM« je kapitalska dobičkonosnost »Oblakove skupine«, saj je znašala skoraj 26 odstotkov. Pa struktura virov pokaže na komaj nekaj prek 11-odstotni delež kapitala v sredstvih, medtem ko je v dejavnosti povprečje več kot trikrat večje. Dobiček na kapital je torej posledica razmeroma manjšega kapitala, zato pa skupina izkazuje razmeroma nižjo dobičkonosnost sredstev, kot ga dosega dejavnost v povprečju. Seveda je finančno skupina odvisna od drugih, zunanjih virov. Omenili smo že, da to niso državne subvencije, ki so jih podjetja iz skupine v letu 2004 pridobila komaj 2,5 odstotka vseh za radijsko dejavnost. Bilance povezanih podjetij pa pokažejo, da skupina nadomešča pomanjkanje kapitala pretežno s kratkoročnimi viri financiranja, kar seveda pomeni, da je njena finančna stabilnost precej slabotnejša kot stabilnost skupine »radijskega lobija pri ZTM«.

V primerjavi z lokalnimi radijskimi izdajatelji TV izdajatelji izkazujejo precej boljše poslovne rezultate, z izjemo skupine TV podjetij v izgubah. Po deležu v prihodku RTV dejavnosti so leta 2004 dosegli 69 odstotkov, po bilančni vsoti 72 odstotkov. Samo nacionalna »skupina ProPlus« je v prihodkih TV dejavnosti dosegla skoraj 60-odstotni tržni delež, po bilančni vsoti skoraj 71-odstotni. Skupina je bila v primerjavi z drugimi v dejavnosti kapitalsko neprimerno močnejša. Kapital je predstavljal blizu 65 odstotkov njenih sredstev, druga TV podjetja so precej bolj odvisna od drugih virov, tudi od državnih subvencij, katerih glavnino pa je izkoristilo komaj 8 podjetij z manj kot 6-odstotnim tržnim deležem. Sicer pa so skupaj lokalni TV izdajatelji, tudi če izločimo nadpovprečno uspešni nacionalni ProPlus, a z izjemo subvencioniranih TV podjetij, poslovali precej nad povprečjem v radijski dejavnosti. Prihodek na zaposlenega je bil precej višji, strošek dela v odhodkih razmeroma nizek, tako kot deloma v primeru ProPlusa in »Oblakove skupine« zelo verjetno, ker so raje kot redno zaposlovali pogodbene sodelavce.

Razpršenost trga in politika subvencioniranja na butičnem trgu
Za trg RTV izdajateljev lahko ugotovimo, da ima po sredstvih, zaposlenosti in prihodkih vodilni delež seveda javna RTVS. Že leta 2002 je bilo v javnem zavodu dva in polkrat toliko zaposlenih kot v zasebnih skupaj, po prihodkih pa je njen delež precej manjši, vseeno okoli šest desetin trga RTV podjetij. Koncentracijo zasebnega TV medijskega prostora po drugi strani zvišuje seveda ProPlus, vzemimo neprimerno bolj kot na trgu tiskanih medijev z več konkurenčnimi velikimi igralci. Četudi pa ProPlus izločimo, je razpršenost drugih lokalnih igralcev razmeroma majhna. V prvih desetih lokalnih TV izdajateljih je namreč redno zaposlenih 213, po prihodku in sredstvih pa dosežejo 85-odstotni tržni delež, prejeli pa so na primer prek 60 odstotkov državnih subvencij TV podjetjem.

Radijski prostor je razmeroma bolj razpršen kot televizijski. V vodilnih desetih lokalnih podjetjih je bilo zaposlenih 173, po prihodkih je njihov delež dosegel 52 odstotkov celotnega v radijski dejavnosti, po sredstvih 55 odstotkov, vendar z manjšo pomočjo državnih subvencij, ki so jih prejeli komaj petino v dejavnosti.

Glede na opazovane skupine se torej izkaže, da je nadpovprečno subvencioniran »radijski lobi ZTM«, televizijski pa sploh, saj le nekaj podjetij nabere praktično vse TV subvencije. Lahko torej sklenemo, da je raznolikost lokalnega, butičnega trga razmeroma skromna, precej večja kot v radijski ponudbi, pa je koncentracija v TV dejavnosti, kjer jo je opazno, a brez kakšnih upravičenih strukturnih razlogov, spodbujala tudi politika subvencioniranja. Opozorimo še na nekaj. Za nacionalno ekonomijo neposredno v poslovnih številkah medijska industrija ne pomeni veliko. Poslovnim tveganjem je izpostavljena na enak način, kot so druga podjetja, precej večja pa so na majhnem in na kar koncentriranem butičnem trgu politična tveganja. Nizka razpršenost v strukturi ponudbe lokalnih izdajateljev in maksimiranje kratkoročnih političnih interesov, vzemimo zmage na lokalnih in nacionalnih volitvah, se zlahka ujamejo v subvencioniranju »javnega interesa«. Če upoštevamo strukturo ponudbe TV lokalnih izdajateljev, se je omenjeno zgodilo že leta 2004. Če upoštevamo spremembe v medijski zakonodaji in izdatnejše subvencije, bo zdaj vladajoča politika delo dokončala še v radijski dejavnosti.

izpis

Marko Milosavljević

Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Navkljub novi finančni moči se pojavlja vprašanje, kakšne vsebine bo TV 3 sploh lahko kupila in predvajala ter ali ji bodo ponovno preostale zgolj drugorazredne nadaljevanke in filmi. Podobno vprašanje se zastavlja na področju domače produkcije.
V njenem imenu je bilo vedno kanček ali ogromno pretencioznosti. Komercialna televizijska postaja TV 3 je na začetku s svojim imenom poskušala ustvariti vtis, kot da gre za tretji nacionalni program, nekakšno naslednico in nadaljevanje obeh programov javne televizije, TVS 1 in TVS 2. Kasneje, ko se je 1. novembra 2004 TV 3 preimenovala v Prva TV, je to izzvenelo še bolj vehementno, tudi arogantno. Pa vendar je hkrati to dejanje dajalo upanje, da se za spreminjanjem imena, ki bi rado postalo »omen est nomen«, skriva še kaj več.

Ob podatku, da je večinski lastnik TV 3, hrvaški poslovnež Ivan Ćaleta, tedaj prodal svojo hrvaško televizijsko postajo Nova TV (kupila jo je ameriška družba CME, ki pri nas prek Pro Plusa ustvarja Pop TV in Kanal A), se je zdelo realno pričakovanje, ki so ga napovedovali tudi sami ustvarjalci TV 3, namreč da bo TV 3 dobila dodatna finančna sredstva (tudi po zaslugi prodaje Nove TV) in da bo tako močno izboljšala svoj program. Toda to se ni nikoli zgodilo. Te dni, potem ko je TV 3 – kot se od 1. oktobra spet imenuje ta postaja – prevzela švedska multinacionalna družba Modern Times Group (MTG), je televizijski prostor spet poln razmišljanj, kaj to pomeni za TV 3 in kaj to pomeni za razmere na slovenskem televizijskem trgu, tako za gledalce kot za ustvarjalce. Le da se zdi, da so upanje do zdaj opustili tudi tisti najbolj vztrajni.

Morda je razlog temu smola, ki se TV 3 drži od samega začetka. Od samega začetka, od tistega božičnega večera pred enajstimi leti, ko je začela oddajati iz kletnih prostorov Škofovih zavodov v ljubljanskem Šentvidu, je TV 3 televizijska postaja s povsem specifično javno podobo in položajem na trgu. Zaradi spleta okoliščin vedno znova ostaja v senci drugih, bolj privlačnih komercialnih programov. Na začetku ji je blišč in pozornost javnosti z bolj bleščečim programom prevzela Pop TV, ki je začela oddajati prav tako decembra 1995. V primerjavi z njo je šlo resnično za drugorazredno postajo in te podobe se TV 3 ni uspelo znebiti vse do danes.

Imidž in finance
Začetni težavi sta bili dve: imidž in finance. TV 3 je še pred svojim nastankom pridobila sloves katoliške televizije. Razlog za to je razumljiv: katoliška cerkev je bila med ustanovitelji TV 3 in prek različnih podjetij (Tiskovna družba Ognjišče in drugi) tudi njegov glavni 'nadzornik'. V tistem času je bila uspešna tako v tiskanih medijih kot v radijskem mediju, po zaslugi Radia Ognjišče. Logičen dodatek njenim medijskim ambicijam je bila televizijska postaja, vizualna različica Radia Ognjišče. V skladu s to ambicijo je Cerkev poskrbela, da je dobila, tako kot pri radiu, številne frekvence z dobro pokritostjo slovenskega ozemlja in prebivalstva. TV 3 je bila ena redkih televizijskih postaj, ki je zelo zgodaj dosegla več kot 75-odstotno pokritost Slovenije; to je uspelo Pop TV le prek združevanja oziroma povezovanja z vrsto lokalnih televizij, povezanih v mrežo. Kljub temu je finančni – in tudi družbeno-kulturno-politični – uspeh izostal.

Eden od razlogov je bil gotovo imidž. TV 3 je stalno bremenila tudi podoba, podobna tisti, ki sta jo imela časnika Slovenec in Republika: namreč da gre za politični projekt. TV 3 se ni mogla znebiti podobe televizije katoliške cerkve in slovenske desnice, pa čeprav je takratni, prvi direktor Ivo Bevk menil: »Težko je najti medij, za katerega ne bi bilo določenih političnih interesov, ki bi se poskušali uvrstiti prek tega medija. Tako kot je za gospodarski subjekt, ki želi prodati nek proizvod, zanimiv medij, ki dosega njegovo ciljno občinstvo, je politični medij, ki dosega ciljno skupino neke politične stranke, zanimiv za to stranko. Kadarkoli bi ta televizija postala krščansko-demokratska ali cerkvena – v ozkem pomenu te besede – bi propadla.«

Toda še bolj pomemben je bil drugi vzrok neuspeha: šibek začetni kapital in zaradi tega hitro pomanjkanje denarja za nakup uspešnega programa. Ta povezana razloga sta tako kot pri drugih komercialnih televizijah v tistem času (predvsem Kanal A in MMTV na svojem začetku) pripeljala do neprivlačnega programa. Janko Tedeško, takratni programski direktor TV 3, je takrat sicer izjavil: »To ne sme biti nov Slovenec!« Toda to ni pomagalo, da se ne bi vendarle zgodilo nekaj na moč podobnega (resda brez dokončnega propada TV 3).

Težave s programsko shemo
Uvajali so informativni program, ga ukinjali, nato vrnili nekaj televizijskih pogovorov, k sodelovanju povabili Stojana Auerja, ga zamenjali, imeli niz finančnih težav in reševanj v zadnjem trenutku, medtem ko niso nikoli dosegli pomembnejše gledanosti ali deleža oglaševanja. Cilj TV 3 je bil že do konca leta 1996 priti do zavzetja 20-odstotnega deleža gledanosti, s tem pa seveda tudi oglaševanja. Vsekakor so bili na TV 3 od samega začetka zelo ambiciozni. V letih 1995 do 2002 naj bi se na njihov račun steklo kar 107 milijonov mark prihodka. Že leta 1996 naj bi prislužili 8 milijonov mark (izgube naj bi bilo 1,4 milijona), leta 1997 9,8 milijona in tako naprej do 22 milijonov, kolikor naj bi jih zaslužili leta 2002.

Toda načrtov niso nikoli izpolnili. 20-odstotnega deleža v prvem letu niso dosegli niti pri gledanosti niti pri oglaševanju, takšnega deleža pa niso dosegli tudi katerokoli kasnejše. Njihovi rezultati so bili veliko slabši, o kakšnem velikem porastu prihodkov pa prav tako ni bilo govora.

Posledica tega je bila cenena in nekakovostna kupljena produkcija, medtem ko je bila domača večinoma utemeljena na dolgih – in poceni – studijskih pogovorih. Gledanost je bila izjemno nizka in je takšna tudi ostala vseh naslednjih devet let, vključno z obdobjem, ko je katoliške vsebine zamenjala pragmatična zabavna naravnanost, utemeljena na nizu narodno-zabavnih oddaj in voditeljih, kakršen je bil Aleš Rod. Vrstila so se leta in leta ekonomske neuspešnosti, vse dokler se niso katoliško usmerjena podjetja odločila prodati večino svojega lastništva in postajo prepustiti hrvaškemu podjetniku Ivanu Ćaleti.

»Od trenutka te prodaje to ni več cerkvena, temveč običajna komercialna televizija,« je takrat dejal Mirko Kraševec, predsednik nadzornega sveta TV 3, d. o. o., in glavni pogajalec na strani slovenskih prodajalcev. Vzrok za odločitev, da prodajo TV 3, so finančne težave, je dejal Kraševec, saj družinska televizija, ki naj bi razširjala evangelijske vrednote, hkrati pa bi imela vse značilnosti komercialne televizije, ni mogla obstati. »Lastniki smo spoznali, da cilja s svojimi sredstvi ne bi mogli doseči, zato smo se odločili prodati deleže. Odločili smo se za tistega, ki je bil v nakupu hitrejši, konkretnejši in ki je imel boljše reference na področju televizijske dejavnosti.« Kraševec je projekt prodaje razumel tudi kot prispevek k pluralizaciji medijev.

Preobrazba pred dvema letoma je dajala upanje, da bo Slovenija končno dobila tretji bolj kakovostni komercialni program, ki se bo s kupljeno, a tudi domačo produkcijo kosal s programoma Pop TV in Kanal A. S slednjima je ameriška družba CME prek svojega podjetja Pro Plus ustvarila praktični monopol na slovenskem komercialnem televizijskem prostoru. Konkurenca bi bila dobra za gledalce, a tudi za domače ustvarjalce, tako zabavnih kot informativnih, igranih in drugih programov. Toda od možnih izboljšav se je zgodilo bore malo.

Samo še ena slaba komercialka
Obdobje Ivana Ćalete bo ostalo zabeleženo predvsem kot obdobje velikih pričakovanj in enako velikih razočaranj. Program se je na trenutke izboljšal, občasno ponudil kakovostne svetovne, predvsem pa evropske filme, ki bi pogosto bolj sodili na program javne televizije, vendar pa do velikega preboja pri gledanosti ni prišlo. Obdobje je bilo polno škandalov in aferic s posameznimi uredniki in urednicami, avtorskimi pravicami, honorarji in ostalim. Povezave z ostalimi Ćaletovimi balkanskimi medijskimi izpostavami (na primer bosansko OBN; balkanski Big Brother in Pop Idol) prav tako niso ustvarile potrebnih sinergij, domača produkcija pa se je skrčila na peščico precej nenavadnih, vsekakor ne široko popularnih šovov (denimo »Marlenna«). Prva TV, kot se je postaja imenovala v zadnjih letih, je imela po zadnjih podatkih za lani 564 milijonov tolarjev (2,35 milijona evrov) negativnega kapitala, 340 milijonov tolarjev (1,42 milijona evrov) celotnega prihodka in nekaj čez 170 milijonov tolarjev (0,7 milijona tolarjev) izgube. Zaradi preteklih izkušenj in razočaranj se zdi, da so bila pričakovanja ob novici, da je TV 3 kupila Modern Times Group (MTG), močna mednarodna medijska skupina s sedežem v Skandinaviji, toliko manjša. Včasih že nenavadno manjša. Navsezadnje gre pri MTG za močnega medijskega akterja; MTG, ki se širi predvsem na trge vzhodne Evrope in je znana po strategiji vstopov v drugo- in tretjerazredne televizije, se večinoma ukvarja z oddajanjem komercialnih medijskih vsebin (nakupovalni kanali in zabavne oddaje, kot so resničnostni šovi). Deluje na štirih področjih: to so satelitsko oddajanje (neplačljivi in plačljivi programi), radio (so vodilna komercialna radijska mreža v zahodni Evropi), nakupovanje od doma (internetno nakupovanje in televizijski nakupovalni kanali) ter produkcija in distribucija vsebin. Najmočnejši so na področju plačljivih televizij (pay tv). Njihovi satelitski programi dosežejo okoli 80 milijonov ljudi v 21 evropskih državah. V prvem četrtletju letos so po lastnih podatkih dosegli rekordne poslovne rezultate. Skupni prihodki od prodaje so bili za 37 odstotkov večji kot v enakem obdobju lani. Znašali so 2,4 milijarde švedskih kron (62 milijard tolarjev oziroma okoli 250 milijonov evrov).

Za 100-odstotno lastništvo TV 3 so pri MTG odšteli 8,1 milijona evrov. Do zdaj bistvenih zasukov v kakovosti programa ni opaziti: domačo produkcijo predstavljata predvsem Marlenna in Domače videosmešnice z Radom Mulejem, ključno točko kupljenih vsebin pa predstavljajo prenosi tekem nogometne lige prvakov, za katero so za tri leta pridobili ekskluzivne pravice za Slovenijo. Informativnega programa za zdaj ne načrtujejo, saj je najpomembnejši namen njihovih programov zabava. Po besedah novega direktorja Marta Luika sta njihova tekmeca programa Pro Plusa, Kanal A in Pop TV, ne pa javna televizija, toda konkuriranje Pro Plusu bo težko, tudi zato, ker, kot je opozoril David Castillo Mohlman, programski direktor TV 3, veliko vsebin ne morejo kupiti, ker jih je že Pop TV. Podobno kot je CME oziroma Pro Plus, ki je takrat že imel drugi program Gajba TV, pred leti kupil Kanal A predvsem zato, da ga odstrani s trga in onemogoči vstop kakšnemu večjemu tujemu konkurentu (kakršen je denimo nemški RTL, zaradi katerega ima CME-jeva hrvaška postaja Nova TV bistveno večje težave z osvajanjem tamkajšnjega trga, kot ga je imel Pop TV v Sloveniji), tako je Pro Plus v zadnjih mesecih pokupil veliko količino ključne ameriške produkcije nadaljevank in sitkomov.

Glavni namen teh nakupov je bil preprečiti dostop do teh vsebin finančno okrepljeni TV 3 (že kupljeno nadaljevanko Beg iz zapora oziroma Prison Break naj bi začeli predvajati – šele – januarja iz preprostega razloga, ker pred tem ni primernega prostega termina). Navkljub novi finančni moči se torej pojavlja vprašanje, kakšne vsebine bo TV 3 sploh lahko kupila in predvajala ter ali ji bodo ponovno preostale zgolj drugorazredne ali starejše, manj privlačne nadaljevanke in filmi. Podobno vprašanje se zastavlja na področju domače produkcije. Pri tej za zdaj napovedujejo le še eden resničnosti šov, in to preverjenega formata.

Ko smo pred več kot desetimi leti, ob nastanku Pop TV in TV 3, pisali o novih slovenskih televizijah, smo zapisali tudi, da bo od tega še največ koristi imel Holivud in ameriške televizijske mreže, ki bodo našle nove kupce za svojo ustvarjalnost, medtem ko domača ustvarjalnost navkljub pojavu vrste novih domačih postaj od tega ne bo imela kakšne bistvene koristi. Ob dosedanjih programsko-ustvarjalnih napovedih novega vodstva TV 3 se zdi, da takratna neprijetna ugotovitev še vedno velja.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

medijski trg

Medijska preža
Janez Polajnar
Medijski skladi nekdaj in zdaj: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila.«
Iztok Jurančič
Bliža se razpad lastniških skupin tiskanih medijev
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Iztok Jurančič
Fiskalno uničevanje medijskega prostora
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Uroš Lubej
Vse drugo nam bodo ministri tvitnili
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Nenad Jelesijević
Biti nekulturen
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Aleksandra K. Kovač
Reševanje tradicionalnih medijev: reševanje industrije ali novinarstva?
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Bistvo radikalne družbene spremembe je redistribucija moči
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Nenad Jelesijević
Naslovnice Mladine
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Marko Milosavljević
Neprijetne številke
Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Marko Milosavljević
Ali zagotoviti sistemsko pomoč časopisom v času krize? [1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako rešiti medije?
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Jasna Babić
Slovenske glasbene revije
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Lucija Petavs
Delo so premagali »kšeftarsko-politični« interesi
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Zoran Medved
Poslovni model za lokalne medije: poroka z razlogom
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Nikola Janović
Od spektakla do odgovornosti: hrbtna stran oglaševanja
Lana Zdravković
Je bolj škodljiva pornografija ali oglaševanje?
Anuška Delić
Ali lahko kriza stimulira odgovornost medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Gorazd Kovačič, Lenart J. Kučić
Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema
Peter Frankl
Mediji v Sloveniji niso opravili nadzora nad »neoliberalnim« dogajanjem
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Gojko Bervar
Nevarnost sistemske korupcije
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Ferenc Horváth
Perspektive časopisa madžarske manjšine v Sloveniji
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Marko Prpič
Raba medijev med študenti[1]
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Lev Kreft
Klientelizem kot eksces ali sistem
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Miran Zupanič
Bo filmska kultura temeljila na ustvarjalnosti kimavcev?
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Pluralnost po meri politike
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Sonja Merljak
Prihodnost časopisov
Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Brankica Petković
Mediji za državljane
Lana Zdravković
Kakšna javnost so mediji?
Julija Magajna
Kaj bi lahko bilo alternativnega v delovanju medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Boris Vezjak
Kdo so člani strokovne komisije?
Lou Lichtenberg
Nizozemska: Državna podpora le, če je obstoj medija ogrožen
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Boris Čibej
Demokratične čistke
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Luna Jurančič
Bo Kraljem ulice uspelo?
Neva Nahtigal
Medijska kronika
Neva Nahtigal
Pregled kadrovskih sprememb
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Boris Vezjak
Argumentativno varanje učinkuje politično pristransko
Dejan Pušenjak
Zmagoslavna vrnitev ali poprava krivice
Lucija Bošnik
Dva človeka: eden pred, drugi pa za televizijsko kamero
Ana Kus
Mediji da niso kulturni fenomen, temveč gospodarske družbe
Lenart J. Kučić
Neznanke digitalne televizije
Sandra Bašić-Hrvatin
Čigavo bo Delo?
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Poul Erik Nielsen
Brezplačni časopisi - Izziv ali grožnja demokraciji?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Barbara Bizjak
Založniška industrija v EU
Franja Arlič
Milijarda tolarjev letno za izvajanje zakona o medijih
Boštjan Šaver
Šport, mediji in družbena konstrukcija junaštva - Primer Humar
Gašper Lubej
Lahko bi bilo boljše Dobro jutro
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Iztok Jurančič
Gospodarski vestnik – Ko mediji obmolknejo
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Zmeda zaradi Zmed-a
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Alexander Baratsits
Zahteva za priznanje tretjega medijskega sektorja v Evropi
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Aidan White
V viziji nove Evrope so mediji na zadnjem mestu
Lenart J. Kučić
Styria v Sloveniji – kaj pa je Styria?
Boris Rašeta
Styria na Hrvaškem
Gorazd Kovačič
Politika zaposlovanja v medijih in očitano blodenje mladih novinarjev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Peter Preston
Bodo mediji boljši, ko bomo v Evropski uniji?
Sandra Bašić-Hrvatin
Moč medijskih lastnikov v EU
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Alenka Kotnik
Sizifove muke sofinanciranja medijev
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Petra Šubic
Skrivnostne poteze DZS
Brankica Petković
Bojan Petan: »Ni prostora za vse«
Lucija Bošnik, Nataša Ručna
Evropski medijski trg - veliki se povezujejo
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Brankica Petković
Romi
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji
Petra Šubic
Nemški časopisni založnik v Sloveniji, slovenski v Makedoniji
Božidar Zorko
Nič več ni zastonj
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev: Independent Media Center
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Petra Šubic
Boj med Delom in Dnevnikom
Alenka Veler
Otroška periodika in trg
Sonja Merljak
Vse, kar boste gledali ali brali, bo prihajalo od iste korporacije
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev
Brankica Petković
Koliko medijev manjšinam?
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Suzana Kos
Na drugo stran
Petra Šubic
Kmalu novi časniki?
Barbara Bizjak
Distribucija tiska v Sloveniji
Zoran Trojar
Nova nacionalna raziskava branosti
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Petra Šubic
Lastniški premiki
Petra Šubic
Osvajalci južnih medijskih trgov
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Petra Šubic
Premirje med Infondom in DZS
Zoran Trojar
Mediji morajo sami financirati raziskave
Tomaž Drozg
Tudi moški berejo
Lucija Bošnik
V naši branži globalizacija ne velja
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Medijski pregled
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Jurij Giacomelli
Bo Financam uspelo?
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
TV3 bo preživela
Novi dnevnik
RTV Slovenija
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Petra Šubic
Nova razmerja med dnevniki
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Kaja Jakopič
Kdo so lastniki Mladine?
Medijski pregled
Medijski pregled
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Peter Frankl
Švedski kapital v Financah
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Grega Repovž
Medijski pregled
Slavko Vizovišek
Selektivno uničevanje časnikov
Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Kerševan-Smokvina
Lastniške mreže slovenskih časopisov in radijskih postaj
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Jure Apih
Temelji papirnate hiše
Božidar Zorko
Dnevniki danes in jutri
Branko Bergant
Kako uravnati trg?
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Boris Čibej
Vojno novinarstvo
Igor Vezovnik
S poplavo tožb nas poskušajo izločiti
Marjan Jurenec
Hočemo subvencioniranje svojega informativnega programa
Iztok Lipovšek
Koliko in kje se bo oglaševalo, lahko odloča le gospodarstvo
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Sandra Bašić-Hrvatin
Spremljanje in vrednotenje medijev
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
In temu pravite medijski trg?
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Novinarski večeri
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
24.02.2004
Brigitta Busch, Lajos Bence, Antonio Rocco, Ilija Dimitrievski
Mediji in manjšine
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
14.04.2000
Rainer Reichert, Peter Frankl
Medijska industrija v novi Evropi
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
29.05.1998
Patrick White, Tadej Labernik
Tiskovne agencije v krizi
Omizja
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
06.12.2000
Boris Cekov, Branko Pavlin, Peter Frankl, Branko Čakarmiš, Cene Grčar, Iztok Lipovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijski lastniki: boj za dobiček ali vpliv na uredniško politiko
radio in televizija
Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Zoran Medved
Spregledano zavezništvo z državljani
Pia Majbritt Jansen
Danska javna radiotelevizija – primerjalna zgodba o uspehu
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Kar ni romantika
Admir Baltić
Pa tako lepo govorite naš jezik …
Saša Banjanac Lubej
TV Slovenija: pozitivne programske spremembe, a še veliko prostora za izboljšave
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Brankica Petković
Odpiranje RTV Slovenija za nove narodne skupnosti?
Jasna Babić
Spet se rola – Vrnitev »urbanih« glasbenih oddaj na TV Slovenija
Matjaž Ambrožič
Kdo pa je pri vas kreativni?
Dejan Jontes
Lepo je biti preprost: stereotipne reprezentacije razreda v situacijskih komedijah
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Goran Ivanović
»Krezubi trozubac« danes: kje so pristale tri nekdanje mladinske radijske postaje iz Ljubljane, Zagreba in Beograda?
Andraž Poeschl
O Sloveniji na svetovnem prvenstvu
Zvezdan Martič
Vizija TV Slovenija: Strogi profesionalni standardi, več urbanih vsebin, večja vključenost gledalcev ...
Zoran Medved
Stavka na RTV Slovenija: Ostajajo problemi, zaradi katerih še nihče ni stavkal
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Jovana Mihajlović Trbovc
»Jugosfera« pod televizijo Pink: od pozabe problematične preteklosti do povezovanja v potrošništvu in zabavi
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Eva Vrtačič
Telo kot stroj, dr. House kot genialni mehanik
Gojko Bervar
Dnevnik svetnika RTV Slovenija
Eva Vrtačič
Zakaj se sploh igramo, če že vse vemo?
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Eva Vrtačič
Ideologija v kuharskih oddajah
Eva Vrtačič
Razkrinkane izbire
Boris Čibej
Združene države Amerike: Lisičje novinarstvo
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Marko Milosavljević
Razdruženi propadajo
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Brankica Petković
Glas poslušalcev in gledalcev
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Roman Kuhar
»Voditelj oddaje pa ni Rom«
Enisa Brizani
Amare Droma, Amare Drumija, Mengere Droma, Naše poti
Zvezdan Martič
Medijske hiše srečajo nove medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Majda Juvan
Zakaj je v frizerskem salonu frizer in kaj ima s tem pokojni RGL?
Irena Vide
Lokalna novica je kraljica
Gojko Bervar
Radijsko tekmovanje Prix Europa 2007
Nagrada novinarju Gašperju Lubeju
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Kaja Jakopič
Bum časopisnih spletnih televizij
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Spletne televizije izziv za medijske regulatorje
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Marko Jenšterle
Venezuela: Napoved odvzema frekvence nastarejši zasebni televiziji
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Brankica Petković
Zakaj ni odzivov na procese zatona RŠ in Marš?
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Špela Stare
Zgovoren obseg kadrovskih menjav na RTV Slovenija
Gojko Bervar
Varuh poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija
Boris Bergant
Avstrija: Vihar na javni radioteleviziji
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Tanja Taštanoska
Mlačna drža novinarjev RTVS
Boris Vezjak
Resnica sklicevanja na dr. Hoffmann-Riema
Marta Gregorčič
Javni prostor: Negujmo ga tam, kjer je in odpirajmo tam, kjer se je zaprl
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Neva Nahtigal
Romi o medijskih vsebinah za Rome
Zoran Medved
Komentar - napačno pojmovanje ali ideološki konstrukt?
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Javna radiotelevizija za vse!
Brankica Petković, Helmut Peissl
Monopoli premaknejo medije v desno
Maruša Krese
Najboljše, kar lahko da radio
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Gašper Lubej
TV Slovenija praviloma »pokrije« več dogodkov kot POP TV
Marko Milosavljević
Predvolilna soočenja na RTV Slovenija – Bi lahko bila ožja, a bolj relevantna?
Tonči Kuzmanić
Televiziranje kot ničenje sveta
Bojan Golčar
»Mrtvorojeni otrok« države s prevelikim številom rtv-organizacij?
Boštjan Nedoh
Italija: Televizije trdno v Berlusconijevih vajetih
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Renata Šribar
Toliko o samoregulaciji pornografije
Bojan Golčar
Bo v etru še kaj programov posebnega pomena?
Andrej Stopar
Kako bo poslej EU odmevala v programih Radia Slovenija?
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Anita Mikulič
Otroci in televizija
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Marko Milosavljević
Nuja transparentnosti na RTV Slovenija
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Ksenija Horvat
John Simpson: Poročila z nikogaršnje zemlje – Poročanje o svetu (1)
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Petra Oseli
Nove socialne dimenzije televizije
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Tomaž Gerden
Celina z imenom Slovenija
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Marko Prpič
Zgodovina radiotelevizije v Veliki Britaniji
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Rajko Gerič
Najlažje se je odreči programu
Katja Škoberne
Javna televizija in profilirane oddaje
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Petra Oseli
Ima tretji radijski sektor v Sloveniji prihodnost?
Goran Ivanović
Vpliv ameriškega skupnostnega radia
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Lucija Bošnik
Ameriški mediji – tempirana bomba?
Ksenija Horvat
Ko tudi dva novinarska vira nista dovolj
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Suzana Žilič-Fišer
Prihodnost televizije
Ksenija H. Vidmar
Televizijska konstrukcija 20. stoletja
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Kaja Jakopič, Saša Banjanac Lubej
V etru Nove Evrope
Jan Moláček, Petr Kopecky
Svet in generalni direktor – generatorja krize
Rajko Gerič
Civilna družba rada glasuje tajno
Danail Danov
Upor na nacionalnem radiu
Damir Matković
HRT ostaja gospodar medijskega prostora
Peter Bajomi-Lazar
Državna televizija na kolenih
Tadej Labernik
Ukinitev sedanje Radiotelevizije BiH
Ahmed Burić
Reformo diktira mednarodna skupnost
TV3 bo preživela
RTV Slovenija
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Grega Repovž
Televizijska soočenja in podobe političnih tekmecev
Bojan Krajnc
Zakaj bi televizija bila servis lova na volilce?
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Bojan Golčar
Zakaj si univerza lasti Radio Marš?
Barbara Bizjak
Število obiskov razkriva edino Večer
Omejevanje je nedemokratično
Gregor Belušič
TV Duh
Beata Klimkiewicz
Medijski imperij Radio Maryja
Sandra Bašić-Hrvatin
British Journalism Review
Sandra Bašić-Hrvatin
The Baltic Media Monitor
Marjan Moškon
Priložnost za primerjanje
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Matjaž Gerl
Kakšno javno televizijo potrebujemo in kakšno si lahko privoščimo
Brankica Petković
Usoda »vaških televizij«
Goran Ivanović
Televizija na internetu
Kaja Jakopič
Neuradno o medijih
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Goran Ivanović
Radio v vsako vas
Vera Grebenc
Radio-aktivna civilna družba
Matjaž Gerl
Veliki bratje slovenske radiodifuzije
Zoran Medved
Gledanost informativnih oddaj upada
Matjaž Gerl
Gneča v etru
Igor Brlek
Utapljanje v valu komerciale
Borut Savski
Internetovska radijska kreativnost
Marko Prpič
Več omejitev in večji pritiski
Veran Matić
Moč in smisel mreže sorodnih medijev
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Matjaž Gerl
Med cenzuro in anarhijo
Rastko Močnik
Javne betice
Breda Luthar
Kakšen je politični učinek apolitičnega žurnalizma
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin
Državni ali javni servis
Breda Luthar
Politika teletabloidov
Novinarski večeri
15.09.2005
Mirko Galić, Sandra Bašić-Hrvatin
Javne radiotelevizije in učinki zakonodaje
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
10.05.2002
Josri Fouda
Al Džezira – arabski CNN?
23.11.2001
Gwyneth Henderson, Veran Matić, Danail Danov, Goran Gavrilov, Sandra Bašić-Hrvatin
Privatni vs. javni elektronski mediji: kdo bolje služi javnosti?
12.03.2001
Vlasta Jeseničnik, Aleksander K. Simonov
Kdo obvladuje rusko "glasnost"?
01.02.2001
Petr Kopecky, Rajko Gerič
Ne dam svoje televizije!
12.09.2000
Denis Latin, Bojan Krajnc
Televizijsko odpiranje tabujev
17.02.2000
Velibor Čović, Uroš Lipušček
Dober večer, gospod predsednik
23.09.1999
Robert Ottenhoff, Boris Bergant
Javnovizija
25.09.1997
Peter Knowles, Tomaž Perovič
Televizija hitre prehrane
Omizja
25.11.2008
Edvard Žitnik, Miha Lampreht, Miha Drozg, Ervin Hladnik Milharčič, Gorazd Kovačič, Marta Gregorčič, Jože Vogrinc
Podoba sveta v televizijskih poročilih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
12.05.2005
Karol Jakubowicz, Werner Rumphorst, Branko Grims, Sašo Gazdić, Boris Bergant, Rosvita Pesek, Tatjana Pirc
Prihodnost javne radiotelevizije v Sloveniji
19.04.2001
Janez Kocjančič, Božidar Zorko, Vlado Senica, Rajko Gerič, Matevž Krivic, Marko Milosavljević
Perspektive javne radiotelevizije v Sloveniji