N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
uvodnik
svet v medijih
slovensko predsedovanje eu
mediji in politika
medijska politika
recepcija medijev
rtv slovenija
novi mediji v starih medijih
splet
pravica do popravka ali odgovora in inšpektorat za medije
izbrisani - odgovor na članek
analiza medijskih diskurzov
novinarska združenja v sloveniji
literarno novinarstvo
položaj in pravice delavcev v medijski industriji
ekskrementi
fotografija
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Zakon o medijih varovanje pravice do popravka prepušča rednemu sodstvu, inšpektor pa ga v primeru Vladislav Stres proti POP TV brez zakonite podlage uvršča med upravne zadeve – Razumljivo je razočaranje Vladislava Stresa nad počasnostjo sodne izvršbe in navdušenje nad »učinkovitostjo« inšpektorja, ki je posegel v izvršbo, vendar v pravni državi o zadevah iz sodne pristojnosti ne morejo odločati upravni organi
O primeru Vladislava Stresa (v nadaljevanju tudi: V. S., tožnik ali prizadeti) proti POP TV oziroma njegovem uveljavljanju pravice do popravka in/ali odgovora[1] o elektronskem mediju smo v Medijski preži pisali že dvakrat. Prvič je sam prizadeti napisal članek z naslovom »Preverjeno prevaran«[2], drugič pa smo analizirali predvsem postopke uveljavljanja pravice do popravka na sodiščih.[3] Ker gre v tem zanimivem in redkem primeru uveljavljanja pravice do popravka v elektronskem mediju za obravnavo konkretnega primera posameznika, želimo posebej poudariti, da prizadeti ne le soglaša z javno analizo primera, temveč si jo celo izrecno želi. Tudi vsa gradiva za to analizo[4] je uredništvu Medijske preže posredoval prizadeti sam z izrecno željo po javni predstavitvi in analizi njegovega primera.

Najprej kratka osvežitev primera. V. S. je želel javno predstaviti problematiko srednjih šol primeru šole, kjer je takrat učil. Na POP TV se je obračal, da bi o tem posneli oddajo. To so storili s prispevkom »Muke po šoli« v oddaji Preverjeno, ki je bila predvajana dne 9. 9. 2003. Vendar ne tako, kot je sam želel, predlagal in pričakoval. Nezadovoljen že s potekom snemanja, je želel pred objavo prispevek videti. Dan pred predvajanjem so mu omogočili pregled delno montiranega prispevka. Menil je, da so bile njegove izjave iztrgane iz konteksta in so ga predstavile v luči, ki ga javno kompromitira, zato je zahteval, da se prispevek ne predvaja oziroma vsaj zakrije njegova identiteta. S prvim predlogom ni uspel, zato je bil v oddaji predstavljen s pego prek obraza. V končno objavljenem prispevku je bil predstavljen z dodatnimi komentarji in animacijo, ki je namigovala na njegovo »nenavadno« vedenje v razredu. Kljub zakritosti so ga na šoli seveda prepoznali, zaradi česar je imel težave, ki so kulminirale z njegovim odpustom. Prepričan, da je bil v oddaji predstavljen pristransko in tako, da sta bila prizadeta njegova čast in dobro ime, je uveljavljal pravico do popravka in odgovora v skladu z ZMed. Ker POP TV njegovega popravka ni hotela objaviti, je to pravico uveljavljal prek sodišča. Kljub deklarirani prednostni obravnavi tovrstnih zadev je postopek na sodiščih trajal tri leta in pol do končne ugoditve njegovemu zahtevku v reviziji na Vrhovnem sodišču RS (VS RS) s sodbo z dne 15. 3. 2007.

Ko smo o tem primeru pisali v Medijski preži novembra 2004, sodni postopek še ni bil končan; kot danes vidimo, je bilo od tega celo še zelo daleč. Takrat je višje sodišče zahtevek za popravek v celoti zavrnilo, potem ko je okrajno sodišče po tretji obravnavi te zadeve tožniku ugodilo. S primerom smo takrat predvsem želeli pokazati na nemoč posameznika pri poskusih uveljavljanja svoje ustavne in človekove pravice do popravka. Na podlagi tega primera in njegovih analiz[5] sta kasneje ministrstvo za kulturo in tudi sam minister argumentirala nujnost zaostritve določb o popravku in odgovoru v ZMed. To je bilo s spremembami in dopolnitvami ZMed v letu 2006 tudi storjeno, vendar danes vemo, da zakon teh težav ni rešil; prinesel je celo nekaj novih. Kot rečeno, smo ta primer predstavili kot ilustracijo nemoči posameznika proti strokovno in kapitalsko močnejši stranki – kot je komercialna televizija. Te ugotovitve veljajo tudi danes, vendar je postopek izvršitve pravnomočne sodbe o pravici do popravka prinesel v tej zadevi nove preobrate, kot že večkrat doslej. Sporna vključitev Inšpektorata za RS za kulturo in medije (IRSKM), ki deluje znotraj ministrstva za kulturo (MK) v izvršitev sodbe, je, če parafraziramo teorijo transakcijske analize, prinesla zamenjavo vlog preganjalca in žrtve.

V času objave članka »Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa« je bila zadnja, šesta v tem postopku (sedma je pravnomočna sodba VS RS), sodba višjega sodišča, ki je po pritožbi POP TV zahtevek za popravek v celoti zavrnilo. Tožnikov predlog za popravek je zavrnilo iz različnih razlogov po posameznih točkah odločbe. V eni točki je ugotovilo, da predlagani popravek predstavlja novo razpravo, čeprav naj bi popravek omogočal le nasprotno trditev na določene trditve; za drugo je ugotovilo, da je predlagani popravek nesorazmerno dolg, za tretjo pa, da popravka ni mogoče dati na osebni komentar novinarja. Višje sodišče je le v eni točki predlaganega popravka ugotovilo, da izpolnjuje vse pogoje iz ZMed, vendar je ob tem ugotovilo, da bi objava popravka zahtevala še določene slovnične popravke in povezovalni tekst. Ker pa naj ZMed ne bi omogočal delne ugoditve zahtevku in tekstovne popravke, je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo.

Po vloženi zahtevi tožnika za revizijo je VS RS spremenilo sodbo sodišča druge stopnje tako, da je potrdilo tretjo sodbo okrajnega sodišča v tej zadevi, ki je tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo. V nadaljevanju zato povzemamo bistvene točke obrazložitve revizijske sodbe VS RS, ki je dala nekatere pomembne elemente za razumevanje pravice do popravka, ki so pomembni za nadaljnjo medijsko in sodno prakso, ne glede na izid postopka izvršitve te sodbe, ki v tem trenutku še ni končan.

Revizijska sodba Vrhovnega sodišča RS o pravici do popravka
Velik del sodnega postopka o pravici do popravka se je v tej zadevi je vrtel okoli vprašanja, kdo je lahko pasivno legitimiran oziroma odgovorna oseba tožene stranke. Ali je to odgovorni urednik v času objave spornega prispevka, v času sojenja ali v času izdaje sodbe? Tožena stranka se je namreč tudi na ta način izogibala sojenju in ga deloma tudi uspešno zavlačevala. Trdila je, da nobeden izmed toženih v trenutku vložitve tožbe ni bil odgovorni urednik. Revizijsko sodišče se je v tem delu (32. točka odločbe) strinjalo z ugotovitvami nižjih sodišč, da je lahko tožena stranka odgovorni urednik, ki je to postal v času sojenja in je bil v tej funkciji ob koncu glavne obravnave na sodišču. Sodba se ne more glasiti na urednika, ki ga v mediju več ni. VS RS je poudarilo, da odgovorni urednik po ZMed ni pasivno legitimiran kot navadna fizična oseba, marveč v funkciji odgovornega urednika. Pri tem je štelo, da predstavlja določba 37. člena ZMed izjemo od pravila Zakona o pravdnem postopku o pasivni legitimaciji in daje privilegirano možnost naknadne spremembe tožbe. VS RS je poudarilo, da tožnik ne more biti prikrajšan v uresničevanju svoje ustavne pravice zgolj zato, ker določen medij ne ravna skladno z določbami ZMed in konstitutivnega akta o imenovanju odgovornega urednika (18. člen ZMed) pravočasno ne predloži MK, ki vodi razvid medijev, ali zato, ker izdajatelj medija ne poskrbi za ustrezno navedbo odgovornega urednika v impresumu posamezne oddaje.

Vrhovno sodišče je v revizijski sodbi potrdilo, da je bil obravnavani prispevek v celoti takšen, da daje podlago za zahtevo, naj se objavi popravek na podlagi 1. odstavka 26. člena ZMed. V oddaji je bilo govora o tožniku in njegovi strokovnosti, čeprav ni bil omenjen z imenom in je imel prek obraza televizijsko pego. V takšnem položaju je na dlani, je poudarilo sodišče, da ima posameznik pravico braniti svojo strokovnost in s tem osebnostno verodostojnost.

Vprašanje, na katere prvine spornega prispevka se je bil tožnik upravičen odzvati s popravkom, je pritožbeno (višje) sodišče obravnavalo ločeno po štirih vsebinskih sklopih. Za vsak sklop je odgovorilo ločeno ter na ta način ravnalo, kakor da bi šlo za štiri samostojne zahtevke za objavo popravka. Vrhovno sodišče je poudarilo, da je tak pristop pritožbenega sodišča napačen in je treba prispevek obravnavati kot celoto.

Vrhovno sodišče je odgovorilo tudi na vprašanje, ali ZMed daje podlago za popravek na osebni komentar novinarja. Za obravnavani primer je ugotovilo, da sta tudi trditev novinarja in njegov komentar toliko povezana z bistvom obvestila, ki prizadeva tožnikovo sfero, da sta njegov sestavni del. Ob tem je opozorilo tudi na lastnosti televizijskega medija, kjer se objavljajo tako govorjene kot filmane informacije, ki jih je treba obravnavati ob upoštevanju 26. člena ZMed, ki daje pravico do objave popravka objavljenega obvestila. Sodišče je pojem obvestila razložilo tako, da zajema vsako objavo vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, ne glede na to, da ali je bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja ali v kakršnikoli drugi obliki. Iz tega izhaja, da pojma obvestilo ni mogoče razlagati ozko, zgolj kot notico, kot kratko sporočanje informacije, marveč kot medijsko objavo v najširšem smislu. To že velja za tiskane medije, še toliko bolj za elektronske, katerih obvestila v sebi združujejo različne tipe komunikacijskih sredstev. Po mnenju VS RS je pomembno, da je medijski učinek obvestila objektivno tak, da prizadeva posameznikovo pravico ali interes. Obvestilo je treba obravnavati kot celoto, saj je takšen tudi medijski učinek na tožnikovo osebnostno področje.

Vrhovno sodišče se ni strinjalo z argumentom pritožbenega sodišča, ki je zahtevek za popravek zavrnilo, ker naj besedilo ne bi bilo v tolikšni meri razumljivo, da bi imelo pomen za gledalca. Potrdilo je, da slaba kvaliteta zahtevanega popravka ali odgovora ne more predstavljati zakonito oviro za objavo le-tega. VS RS meni, da pogoj razumljivosti, jasnosti ali celo ravni kvalitete določba 31. člena ZMed ne postavlja. Vendar so to lastnosti, ki lahko vplivajo na presojo, ali zahtevano besedilo ustreza zakonskim merilom iz tega člena. Besedilo mora biti zadosti jasno, da je iz njega razvidno, da se nanaša na obvestilo, na katerega se sklicuje zainteresirana oseba, prav tako mora biti vsebinsko toliko jasno, da je iz njega razbrati, v čem se zanikajo navedbe v obvestilu. Za konkreten primer sodišče ugotavlja, da je zahtevano besedilo, ne glede na takšne ali drugačne kvalitete, skladno s temi pogoji iz zakona.

Vrhovno sodišče je obravnavalo tudi vprašanje dolžine popravka oziroma očitka, da je v eni točki nesorazmerno daljši od obvestila. Poudarilo je, da ni pomembno, ali je zahtevani popravek bistveno (količinsko) daljši od obvestila, marveč to, ali je zahtevani popravek nesorazmerno (sorazmerje glede na potrebno vsebino) daljši. Presoja (ne)sorazmernosti je vselej presoja konkretnega primera glede vsebine obvestila in vsebine zahtevanega popravka. Mero med njima v največji meri vzpostavlja zahteva, da mora popravek vsebovati ne le golo zanikanje navedb v obvestilu, marveč tudi navedbo drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem obvestilu. Od konkretnega primera je, je po mnenju VS, odvisno na eni strani kolikšen niz (skop) dejstev in okoliščin je v ta namen potrebno navesti v popravku, in na drugi strani, kolikšen obseg le teh je z vidika tega namena še sprejemljiv. Za konkreten primer je sodišče ugotovilo, da je obseg popravka v količinsko sprejemljivi meri.

Zanimivo je, da se tudi vrhovno sodišče ni ukvarjalo z vprašanjem, ali je zahtevo za objavo popravka obenem možno kvalificirati tudi kot zahtevo za objavo odgovora. Pri tem se je sklicevalo na določbo ZMed, da z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev ali okoliščin, s katerim prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu (4. odstavek 26. člena). Ker je sodišče ugotovilo, da je zahteva za objavo popravka v obravnavani zadevi utemeljena, ugotavlja, da se mu ob tem ni treba ukvarjati z vprašanjem, ali je isto besedilo možno hkrati kvalificirati tudi kot zahtevo za objavo odgovora. Tudi ta odločba tako utemeljuje, da v primeru prizadetega posameznika, če se popravek razume dovolj široko, ni treba hkrati uveljavljati tudi pravice do odgovora (ki je namenjen zagotavljanju javnega interesa po informiranosti).

Izvrševanje pravnomočne sodbe Vrhovnega sodišča RS o priznanju pravice V. S. do popravka
POP TV se je odločila, ko je omenjena sodba VS RS postala pravnomočna in izvršljiva, da bo sodbo izvršila tako, da bo enostavno objavila faksimile izreka sodbe na ekranu. To so storili na koncu oddaje Preverjeno dne 15. 5. 2007. Voditeljica je pred prikazovanjem izreka sodbe na ekranu povedala le, da gre za objavo popravka tožnika V. S. na prispevek, ki je bil objavljen 9. 9. 2003; ni pa omenila, da gre za objavo popravka na podlagi sodbe.

Tožnik se s takšnim načinom objave popravka ni strinjal. Menil je, da sodba na tak način ni bila izvršena, zato je, ko pri televizijski hiši ni uspel s svojimi predlogi o načinu izvršitve sodbe, začel izvršilni postopek za izvršbo sodbe o popravku. O teku sodne izvršbe nimamo veliko podatkov.[6] Iz odgovora Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 6. 11. 2007 ministru za pravosodje, verjetno na podlagi nadzorstvene pritožbe tožnika, je razvidno, da se s sodno izvršbo zatika iz več razlogov. Problemi naj bi bili tako pri sodišču kot tožniku. Ena sodnica se je izločila, zato je bila zadeva dodeljena drugi. Tožnik naj bi tudi potreboval več časa, da je posredoval ustrezne verodostojne listine. Sodišče je ugotavljalo, da je tožnik zahteval izvršbo tudi zoper dolžnike, ki v sodbi niso navedeni, ukvarjalo pa se je tudi z vprašanji oprostitve plačila stroškov postopka in zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči.[7]

Očitno se s sodno izvršbo sodbe zatika. Nimamo dovolj podlage za ugotavljanje vzrokov za to, gotovo pa je nevzdržno in vredno kritike že samo dejstvo, da se v letu 2008 izvršuje pravica do popravka na obvestilo, ki je bilo objavljeno 9. 9. 2003. V tem kontekstu se kot farsa berejo določbe ZMed, ki navajajo roke za odločanje o tovrstnih sporih na sodišču v dnevih in celo urah.

Očitno nezadovoljen s potekom izvršilnega postopka na sodišču oziroma vzporedno z njim se je V. S., sedaj kot upnik v postopku za izvršitev pravnomočne sodbe o pravici do popravka, obračal tudi na IRSKM. Inšpektor za medije ga je najprej, na podlagi njegove prijave z dne 30. 5. 2007 in urgence z dne 5. 6. 2007, obvestil, da bo začel le postopek zaradi domnevne kršitve 4. odstavka 38. člena ZMed. Ta določa, da mora odgovorni urednik pri objavi popravka navesti, da gre za objavo na podlagi sodbe in citirati njen izrek. V ostalem delu je prijavitelja obvestil, da ne more začeti inšpekcijskega postopka, saj izvrševanje sodbe »ni stvar inšpekcijskega nadzora in s tem IRSKM, ampak izvršitvenega postopka. Predmet inšpekcijskega nadzora kot nadzornega inštituta je izvrševanje predpisov in ne izvrševanje sodb ali drugih aktov sodišč.«[8] V tem odgovoru prijavitelju je inšpektor še navedel, da je treba očitane nepravilnosti obravnavati v razmerju do zakonskih določb, ki so veljale v času, ko bi popravek moral biti objavljen, to pa je čas, ko je veljal ZMed kot je bil sprejet leta 2001 (brez upoštevanja novele iz leta 2006). To je pomembno, ker takrat še ni bilo obveznosti odgovornega urednika, da prizadeto osebo obvesti o tem, kdaj in v kateri oddaji bo popravek objavljen. Prav tako takrat v ZMed še ni bilo določbe, da mora biti tudi popravek objavljen s sliko, če je bil izvirni prispevek prikazan v sliki (sedmi odstavek 27. člena ZMed). Inšpektor je na pritožbe prijavitelja, da popravek ni bil objavljen v prvi ali najkasneje drugi oddaji po prejemu popravka in glede enakovrednosti mesta popravka, odgovoril, da glede tega ni mogoče začeti postopka o prekršku, ker takrat kršitve teh določb niso bile določene kot prekršek oziroma sankcionirane.

Inšpektor je nato dne 24. 9. 2007 izdal odločbo, s katero je naložil odgovorni urednici informativnega in športnega programa POP TV, da mora popravek ponovno objaviti v obliki, kot je bil objavljen v oddaji Preverjeno dne 15. 5. 2007 s tem, da mora v najavi objave popravka neposredno pred njegovo objavo navesti: »Popravek g. Vladislava Stresa objavljamo na podlagi sodbe.«. V obrazložitvi je inšpektor navedel, da je postopek uvedel po uradni dolžnosti zaradi kršitve 4. odstavka 38. člena ZMed, ki pa za kršitev te obveznosti ne določa prekrška. Kot podlago za izdajo odločbe navaja določbo 108. člena ZMed, ki določa, da MK izvaja upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZMed. Sklicuje se tudi na določbe krovnega zakona o inšpekcijskem nadzoru[9] (ZIN) o pristojnosti inšpektorjev, da izdajajo ureditvene odločbe.[10] Inšpektorju se je zdelo v obrazložitvi primerno citirati tudi določbo prvega odstavka 18. člena ZIN, da inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku. Posebej je tudi navedel, da je bila vsebina objavljenega popravka identična izreku sodbe oziroma, da je bila objava napovedana kot popravek. Edina ugotovljena nepravilnost po tej odločbi je bila, da ni bilo nikjer navedeno, da gre za objavo popravka na podlagi sodbe, kot je določal četrti odstavek ZMed iz leta 2001 (identično določbo ima tudi ZMed-UPB1 iz leta 2006).

Na to odločbo sta se pritožila tako odgovorna urednica POP TV kot V. S. kot stranski udeleženec tega postopka.[11] O pritožbah je odločalo MK kot drugostopenjski pritožbeni organ in zavrnilo pritožbo urednice in ugodilo stranskemu udeležencu ter inšpektorju naložilo, da mora o zadevi odločiti ponovno in postopek dopolniti. Ministrstvo je inšpektorju dalo tudi določene usmeritve. Z odločbo MK ne razpolagamo, kakšna so bila napotila ministrstva, pa je mogoče posredno sklepati iz obrazložitve odločbe šifra 0614-33/2007/31 z dne 26. 2. 2008, ki jo je inšpektor izdal po ponovljenem postopku.

Ali bo medijski inšpektor skrbel za uveljavljanje pravice do popravka in za izvršitev sodb?
Z novo odločbo šifra: 0614-33/2007/31, z dne 26. 2. 2008 je inšpektor IRSKM naložil odgovorni urednici POP TV, da mora v 40 dneh po vročitvi odločbe objaviti popravek na oddajo, ki je bila predvajana dne 9. 9. 2003, v nadaljevanju citira izrek pravnomočne sodbe o popravku, ter dodaja, da mora odgovorna urednica popravek objaviti tako, »da zaradi časovnega odmika novinarji, v skladu z novinarsko stroko, pripravijo objavo popravka tako, da dodajo ustrezen uvod, s katerim bodo gledalce seznanili o oddaji izpred 4 let (osvežili spomin) in da Vladislav Stres ali novinar prebereta tisti del, ki ga g. Vladislav Stres dodaja v popravku, insert sporne navedbe iz oddaje pa se pred tem ponovno predvaja«. K temu še dodaja, da mora odgovorna urednica popravek objaviti tako, da bo neposredno pred njegovo objavo navedeno: »Popravek Vladislava Stresa objavljamo na podlagi sodbe.«

Izrek te odločbe je razlog za našo ugotovitev, da je, po nizu preobratov v tej zadevi, dovolj razlogov za trditev, da žrtev postaja preganjalec. Nesporno je, da je s to odločbo inšpektor IRSKM, ki deluje znotraj ministrstva, prevzel vlogo sodišč in v upravnem postopku odloča o načinu izvršitve sodne odločbe, ki je, v skladu z ustavo in zakonom, v izključni pristojnosti sodišč. Inšpektor s to odločbo po vsebini odloča o pravici do popravka, ki jo je zakonodajalec z ZMed izrecno prepustil sodnemu varstvu.[12] Ob citiranju izreka pravnomočne odločbe sodišča v prvi točki izreka odločbe je inšpektor z drugo točko posegel v sodno odločbo in celo v programsko vsebino televizije, ko mediju nalaga, brez podlage v izreku pravnomočne sodbe, da naj »zaradi časovnega odmika ponovijo inserte oddaje /…/ dodajo ustrezen uvod, /…/ osvežijo spomin, /…/ da Vladislav Stres ali novinar prebereta tisti del, ki ga /…/ dodaja v popravku«.[13]

Ne brez razlogov POP TV v pritožbi uveljavlja absolutno ničnost takšnega izreka inšpektorjeve odločbe, saj v upravnem postopku odloča o zadevi, ki je nedvomno v izključni pristojnosti sodišča. ZMed varovanje pravice do popravka prepušča rednemu sodstvu, inšpektor pa ga, brez zakonite podlage, uvršča med upravne zadeve. V Zakonu o splošnem upravnem postopku ne vidimo podlage za odločitev, da je odločanje o pravici do popravka upravna zadeva.[14] Posamezni elementi obrazložitve in tudi prve opredelitve inšpektorja v tej zadevi kažejo na to, da to ve tudi sam, vendar se je čutil dolžnega slediti navodilom drugostopenjskega organa, to je MK. To je razvidno zlasti iz tistega dela obrazložitve, potem ko obširno citira ugovore POP TV o njegovi (inšpektorjevi) nepristojnosti, ko pravi, da mora »po vprašanju pristojnosti Inšpektorata RS za kulturo in medije /…/ vseskozi ravnati po odločbi organa druge stopnje /…/ in ponavlja stališče, ki ga je v tej zvezi zavzel organ druge stopnje v njegovi odločbi št. 6151 -2/2008/5 z dne 11. 1. 2008 /…/, in sicer, da gre za upravno zadevo, v kateri je sodišče odločilo s svojo sodbo in so zato, upoštevajoč določbe 2. člena Zakona o upravnem sporu /…/ pomisleki Darje Zgonc napačni oziroma neutemeljeni«. Zadnje stališče v odločbi MK pa je nesmiselno in kaže na elementarno nepoznavanje prava in pravnega sistema avtorjev takšne trditve v MK, saj bi jim moralo biti jasno razlikovanje med civilnim sodnim postopkom (v katerem se je tudi v tem primeru odločalo o pravici do popravka) in upravnim sodnim postopkom, ki ga tu ni bilo in zanj tudi ni podlage v ZMed. Ne brez razloga ob tem urednica v pritožbi predlaga, da naj ministrstvo preveri izobrazbo in pogoj strokovnega izpita iz upravnega postopka za osebo, ki odloča na ministrstvu v pritožbenem postopku. Le ugibamo lahko, zakaj se je inšpektor odločil slediti napačnemu navodilu MK kot drugostopenjskega organa, da gre pri odločanju o pravici do popravka za upravno zadevo. V skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru so inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni in dolžni ravnati v skladu z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Zato ministrstva inšpektorjem ne bi smela, kadar zadevo vračajo v ponovno odločanje, nalagati, kako naj vsebinsko odločajo oziroma uporabljajo materialno pravo. Kadar zadevo vrnejo v ponovni postopek, bi se morala navodila prvostopnemu organu omejiti na napotila, kako naj postopek dopolnijo, oziroma katere dokaze naj še izvedejo.

V tej zadevi pa ne gre le za (ne)kompetentnost tistih, ki odločajo v inšpekcijskem in upravnem postopku, gre za mnogo več. Gre za vprašanja mehanizmov varovanja temeljnih ustavno varovanih človekovih pravic in za razmerja med nosilci oblasti v državi. Ustava RS med temeljne človekove pravice uvršča tudi pravico do popravka (40. člen). Z 39. členom ustave se zagotavlja svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Četrti odstavek 15. člena Ustave RS določa, da je zagotovljeno sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 3. člen pa načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Sodniki so neodvisni in sodijo na podlagi zakona (125. člen Ustave RS). Ta načela so lahko ogrožena, če bodo upravni organi posegali v zadeve iz sodne pristojnosti in posegali v izreke in način izvrševanja pravnomočnih sodnih odločb. Kaj se bo zgodilo v obravnavanem primeru, če bo, na primer, sodišče v izvršilnem postopku ugotovilo, da je bila sodba izvršena, inšpektor pa bo zahteval novo in drugačno izvršitev sodbe. Poudariti velja, da je pri sodnih odločbah izvršljiv le izrek, ne obrazložitev. Temeljno pravno pravilo je, da se o isti zadevi ne more odločati dvakrat (ne bis in idem). Nihče ne sme biti sojen dvakrat v isti zadevi.

V pravni državi je tudi popolnoma jasno, da o zadevah iz sodne pristojnosti ne morejo odločati upravni organi. O človekovih pravicah morajo odločati neodvisna in nepristranska sodišča, ne pa upravni organi, ki ne zagotavljajo neodvisnega in poštenega postopka, kot ga zahteva Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 6. členu.[15]

Navedeno daje razloge za zaskrbljenost in trpek okus v zadevi, pri kateri je najprej kazalo, da bomo končno dobili judikat o uveljavljanju pravice do popravka v elektronskem mediju. Tozadevne sodne prakse je malo, zato smo se veselili poguma posameznika, ki se je odločil, da bo šel pri uveljavljanju svoje pravice do konca. Na koncu je na sodišču tudi uspel. Ima pravnomočno odločbo, ki mu pritrjuje, da ima pravico do popravka, vendar z načinom izvršitve pri toženi stranki ni zadovoljen. Razumemo tudi njegovo razočaranje nad počasnostjo sodne izvršbe in navdušenje nad »učinkovitostjo« inšpektorja, ki je posegel v izvršbo. Predlaga celo, da bi morala sodna veja izvršbo prepustiti izvršilni veji oblasti, ki ima »bistveno več ustreznega kadra in prakse«. Njegovo stališče je razumljivo, ni pa razumno, zato moramo opozarjati na nevarnost omejevanja svobode govora, če bo izvršilna veja, in v njenem imenu inšpektor, odločala, kako naj se izvaja temeljna človekova pravica do popravka objavljenega obvestila.

Poudariti velja, da je izrek sodne odločbe vselej takšen, kakršnega tožnik predlaga v tožbi. Sodišča v civilnih postopkih zahtevkom ugodijo ali jih zavrnejo. Jih ne spreminjajo ali dopolnjujejo. To mora storiti pred koncem sojenja postopka tožnik sam, če presodi, da njegov prvotni zahtevek ni dober ali nima možnosti za uspeh. V takšnih primerih je strokovna pomoč odvetnika skoraj neizogibna. V obravnavanem primeru je, kljub pomislekom o smiselnosti in kvaliteti postavljenega zahtevka v teku sodnega postopka, to je razvidno tudi iz obrazložitve zadnje sodbe VS RS, sodišče zahtevku na koncu ugodilo. Vendar, na to se včasih pozablja, vsaka pravnomočna sodna odločba ni tudi izvršljiva. Obstajajo sodbe, ki jih iz različnih razlogov kratko malo ni mogoče izvršiti tako, kot se glasi njihov izrek. Razumemo frustracije tožnika, ki je s sodbo uspel, vendar ni zadovoljen z načinom, kako jo je izvršila tožena stranka. Vendar za to ni mogoče kriviti le sodišč. Tožbeni zahtevek je postavil tožnik sam. Brez strokovne pravne pomoči je lahko zahtevek slab ali težko uresničljiv.16 Najslabše, kar se lahko zgodi, pa se je očitno zgodilo v tem primeru, ko se za pomoč za izvršitev sodbe kliče upravni organ. In to celo upravni organ, pri katerem je tožnik zaposlen.

V tej zadevi ne gre le za nekompetentnost tistih, ki odločajo v inšpekcijskem in upravnem postopku, gre za mnogo več. Gre za vprašanja mehanizmov varovanja temeljnih ustavno varovanih človekovih pravic in za razmerja med nosilci oblasti v državi.

1 Ustava RS v 40. členu govori skupaj o pravici do popravka in odgovora in ne daje podlag za distinkcijo med obema pojmoma. Starejša medijska zakonodaja je na tej podlagi naredila določeno zmedo pri uporabi obeh izrazov, ki jo je razčistil šele ZMed v letu 2001, ki v 6. oddelku ureja pravico do popravka ali odgovora. ZMed v četrtem odstavku sedaj definira popravek tako široko (z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je popravljanje zatrjevanjih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu), da v primeru osebne prizadetost posameznika z obvestilom, odgovor (odgovor je namenjena zagotavljanju javnega interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah – člen 42/1 Zmed) praktično ne pride v poštev, čeprav se še vedno najbolj pogosto uporablja skupen izraz »popravek in odgovor«. To je bilo tudi v obravnavanem primeru, tudi v odločbah sodišč in drugih državnih organov. Za ta primer bomo v nadaljevanju večinoma uporabljali le izraz »popravek«, ne glede na terminologijo v sodbah in drugih uradnih dokumentih.
2 Vladislav Stres: »Preverjeno prevaran«. V: Medijska preža – marec/april 2004.
3 Jernej Rovšek: »Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa«,V: Medijska preža, št. 20/21, november 2004.
4 Ta članek smo napisali 28. 3. 2008.
5 Tudi v knjigi Jerneja Rovška Zasebno in javno v medijih – pravna ureditev in praksa v Sloveniji (zbirka Mediawatch MI, 2005).
6 Poudariti želimo, da naša ocena izvršilnega postopka na sodišču in pri Inšpektoratu RS za kulturo in medije temelji na delnih in nepopolnih virih. Temelji izključno na dokumentaciji, ki jo je V. S. dostavil uredništvu Medijske preže.
7 Dopis Okrajnega sodišča v Ljubljani ministrstvu za pravosodje z dne 6. 11. 2007.
8 Obvestilo o začetem postopku Šifra: 0614-33/2007/13 z dne 12. 6. 2007, ki ga je inšpektor posredoval V. S. kot prijavitelju.
9 Zakon o inšpekcijskem nadzoru, uradno prečiščeno besedilo (ZIN-UPB1), Uradni list RS, št. 43/2007.
10 Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi – prva alineja prvega odstavka 32. člena ZIN-UPB1.
11 Iz dokumentacije ni razvidno kdaj je V. S. dobil v tem postopku položaj stranke oz. stranskega udeleženca, saj je bil postopek, kot izhaja iz odločbe, uveden po uradni dolžnosti. V tej zvezi morda ni nepomembno, da je »stranski udeleženec« v času inšpekcijskega postopka zaposlen na MK in dela na področju razvida medijev.
12 Če odgovorni urednik ne objavi popravka v roku in na način, določen s tem zakonom, ima tisti, ki zahteva objavo popravka, pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika za objavo odgovora ali popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja medija, prek katerega je bilo objavljeno obvestilo, na katero se nanaša popravek – prvi odstavek 33.člena Zmed-UPB-1.
13 Druga točka odločbe inšpektorja z dne 26. 2. 2008.
14 Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Šteje se, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo, oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari – 2. člen zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
15 Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnih koli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumen roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno …
16 Ves čas sodnega postopka je bilo v zraku vprašanje, kakšen naj bo popravek na obvestilo v televizijskem mediju, ki je bilo sestavljeno iz dokumentarnih posnetkov, izjav, animacije in novinarskih komentarjev. To vprašanje smo si zastavljali tudi v prvem komentarju tega primera v Medijski preži št. 20/21. Odgovoru na to vprašanje so se sodišča izognila, ko so tožbenemu zahtevku ugodila v pisni obliki, kot je bil postavljen (v obliki citatov iz televizijskega prispevka in odgovorov »učitelja ekonomskih predmetov«). Odprto je namreč vprašanje, ali mora za takšen primer tožnik sam sestaviti nekakšno snemalno knjigo za izvedbo popravka v sliki in besedi, za kar pa velika večina »običajnih« tožnikov ni usposobljena. Tega se je zavedalo tudi VS RS v odločbi z dne 15. 3. 2007, ko v 15. točki obrazložitve navaja, da »časovni odmik in posebnost televizijskega medija zahteva čim več filmske osnove popravka« ter da »od tožnika ni mogoče pričakovati, da bo znal narediti popolno režijsko knjigo, prilagojeno posameznemu mediju«. Ta vprašanja deloma rešuje nova določba sedmega odstavka 27. člena ZMed-UPB1, da mora biti prispevek objavljen s sliko, če je bil izvirni prispevek prikazan v sliki. Odgovore na to vprašanje, žal na napačen način, poskuša dati v sporni odločbi tudi medijski inšpektor IRSKM.

izpis

Ivan Pal

Več prijav inšpektorju za medije
Leta 2007 je inšpektorat za medije obravnaval 10 prijav oziroma predlogov za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitev določb zakona o pravici do popravka ali odgovora. Glede na to, da sta bila v letu 2006 podana 1 prijava in 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku s tega področja, je mogoče sklepati, da so se zainteresirane osebe začeli bolj zavedati svojih pravic – Povzetek letnega poročila inšpektorja za medije
Leta 2007 je bilo obravnavanih skupaj 86 domnevnih kršitev posameznih določb Zakona o medijih (ZMed- UPB1, Uradni list RS, št. 110/2006), pri čemer se je v 19 primerih izkazalo, da kršitve ni, v 65 primerih pa je bil uveden postopek inšpekcijskega nadzora oziroma postopek o prekršku. V postopkih inšpekcijskega nadzora je bilo izrečenih 13 reparacijskih ukrepov (izrečena opozorila z nalogom za odpravo nepravilnosti, odločbe z nalogom za odpravo nepravilnosti) in 2 odločbi z izrekom prepovedi opravljanja dejavnosti (10 postopkov je bilo na dan 31. 12. 2007 še v teku), v prekrškovnih postopkih pa je bilo izrečenih 6 opozoril, izdanih 12 odločb o prekršku z izrekom opomina in 13 odločb z izrekom globe (izdajateljem – pravnim osebam in odgovornim osebam izdajateljev – pravnih oseb), slednje v skupnem znesku glob 35.735,83 evrov in stroškov postopkov – povprečnin 1661,00 evrov. Zaradi neplačila glob oziroma stroškov postopkov so bili podani 3 predlogi sodišču za določitev uklonilnega zapora in 9 predlogov za izterjavo po pristojnih davčnih organih. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj vsebinskih sklopov delovanja inšpekcije za področje medijev v letu 2007.

Sodelovanje s Svetom za radiodifuzijo in Agencijo za pošto in elektronske komunikacije
Inšpektorat za kulturo in medije je redno sodeloval z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK), ki ob izvajanju rednega monitoringa radijskih in televizijskih programov sproti obvešča inšpektorat o zaznanih nepravilnostih in predlaga uvedbo postopka o prekršku (4 predlogi v letu 2007). S Svetom za radiodifuzijo (in z APEK, ki zagotavlja in izvaja podporo za izvajanje njegovih nalog) ter z ministrstvom za kulturo (MK) je inšpektorat sodeloval v izmenjavi informacij v zvezi z obstojem internih pravil (etičnih kodeksov) iz 84. člena ZMed, ki so postali obveznost izdajateljev televizijskih programov s spremembo ZMed, uveljavljeno v juniju 2006. Projekt se je končal v začetku 2008 in mogoče je ugotoviti, da so izdajatelji televizijskih programov skoraj v celoti sprejeli interna pravila in jih posredovali ministrstvu za kulturo in Svetu za radiodifuzijo.

V zvezi s sodelovanjem inšpektorata z MK in APEK je treba omeniti določeno zagato pri izvedbi nekaterih postopkov inšpekcijskega nadzora in postopkov o prekršku zaradi domnevnih kršitev določbe 5. odstavka 93. člena ZMed (dopustno število prekinitev predvajanja avdiovizualnih del z oglasi). MK je za potrebe konkretnih postopkov inšpektoratu podalo restriktivno tolmačenje te določbe, po katerem je dopustno število prekinitev za eno manjše (ob predpostavljeni isti dolžini avdiovizualnega dela) od ugotovljene in uveljavljene prakse. Po vedenju inšpektorata APEK pri izvajanju strokovnega nadzora uveljavljene prakse ne zaznava kot kršitve 93/5. člena ZMed, saj tolmačenje te določbe z APEK ni bilo usklajeno. Ker inšpektorat ni organ, ki bi bil pristojen za usklajevanje med MK in APEK, mora pa upoštevati stališče organa, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad delom inšpektorata (MK je organ druge stopnje), prihaja do dvojnih meril pri izvajanju strokovnega nadzora (APEK) in inšpekcijskega nadzora (inšpektorat), o čemer je inšpektorat obvestil MK.

Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih
Glede deleža slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih, ki mora od uveljavitve zadnjih sprememb in dopolnitev ZMed biti večji, tj. najmanj 20 od-stotkov vse dnevno predvajane glasbe (najmanj 40 v programih RTV Slovenija in najmanj 25 odstotkov v programih posebnega pomena) tako APEK kot inšpektorat nista zaznala večjega obsega kršitev. Pač pa je ob naključnem poslušanju posameznih radijskih programov, tako komercialnih kot drugih, mogoče ugotoviti, da zavezanci predvajajo trenutno popularnejša ali za poslušalce s kakšnega posebnega vidika aktualnejša slovenska glasbena dela čez dan, medtem ko je nočni čas rezerviran za obsežno slovensko glasbeno produkcijo starejšega datuma, ki je v glasbenem spominu že zbledela, ali pa za novejšo glasbeno produkcijo, ki si ni utrla poti v zavest poslušalcev o njenem obstoju in je zato v dnevnem času verjetno nikoli ne bo mogoče slišati. Poseben problem v tej zvezi je nastopil v radijskih in televizijskih programih RTV Slovenija; na to je opozoril sam programski svet RTV Slovenija, ki je na 11. redni seji (aprila 2007) zadolžil vodstvo, da pripravi strokovno utemeljen predlog spremembe ZMed v smislu, da bi bil 40-odstotni delež slovenske glasbe zgolj priporočljiv in ne obligatoren.

Uveljavljanje pravice do popravka ali odgovora
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev ZMed (junij 2006) so sodišča dolžna inšpektorat obvestiti tako o vsaki vloženi tožbi za objavo popravka ali odgovora kot o izdani sodbi. Zato je inšpektorat 1. 1. 2007 začel te podatke spremljati predvsem zato, da bi ugotovil, ali je že na podlagi obrazložitev tožbenih zahtevkov mogoče sklepati na kršitev 2. odstavka 31. člena ZMed v povezavi z določbo 7. odstavka 27. člena ZMed (obveznost odgovornega urednika, da zainteresirano osebo v zakonsko določenem roku obvesti o njegovi odločitvi glede objave popravka oziroma razlogih za zavrnitev zahteve). Pravica do popravka ali odgovora, o kateri odloča sodišče, namreč v ničemer ni povezana z obveznim ravnanjem odgovornega urednika po prejemu zahteve po objavi popravka ali odgovora. To ilustrirata dva primera, navedena v tabeli s pregledom vloženih tožb za objavo popravka ali odgovora – primera Slovenskega farmaceutskega društva in Ministrstva za notranje zadeve. Po drugi strani pa dejstvo, da se določena zainteresirana oseba sploh ne odloči za uveljavitev pravice do popravka s tožbo, ne pomeni, da kršitev postopkovnih določb ni bilo. Tako je inšpektorat leta 2007 obravnaval (poleg treh primerov, ki so bili razvidni iz obrazložitev tožbenih zahtevkov) skupaj še 7 prijav oziroma predlogov za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitev 31. oz. 27. člena ZMed in pri tem izdal 4 odločbe z izrekom globe pravnim osebam in njihovim odgovornim osebam, v ostalih primerih pa je bilo ugotovljeno, da kršitve oz. prekrška ni bilo. V primerjavi z letom 2006, ko sta bila podana 1 prijava in 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitve določb ZMed v zvezi s pravico do popravka ali odgovora, je mogoče sklepati, da so se zainteresirane osebe (oškodovanci) začeli bolj zavedati svojih pravic oziroma obveznosti odgovornih urednikov do njih, kar je verjetno pripisati razgibani razpravi tako v medijih kot v strokovni javnosti v postopku sprejemanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki je bistveno spremenil tudi določbe v zvezi z uveljavljanjem pravice do odgovora ali popravka. V prvih dveh mesecih letošnjega leta se trend naraščanja pripada inšpekcijskih in prekrškovnih zadev na tem področju nadaljuje.

Tabela 1: Inšpekcijski nadzor na področju medijev v letu 2007 na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru

Vsebinski opis
(domnevno) kršene določbe

Razlog za začetek postopka in
število Uvedenih postopkov

Način zaključka postopkov

 

Prijava

Zaznava

Skupaj

Uradni zaznamek, da se postopek ne začne (kršitve ni) ali sklep o ustavitvi postopka

Opozorilo z nalogom za odpravo nepravilnosti

Odločba o odpravi nepravilnosti

Odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti

Število postopkov v teku na dan 31.12.2007

Neprevedene tujejezične vsebine

1

 

1

 

 

 

 

1

Prepoved spodbujanja k nestrpnostim

2

 

2

1

 

 

 

1

Urejenost avtorskopravnih razmerij

1

 

1

 

 

1

 

 

Sporočanje sprememb podatkov v razvid medijev

 

1

1

 

1

 

 

 

Razširjanje progr. vsebin brez vpisa v razvid

4

 

4

 

1

 

1

2

Objava obveznih programskih vsebin

3

 

3

1

2

 

 

 

Način objave popravka

1

 

1

 

 

1

 

 

Ločevanje oglasov od drugih programskih vsebin

3

 

3

 

2

 

 

1

Prikrito oglaševanje

2

 

2

2

 

 

 

 

Nezdružljivost opravljanja oglaševalske in TV dej.

1

 

1

1

 

 

 

 

Prikaz pretiranega nasilja

1

 

1

 

 

 

 

1

Predvajanje pornografije v prostem dostopu

1

 

1

 

1

 

 

 

Interna pravila

1

 

1

 

 

 

 

 

Delež slovenske glasbe v RA programu

2

 

2

1

1

 

 

 

Prekinjanje AV del z oglasi

5

 

5

 

 

2

 

2

Dovoljenje za izvajanje RA / TV dejavnosti

 

1

1

 

1

 

 

 

Razširjanje (operater) v skladu s pogoji

 

2

2

 

 

 

 

2

Razširjanje programa (operater), ki ni vpisan v RM

0

1

1

 

 

 

1

 

SKUPAJ

28

5

33

6

9

4

2

10Tabela 2: Inšpekcijski nadzor na področju medijev v letu 2007 na podlagi zakona zakona o prekrških

Vsebinski opis
(domnevno) kršene določbe

Razlog za začetek postopka in
število uvedenih postopkov

Način zaključka postopkov

 

Prijava ali predlog

Zaznava

Skupaj

Uradni zaznamek, da se odločba ne izda

Opozorilo v prekrškovnem postopku

Odločba o prekršku z izrekom opomina

Odločba o prekršku z izrekom globe

Število postopkov v teku na dan 31.12.2007

Neprevedene tujejezične vsebine

6

 

6

2

 

 

2

2

Sporočanje sprememb podatkov v razvid medijev

 

12

12

4

 

6

1

 

Razširjanje progr. vsebin brez vpisa v razvid

2

2

4

 

1

1

2

 

Pravica do popravka ali odgovora

7

3

10

4

 

 

4

2

Ločevanje oglasov od drugih programskih vsebin

3

 

3

 

2

 

 

1

Oglaševanje v tujem jeziku brez prevoda

1

 

1

 

1

 

 

 

Sponzoriranje informativnih oddaj

1

 

1

1

 

 

 

 

Objava spremembe lastniške strukture v UL

0

2

2

1

 

1

 

 

Delež lastne produkcije v TV programu

1

 

 

 

 

 

 

1

Označevanje ponovitev televizijskih oddaj

1

 

1

 

 

 

1

 

Delež slovenske glasbe v radijskem programu

2

 

2

 

1

 

1

 

Prekinjanje AV del z oglasi

2

 

2

 

 

 

 

2

Dovoljenje za izvajanje TV dejavnosti

1

 

1

 

 

1

 

 

Predložitev posnetkov predvajanega programa

7

1

8

1

1

3

2

1

SKUPAJ

34

20

53

13

6

12

13

9Tabela 3: Vložene tožbe za objavo popravka ali odgovora v letu 2007

(pregled sestavljen na podlagi obvestil sodišč, poslanih inšpektorju)

 

 

 

Tožeča stranka

Tožena stranka - odgovorni urednik

Medij

Izid

 

Legenda (izid):

Anton Šubic

Marjan Bauer

Slovenske novice

UMIK

 

 

 

SPEM d.o.o.

Miran Lesjak

Dnevnik

P

 

 

 

Miha Brejc

Marjan Jurenec

Kanal A

N

 

 

 

Štefan Hudabivnik

Peter Jančič

Delo

ZAVRŽ 

 

P =

sklenjena je poravnava

Nova kreditna banka Maribor

Miran Lesjak

Dnevnik

N

 

U =

tožbenemu zahtevku je ugodeno

Danijel Smuk

Miran Lesjak

Dnevnik

U

 

UMIK =

umik tožbe

Vladislav Stres

Tomaž Perovič (Darja Zgonc)

POP TV

U, I

 

ZAVRN =

tožbeni zahtevek je zavrnjen

Slovensko farmacevtsko društvo

Rajko Gerič

Televizija Slovenija

U, PREK

 

ZAVRŽ =

tožba je zavržena

Media Polis d.o.o.

Miran Lesjak

Dnevnik

UMIK

 

N =

odločitev sodišča še ni znana

Društvo distrofikov Slovenije

Rajko Gerič

Televizija Slovenija

ZAVRN

 

I =

uvedba inšpekcijskega postopka

Ministrstvo za notranje zadeve

Bojan Traven

KANAL A

ZAVRŽ, PREK

 

PREK =

uvedba postopka o prekršku


izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji in pravo

Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
zakon o medijih
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Judit Bayer
Madžarska medijska reforma – diktat politične večine
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mediji za državljane – Priporočila
Brankica Petković, Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin
Sporna določila o financiranju programskih vsebin
Predlog amandmajev Mirovnega inštituta na člene o proračunskih sredstvih za medije
Predlog Mirovnega inštituta za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Renata Šribar
Predlog Renate Šribar in koordinacije nevladnih organizacij za spremembo člena o zaščiti otrok in mladoletnikov
Jurij Žurej
Reguliranje medijskih vsebin za odrasle
Jernej Rovšek
Kaj je na medijskem področju mogoče urejati z zakonom?
Marta Gregorčič
Novi zakon o medijih: žrtve o žrtvah
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Brankica Petković
Dodatna politizacija in državni nadzor nad RTV Slovenija
Gojko Bervar
Kdaj omdusman na javni radioteleviziji?
Brankica Petković
Nova vlada – nova medijska politika
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Aleš Gaube
Umakniti slab predlog zakona o medijih
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
Omizja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
pravica do odgovora in popravka
Medijska preža
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Jernej Rovšek
Svoboda tiska ali pravice posameznika
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Edicija MediaWatch
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika