N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
uvodnik
analize medijskega poročanja
svoboda medijskega poročanja
radiotelevizija Slovenija
mediji in pravo
dostop do informacij javnega značaja
samoregulacija v medijih
raziskovalno novinarstvo
medijski pregled
medijski trg
položaj samostojnih novinarjev
mediji in manjšine
intervju
mediji v svetu
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
S konkurenčno klavzulo so lahko varovani le tisti postopki, znanja in zveze, ki jih je urednik ali novinar pridobil le pri konkretnem izdajatelju, vendar jih ne bi mogel z enakim delom pridobiti pri drugih izdajateljih - Besedilo konkurenčne klavzule mora biti natančno
Nič kaj prijetno ni bilo, ko se je po skoraj desetih letih dela v redakciji poslavljal od novinarskih kolegov. V tem času se je prebil do mesta področnega urednika in poklicna pota so ga zanesla v sicer soroden medij, a povsem na drug konec Slovenije. Še poslovilna zabava - in gremo dalje ... Tu pa se je stvar močno zapletla. Izdajatelj, ki ga je vabil medse, je po mnenju direktorja v »stari« službi le-tej predstavljal hudo konkurenco in prav nobene možnosti ni bilo, da bi ga spustili k novemu delodajalcu. Iz predala so potegnili pogodbo o zaposlitvi, ki je v enem od členom prav potuhnjeno določala nekako takole: »Delavec ne sme v roku enega leta po prenehanju delovnega razmerja brez soglasja direktorja družbe skleniti delovnega razmerja, pogodbe o delu ali avtorske pogodbe z drugo fizično ali pravno osebo, kjer bi uporabil svoje specialno znanje, ki ga je pridobil z delom pri delodajalcu in bi to za družbo pomenilo konkurenco«.

Po prespani noči so se našemu uredniku postavila tale vprašanja, na katere pa mu ni znal odgovoriti niti sicer strogi in natančni direktor: kaj je to specializirano znanje? Kdo je mojemu delodajalcu konkurenca? Ali mi sme konkurenčna klavzula prepovedovati kakršnokoli zaposlitev? Se lahko delodajalec odpove uveljavljanju konkurenčne klavzule? Dobim za spoštovanje klavzule kaj denarja?

Poglejmo si stvar pobližje. V prejšnji številki Medijske preže smo obravnavali vprašanje »konkurenčne prepovedi« v novinarstvu in obljubili nadaljevanje, v katerem se bomo ukvarjali s sorodnim pojmom »konkurenčne klavzule«, ki ga poučeni bralec morda bolje pozna, saj je v zadnjem času dvignil nič koliko prahu tudi v novinarski srenji. »Dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih po prenehanju delovnega razmerja v zvezi z izkoriščanjem tehničnih, proizvodnih in poslovnih znanj ter poslovnih zvez« je lahko sestavni del pogodbe o zaposlitvi, ki tako omogoča različne načine prepovedi uporabe teh znanj po prenehanju delovnega razmerja. Podobno kot pri konkurenčni prepovedi (v času trajanja delovnega razmerja) se tudi pri konkurenčni klavzuli predpostavlja, da morajo omenjena znanja in poslovne zveze, ki jih je urednik pridobil na delu ali v zvezi z uredniškim delom, vplivati na interes delodajalca - izdajatelja. V nasprotnem primeru, če gre za takšna znanja oziroma zveze, ki nimajo nikakršnega vpliva na interese delodajalca, uredniku ni mogoče prepovedati izkoriščanje takšnih znanj oziroma zvez, pa če si izdajatelj to še tako močno želi. To pravilo velja tudi v primeru, da bi se glede takšne prepovedi urednik in izdajatelj dogovorila v pogodbi o zaposlitvi, saj bi lahko uporabili splošna pravila obligacijskega prava (nedopustna kavza pogodbe).

Konkurenčna klavzula ščiti izdajatelja
Konkurenčna klavzula je institut delovnega prava, ki ščiti ekonomski interes delodajalca, v našem primeru izdajatelja. Če znanja oziroma zveze nimajo nikakršnega vpliva na interes delodajalca, je takšno določilo v pogodbi o zaposlitvi glede prepovedi izkoriščanja znanj in zvez nično. Ko se stranki dogovarjata za vnos konkurenčne klavzule v pogodbo o zaposlitvi, morata biti posebej pozorni na naslednje:
  1. Med strankama mora obstajati pisni dogovor o prepovedi izkoriščanja tehničnih, proizvodnih in poslovnih znanj ter poslovnih zvez, ki mora biti sklenjen ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali v času trajanja delovnega razmerja. Obstajati mora torej izrecni dogovor med strankama o prepovedi izkoriščanja teh znanj in zvez.
  2. Delovno razmerje mora prenehati po volji ali po krivdi delavca. Med strankama dogovorjena konkurenčna klavzula nima nobenega učinka, če pride do prenehanja delovnega razmerja in s tem do prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi po volji ali krivdi delodajalca.
  3. Določena mora biti časovna veljavnost konkurenčne klavzule. Najdaljši rok veljavnosti takšne konkurenčne prepovedi je dve leti po prenehanju delovnega razmerja, ta rok pa se seveda lahko skrajša.
In kako je lahko delavec omejen pri nadaljnjem zaposlovanju oziroma delu? Delovna zakonodaja predpisuje, kdaj oziroma s čim v zvezi se omenjena znanja in zveze ne smejo uporabljati. Takšni primeri so: ustanavljanja podjetja, opravljanja samostojne dejavnosti z enako ali podobno dejavnostjo, ki jo ima delodajalec, sklenitev delovnega razmerja s konkurenčnim delodajalcem, sklenitev pogodbe o delu s konkurenčnim delodajalcem in sklenitev pogodbe o avtorskem delu s konkurenčnim podjetjem. Pa mora delodajalcu nastati škoda, če želi uveljaviti konkurenčno klavzulo? Ne, dejanska škoda, ki bi nastala delodajalcu ni pogoj, dovolj je že, da obstaja možnost nastanka škode. Delavec, ki tako v času delovnega razmerja, kot tudi po prenehanju delovnega razmerja, izkorišča znanja brez soglasja delodajalca in mimo pogodbe, mora nadomestiti celotno škodo delodajalcu, torej tako dejansko škodo kot tudi izgubljen dobiček. Pri ugotavljanju škode se lahko uporabijo splošna obligacijska pravila.

Neveljavna je presplošna konkurenčna klavzula
Konkurenčna klavzula pa je v našem primeru več kot le instrument zaščite izdajateljevih ekonomskih interesov. Urednik ima ustavno pravico do svobodne izbire dela in zaposlitve. Konkurenčna klavzula je torej institut, ki posega v ustavno pravico posameznika - prav zato jo tudi sodna praksa obravnava zelo restriktivno. Primeri: neveljavna je presplošna konkurenčna klavzula, na primer taka, ki predstavlja dobeseden prepis zakonskega besedila o konkurenčnih razmerjih, oziroma takšna klavzula, ki bi delavcu prepovedovala kakršnokoli zaposlitev. S konkurenčno klavzulo so lahko varovani le tisti postopki, znanja in zveze, ki jih je urednik lahko pridobil le pri konkretnem izdajatelju, ne bi pa jih mogel z enakim delom pridobiti pri drugih izdajateljih. Besedilo konkurenčne klavzule mora biti natančno in iz njega mora izhajati, v katerih primerih je urednik vezan na spoštovanje konkurenčne klavzule.

S stališča sodne prakse je pri presoji vsebine konkurenčne klavzule pomembno tudi naslednje: delodajalec je navadno ekonomsko in pravno močnejša stranka, zato se nejasne pogodbene klavzule razlagajo v prid delavcu (podobno pravilo poznamo v avtorskem pravu, v katerem velja načelo in dubio pro auctore, v dvomu v korist avtorja, česar pa se žal novinarji, uredniki in drugi avtorji premalo zavedajo). V tujini, pa tudi pri nas, so sodišča pri presoji veljavnosti konkurenčnih klavzul zelo pozorna tudi na dejstvo, da je delavec pogosto prisiljen k podpisu konkurenčne klavzule, ki jih vsebujejo tipske pogodbe, s katerimi razpolagajo v družbi. Drugače je le pri presoji individualnih pogodb, saj je pri pogajanjih o njihovo vsebini delavec (verjetno lahko sem štejemo večino odgovornih urednikov, redko pa tudi novinarje) bolj enakopraven z delodajalcem. Ker gre pri konkurenčni klavzuli, podobno kot pri konkurenčni prepovedi, za grob poseg v delavčeve pravice, ki so konec koncev varovane tudi z Ustavo Republike Slovenije, je delavec v času uveljavljanja konkurenčne klavzule s strani delodajalca upravičen do t. i. »odmene« oziroma nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule po prenehanju delovnega razmerja. Delavec se je s pristankom, da se ne zaposli pri konkurenčnem delodajalcu (kar je verjetno najbolj naravna pot pri iskanju nove zaposlitve, saj najbolje pridejo do izraza delavčeva znanja in povezave) zavezal k omejitvi podjetniške svobode. Dosledno uveljavljanje konkurenčne klavzule bi na koncu lahko privedlo do eksistenčnih težav za urednika, ki si zaradi prepovedi iskanja zaposlitve tam, kjer ima največ uporabnih znanj, ne bi mogel poiskati vira za preživljanje. Zato je že Ustavno sodišče RS presodilo, da je pogodbena ureditev delovnega razmerja, s katero delavec pristane na omejitev svoje (ustavne) pravice do svobodne zaposlitve in svobode gospodarske pobude po prenehanju delovnega razmerja, ne da bi za to dobil od delodajalca ustrezno materialno nadomestilo, v nasprotju z načeli pravne in socialne države (glej odločbo US RS št. U-I-51/90 z dne 14.5.1992, objavljeno v UL RS št. 29/92).

Denarno nadomestilo za čas uveljavljanja klavzule
Stranki se morata poleg vsebine konkurenčne klavzule torej dogovoriti tudi o pravici delavca do denarnega nadomestila za čas uveljavljanja klavzule. Določiti je potrebno višino odmene in način njenega plačila. Ker delodajalec nima interesa uveljavljati konkurenčno klavzulo vsevprek in ker je mnogo primerov t. i.« konkurenčnih dejavnosti« mejnih, je pametno, da je v pogodbi določen tudi način pridobivanja soglasja delavcu za opravljanje določenih del ali za zaposlitev pri novem »konkurenčnem« delodajalcu po prenehanju delovnega razmerja pri starem delodajalcu. Tudi sodna praksa priznava odmeno, ki jo predstavlja neto znesek osebnega dohodka, ki ga je prejemal pred prenehanjem delovnega razmerja, razen če se stranki s pogodbo nista dogovorili za drugačen znesek. Po mnenju prof. dr. Draga Mežnarja je takšno stališče sodišča le deloma pravilno. Strinjamo se z lahko njegovo trditvijo, da je zgolj neto znesek neustrezno nadomestilo, saj ne omogoča delavcu, da bi imel zaradi uveljavljanja konkurenčne klavzule vsaj približno enak položaj, kot ga je imel v času zaposlitve ali bi ga imel, če konkurenčne klavzule ne bi izvajali.

Naj zaključimo s kratkim povzetkom, ki ga bomo poskusili povezati s primerom našega področnega urednika, ki mu ni bilo dopuščeno zaposliti se pri novem delodajalcu, saj naj bi bil ta konkurenčen staremu. Najprej bo potrebno pogledati, kako splošno je bila opredeljena konkurenčna klavzula v njegovi pogodbi o zaposlitvi. Ugotovili smo že, da presplošno in pavšalno navajanje prepovedi zaposlitve ne more biti ustrezna podlaga za uveljavljanje konkurenčne klavzule in iz nje izvirajočih morebitnih odškodninskih zahtevkov nasproti uredniku, ki bi domnevno kršil konkurenčno klavzulo. Zatem je potrebno odgovoriti na vprašanje, katera podjetja ali dejavnosti so v resnici konkurenčna izdajatelju, od katerega se naš urednik poslavlja - če je delal na primer pri izdajatelju avtomobilske revije, novi delodajalec pa je izdajatelj finančnega tednika, verjetno težko govorimo o konkurenčnosti v ožjem pogledu, saj bi potemtakem skorajda vsako izdajanje tiskanega medija bilo konkurenčno »staremu« delodajalcu. V pogodbi o zaposlitvi je morala biti določena ali določljiva višina odmene, ki jo bo urednik prejemal, če bo stari delodajalec uveljavljal konkurenčno klavzulo. Če je kateri od omenjenih elementov izostal iz pogodbe, se uredniku ni potrebno pretirano beliti glave, saj bo stari delodajalec le stežka uveljavil odškodninski zahtevek zoper njega.

Za konec pa še misel, ki smo jo zapisali že v prejšnjem prispevku, ki se ukvarjal z vprašanjem konkurenčne prepovedi: zaradi izjemnega pomena, ki ga imajo ustavne določbe, ki urejajo pravico do svobodnega pisnega izražanja misli, do govora, tiska in drugih oblik javnega obveščanja, bi bilo nedopustno, da bi stari delodajalec - na primer izdajatelj dnevnega časopisa prepovedal svojemu delavcu - našemu uredniku, da v drugem, četudi konkurenčnem časopisu objavi splošni in za javnost aktualni avtorski prispevek, čeprav le enkratno in izredno (brez zaposlitve ali trajnejšega avtorskopravnega pogodbenega razmerja). Pri tehtanju »prevlade« med instituti zaščite pred nelojalno konkurenco, svobodo izbire poklica in ustavno svobodo do neoviranega javnega izražanja in povezano pravico javnosti do informiranja, imata slednji zagotovo največjo težo.

izpis

Saša Banjanac Lubej

Vpis v razvid medijev
Državo zaenkrat zanimajo le formalni pogoji za vpis v razvid medijev
Kar je bilo daleč, je zdaj tukaj: veljavni zakon o medijih je namreč medijskim hišam predpisal, da se morajo znova registrirati najpozneje do 26. maja letos oz. točno na prvo obletnico sprejetja novega medijskega zakona. Za vpis v razvid medijev - ki naj bi nadomestil pomanjkljiv register javnih glasil - obstajajo številna merila in kriteriji. Po skopih besedah Sabine Obranovič z ministrstva za kulturo je bilo do prve polovice junija izdanih 267 odločb; vloge za ponovno registracijo pa je oddalo skupaj okrog 350 medijskih hiš. To pomeni, da je več kakor 50 vlog še vedno v proceduri ter da ministrstvo v zakonskem roku, ki ga je samo sebi zastavilo, dela ni končalo. Kljub temu so na kulturnem ministrstvu zelo zadovoljni, saj je Matjaž Jarc v izjavi za Medijsko prežo ocenil, da postopek preregistracije poteka »nad pričakovanji«. »Nov razvid bo vseboval podatke o medijih, ki so prej manjkali, zvišala se bo raven varstva avtorskih in sorodnih pravic, nenazadnje pa bo omogočen učinkovit nadzor nad izvajanjem medijskih pravic oz. radijskih in televizijskih dejavnosti s strani agencije za telekomunikacije,« je razložil svetovalec ministrstva za kulturo.

Ker tretji odstavek 12. člena zakona o medijih predpisuje izdajateljem radijskih in televizijskih programov, da sklenejo pogodbe s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorskih in sorodnih pravic, nas je zanimalo, ali se je to res zgodilo. Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) je namreč kot vodilna organizacija na tem področju (poleg nje ima dovoljenje urada za intelektualno lastnino samo še Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije - ZAMP) močno zvišalo svoje tarife v nameri, da pri sklepanju - sedaj obveznih - pogodb z zasebnimi RTV postajami zaslužijo čim več. Jarc je potrdil, da se »število pogodb med izdajatelji medijev in kolektivnimi organizacijami avtorjev ni bistveno povečalo«. »Povečalo pa se je število radijskih in televizijskih programov, ki sicer brez sklenjenih pogodb polagajo minimalne zneske na račune kolektivnih avtorskih organizacij v skladu s tretjim odstavkom 159. člena zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,« je povedal Jarc.

In kaj je zapisano v omenjenem členu? »Če stranke ne dosežejo sporazuma o višini honorarja, se šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če tisti, ki jo zahteva, položi na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču tak znesek, kot ga zaračunava kolektivna organizacija po svoji splošni tarifi.« Stavek, s katerim naj bi ministrstvo »zagrozilo« medijem, da morajo plačevati avtorske pravice, pa se glasi: »Uradna oseba, ki vodi razvid medijev, lahko na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o medijih kadar koli zahteva od izdajatelja podatke o izpolnjevanju teh obveznosti.« To seveda drži, toda 14. člen ne predvideva nobenih kazenskih sankcij v primeru, da recimo medij ne spoštuje avtorskih pravic. Izbris iz razvida je predviden namreč v členu 15, in sicer če »izdajatelj kljub pisnemu opozorilu nadaljuje s hudimi kršitvami zakona«, na podlagi odločitve agencije za telekomunikacije in če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid.

V vsebinske pogoje se niso poglabljali
Tolmačenje ministrstva je torej dokaj nenavadno, saj je zakon o medijih v tem delu natančen in predvideva samo sklenitev pogodbe in nič drugega. Izvajanja drugega - zakona o avtorskih pravicah - niti ne omenja v členu, v katerem predpisuje pogoje za vpis v razvid medijev.

Jarc priznava, da je ministrstvo (domnevamo zaradi časovne stiske) izdajalo odločbe tistim medijem, ki so izpolnili formalne pogoje, medtem ko se v vsebinske pogoje niso poglabljali. Zato je po njegovem mnenju prezgodaj govoriti o tistih, ki le-teh niso izpolnili. Posamične primere zato bodo preučili naknadno oz. ko jih bo o morebitnih nepravilnostih obvestil svet za radiodifuzijo.

Po našem pogovoru s pristojnimi na ministrstvu za kulturo je Slovenska tiskovna agencija objavila novico, da je ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje drugega stavka tretjega odstavka 12. člena zakona o medijih (ZM) in drugega odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev. Dokler velja ta sklep ustavnega sodišča, ministrstvo za kulturo ne sme odreči vpisa v razvid medijev le zato, ker zainteresirani medij ni priložil kopij pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodstvenih pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno izvajala na njegovem programu.

Tudi tiskani mediji so šli skozi šivankino uho novega razvida brez vsebinske analize s strani tistih, ki so jim dali zeleno luč. Ni jasno, ali so vsi oblikovali organe, ki jih nov zakon predvideva za medijske hiše - kot je na primer svet. Glede tiskanih medijev največje težave pričakujejo pri »javnemu razodetju« njihovih lastniških deležev, ki jih morajo med ostalim obvezno navesti pri registraciji.

Na še eno »cvetko« zakona o medijih je pred kratkim opozoril tudi direktor Slovenske tiskovne agencije Igor Vezovnik, ki je na omizju Mirovnega inštituta o položaju samostojnih novinarjev v Sloveniji izjavil, da zakon - med tiskanimi in elektronskimi mediji v Sloveniji - sploh ne omenja STA. »Zakaj je država, ki je sama večinska lastnica Slovenske tiskovne agencije, pozabila na agencijo - ne vem,« je povedal in dodal, da se je zaradi tega spodrsljaja STA komaj vpisala v nov razvid medijev, čeprav so tiskovne agencije glede na nastanek starejše tako od radijskih kot od televizijskih programov. Očitno je, da bodo v razvid vpisani vsi, ki zadovoljujejo formalne pogoje (da ne rečemo vsi, ki bodo zaprosili za vpis), na vsebinsko preverjanje s strani ministrstva pa lahko očitno pozabimo, saj po njihovem mnenju programske vsebine preverja svet za radiodifuzijo. Ta pa je (logično, toda zaman) pričakoval, da bo ministrstvo presekalo zadeve na način, da tistim kršiteljem oz. izdajateljem, ki ne izpolnjujejo pogojev, enostavno ne bo izdalo odločbe in jih na ta način prisililo k spoštovanju zakona o medijih ali spremembi dejavnosti. Tako se pa medijske zadeve - kljub novemu zakonu - odvijajo pač po starem: brez zamer.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

mediji in pravo

Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?