N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
uvodnik
analize medijskega poročanja
svoboda medijskega poročanja
radiotelevizija Slovenija
mediji in pravo
dostop do informacij javnega značaja
samoregulacija v medijih
raziskovalno novinarstvo
medijski pregled
medijski trg
položaj samostojnih novinarjev
mediji in manjšine
intervju
mediji v svetu
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
So-regulacija, ki jo njeni zagovorniki v Evropi vidijo v vmesnem prostoru med zakonodajo in samoregulacijo, jemlje odločanje o morebitnih profesionalnih napakah iz rok medijskih ljudi
Evropsko združenje založnikov že dve leti opozarja, da v Evropski uniji pod vplivom združenj potrošnikov nastaja vse večji pritisk, da bi načela samoregulacije v medijih zamenjali s so-regulacijo (so-uravnavanjem). Zadnji primer, ki ga opisujejo v junijski številki časopisa Journalists' Newsline, ki ga izdaja Mednarodna novinarska zveza (IFJ), kaže, da postaja nevarnost zamenjave samoomejevalnih mehanizmov s so-regulacijskimi vse bližja.

Kje je pravzaprav kavelj zgodbe, zaradi katere je treba vključiti vse sirene in pokazati kremplje. Če lahko za samoomejevanje (self-regulation) rečemo, da je dandanes v medijih široko sprejeta metoda utrjevanja odgovornosti, predvsem zato, ker gre za prostovoljno odločitev njihovih lastnikov in avtorjev, pa so-regulacija ne računa več na kakršnokoli prostovoljnost, temveč na v širši javnosti dogovorjena (pogosto tudi z zakonom potrjena) pravila z določenimi nadzorniki spoštovanja teh pravil. Še drugače: samoomejevanje je dogovor založnikov in novinarjev, da bodo skupaj s predstavniki javnosti, ki jih bodo izbrali sami, oblikovali etična in poklicna merila, morebitne kršitve pa priznali in v nekaterih primerih tudi kaznovali. Ker je temeljni namen samoregulacije zaveza medijev javnosti, da bodo lastna merila spoštovali, tudi za telesa, ki to nadzirajo - novinarska častna razsodišča, tiskovni sveti ali etične komisije, kaznovanje kršitelja ni najpomembnejši instrument, ampak je to predvsem javno priznanje, da se medij zaveda, da je v določenem primeru naredil napako.

So-regulacija, ki jo njeni zagovorniki vidijo v vmesnem prostoru med zakonodajo in samoregulacijo, jemlje odločanje o morebitnih profesionalnih napakah iz rok medijskih ljudi oziroma vsaj poskuša vzpostaviti močan tretji predstavniški del, na katerega novinarji in založniki ne bi imeli nobenega vpliva. Samo stvar lobiranja in nadaljnjega razvoja razmišljanja je, kdaj bodo zagovorniki so-regulacije zahtevali, naj se obe predstavništvi (založniško-novinarsko in predstavništvo javnosti) v so-regulacijskih telesih po moči izenačita, da bi lahko ta delovala kot poseben (zunajsodni) tribunal, ki bi odločitve uveljavljal tudi s kaznimi.

Zamisel o so-regulaciji je pravzaprav sprva nastala zunaj čistega medijskega polja, z njo naj bi presegli položaj, v katerem pri nadnacionalnih podjetjih in ustanovah lokalna sodišča izgubijo moč, mednarodna pa še niso vzpostavljena. Najpogosteje se pojem so-uravnavanja zato pojavlja ob internetu, kjer so skomine po vsaj nekakšni ureditvi pravil najmočnejše. Ko se je izkazalo, da polnilci strani svetovnega spleta ne kažejo nobene vneme po samo-omejevanju, se je pojavila zamisel o so-regulaciji kot obliki, kjer je posredovanje oblasti še mogoča, a je vendarle pokrita s predstavniki javnosti vsaj do te mere, da ne postane v očeh javnosti nespodobna oziroma brez zunanjega demokratičnega videza. Potem se je nekaterim interesnim skupinam zazdelo, da bi se to dalo koristno uporabiti tudi pri nadzoru nad mediji - še posebej nad rumenim tiskom -, ki ne gre le na živce politikom in javnim osebnostim, ampak pogosto zadene tudi preproste ljudi, ki se znajdejo v nesreči. Toda uporaba so-regulacije v tem primeru zagotovo pomeni, da bi lahko z umazano vodo odplaknili tudi dojenčka.

Slovaški primer: spor med IFJ in Evropsko unijo
Časopis Mednarodne novinarske zveze Journalists' Newsline v svoji junijski številki opisuje pogovor s komisarjem za širitev Evropske unije Güntherjem Verheugenom (ki je bil, mimogrede povedano, tudi sam novinar) o problematiki medijev v državah kandidatkah. V IFJ so Verheugena opozorili na zmedo, ki jo na tem področju vnašajo nekateri »eksperti« Evropske unije, in stvar ponazorili s slovaškim primerom. Ko sta se slovaški novinarski sindikat in zveza založnikov pripravljala na ustanovitev tiskovnega sveta, jim je Evropska unija v okviru programa Phare poslala dva strokovnjaka: danskega novinarja Petra Tygesena in Portugalca Oscarja Mascarenhasa. V nasprotju z vso dotedanjo prakso pri sestavljanju tovrstnih teles sta jim predlagala, naj slovaški parlament ustanovi medijski svet, pri čemer naj bi sam v svet predlagal tudi štiri od njegovih petnajstih članov. Evropska federacija novinarjev, ki je del IFJ, je temu seveda nasprotovala. Wolfgang Mayer, ki je obiskal Slovaško, je stvar komentiral takole: »Nikakršnega sobivanja med medijskim svetom, ki ga ustanovi parlament, in tiskovnim svetom, ki nastane na temelju samo-omejevanja, ne more biti.« Dodal je tudi, da bi predlog, ki sta ga predlagala strokovnjaka EU, lahko odprl možnost zlorab in da je v bistvu nekakšen »seznam groze«, ki vodi k državnemu nadzoru nad mediji. Strokovnjaka sta na to odgovorila, da take nevarnosti ne vidita, saj bodo imeli predstavniki založnikov in novinarjev v tem telesu večino, zadnji nadzor pa bo prepuščen sodniku, ki ga bo izvolila sodniška zbornica. In za vabo - takšno telo bi imelo za razliko od tiskovnega sveta, ki je odvisen samo od sporazumevanja, vsaj nekaj moči.

Nerazumevanje prednosti samoregulacije
Tu se kaže temeljno nerazumevanje prednosti samoregulacije: ne gre niti za moč niti za kaznovanje, gre za samozavedanje medijev, da morajo javnosti ponuditi profesionalno in etično neoporečne izdelke. Poskusi, da bi pri medijih to dosegli s kaznovanjem, so doslej pripeljali predvsem do tega, da so (posebej v rumenem tisku) tehtali, kakšna je razlika med dobičkom in odškodnino, ki jim jo lahko naloži sodišče zaradi članku, ki grobo posega v človekovo zasebnost. So-regulacija se potemtakem zateka k omiljenim receptom iz preteklosti, ki jih »kamuflira« z uporabo zunaj medijskega vpliva izbranih predstavnikov javnosti.

Žal je v tranzicijskih državah, kjer so problemi medijev precej drugačni od teh, ki jih imajo mediji na Zahodu, tudi med novinarji veliko zagovornikov odločnejše vloge države ali, če hočete, javnosti, podprte z državnimi zakoni pri uravnavanju dela medijev. Pričakovanja teh novinarjev (to sem pred nekaj tedni doživel v Azerbajdžanu) so povezana predvsem s trdnejšo zakonsko zaščito novinarske neodvisnosti, a se, ko zakon vstopi v parlamentarno proceduro - logično -, izkaže, da parlament raje zaščiti politike kot novinarje. Neodvisnost medijev je tudi v državah z začetka tranzicijske poti pač še vedno predvsem stvar njihove notranje sposobnosti, da se povežejo in pritisnejo na oblast. So-regulacija ali katerekoli njene različice spuščajo v zgodbo toliko nepredvidljivih prvin, da je alarm ob vsiljevanju tega modela več kot nujen.

V Sloveniji se v tem času razhajamo v pogledih na to, ali je sedanja oblika samoregulacije - novinarsko častno razsodišče - zadosti trdna opora, da se lahko upremo so-regulacijskim pritiskom. Žal nam kljub mnogim prizadevanjem razprave med sogovorniki, ki jih to zadeva, ne uspe sprožiti.

izpis

Brankica Petković

Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Mar res novinarji v Sloveniji oz. društvo novinarjev zmorejo in znajo sami varovati svobodo tiska in sami zagotoviti odgovorno, pošteno in profesionalno ravnanje novinarjev v Sloveniji? In smo jim pri tem vsi drugi sovražniki?
Od marca 2001 pri Mirovnem inštitutu deluje skupina novinarjev, pravnikov in medijskih analitikov, ki izvaja dejavnosti za krepitev razprave o samoregulaciji v novinarstvu in medijih v Sloveniji in o tem, ali je tiskovni svet kot ena od oblik samoregulacije v Sloveniji potreben.

Te dejavnosti zajemajo organizacijo omizij, tribun, mednarodnih izmenjav, raziskav tujih modelov samoregulacije in etičnih kodeksov, objavo člankov in študij v publikacijah Media Watch, izdajo in distribucijo informativnega gradiva za medijsko skupnost in širšo javnost, sestanke s predstavniki medijske industrije, sestanke s člani novinarskega častnega razsodišča, pregled potrebnih dokumentov in izračune finančnih stroškov za morebitno ustanovitev tiskovnih svetov, udeležba na letnih srečanjih tiskovnih svetov v Evropi itn.

Ţe v okviru nekdanjega Zavoda za odprto družbo - Slovenija so se začele dejavnosti v tej smeri in so dolgo časa Društvo novinarjev Slovenije in njegovi vodilni predstavniki - kakor tudi predstavniki Novinarskega častnega razsodišča - sodelovali v teh dejavnostih ter tudi v okviru letnih študijskih dnevov Društva novinarjev Slovenije konec 2000 tematsko razpravo posvetili tem vprašanjem - koliko in kakšna samoregulacija v novinarstvu v Sloveniji, ali in kdaj tiskovni svet.

Kaj počne skupina pri Mirovnem inštitutu?
Če ponovimo, kar smo zapisali v Medijski preži že pred enim letom: dejavnosti, ki jih razvija projektna skupina pri Mirovnem inštitutu (Sandra Bašić Hrvatin, Gojko Bervar, Simona Zatler, Matevž Krivic in Brankica Petković) so namenjene spodbujanju razprave v medijski skupnosti in širši javnosti, pridobivanju in razširjanju informacij o tujih izkušnjah, ustvarjanju pogojev za odločitev v medijski skupnosti, ali ustanoviti tiskovni svet in kako spodbujati tudi druge oblike krepitve verodostojnosti in odgovornosti medijev do javnosti. Kot smo v številnih dosedanjih člankih in nastopih razložili, tiskovni svet in druge oblike medijske samoregulacije ustanovijo novinarji (novinarska združenja) in založniki, predstavniki javnosti so lahko udeleženi v tiskovnem svetu in drugih sistemih medijske odgovornosti (termin Claude-Jeana Bertranda), če jih ustanovitelji (založniki, novinarji) želijo vključiti. Udeležba predstavnikov javnosti v tiskovnih svetih je po oceni poznavalcev samoregulacije v medijih v Evropi nujno potrebna zaradi demokratičnosti in verodostojnosti teh institucij. Torej ni javnost ta, ki ustanovi tiskovni svet, ga vsili novinarjem ali medijski industriji, določa razmerja v tiskovnem svetu ali kaj podobnega. Takšno razumevanje tiskovnega sveta in samoregulacije oziroma takšno razumevanje prizadevanja projektne skupine pri Mirovnem inštitutu je napačno in temelji na nepoznavanju tematike.

Kaj je tiskovni svet?
Tiskovni svet običajno združuje lastnike medijev in novinarje, pogosto tudi predstavnike javnosti, pri čem so ustanovitelji sveta prvi in drugi (lahko tudi po več organizacij enih in drugih), predstavnike javnosti pa imenujejo praviloma ustanovitelji sveta sami, če se tako odločijo. Tiskovni svet je torej nevladno združenje institucij in posameznikov, ki želijo zaščititi svobodo in kakovost informativnih medijev, da bi ti bili bolj odgovorni do javnosti. To počnejo predvsem (a ne samo) s sprejemanjem pritožb javnosti in podajanjem mnenj. Pri tem nimajo moči kaznovanja (z redkimi izjemami, kakršen je švedski tiskovni svet) razen javne izpostavitve tj. objave mnenj o pritožbah. Na podlagi izkušenj v drugih evropskih državah lahko trdimo, da delovanje tiskovnih svetov prispeva k zmanjšanju tožb zoper novinarje in medije, predvsem pa pomembno dviguje zaupanje javnosti v medije, zaradi česar so lastniki medijev tudi finančno zainteresirani za dobro delovanje teh svetov.

Ta ponovna razlaga, kaj to je tiskovni svet in kakšni so nameni skupine pobudnikov razprave o samoregulaciji in oblikah medijske odgovornosti v Sloveniji, ki deluje pri Mirovnem inštitutu, je odziv na pisanje novinarja Petra Jančiča v e-Novinarju, glasilu Društva novinarjev Slovenije v zadnjih številkah (od oktobra 2001 do maja 2002).

Nasprotovanje tiskovnem svetu
Značilno je, da Peter Jančič nasprotovanje tiskovnem svetu in sorodnim sistemom medijske odgovornosti ter negiranje dobrih namenov pobudnikov razprave o teh temah izraža v glasilu društva novinarjev ravno v času, ko je bil povabljen, da o svojih stališčih piše v Medijski preži, ki jo izdaja Mirovni inštitut in kjer uredništvo načrtno vabi novinarje, pravnike in medijske analitike, da izrazijo svoje mnenje in prispevajo k javni razpravi. Peter Jančič v dveh člankih v e-Novinarju piše, da v Sloveniji že imamo organizacijo, ki je namenjena varovanju svobode tiska in ki poskuša zagotoviti odgovorno, pošteno in profesionalno ravnanje novinarjev - Društvo novinarjev Slovenije, ter da se v Sloveniji »po dostopnih podatkih za ustanovitev tiskovnega sveta zelo ostro, a javno ne posebej odmevno, zavzema nevladna organizacija Mirovni inštitut«, ki da je za idejo pridobil nekaj novinarjev, ter da »resne razprave v medijih ali v javnosti o ustanavljanju tiskovnega sveta doslej ni bilo deloma tudi zato, ker ni resnega predlagatelja in ne projekta«.

Na oba članka se je že odzval novinar Gojko Bervar, ki sodeluje v skupini pri Mirovnem inštitutu in ki mu Jančič pripisuje vlogo poraženca na volitvah za predsednika Društva novinarjev Slovenije, čeprav Bervar na koncu na volitvah sploh ni sodeloval, s to konstrukcijo pa Jančič razlaga »ozadje spora« o tiskovnem svetu in Bervarjevo »simpatizerstvo« do zamisli o ustanavljanju tiskovnega sveta v Sloveniji. Izpusti ali ne ve, da Gojko Bervar v skupini za razpravo o tiskovnem svetu pri Mirovnem inštitutu sodeluje s pooblastili upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije.

So novinarji edini varuhi svobode tiska?
Kar pa Jančič - in morda še kdo v Društvu novinarjev Slovenije - očitno ne razume, je, da projekt tiskovnega sveta pri Mirovnem inštitutu ni projekt ustanovitve tiskovnega sveta v Sloveniji proti volji novinarjev oz. novinarskega društva ali volji medijskih založnikov. To je projekt spodbujanja javne razprave o potrebi, da se ustanovi tiskovni svet ali druga oblika/sistem medijske odgovornosti v Sloveniji. Petra Jančiča smo prosili, da se vključi v to razpravo.V tem smislu je mnenje, ki ga je prispeval v e-Novinarju, zelo dragoceno. Neverjeten in popolnoma neutemeljen pa je konfliktni ton Jančičevih člankov. Odkod ti predsodki in odkod stališče, da je društvo novinarjev edina in zadostna organizacija, ki varuje svobodo tiska in poskuša zagotoviti odgovorno, pošteno in profesionalno ravnanje novinarjev ter da nobene druge organizacije, projekta, institucije ne potrebujemo v Sloveniji? Odkod ta predpostavka o samozadostnosti novinarske organizacije ter grobo in žaljivo zavračanje vsakega partnerstva in dobrih namenov drugih organizacij civilne družbe oz. javnosti?

Mar res novinarji v Sloveniji oz. društvo novinarjev zmorejo in znajo sami varovati svobodo tiska in sami zagotoviti odgovorno, pošteno in profesionalno ravnanje novinarjev v Sloveniji? In smo jim pri tem vsi drugi sovražniki? To stališče je naravnost osupljivo, ker že na načelni ravni blokira in onemogoča vsako sodelovanje na projektih, ki zadevajo svobodo tiska in medijsko odgovornost in jih izvajajo druge organizacije. Iz tega stališča in drugih Jančičevih razlag je razvidno, da se v sam koncept tiskovnega sveta, raznorodnih praks in modelov v Evropi ni niti poglabljal, le sporočil je, da je zdaj društvo novinarjev prenovljeno in da naj se v vprašanja svobode in odgovornosti tiska ne vmešavamo.

Znamenje samozadostnosti novinarske skupnosti?
S spoštovanjem in konstruktivnostjo že vrsto let in tudi zdaj spremljam delovanje društva novinarjev, občasno tudi sodelujemo. Mislim, da je stališče, ki ga je v svojih člankih zapisal Peter Jančič in jih objavil v glasilu društva, slabo in skrb zbujajoče znamenje zapiranja in samozadostnosti novinarske skupnosti, ki jo zastopa društvo novinarjev. To zapiranje in samozadostnost pa sta lahko škodljivi tako za novinarje kakor za strokovno in splošno javnost.

In pri tem me ne skrbi vprašanje, ali ustanoviti tiskovni svet, ker je to za projektno skupino pri Mirovnem inštitutu ves čas bilo in je še vedno vprašanje za javno razpravo, ki smo jo doslej spodbujali in jo bomo tudi v prihodnje. Ta razprava lahko traja tudi več let, ker je najbolj pomembno, da je vsaka takšna institucija ali oblika/sistem medijske odgovornosti v Sloveniji plod poglobljene razprave in širšega zavedanja pomena in nalog ter da je rezultat usklajene odločitve novinarjev in založnikov.

Zaenkrat pa nikakor ne stečejo odprti in poglobljeni pogovori s sedanjimi nosilci funkcij na Društvu novinarjev Slovenije, kjer bi izmenjali stališča in poglede glede tiskovnega sveta oziroma drugih sistemov medijske odgovornosti ter brez izmikanja ugotovili, kakšno je sedanje stališče novinarske organizacije in se dogovorili, kako naprej. Na večkratne in večmesečne pobude in predloge za srečanje ni odziva s strani društva novinarjev.

Dejavnosti in načrti
Ko gre za dejavnosti Mirovnega inštituta in njegovega projekta Media Watch o temi samoregulacije in tiskovnih svetov naj na koncu še enkrat na kratko naštejem, za kakšne dejavnosti gre. Časopisnim hišam smo pred časom razposlali interni kodeks dnevnika Financial Times kot primer notranje samoregulacije, organizirali smo mednarodni novinarski večer o samoregulaciji v Evropi, distribuirali obsežna gradiva o samoregulaciji in tiskovnih svetih in prosili urednike in novinarje za odziv, se sestajali in razpravljali o samoregulaciji in tiskovnem svetu z združenjem založnikov in nekaterimi časopisnimi založniki, sodelovali na študijskih dnevih društva novinarjev, izdali prilogo revije Medijska preža o samoregulaciji, v vsaki številki te revije objavljali članke slovenskih novinarjev in medijskih analitikov o tiskovnem svetu in samoregulaciji, izdali zloženko z informacijami o tiskovnem svetu kot modelu medijske samoregulacije, pred izidom je študija o samoregulaciji, ki bo izšla v knjižni zbirki Media Watch, obiskali smo tiskovni svet v Nemčiji in se natančno seznanili z njegovim delovanjem, načrtujemo mednarodno omizje Media Watch o tiskovnih svetih to jesen v Cankarjevem domu in tudi novinarski večer v Škucu s predstavitvijo modela samoregulacije v dnevniku Irish Times, ki v uredništvu zaposluje predstavnika/zastopnika bralcev Readers' Representative. Še naprej verjamemo, da je razprava o teh temah potrebna, morda bolj kot kadarkoli prej zaradi vedno novih, odkritih in prikritih oblik kratenja svobode, odprtosti in pluralnosti javnega prostora v Sloveniji.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

profesionalna etika in samoregulacija

Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev