N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
uvodnik
kodeks rtv slovenija
novi zakon o medijih
analize medijskega poročanja
raziskovalno novinarstvo
intervju in avtorizacija
varstvo novinarjevega vira
katoliška cerkev in mediji
otroci in televizija
novinarsko cestno razsodišče
populizem v avstriji
režimske tv v srbiji
državni mediji na hrvaškem
pakt stabilnosti in mediji
medijski pregled
recenzije
ekskrementi
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Profesionalne in etične norme, ki jih morajo spoštovati novinarji oz. ustvarjalci radijskih in televizijskih programov, da bi zadostili javnemu interesu
Javne radiotelevizijske postaje imajo tako v mednarodni praksi razvitih držav kot tudi pri nas širše poslanstvo kot komercialne radijske in televizijske postaje. Zaradi uveljavljanja javnega interesa in spoštovanja najvišjih profesionalnih meril imajo praktično vse rtv demokratičnih držav etične kodekse, ki sankcionirajo njihovo delo.

Temu krogu držav se je pridružila kot prva država v t. i. tranziciji tudi Slovenija, s tem ko je Svet RTV Slovenija na zasedanju 18. maja v Lendavi sprejel Poklicna merila in načela novinarske etike v svojih programih. Gre za skupek profesionalnih in etičnih norm, ki jih morajo spoštovati novinarji oz. ustvarjalci radijskih in televizijskih programov, da bi zadostili javnemu interesu, tj. da bi čimbolj objektivno, nepristransko in politično nevtralno, vendar pa avtonomno poročali o dogajanjih v naši družbi. Omenjena pravila, veliko večino jih že uveljavljamo, morajo postati nekakšna notranja ustava oz. priročnik novinarjem in urednikom pri njihovem vsakdanjem delu.

Po vzoru uglednih javnih televizij
Podlaga za izdelavo teh meril so bili dokumenti oz. kodeksi nekaterih najbolj uglednih mednarodnih inštitucij in ustanov s tega področja, npr. meril za izdelavo programov, ki veljajo na britanski rtv mreži BBC že skoraj 50 let, na kanadski javni televiziji CBS, nekatere resolucije Sveta Evrope, novinarski kodeks Washington Posta in Le Monda in kodeksi drugih javnih televizij, članic ebu. V nobenem primeru ne gre pri teh merilih za kakršno koli cenzuro ali zoževanje novinarskega dela, nasprotno, uveljavljanje omenjenih načel bo po eni strani sililo naše ustvarjalce, da bodo spoštovali najvišje mednarodne norme na tem področju, po drugi strani pa bodo tudi obramba naših novinarjev in urednikov pred pritiski posameznih strank oz. skupin za pritisk. Omenjen kodeks bo zaživel seveda šele z doslednim uveljavljanjem.

Varuh poklicnih meril
Zato smo se po zgledu ostalih javnih televizij v razvitih državah odločili za ustanovitev Urada varuha pravic teh meril oz. nekakšnega ombudsmana. Varuh teh meril bo po eni strani skrbel za uveljavljanje javnega interesa v zavodu, saj bo bdel nad spoštovanjem teh meril, po drugi strani pa bo branil tudi interese novinarjev, če bo presodil, da so bili kršeni. Ustanovitev tega organa pomeni novost na našem medijskem področju, zato bo potrebno ustrezno spremeniti Statut RTV Slovenija in Zakon o RTV Slovenija. Razsodbe ombudsmana morajo biti obvezujoče za vsa programska vodstva. S tem bo v naš sistem vgrajena še ena dodatna demokratična varovalka, ki bo preprečevala morebitno neobjektivnost oz. politično pristranost posameznih novinarjev ali urednikov. Izredno pomembno je dejstvo, da je Svet RTV Slovenija omenjena pravila sprejel soglasno, še posebej zato, ker je v pripravah prišlo do vroče polemike o nekaterih pomembnih vprašanjih, npr. o tem, ali mora novinar odgovornemu uredniku izdati svoj vir ali ne, ali pa o tem, ali se novinarji, ki se spustijo v politiko, lahko po končani politični karieri vrnejo v informativne programe. Na obeh področjih sta bila sprejeta kompromisna predloga, ki sta v skladu s podobno prakso na javnih televizijah razvitih držav.

Vrnitev novinarja iz politike
V primeru vira to ne pomeni absolutne obveze novinarja, da uredniku izda svoj vir, s čimer bomo zaščitili raziskovalno novinarstvo in spoštovali priporočilo Sveta Evrope, da je treba zaščititi tajnost vira. Po drugi strani pa je prevladalo mnenje, da interne komunikacije med novinarjem in urednikom ni mogoče enačiti z javnim razkrivanjem informacij. Glede vrnitve novinarja v informativne programe po končanju njihovih političnih funkcij, je prav tako obveljala evropska varianta, po kateri programska vodstva to občutljivo vprašanje rešujejo tako, da povratnike razporedijo na takšna delovna mesta, da to ne ogroža integritete hiše. Nekateri novinarji so se namreč zavzemali za to, da bi veljala doživljenska prepoved za vrnitev takšnih oseb v informativne programe, kar bi bilo vsaj po moji osebni oceni v nasprotju z našo ustavo kot tudi s temeljnimi človekovimi pravicami. Zmagal je torej razum. Sprejetje omenjenega kodeksa, predvsem pa njegovo uveljavljanje, bo tudi pomembna vstopnica naše javne radiodifuzije za vstop v EU. Sprejeli smo namreč moderen in zavezujoč dokument in s tem naredili še en korak na poti v Evropo.

izpis

Rosvita Pesek

Strožja pravila za javno RTV
Kodeks ni kamen okoli vratu novinarjev, ampak dokument, ki naj bi umestil novinarstvo v javnem zavodu kot najbolj verodostojno in podprto z javnim interesom
Osemnajstega maja smo svetniki RTV sprejeli Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija, krajše imenovani novinarski kodeks. Menim, da je novinarski kodeks na RTV potreben oz. nujen, prav tako sem prepričana, da morajo za javni zavod nacionalnega pomena veljati nekoliko strožja pravila, kot jih sicer določa kodeks Društva novinarjev Slovenije.

Nobenega dvoma pa ni, da so bila pričakovanja glede same vsebine novinarskega kodeksa vsaj na strani novinarjev zelo velika. Pričakovali smo namreč kratek, jasen, konkreten dokument, ki bo dovolj ilustrativno oz. praktično uporabno navajal tiste smernice, ki jih moramo upoštevati in spoštovati programski delavci RTV Slovenija. Niti prvi niti drugi osnutek kodeksa teh kriterijev ni zadovoljeval. Tam, kjer smo pričakovali jasno stališče predlagatelja (na primer poglavje o komentarju), je besedilo napisano tako, da ni mogoče razbrati, ali bo nacionalna RTV najbolj žlahtno novinarsko zvrst gojila ali ne. Po drugi strani pa dokument obsega 49 strani, pri čemer so nekatera poglavja (poglavje o terorizmu) povsem odveč in nimajo potrebe v slovenski stvarnosti.

Tuji vzorci in slovenske razmere
Predlagatelji kodeksa so se nenehno sklicevali na dva vzorca, ki so jima sledili; na kodeksa BBC in Kanadske javne televizije. Menim, da se tujih pravil ne more vedno popolnoma prenašati v slovenske razmere. Slovensko novinarstvo se je šele pred dobrim desetlejem izvilo iz statusa družbenopolitičnih delavcev, katerega utrjevanje je teklo skoraj pol stoletja in se še ne more povsod in povsem izenačiti z javnimi mediji v državah, kjer imajo že stoletno svobodo tiska in javne besede. Vseh pravil zahodnih demokracij, pa četudi gre še za tako ugledne, se ne more nekritično prenašati v slovenski prostor, ne da bi se pri tem upoštevalo časovno dimenzijo oblikovanja slovenske družbe, tranzicijo, v kateri se nahaja in tudi najbolj aktualne in vroče vdore kriminalistične službe v delo novinarjev RTV Slovenija (primer Kos-Ranc). Nenazadnje živimo tudi v času, ko se celo vrhunska peresa, kot so Herman J. Obermayer sprašujejo, ali ni celo sprejemanje Konvencije o varstvu človekovih pravic za države, ki se boje svobodnega tiska (beri postsocialistične države) nujno potreben izgovor za omejevanje novinarske svobode? Meni, da si je težko predstavljati hujše stališče zoper svobodo tiska, kot je 10. člen konvencije, ki novinarsko svobodo omejuje z varnostjo države, njeno ozemeljsko celovitostjo, javno varnostjo, zavarovanjem zdravja in morale, s preprečevanjem razkritja zaupnih informacij ...

V desetletju, ko je ameriško zunanje ministrstvo v svojih poročilih leto za letom pisalo o preveliki samocenzuri, ki jo je zaslediti pri slovenskih novinarjih, je bil prvi osnutek kodeksa bolj primer mlinskega kamna okoli vratu kot pa dokument, ki bi pozicioniral novinarstvo v javnem zavodu kot najbolj verodostojno, žlahtno in podprto z javnim interesom. V nekaterih segmentih je namreč uvajal tako stroge kriterije in matematično zapovedoval objavo vseh resnic, da se je ustvaril vtis, kot da nas hočejo pisci potisniti v položaj popolne opravilne nesposobnosti.

K sreči je bila od prvega osnutka do končno sprejetega predloga dolga pot in številne nesmiselne zapovedi so iz njega izpadle, skoraj do konca pa je ostalo odprto vprašanje vira informacij in vprašanje vračanja nekdanjih novinarjev, ki so se odločili za politično kariero, a so pozneje iz politične tekme izpadli.

Novinarji smejo varovati vir
Predlagatelj je ocenjeval, da imajo odgovorni uredniki pravico izvedeti za novinarjev vir informacij, novinarji pa smo vztrajali, da lahko varujemo svoje vire. Predlagatelj kodeksa se je še pred končno obravnavo na Svetu RTV nazadnje strinjal, da novinarji smemo varovati svoj vir informacij, da pa je odgovornem uredniku dana pravica, da v primeru, ko nima vseh elementov za oceno o verodostojnosti in preverljivosti teh dejstev, prispevka ne dovoli objaviti.

Vračanje novinarjev (politikov) v informativne programe na RTV pa je ostalo trd oreh vse do sprejetja kodeksa. Razpon časovnih omejitev za »povratnike« je bil silen; od tega, da se lahko vrnejo v vse programe takoj po izteku voljenega (poslanskega ) mandata, da se lahko vrnejo po štirih letih, po osmih letih, do mnenja, da se ne morejo več vrniti v informativni program. Sama sem zastopala slednje stališče, nenazadnje tudi zato, ker ga potrjuje dosedanja praksa na RTV.

Verodostojnost nacionalnega medija
Poudarek celotnega kodeksa je namreč dan uravnoteženosti, enakim pravilom, poštenosti in objektivnosti. Predvsem pa je zelo veliko pozornosti namenil preprečevanju pritiskov, predvsem političnih, na programske odločitve na RTV in politični neodvisnosti in nepristranosti novinarjev - vse z namenom ohranjanja oz. vzpostavljanja največje možne verodostojnosti nacionalnega medija. Slejkoprej bi bilo treba priznati, da nekdanji poslanec ali poslanka, morebiti celo državni sekretar ali pa županja, s svojim pojavljanjem v informativnih programih ne more prispevati k uresničevanju tega cilja. Tudi po izteku enega mandata ne. Odločitev za prestop iz informativnega programa nacionalnega medija v politično in strankarsko življenje je enkratno dejanje. Potem ko je novinar/ka vstopil/a v politično kampanjo, se je javno opredelil/a za določeno politično opcijo. S tem si je pravzaprav zaprl/a vrata k tistemu liku novinarja oz. programskega delavca informativnega programa, ki ga ta kodeks poskuša z vsemi bolj ali manj posrečenimi zapovedmi uveljaviti.

Svetniki niso z zadostnim dvigom rok podprli nobenega predloga, tako da kodeks tega vprašanja sploh ne ureja več. Odločitev o tem je prepuščena vodstvu RTV. Leta 1996, ko je bilo njeno vodstvo postavljeno pred te dileme, se je odločilo skladno z zakonodajo; zaposlilo je nekdanje poslance na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi, nobenega pa ni zaposlilo v informativnih programih.

V upanju, da se bo ta praksa nadaljevala in da kodeks ne bo ostal mrtva črka na papirju, ampak temeljni pripomoček novinarjev in urednikov na RTV Slovenija pri njihovem vsakdanjem delu, sem ga kot predstavnica zaposlenih v Svetu RTV tudi podprla.

izpis

Matevž Krivic

Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Pri prevzemanju pravil iz analognega akta BBC premalo prilagajanja našim razmeram - Uresničevanje poklicnih pravil naj bi nadzoroval in presojal en sam človek?
Ideja (kolikor vem, Lipuščkova) je vredna vse podpore: po vzoru nekaterih tujih javnih rtv zavodov tudi na naši nacionalni televiziji sprejeti »kodeks ravnanja«. Prvi poskus uresničenja te ideje sicer ni kaj dosti več kot ekscerpt iz analognega akta BBC (in morda še od kje) z nedvomno mnogo premalo prilagajanja našim razmeram, toda v tako kratkem času kaj dosti več najbrž ni bilo možno storiti.

Glavna nevarnost takega »ekscerpiranja« (50 strani »izvlečkov« iz 290 strani »originala«) je seveda v tem, da iz vsestransko uravnoteženega in niansiranega teksta dobiš preveč poenostavljena pravila, ki jih zunaj konteksta, od koder so bila vzeta, včasih niti dobro razumeti ni mogoče - ali pa dobijo precej drugačen pomen. Takih mest sicer v 50 strani dolgem tekstu nisem zasledil (bolje: pri prvem branju odkril) veliko, ampak nekatera so kar pomembna - in nejasnosti precej moteče. V kolikšni meri so upoštevali moje pripombe, ki sem jih Svetu RTV žal utegnil poslati šele tik pred odločanjem (in to takrat še brez primerjave spornih mest z »originalom«), v trenutku pisanja tega prispevka še ne vem.

Novinarjeva sodba ali mnenje?
Nadvse sporno »pravilo«, ki sem ga v pripombah označil kot povsem nejasno in zato neuporabno, se pri nas glasi: »Novinar sme izreči poklicno, novinarsko sodbo, ki temelji na relevantnih dejstvih, ne sme pa izrekati svojega osebnega mnenja, ki je lahko posledica enostranskih pogledov na določena vprašanja.«

Ne izključujem sicer možnosti, da je iz kakšne novejše verzije pravil BBC ta stavek v celoti dobesedno preveden, toda v meni dostopni verziji iz decembra 1996 vsebujejo pravila BBC le krepko tiskani del, ne pa tudi obeh vrinjenih stavkov v kurzivu. Zlasti drugega od njiju očitno ni pisala pravnega jezika vešča oseba - ampak za te (sicer pomembne finese) tu žal ni prostora. Pomembno je to, da je v »originalu« ta stavek v drugačnem kontekstu kot pri nas, še bolj pa verjetno (domnevam) to, da je pojem »poklicne, novinarske sodbe« v britanskem žurnalizmu z dolgo tradicijo bolj izdelan kot pri nas in novinarjem znan. Če moja domneva ne drži, potem je seveda ta stavek nejasen in neuporaben tudi za BBC, ne le za nas. Če zna pri nas kdo razložiti, v čem je razlika med »poklicno, novinarsko sodbo« in »osebnim mnenjem«, mu bom z zanimanjem prisluhnil.

Pravila BBC na nekem mestu »nežno« svarijo pred preveč poenostavljajočimi oznakamo levičarski, desničarski - naša pravila so tu brez vsake potrebe mnogo trša (»nujno se je treba izogibati«), predvsem pa temu »preveč poenostavljajočemu« tipu političnega označevanja ljudi in idej nekritično dodajo še nek bistveno drugačen tip označevanja (rdeči, črni, klerikalci, komunisti itd.). Temu bi se bilo treba izogibati iz drugega razloga, ki pa ni naveden: ker gre tu za oznake s slabšalnim prizvokom.

Razlika v niansiranosti in »kulturi izražanja« je lepo razvidna npr. iz naslednjega primera. Naše pravilo za intervju je togo in brezprizivno: »Sogovornik ne sme dobiti vprašanj pred pogovorom.« V angleščini se to glasi takole: »It will not usually be proper to submit details of actual questions in advance, nor to give any undertaking about the precise form of questions.«

Tudi sam naslov akta ni nepomemben: BBC ima Producers' Guidelines (katerih posebej poudarjen del je »Impartiality and Accuracy Code«) - naša RTV pa naj bi imela Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTVS. Zakaj ne preprosto »pravila novinarskega dela na RTVS«? In ne mešajmo »prostovoljnih« etičnih pravil (ta so v društvenem kodeksu novinarjev) s pravili, ki jih RTVS (ali BBC) za svoje novinarje predpiše kot obvezna. To niso (zgolj) pravila etike, to so obvezna pravila ravnanja - kolikor niso nekatera od njih formulirana samo kot priporočila.

Zakaj varuh in ne svet?
Najpomembnejši pa je seveda nadzor nad uresničevanjem teh pravil. Tu pa naši »prevajalci« žal niso sledili Britancem, ki imajo od 1997 Broadcasting Standards Commission (združeno iz prejšnjih ločenih teles za pritožbe in za standarde), ki ob ugoditvi pritožbi lahko odredi objavo svojih ugotovitev. Predvidene pristojnosti našega »varuha poklicnih meril in načel novinarske etike« sicer ne bi bile daleč od tega, toda povsem nesprejemljivo je tako težko in delikatno nalogo zaupati enemu samemu človeku.

Že pred več kot desetimi leti sem v zborniku Varstvo človekovih pravic (Mladinska knjiga, Ljubljana 1987) poročal o uveljavljenih mehanizmih nekaterih evropskih javnih televizij, s katerimi so že takrat zagotavljali prizadetim in občinstvu praktično uveljavljanje njihove pravice do objektivnega in nepristranskega obveščanja. Šlo je za različne komisije ali svete, kamor se prizadeti lahko pritoži zoper čisto konkretno poročanje, kar je najbolj učinkovito sredstvo za praktično odpravljanje hotenih in pogosto tudi nehotenih pristranskosti v poročanju.

Dokler pri nas tega ne bo uvedel zakon, bi to za našo javno RTV lahko uvedel Svet RTV sam s statutom. To sem lani jeseni že javno predlagal, a brez odmeva. Svet RTV naj izbere nekaj ljudi (priznane medijske in pravne strokovnjake, ugledne novinarje in druge javne delavce), ki zaradi svojega dosedanjega dela uživajo zaupanje javnosti in jim v imenu javnosti zaupa to funkcijo - statut pa naj urednike zaveže uresničevati odločitve tega organa. Organu je treba dati pristojnost, da bo v težjih primerih lahko zahteval popravke in podobne ukrepe, v lažjih pa bo interveniral tudi samo s kritiko storjenih napak.

Ker je bila doslej vseh deset let skrb za politično nepristranskost poročanja povsem zanemarjena, bo na začetku treba še posebej paziti na to, da ta nova »institucionalizirana« kritika ne bi bila tako ostra in do novinarjev neuvidevna, da bi ti v strahu pred njo začeli pisati bledo in nekritično. Morda bi zato uvedli celo enoletni »moratorij« oziroma poskusno obdobje, ko bi ta organ lahko deloval samo svetovalno in diskretno, ne pa z javnimi odločitvami, ki bi bile lahko za posamezne novinarje včasih tudi zelo boleče. In bi si v tem času postopno sam jasneje izoblikoval kriterije za svoje delovanje, novinarji in uredniki pa bi se jih tudi že navadili, preden bi ti kriteriji stopili v polni meri v javno delovanje. Najhujše ekscese bi pa gotovo tudi že tak diskretni način delovanja lahko odvrnil - in po enem letu, po potrebi pa tudi že prej, bi ta organ lahko tudi poročal Svetu RTV, ali po njegovem mnenju odgovorni uredniki izpolnjujejo obljube, ki so jih ob imenovanju dali.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

profesionalna etika in samoregulacija

Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev