N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
uvodnik
kultura in mediji
razredni boj v medijih
mediji in korupcija
samoregulacija medijev
splet
raziskovalno novinarstvo
socialni položaj novinarjev
sovražni govor
medijska etika
iz zgodovine medijev
mediji in pravo
mediji v svetu
regija
civilizacija
razprave
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Medializirana kultura uspešno zabriše umetniške dogodke v neko neprepoznavno, nepristno obliko – Odhod iz kulture je gesta odmika od neoliberalnega medijskega polja

»Kultura« – razumljena kot ponesrečeno ime širokega spektra aktivnosti, ki v večji ali manjši meri koketirajo z umetniško ustvarjalnostjo – je medializirana v tej meri, da brez t. i. medijskega kritja neki »kulturni dogodek« na informacijskem zemljevidu praktično ne obstaja. Izostanek s tega zemljevida pomeni seveda družbeno marginalizacijo. Medijsko kritje pa je v obliki t. i. medijskih odzivov postalo ustaljena, tudi že pravno-formalna domislica, ki služi kot pomemben kvantitativni kriterij različnih vrednotenj in ocenjevanj »kulturnih projektov«, na katerih pade ali gre skozi neka umetniška produkcija, s tem pa tudi izgubi ali pridobi sofinanciranje iz javnih sredstev.

Vendar že izjemna spolzkost in večinoma sumljiva kakovost medijskih odzivov, ki naj bi odsevali uspešnost producenta, ne obeta in v resnici tudi ne omogoča objektivnega ocenjevanja projektnega predloga. Ne nazadnje je težava že v dejstvu, da so mediji precej zaprti v nekakšnih interesnih mrežah, kar je izvrstna podlaga za sistematično spregledanost marsikaterega dogodka, umetnika ali producenta. Takšne razmere moramo uzreti kot pomemben problem, preden se z njimi kratko malo sprijaznimo.

Odnos med mediji in t. i. kulturo je namreč čedalje bolj incesten, saj skorajda ni več razmerja objektivnosti med tistim, ki obravnava določen kulturni fenomen oziroma dogodek, in njegovimi protagonisti. Objektivnost (v vsej njeni nujni subjektivnosti), ta umikajoči se del dediščine novinarstva, kot smo ga poznali v dobi moderne, se je, ob vseh njenih protislovjih, izkazala za pomemben dosežek. S tem nočemo reči, da pogrešamo romantizirano figuro objektivnega novinarja-intelektualca, ki da skrbi za nekakšne končne resnice poročanja, komentiranja in dokumentiranja dogodkov, kar bi v današnjem času pomenilo prej določeno konservativnost kakor sodobnost pristopa.

Trdimo zgolj, da je moč zaznati trend neznosne lahkotnosti medijskih obdelav dogodkov tako v »kulturi« kot tudi drugje. Namesto objektivnosti, izražene skozi pogumna, premišljena in artikulirana subjektivna stališča novinarjev, imamo zdaj večinoma navidezno objektivnost soočenj predstavnikov dveh nasprotujočih si interesnih skupin v stilu ena na ena, nikdar dokončane žgoče debate, ustaljeno prakso nekritičnega povzemanja PR-sporočil ipd., vmes pa nešteto korporativnih oglasov.

Trend je, kot vemo, posledica menedžerizacije medijskega polja, a prav tako hkratne prekarizacije medijskih poklicev, ki s seboj prinašata tudi padec kakovosti znanj in veščin, potrebnih za njihovo opravljanje itn. Takšne puščavske okoliščine so idealne za medializacijo »kulture« in njeno neskončno (samo)reprodukcijo, ki – nepresenetljivo – sovpada z nenehno reprodukcijo kapitalistične krize. Gre za navidezno permanenco domnevno dokončne, najboljše in neprekosljive ureditve družbe skozi kulturno potrošništvo, nekakšno prešitje estetizirane ustvarjalnosti v najširšem pomenu (»kultura«) in neoliberalne ekonomije v, recimo temu, kulturni kapitalizem – če se naslonimo na razlage pojma kulturna industrija in zgodnje, precej pesimistične napovedi Theodorja Adorna –, ki ga sodobni menedžerji kulture pridno zamotavajo pod krinko kreativnih industrij, temelječih na vzdrževanju logike in pogojev prekarnega dela ter trženju vseh vidikov ustvarjalnosti, ob hkratni ohranitvi vertikalnih razmerij med potrošniškim občinstvom, podjetnimi ustvarjalci in upravljavskimi strukturami, kot so mestne občine, države in druge ideološke korporacije ter njihove satelitske nevladne organizacije.

Kultura kot izključevalni sistem
Kulturo kot samostalnik in kulturno kot pridevnik smo, kot ste najbrž opazili, postavili med narekovaje. Gre nam za to, da želimo opozoriti na zmotno rabo pojma, ki je sčasoma prispevala k depolitizaciji področja, ki naj bi bilo esencialnega pomena za slovensko družbo in kot takšno tudi slovi, zahvaljujoč znanim zgodovinskim raz­logom, češ da se je tukajšnja večinska nacija utemeljila skozi kulturo, predvsem pa prek prakticiranja njenih jezikovnih umetnostnih oblik, med katerimi prednjači pesništvo (pojav ni le slovenska specifika, je del tradicije, ki jo je vpeljal Fichte v svojih Govorih nemškemu narodu (1808), v katerih je kultura nekega naroda osnovno gonilo njegovega tako imenovanega prebujanja). Da je to prepričanje še vedno pomembna točka skupinske identifikacije t. i. kulturnikov, smo imeli priložnost videti pred kratkim, ko je t. i. kulturniška srenja izvedla protest proti preoblikovanju ministrstva za kulturo iz samostojne v nesamostojno administrativno enoto, v luči številnih varčevalnih ukrepov, ki jih uvajajo trenutni menedžerji družbe.

Protest, ki se je odvil na Prešernov dan pred Cankarjevim domom, je pokazal, da je bila kulturniška frustracija zaradi vsesplošnega zmanjševanja javnih subvencij zavita predvsem v nacionalno utemeljeno nerganje, namesto da bi bila politično artikulirana v obrambo skupnega. Vendar kljub dejstvu, da je nekoč bila (sub)kultura osnova domnevno osvoboditvenih družbenih premikov v smislu emancipacije nacije, pozneje tudi agentka prodemokratične, a tudi prokapitalistične družbene spremembe (na primer v osemdesetih letih preteklega stoletja prek punkovskega gibanja v Sloveniji), danes – ravno zaradi te dediščine – ni več smiselno verjeti v tovrstne idealizirane podobe kulture kot osvoboditeljice in zaviralke represije. Ravno nasprotno.

Kultura je izgubila to svojo dvoumno in protislovno misijonarsko vlogo in, pričakovano, (p)ostala predvsem sredstvo zapeljevanja potrošnikov, saj ljudi niti ne želi več razsvetliti, temveč jim zgolj obljublja užitek in laska njihovim domnevnim potrebam; z drugimi besedami, današnja kultura nič več ne izpolnjuje realnih pričakovanj in potreb ljudi, marveč je njena funkcija v tem, da ustvarja vedno nove potrebe, zagotavljajoč ob tem trajno neizpolnitev realnih potreb. Opraviti imamo s kapitalskim razmerjem v in skozi kulturo, oziroma s kulturnim potrošništvom.

Razmere spominjajo na veliko nakupovalno središče, v katerem se police upogibajo pod težo mamljivega kulturnega blaga, ki pa se vsak dan menjavajo in s tem pri potrošnikih zgolj spodbujajo želje in nove potrebe, katerih izpolnitev in potešitev je nenehno preložena v prihodnost. Kultura je v tem kontekstu eden izmed ideoloških nad-sistemov, ki kar mimogrede vase posrka – ali z drugo besedo estetizira – vse umetniške dejavnosti, da bi jih naredila »kulturne«, to je »sprejemljive« oziroma upravljane, kontrolirane, instrumentalizirane, podrejene in ne nazadnje tržne. Kultura v medijskem diskurzu je potemtakem vsa tista umetnost, ki je sprejeta ali z drugimi besedami dovoljena s strani struktur, zadolženih za menedžerizacijo umetnosti. Preostanek umetnosti pa je kratko malo izključen.

Depolitizacija umetnosti skozi kulturo
Za vsakokratno depolitizacijo umetnosti skozi kulturo se vedno skriva cela vrsta mehanizmov, usmerjenih v razgradnjo skupnega. Pri tem imamo v mislih tisto specifično skupno, ki nastaja ali se ga spodbuja skozi raznotere umetniške (in ne kulturne) posege v realno. Tu moramo biti povsem natančni in reči, da ne gre za zgolj umetniške, temveč nujno za umetniško-aktivistične performativne posege, ki edini zares učinkovito zarežejo v aktualno socialno problematiko. Nujna značilnost oziroma pogoj tovrstnih posegov je nastanek kritične umetnine (ki seveda ni nujno neka materialna oziroma fizično otipljiva stvaritev). Ta – po navadi v obliki javno dostopnega procesa, instalacije ali živega performansa – zmeraj omogoča komurkoli, da vstopi kjerkoli, kar ponazarja in tudi omogoča razumevanje in prakticiranje politike v njenem bistvu, v skladu s predlogom Jacquesa Rancičra. Dejstvo je, da so danes tovrstne stvaritve individualnega ali skupinskega prizadevanja precej redke.

Drugo pomembno dejstvo je, da niti tradicionalno, konservativno poimenovanje teh praks z besedo umetnost ne ustreza njihovi obliki, niti njihovem pomenu, učinku oziroma politični zasnovi. Imamo torej veliko težavo že z uporabo besede umetnost, ker je njen pomen močno kontaminiran, nevtraliziran in sfriziran s strani umet­nostnega sistema (podsistema kulturnega nad-sistema, če smemo malo poenostaviti), ki je trenutno v svojem bistvu hiper-neoliberalen. Kljub temu jo je moč vzeti v rabo v nekem relativiziranem, drugačnem pomenu, z referencami na politično, aktivistično oziroma kritično – torej neodtujeno – umetnost, in se potlej ne bati njene »kontinuitete«.

Pomeni besede kultura v službi menedžerske paradigme
Z besedo kultura je drugače. Za konceptom kulture se namreč vali velika gmota različnih totalitarnih pomenov, ki v sedanji obliki in s sedanjimi nameni nikakor ne sodijo v emancipatorni besednjak. So pa sestavni del menedžerske paradigme, ki je vpeljala kulturo, zadnje čase predvsem skozi multikulturalizem, kot nekakšno mašilo med ustaljenimi postopki razgradnje vseh tistih elementov družbene blaginje, ki so bili globalno priborjeni v desetletjih po drugi svetovni vojni. Biti kulturen tako pomeni biti umeščen, kategoriziran, normaliziran, civiliziran, vstavljen v navidezno pluralističen družbeni mozaik večkulturnosti, utemeljen v antropologiji, kulturologiji, ekonomiji, pravu in sociologiji. V tem mozaiku različne kulture domnevno sobivajo druga poleg druge, se kdaj pa kdaj med seboj dopolnjujejo, vse pod budnim očesom kulturnega menedžmenta, ki skrbi za nemoteno, všečno delovanje kompleksnega multikulturnega sistema, katerega bistvena značilnost je v resnici sistemska segregacija. Ta v svojem bistvu rasistična kulturna paradigma ostaja še kako živa, kar povsem sovpada z vladavino prava in pravnega realizma, ki temelji na varljivem konceptu človekovih (a pravzaprav zgolj državljanovih) pravic kot domnevno univerzalnih varovalk demokratičnosti kapitalo-parlamentarizma.

Beseda kultura tako posrka vase marsikaj, saj zavzame nepregleden kup raznorodnih pomenov, od kulinarike prek bontona do visoke (sistemsko priznane) umetnosti in tudi samih medijev. Ti delujejo izrazito konvencionalno, ko vse tovrstne vsebine stlačijo v ločene, getoizirane vsebinske celote in jih s tem neizogibno odtujijo od realnega življenja oziroma depolitizirajo (oddaje o in za kulturo, kulturne rubrike, kulturne novičke ipd.). V besedi kultura je, poleg različnih umetnosti in estradnih aktivnosti, skoncentrirano neverjetno veliko idej o civilizirani (zahodni) družbi oziroma o tem, kakšna naj bo videti ta družba navzven, kako se bo kazala njenim prebivalcem in tudi prebivalcem drugih družb (kultur!). Kultura je, rekli bi, neka zunanja estetika družbe, ali bolje, kontrolirane, zaprte družbe, družbe, ki ne omogoča polne družbene interakcije v skupnem oziroma jo zatira s tem, da posameznikom preprečuje prost, na enakosti med ljudmi temelječ dostop do skupno ustvarjenih dobrin.

Dizajn informacij
Pomembno vlogo pri tej estetizaciji kulture igrajo množični mediji v korporativni ali državni lasti. Sem sodijo tudi t. i. javni mediji, ki jih nikakor ne moremo enačiti s skupnimi. Tu imamo v mislih predvsem načine, pristope in metode medijske obdelave »kulturnih dogodkov«, v katerih je moč zaznati številne mehanizme bolj ali manj pretanjene in prikrite normalizacije vsega, kar je kritično, torej emancipatorno, osvobajajoče. Tako se srečujemo z dobesednim dizajnom informacij, ki jih ustvarjalci medijskih vsebin, bodisi televizijskih, radijskih, časopisnih ali internetnih, pogosto poljubno vstavljajo, lepijo, dodajajo in odvzemajo iz konteksta nekega dogodka. Sami dogodki oziroma njihovi protagonisti so se temu modusu že precej prilagodili na način, da že sami vnaprej ustvarjajo ustrezne pogoje za tovrstno medijsko obravnavo!

V praksi to pomeni neizogibnost angažmaja oseb, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostjo (kar v resnici pomeni z mediji), ki jih mora imeti vsak kulturni producent. Vloga piarovcev je prej ko ne banalna, saj v resnici skrbijo za vzdrževanje kontaktov s predstavniki medijev, ki naj rezultirajo s čim več »medijskimi odzivi« na vsakokraten dogodek v organizaciji nekega producenta. Samoumevnost takšne konstelacije je že tako močno ukoreninjena, da bo najbrž videti odveč, da se sploh lotevamo prevpraševanja. A kar želimo povedati, je to, da je z menedžerizacijo odnosov z javnostjo prišlo do popolne instrumentalizacije oziroma umetelnega grajenja odnosa z »javnostjo«. Takšna javnost je neka abstraktna, nepregledna kategorija, ki naj bi označevala neinformirano množico »na drugi strani«, medtem ko »mi« (producenti, piarovci, kulturniki, umetniki) stojimo na drugi strani črte, ki nas deli od te fiktivne javnosti. »Mi«, pripadniki umetnostnega sistema, smo tako rekoč nekaj več, saj smo specializirani za delovanje v kulturi, za naslavljanje »javnosti« pa uporabljamo posrednike. Težava je v tem, ker je ta »javnost« naše potencialno občinstvo. V tej specializaciji, ki proizvaja ločevanje med »mi« in »oni«, je torej izrazito antisocialna, se zrcali osnovni problem delovanja današnjega kulturnega sistema.

Kultura je v resnici radikalno medializirana
Mediji naj bi, tako se zdi, odigrali pozitivno vlogo premostitve med potrebami kulturnih operaterjev in publike. Vendar je v sedanji konstelaciji njihova premostitvena vloga vse prej kot povezovalna, kaj šele, da bi odpirala polje skupnega, razen seveda pri redkih izjemah; vendar v teh primerih ne govorimo več o poglavitnem medijskem diskurzu. Sedanji učinek delovanja dominantnih medijev v kulturi je kvečjemu minimalno informativni. Nekateri medijski kanali nudijo pač osnovne informacije o dogodkih, ki jim jih po navadi servirajo sami protagonisti dogodkov. Njihova vloga je banalno posredovalna, komunikacija poteka v eno smer, od zgoraj navzdol, ob tem so pa tako posredovane informacije tako ali drugače plačljive. Kultura je v resnici radikalno medializirana, saj informacijski zemljevid »kulturnih dogodkov« ustvarjajo in oblikujejo predvsem večinski mediji. Tisti torej, ki zastopajo suvereno moč kapitala in njegove uslužbenke, neoliberalne države.

Takšno medijsko stanje posredno vpliva tudi na nižanje standardov strokovne kritike v umetnosti, ki je skorajda izključno zastopana v specializiranih strokovnih revijah. Neoliberalna država teh revij ne bere, kmalu pa jih bo, kot kaže, tudi prenehala financirati. To je pa jasen znak, da mora kritika priti iz strokovnih krogov v zunanji svet, če malo poenostavimo, saj tudi ekskluzivna strokovnost, strokovnost per se, veliko prispeva k omenjeni estetizaciji.

Zavrnitev neoliberalnega medijskega diskurza
Medializirana kultura uspešno zabriše umetniške dogodke v neko neprepoznavno, nepristno obliko. A večina umetnikov nima posebnih težav, ko privoli v veljavna pravila medializacije. To je nedvomno treba prepoznati kot sindrom depolitizacije samih teh protagonistov. Medializacija sicer depolitizira umetniško delo, vendar je pri tem ključni problem v samih depolitiziranih protagonistih umetniškega dela, ki soustvarjajo takšne razmere in, posledično, ustrezne umetnine. Ravno njihova privolitev v menedžerske pogoje umetnostnega sistema je tisti ključni moment, ki v resnici spodbuja nadaljnjo kulturalizacijo umetnosti. Ker šele kulturalizirana umetnost postane Umetnost z veliko začetnico, to je umetnost, ki je del umetnostnega sistema neoliberalizma. Izhodiščna točka emancipacije je potemtakem točka nepreklicnega odhoda iz kulture. To hkrati nujno pomeni opustitev koncepta umetnosti-kot-jo-poznamo, torej instrumentalizirane sodobne umetnosti. Mora se torej nujno zgoditi tovrstna dezidentifikacija protagonistov umetnosti, določen odstop od ustaljenega hierarhičnega produkcijskega in distribucijskega načina, da se posledično ustvarijo pogoji osvoboditve.

Resnično aktivistične umetniške prakse se v svojem bis­tvu ne zmenijo za kulturo, saj se kratko malo ne morejo in ne želijo podrediti njenim izključevalnim upravljavskim konceptom. Ko naredijo rez v njeno hipermedializirano tkivo, ko izstopijo iz njenih utrjenih pravil in jih prekršijo – in to morajo ultimativno storiti! – šele takrat lahko delujejo emancipatorno. To seveda ne pomeni, da so mediji umetnosti tuji, ne nazadnje je že sama umetnost določen kompleksni interaktivni medij, specifična prenašalka vrste informacij in raziskovalka vizij in zahtev skupnega. Zato ima umetnost – aktivistična umetnost – možnost bolje razumeti medije, jih spreobračati in nanovo izumljati, kar tudi že počne. Ima tudi veliko priložnosti za takšna ali drugačna subvertiranja obstoječih medijskih kanalov in se jih že od nekdaj tudi poslužuje.

Velika kriza kulturnega sistema
To seveda govori o veliki krizi kulturnega sistema, v katerega je hermetično zaprta vsa za kapitalizem sprejemljiva umetnost, tudi takrat, ko je videti povsem prosta kakršnihkoli utesnjevalnih vezi in ko se jo kot takšno skuša predstaviti in prodati v imenu poskusov upravičevanja neoliberalne svobode.

Ta sprejeta, kulturalizirana umetnost, ki jo mediji pridno podpirajo, je morda najbolj etično oporečna veja neoliberalnega gospostva, njegova slaba vest, a hkrati eno izmed njegovih najnevarnejših orožij. Zato, ker v svojem estetskem ovitku zakriva svoj resnični plašni obraz, ki se, razumljivo, boji osvoboditve tako same sebe kot skupnega, ki ga ves čas navidezno naslavlja in utrjuje, v resnici pa ga aktivno razgrajuje. V tej navideznosti naslavljanja skupnega – s pomembno podporo medijev – je nakopičen njen nevarni uničevalni naboj.

Zaradi tega sta smoter in družbeni učinek delovanja medijev, ki se lotevajo obravnav umetnosti in jih naredijo vidnim z etičnega vidika, tako zelo pomembna. Vendar je v tem trenutku še bolj pomembna gesta odmika od neoliberalnega medijskega polja: odhod iz kulture pomeni lahko zahtevo po reapriproaciji medijev, po prilastitvi nekoč ali potencialno skupnih komunikacijskih virov (dober primer je aktualni globalni upor proti omejevanju svobodne uporabe interneta, proti Acti), hkrati pa zahteva izumljanje in ustvarjanje novih povezovalnih komunikacijskih načinov in poti, vključno z ustanavljanjem novih skupnih medijev, ki učinkovito odgovarjajo potrebam žive demokracije svobodnih ljudi.

Odhod iz kulture je v tem trenutku izjemno zahtevna, vendar osvobajajoča gesta par excellence.


izpis

 S O R O D N E   T E M E

medijski trg

Medijska preža
Janez Polajnar
Medijski skladi nekdaj in zdaj: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila.«
Iztok Jurančič
Bliža se razpad lastniških skupin tiskanih medijev
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Iztok Jurančič
Fiskalno uničevanje medijskega prostora
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Uroš Lubej
Vse drugo nam bodo ministri tvitnili
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Nenad Jelesijević
Biti nekulturen
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Aleksandra K. Kovač
Reševanje tradicionalnih medijev: reševanje industrije ali novinarstva?
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Bistvo radikalne družbene spremembe je redistribucija moči
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Nenad Jelesijević
Naslovnice Mladine
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Marko Milosavljević
Neprijetne številke
Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Marko Milosavljević
Ali zagotoviti sistemsko pomoč časopisom v času krize? [1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako rešiti medije?
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Jasna Babić
Slovenske glasbene revije
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Lucija Petavs
Delo so premagali »kšeftarsko-politični« interesi
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Zoran Medved
Poslovni model za lokalne medije: poroka z razlogom
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Nikola Janović
Od spektakla do odgovornosti: hrbtna stran oglaševanja
Lana Zdravković
Je bolj škodljiva pornografija ali oglaševanje?
Anuška Delić
Ali lahko kriza stimulira odgovornost medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Gorazd Kovačič, Lenart J. Kučić
Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema
Peter Frankl
Mediji v Sloveniji niso opravili nadzora nad »neoliberalnim« dogajanjem
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Gojko Bervar
Nevarnost sistemske korupcije
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Ferenc Horváth
Perspektive časopisa madžarske manjšine v Sloveniji
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Marko Prpič
Raba medijev med študenti[1]
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Lev Kreft
Klientelizem kot eksces ali sistem
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Miran Zupanič
Bo filmska kultura temeljila na ustvarjalnosti kimavcev?
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Pluralnost po meri politike
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Sonja Merljak
Prihodnost časopisov
Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Brankica Petković
Mediji za državljane
Lana Zdravković
Kakšna javnost so mediji?
Julija Magajna
Kaj bi lahko bilo alternativnega v delovanju medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Boris Vezjak
Kdo so člani strokovne komisije?
Lou Lichtenberg
Nizozemska: Državna podpora le, če je obstoj medija ogrožen
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Boris Čibej
Demokratične čistke
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Luna Jurančič
Bo Kraljem ulice uspelo?
Neva Nahtigal
Medijska kronika
Neva Nahtigal
Pregled kadrovskih sprememb
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Boris Vezjak
Argumentativno varanje učinkuje politično pristransko
Dejan Pušenjak
Zmagoslavna vrnitev ali poprava krivice
Lucija Bošnik
Dva človeka: eden pred, drugi pa za televizijsko kamero
Ana Kus
Mediji da niso kulturni fenomen, temveč gospodarske družbe
Lenart J. Kučić
Neznanke digitalne televizije
Sandra Bašić-Hrvatin
Čigavo bo Delo?
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Poul Erik Nielsen
Brezplačni časopisi - Izziv ali grožnja demokraciji?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Barbara Bizjak
Založniška industrija v EU
Franja Arlič
Milijarda tolarjev letno za izvajanje zakona o medijih
Boštjan Šaver
Šport, mediji in družbena konstrukcija junaštva - Primer Humar
Gašper Lubej
Lahko bi bilo boljše Dobro jutro
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Iztok Jurančič
Gospodarski vestnik – Ko mediji obmolknejo
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Zmeda zaradi Zmed-a
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Alexander Baratsits
Zahteva za priznanje tretjega medijskega sektorja v Evropi
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Aidan White
V viziji nove Evrope so mediji na zadnjem mestu
Lenart J. Kučić
Styria v Sloveniji – kaj pa je Styria?
Boris Rašeta
Styria na Hrvaškem
Gorazd Kovačič
Politika zaposlovanja v medijih in očitano blodenje mladih novinarjev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Peter Preston
Bodo mediji boljši, ko bomo v Evropski uniji?
Sandra Bašić-Hrvatin
Moč medijskih lastnikov v EU
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Alenka Kotnik
Sizifove muke sofinanciranja medijev
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Petra Šubic
Skrivnostne poteze DZS
Brankica Petković
Bojan Petan: »Ni prostora za vse«
Lucija Bošnik, Nataša Ručna
Evropski medijski trg - veliki se povezujejo
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Brankica Petković
Romi
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji
Petra Šubic
Nemški časopisni založnik v Sloveniji, slovenski v Makedoniji
Božidar Zorko
Nič več ni zastonj
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev: Independent Media Center
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Petra Šubic
Boj med Delom in Dnevnikom
Alenka Veler
Otroška periodika in trg
Sonja Merljak
Vse, kar boste gledali ali brali, bo prihajalo od iste korporacije
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev
Brankica Petković
Koliko medijev manjšinam?
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Suzana Kos
Na drugo stran
Petra Šubic
Kmalu novi časniki?
Barbara Bizjak
Distribucija tiska v Sloveniji
Zoran Trojar
Nova nacionalna raziskava branosti
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Petra Šubic
Lastniški premiki
Petra Šubic
Osvajalci južnih medijskih trgov
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Petra Šubic
Premirje med Infondom in DZS
Zoran Trojar
Mediji morajo sami financirati raziskave
Tomaž Drozg
Tudi moški berejo
Lucija Bošnik
V naši branži globalizacija ne velja
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Medijski pregled
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Jurij Giacomelli
Bo Financam uspelo?
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
TV3 bo preživela
Novi dnevnik
RTV Slovenija
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Petra Šubic
Nova razmerja med dnevniki
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Kaja Jakopič
Kdo so lastniki Mladine?
Medijski pregled
Medijski pregled
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Peter Frankl
Švedski kapital v Financah
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Grega Repovž
Medijski pregled
Slavko Vizovišek
Selektivno uničevanje časnikov
Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Kerševan-Smokvina
Lastniške mreže slovenskih časopisov in radijskih postaj
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Jure Apih
Temelji papirnate hiše
Božidar Zorko
Dnevniki danes in jutri
Branko Bergant
Kako uravnati trg?
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Boris Čibej
Vojno novinarstvo
Igor Vezovnik
S poplavo tožb nas poskušajo izločiti
Marjan Jurenec
Hočemo subvencioniranje svojega informativnega programa
Iztok Lipovšek
Koliko in kje se bo oglaševalo, lahko odloča le gospodarstvo
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Sandra Bašić-Hrvatin
Spremljanje in vrednotenje medijev
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
In temu pravite medijski trg?
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Novinarski večeri
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
24.02.2004
Brigitta Busch, Lajos Bence, Antonio Rocco, Ilija Dimitrievski
Mediji in manjšine
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
14.04.2000
Rainer Reichert, Peter Frankl
Medijska industrija v novi Evropi
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
29.05.1998
Patrick White, Tadej Labernik
Tiskovne agencije v krizi
Omizja
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
06.12.2000
Boris Cekov, Branko Pavlin, Peter Frankl, Branko Čakarmiš, Cene Grčar, Iztok Lipovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijski lastniki: boj za dobiček ali vpliv na uredniško politiko