N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
uvodnik
medijska politika
medijski trg
20 let medijske tranzicije v sloveniji
raziskovalno novinarstvo
novinarska etika
sovražni govor
splet
medijske reprezentacije
rtv slovenija
iz zgodovine medijev
regulacija medijev v evropski uniji
regija
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Na prehodu v krizo se uprave medijev niso mogle odzivati s pomočjo lastnikov. Nasprotno: Ti so s finančnim izčrpavanjem in zadolževanjem podjetij težave poslovanja in produkcije le poglabljali.

Slovenski medijski prostor in medijska podjetja so bili na gospodarsko krizo slabo pripravljeni. Do leta 2008 se je v že sicer oligopolno strukturiranem medijskem prostoru še povečala izpostavljenost političnim tveganjem. Ta je bila večja zaradi problemov z lastniki zlasti v časopisni industriji. Ker so jih finančno izčrpavali, so se predlani in lani zato močno povečala še tveganja plačilne sposobnosti pri nekaterih vodilnih tržnih igralcih. Javna RTV, v kateri so tveganja po moči sicer razvrščena drugače kot v zasebnem sektorju – na prvem mestu so politična in sistemska, sledijo organizacijska in poslovna in na koncu tržna tveganja –, se je krčila zaradi zamrznitve prispevka. Tržna tveganja so bila že ob prehodu v krizo konec leta 2008 visoka zaradi padajočih naklad v časopisni industriji, na vseh segmentih trga zaradi večje odvisnosti od oglasnih prihodkov, na posameznih segmentih pa zaradi visoke stopnje koncentracije trga.

Preveč jajc v lastniških košarah

Splošna pričakovanja krize so bila v medijskih družbah enaka kot v celotnem gospodarstvu. Na prehodu v krizo pa se njihove uprave niso mogle odzivati s pomočjo lastnikov. Nasprotno. Ti so s finančnim izčrpavanjem in zadolževanjem podjetij težave poslovanja in produkcije le poglabljali. Velika koncentracija nekaterih trgov (ob tej sicer pravila ekonomije obsega ne pomagajo dosti) je v domačih razmerah pospeševala upadanje rasti posameznih segmentov in medijskega prostora. Celo ponudba medijskih menijev vodilnih tržnih igralcev je premalo raznovrstna in raznolika, da bi lahko posamezni produkti pravočasno nadomestili druge, ki propadejo. V posameznih lastniških košarah je poleg tega razporejenih preveč jajc, zato je v padajočem ciklu dejavnosti zelo verjetno razbitih več jajc, kot bi jih bilo sicer pri večji razpršenosti.

Edina svetla točka krize je za zdaj tako le padec tržne koncentracije na posameznih segmentih. Verjetno čudno, a vendarle spodbudno je tudi, da je kriza na svoje mesto postavila medijsko subvencijsko politiko. Sicer nenačrtno in spontano je že zakoreninjena politika sofinanciranja programskih vsebin pomagala preživeti tržno šibkejšim medijem in ob učinkih krize nekoliko zmanjšala tveganja koncentracije medijskega prostora v celoti. In nauk za vodilne igralce? Na prvem mestu bi se morali srednjeročno odločno usmeriti na zmanjšanje tveganj odvisnosti od oglaševanja in povečati raznolikost in raznovrstnost svojih medijskih portfeljev. V tem pogledu pa je svetloba na koncu tunela še vedno luč prihajajočega vlaka. Dobrih lastnikov – strateških, kot jim pravimo ljubkovalno –, ki bi medije dokapitalizirali, ne pa finančno izčrpavali, ni na vidiku. Res čudno, a resnično, se za tiskane medije ne zanimajo niti mnogo močnejši investitorji matične dejavnosti komunikacij in informacij. Medtem ko vodilni časniki namesto investicij v vsebine sami financirajo distribucijske poti, ki bodo bolj kot njim samim povečali iztržek drugim iz širše dejavnosti, tehnično razviti del dejavnosti raje ustanavlja nove medije samo v svojem tehnološkem grozdu. Klasični mediji investirajo v tehnične posodobitve, kar jim ostane po lastniških konsolidacijah, ostajajo pa izpostavljeni slabim in tveganim lastnikom, odvisnim samo od bankirskih in političnih zvez.

Globina krize medijskega trga in prelomi na segmentih

Merjeno z osnovnimi kazalci ekonomske rasti in donosnosti, je medijska industrija zasebnega sektorja v povprečju zaostajala za gospodarsko rastjo že od druge polovice prejšnjega desetletja. Če ne upoštevamo javne RTV in Produkcije Plus, ki ga uradna statistika ne sešteva med izdajatelji, je delež trga zasebnih izdajateljev v obdobju od leta 2004 do leta 2008 upadel z 0,62 odstotka nacionalne bruto dodane vrednosti (BDV) na 0,50 odstotka BDV. V enakem času se je donosnost medijskih izdajateljev skupaj kar občutno znižala. Leta 2004 je presegala povprečno donosnost republiškega gospodarstva za skoraj 28 odstotkov, štiri leta pozneje le še za 8,5 odstotka, lani se je kazalec spustil že na komaj 2 odstotka nad slovensko povprečje. Če pogledamo po tržnih segmentih, so k relativnemu zaostajanju prispevali predvsem časopisni trg, ki je leta 2008 presegal produkcijo iz leta 2004 za komaj 3,7 odstotka, lani pa se je njegov obseg skrčil občutno že pod raven iz leta 2004. Na radiotelevizijskem trgu so do leta 2008 nadpovprečno rasli zasebni mediji, javna RTV pa je za njimi opazno zaostajala, ker je vlada zamrznila prispevek.

Globalna kriza se je na slovenskem trgu v realnem sektorju odrazila v upadanju gradbeništva, ki so ga proti njej poganjale javne investicije, v krčenju izvoznih trgov, ki ga je povzročil zlom finančnih trgov, in v finančni stiski domačih lastnikov. Razen z zadnjim neposredno medijska industrija ni imela stičnih točk. Znana pa so bila pričakovanja njenih uprav v zasebnem sektorju. Klasični krizni scenarij, ko so načrtovali tveganja, je predvideval v povprečju 15-odstotni padec oglasnih prihodkov, ker naj bi podjetja v krizi bodisi propadla ali krčila stroške, naklade naj bi upadle zaradi usihanja kupne moči.

Negativna pričakovanja so bila uresničena pač toliko, kolikor so se uprave posvetile obvladovanju omenjenih tveganj. Kako globoko in ostro pa so se splošna pričakovanja uprav tudi uresničila na kriznem prelomu? Leto 2009, za katero so razpoložljivi podatki statističnega urada in poslovnih poročil, sicer pokažejo, da so lastna pričakovanja uprave resno vzele in se usmerile v skrbnejše upravljanje stroškov. V določeni meri in na posameznih segmentih medijskega trga so bila zgrešena že splošna krizna pričakovanja, in krčenje stroškov je bilo prej škodljivo kot koristno za razvoj posameznega medija. Res so bile uprave določenih družb v to prisiljene, saj so jih močno omejevale finančne stiske slabih lastnikov. Na sploh in grobo, ne da bi ugotavljali dobre drobne nastavitve v poslovnih politikah, pa lahko ugotovimo, da vsaj do danes ni bilo drastičnih kriznih odzivov z odpuščanjem zaposlenih ali zapiranju medijskih podjetij. Z izjemo na časopisnem trgu in v radijski dejavnosti, se je število medijskih družb celo kar občutno povečevalo.

Tabela 1: Število podjetij, ki se ukvarjajo z medijsko dejavnostjo

 

2008

2009

izdajanje časopisov

62

59

izdajanje revij in druge periodike

140

146

RTV-dejavnost

245

270

radijska dejavnost

137

136

televizijska dejavnost

108

134

dejavnost tiskovnih agencij

121

119

Skupaj

813

864

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS).

Rast števila pa se ni odrazila tudi na rasti trga. Glede na to, da medijska podjetja neposredno niso bila prizadeta kot gradbeništvo ali domači menjalni sektor, pa preseneča, da se je njihov trg še vedno krčil hitreje kot povprečno v celotnem realnem sektorju. BDV zasebnega sektorja je upadla v kriznem letu 2009 za dobrih 9 odstotkov, za slabih 7 odstotkov v dejavnosti komunikacij in informacij, v medijski industriji skupaj kar za dobrih 10 odstotkov. Če zraven štejemo za skoraj četrtino zmanjšano BDV Produkcije Plus, je padec v zasebnem medijskem sektorju še občutnejši.

Tabela 2: Indeks rasti BDV v medijski dejavnosti

 

2009/2008

2008/2004

izdajanje medijev

120,9

89,5

RTV-dejavnost

190,0

94,3

časopisi

103,7

90,6

revije

145,4

79,7

tisk. agencije

214,3

95,4

RTV Slovenija

121,9

109,8

Produkcija Plus

172,2

76,1

Vir izračunov: SURS

 

 

Manj oglasnih prihodkov pri vodilnih tržnih igralcih

Vsaj agregirani podatki o prihodkih oglaševanja ne kažejo na pričakovano zmanjšanje prihodkov. Statistika je sicer zabeležila padec BDV v dejavnosti oglaševanja za manj kot 4 odstotke, podatki o bruto prihodkih oglaševanja kažejo celo na 2,6-odstotno rast (v volilnem letu 2008 so resda zrasli za dobrih 15 odstotkov).

Tabela 3: Bruto vrednost oglaševanja po vrsti medija (v EUR)

 

2008

2009

indeks

oglaševanje skupaj

496,064.328

508,977.889

102,6

televizija

296,765.650

320,510.243

108,0

dnevni časopisi s prilogami

80,340.020

69,451.844

86,4

preostali časopisi in revije

59,960.873

57,923.446

96,6

Internet

18,439.694

18,471.335

100,2

Vir: IBO.

 

 

 

V tabeli 3 je razvidna delitev kolača po vrsti medija. V nasprotju z rastjo v televizijski dejavnosti je krizna pričakovanja presegel upad prihodkov v Produkciji Plus, kjer so se oglasni prihodki po oceni skrčili za 13 odstotkov. Močneje, za skoraj 16 odstotkov, nekaj bolj kot predvideno, so oglasni prihodki upadli v javni RTV. Precej nad pričakovanji pa je bil padec oglasnega prihodka pri vodilnih igralcih časopisnega trga: v Delu po oceni za 30 odstotkov, na Dnevniku 22 odstotkov in v Večeru 26 odstotkov.

Sicer močno povečana tveganja upadanja oglasnih prihodkov v letu 2008 so leto kasneje nekoliko upadla: pri ostalih nespremenjenih pogojih je tveganje za odstotni padec oglasnega prihodka znižalo rast BDV Dnevnika leta 2009 za 1,16 odstotka (leta 2008 kar za 1,43 odstotka), Dela za 0,90 odstotka (za 0,99 odstotka v letu 2008) in Večera za 0,82 odstotka (v letu 2008 za 1,03 odstotka). Problem vodilnih igralcev časopisnega trga je upadanje naklad, za katero pa ne kaže, da bi bilo neposredno povezana s krizo oziroma z upadanjem kupne moči.

Tabela 4: Prodane naklade izbranih dnevnikov (št. izvodov)

 

Delo

Dnevnik

Večer

Slovenske Novice

Leto 2006

67.154

48.582

46.196

89.931

Sprememba:

 

 

 

 

2007

-2963

-88

-2555

-994

2008

-5075

-1281

-1588

-1103

2009

-4236

-3332

-2891

-7617

Leto 2009

54.880

43.881

39.162

80.217Tabela 5: Prodane naklade tednikov, ki jih izdajajo dnevniki (št. izvodov)

 

Nedeljski dnevnik

Nedelo

Hopla

7 dni

Leto 2006

125.917

52.095

16.428

6.526

Sprememba:

 

 

 

 

2007

-6.484

-2.603

-2.451

-259

2008

-7.667

-1.729

-2.922

-508

2009

-6.095

-1.029

-2.278

-160

Leto 2009

105.671

46.734

8.777

5.599

Kriza vodilnih igralcev in odziv v njihovih poslovnih politikah

Ker je medijski trg koncentriran, seveda na globino krize posameznega segmenta najbolj vplivajo vodilni igralci. Njihova prilagodljivost na nihanja v gospodarskih ciklih je v prvi vrsti odvisna od portfelja medijev, v zadnji instanci in na srednji rok od raznovrstnosti in raznolikosti menija medijskih vsebin. Jasno lahko vidimo, da so jo v kriznem letu bolje od vodilnih tržnih igralcev odnesli majhni, torej regionalni, lokalni oziroma po nišah razpršeni mediji. Pri vseh vodilnih igralcih trga so prihodki nadpovprečno upadli. V družbi Delo za 17 odstotkov, manj v Dnevniku, za 12 odstotkov in v Večeru za 7 odstotkov. Vendar so bile uprave pametnejše od lastnikov zlasti v Delu in Večeru, kjer se niso odzvali z brezglavim krčenjem stroškov dela, ki jih sicer ves čas pridigajo, ko upadajo prihodki. Zmanjšali so jih razmeroma manj kot ostale odhodke. V Delu so ti odhodki upadli za 3,8 odstotka, v Večeru za 3,6 odstotka in na Dnevniku za 5,4 odstotka. V Produkciji Plus so ostali odhodki na enaki ravni, čeravno so prihodki upadli za več kot 13 odstotkov, stroške dela pa znižali za 3 odstotke z zmanjšanjem zaposlenosti. Seveda so tako usmerjene poslovne politike zmanjšale tekoče dobičke, vendarle pa tudi tveganja oportunitetnih izgub, saj je investicija v medij dražja od koristi morebitne izgube njegovega tržnega deleža.

Poglavje zase je seveda javna RTV, kjer so poslovna tveganja rangirana drugače: na prvem mestu so politična (prispevek in spremembe zakonodaje), na drugem operativna in organizacijska, na repu tržna. Zamrznjeni prispevek je bil po petih letih povečan v aprilu leta 2009. Krizo oglaševanja so s tem več kot nadomestili, saj so prihodki porasli za 5 odstotkov, enako stroški dela za redno zaposlene, vztrajali pa so pri politiki trdnih proračunskih omejitev zlasti z zmanjšanjem zaposlenosti. Sicer pa je največji problem javne RTV že dolgoletna kriza vodenja in organizacije, tržne razmere in odzivi nanje pa z njenim poslovanjem nimajo veliko opraviti. Javna RTV se pretežno bolj odziva na volilne cikle in na spremembe v zakonodaji. Njen programski meni se ni bistveno popravil z večjim prispevkom. Tveganja financiranja so celo nekoliko povečana, saj je raven prispevka zdaj odvisna od zakona o izvrševanju državnega proračuna. S povečanjem prispevka so se sicer ta tveganja nekoliko zmanjšala, z 1,25 odstotka v letu 2008 na 1,22 odstotka leta 2009. Politična odvisnost oziroma posledično tveganja financiranja prispevka so seveda večja, kot pa so tržna tveganja zmanjšanja prihodkov od oglaševanja v zasebnem medijskem sektorju.

Zaposlenost se je kljub nekaj nižji zaposlenosti v vodilnih medijskih podjetjih ni zmanjšala, kot se je v zasebnem sektorju celotnega gospodarstva. V medijih za manj kot 2 odstotka, skupaj z javno RTV in Produkcijo Plus za 3,4 odstotka, v gospodarstvu za več kot 6 odstotkov. Kriza ni udarila niti po novinarskem trgu dela, kjer je bila zaposlenost konec leta 2009 manjša za 25 ljudi, na trgu statistično evidentiranih svobodnjakov se je njihovo število povečalo za 44. Medijska podjetja so tako sledila že dolgoletnemu trendu, da novih delovnih mest ne odpirajo, odhode iz rednih zaposlitev pa nadomeščajo z neprimerno cenejšimi svobodnjaki (po ocenah od 38 odstotkov stroška redno zaposlenega na Dnevniku do 57 odstotkov na javni RTV). Navidezna civilnopravna razmerja, ki so dejansko redne zaposlitve, povečujejo pravna tveganja; zlasti večja medijska podjetja bodo morala razmerja urediti, ker so v upravljanju človeških virov že zelo visoka tveganja medgeneracijske menjave in kakovosti ponudbe medijskih vsebin.

Koncentracija medijskih trgov in slabi lastniki

Kriza v vodilnih igralcih je nekoliko spremenila tržne pozicije.

Tabela 6: Tržni deleži glede na BDV

 

2004

2008

2009

RTV Slovenija

68,6

59

65,6

Produkcija Plus

20,5

25,9

19,9

Ostali

10,9

15,1

14,4

Delo

38,1

42

35,7

Dnevnik

16,6

14,7

15,6

Večer

12,6

12,8

13,2

Ostali

32,3

30,5

35,6

Vir izračunov: SURS in poslovna poročila.

H krepitvi tržnega deleža javne RTV je pripomoglo povečanje prispevka, za njegov učinek na raznovrstnost in raznolikost medijskega prostora bi bile potrebne drugačne vrste analiz, nedvomno pa je lastnik, Republika Slovenija, več kot nadomestil izpad tržnih prihodkov in nekoliko omilil krizne učinke v celotnem prostoru. V zasebnem sektorju je upadel delež Produkcije Plus na raven iz leta 2004, medtem ko je ostalim uspelo zadržati pozicije pred kriznim letom 2009. Tudi pri tem je krizo zagotovo blažilo državno sofinanciranje. Državne subvencije v programe posebnega pomena na radiotelevizijskem trgu so leta 2008 pomenili 14,6 odstotka njegovega BDV, leta 2009 po oceni 16,5 odstotka.

Na časopisnem trgu je bil zelo občuten padec tržnega deleža daleč vodilnega igralca, družbe Delo. Celotna izguba Dela, okoli 9 milijonov evrov, je izhajala iz konsolidacije njegovega lastnika oziroma spodletelega menedžerskega prevzema Pivovarne Laško. Delo je oslabilo tržno vrednost delnic Večera na nekaj prek 11 milijonov ali za prek 6 milijonov evrov vrednosti iz leta prej, hkrati so morali odpisati 7 milijonov evrov slabih posojil propadlih lastnikov Pivovarne Laško, Infond Holdinga in Centra Naložb. Izgube niso pokrili niti lani, ker prodaja deleža v Večeru, ki jo je ukazal Urad za varstvo konkurence septembra leta 2009, do danes ni bila izvedena. Zadolženost Dela se je prekomerno povečala, ker se je kapital družbe zmanjšal za dobrih 12 milijonov evrov, obveznosti do virov za nekaj manj kot 9 milijonov virov. Razmerje med kapitalom in obveznostmi se je v letu dni skrčilo z 52 odstotkov na komaj 32 odstotkov. Lastniška prihodnost Dela je povsem negotova, ker se mora najprej znebiti deleža v Večeru, nedvomno pa bi podjetje potrebovalo investitorja, ki ga bo po finančnem izčrpanju dokapitaliziral.

V prihodnosti finančnim tveganjem slabih lastnikov ne bo pobegnil niti Večer, če bodo lastniki finančno stisko Dela in svojo finančno stisko rešili tako, da bo Večer prodan lastniku Dela Revij, družbi Monero. Lastnik je tvegan, saj je že v letu 2008 pri bankah zadolžil Delo Revije za skoraj 28 milijonov evrov, predvsem z zastavitvijo Dela Revij. Te so izposojeno posodile matični družbi, ki ne producira nič, s čimer bi lahko kredite vrnila bankam. Kapital Dela Revij je konec leta 2007 pomenil 58 odstotkov njenih celotnih obveznosti, leto pozneje samo promil. Dobršen in pomemben del časopisnega in revijalnega trga skratka je in bo v finančni krizi zaradi izčrpavanja slabih lastnikov in poplačila bankirskih dolgov. Možno je, da bo tako tržna koncentracija na časopisnem trgu še upadala, za medijski prostor pa je učinek ravno nasproten, saj se bo njegova raznovrstnost in raznolikost v ponudbi drastično skrčila.

Ireverzibilnost sprememb

Vsaj prve letošnje informacije o poslovanju v letu 2010 ne nakazujejo bistveno drugačne slike v primerjavi s kriznim letom. Kazalcev okrevanja slovenskega gospodarstva v letu 2010 – po prvih ocenah uradne statistike je zabeležena gospodarska rast v višini 1,2 odstotka – z veliko verjetnostjo vodilna medijska podjetja zasebnega sektorja ne bodo delila v enaki meri. Eden izmed razlogov je zagotovo časovni odlog, na primer v rasti oglasnih prihodkov, pa tudi ta je znotraj medijskega sektorja različen. Kot so medijska podjetja z nekoliko zamika vstopila v krizo, se bodo iz nje tudi z zamikom izvlekla. Vprašanje je tudi, ali bodo takrat karte na trgu enako premešane, saj so tržne spremembe praviloma ireverzibilne, za okrevanje pa so potrebne druge poslovne politike kakor obramba tržnih pozicij ali povečanje dobička.


izpis

 S O R O D N E   T E M E

medijski trg

Medijska preža
Janez Polajnar
Medijski skladi nekdaj in zdaj: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila.«
Iztok Jurančič
Bliža se razpad lastniških skupin tiskanih medijev
Sonja Merljak Zdovc
Poslovni modeli in preživetje medijskih hiš
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Munkhmandakh Myagmar
So novinarji pobudniki in aktivni udeleženci gibanj za reformo medijev?*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Iztok Jurančič
Fiskalno uničevanje medijskega prostora
Saša Banjanac Lubej
Grški vstop na televizijski trg v Sloveniji: Nafta, ladjedelništvo, šport in mediji
Biljana Žikić
S skuterji do televizije:TV Pink Si – TV3 Pink – TV3 Medias
Igor Vobič
Piano v Sloveniji: malo muzike, malo denarja
Sonja Merljak Zdovc
Ko spletno uredništvo prosjači svoje kolege iz tiska za kosti
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Tanja Kerševan Smokvina
Spremljanje vpliva digitalizacije na medije v Sloveniji
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Lucio Magri
Revolucija na Zahodu*
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Uroš Lubej
Vse drugo nam bodo ministri tvitnili
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Nenad Jelesijević
Biti nekulturen
Marko Milosavljević
Giganti in palčki slovenskih medijev (če krematorijev raje ne omenjamo)
Andrej Pavlišič
Internet hočejo transformirati v še eno lovišče kapitala
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Aleksandra K. Kovač
Reševanje tradicionalnih medijev: reševanje industrije ali novinarstva?
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Nenad Jelesijević
Odhod iz kulture
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Lenart J. Kučić
Iskanje čudežne rešitve
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Goran Ivanović
Ali je WAZ izgubil sapo na Balkanu?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Bistvo radikalne družbene spremembe je redistribucija moči
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Nenad Jelesijević
Naslovnice Mladine
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Marko Milosavljević
Neprijetne številke
Iztok Jurančič
Medijska podjetja v primežu gospodarskih in političnih tveganj
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Igor Vobič
Konec odprtega spleta tudi v slovenskem novinarstvu?
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Marko Milosavljević
Ali zagotoviti sistemsko pomoč časopisom v času krize? [1]
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako rešiti medije?
Igor Bijuklič
Mediji v pospeševanju – Paul Virilio in totalitarnost medijske infrastrukture
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Jasna Babić
Slovenske glasbene revije
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Lucija Petavs
Delo so premagali »kšeftarsko-politični« interesi
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Zoran Medved
Poslovni model za lokalne medije: poroka z razlogom
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Nikola Janović
Od spektakla do odgovornosti: hrbtna stran oglaševanja
Lana Zdravković
Je bolj škodljiva pornografija ali oglaševanje?
Anuška Delić
Ali lahko kriza stimulira odgovornost medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Mediji, ponižani v obrt
Boris Čibej
Združene države Amerike: Kako so propadli časopisi
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Gorazd Kovačič, Lenart J. Kučić
Kriza kot priložnost za revizijo medijskega sistema
Peter Frankl
Mediji v Sloveniji niso opravili nadzora nad »neoliberalnim« dogajanjem
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Gojko Bervar
Nevarnost sistemske korupcije
Sanja Prelević
Fikser – desna roka tujemu novinarju
Ferenc Horváth
Perspektive časopisa madžarske manjšine v Sloveniji
Saša Panić
Na silo izgnani s tako imenovanega medijskega trga
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Marko Prpič
Raba medijev med študenti[1]
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Tanja Kerševan-Smokvina
Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov – bolje pozno kot nikoli?
Miha Krišelj
Digitalizacija in novi frekvenčni spekter – izziva za razvoj radijskih in televizijskih programov
Zoran Trojar
Trendi spletnega oglaševanja
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Lev Kreft
Klientelizem kot eksces ali sistem
Senad Pećanin
Bosna in Hercegovina: Klientelizem in mediji
Snežana Trpevska
Makedonija: Največje televizijske postaje v službi političnih obračunov
Milka Tadić Mijović
Črna gora: Mediji brez distance do vladajočih krogov
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Miran Zupanič
Bo filmska kultura temeljila na ustvarjalnosti kimavcev?
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Pluralnost po meri politike
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Sonja Merljak
Prihodnost časopisov
Iztok Jurančič
Skromna raznolikost v butični ponudbi medijskega trga
Marko Milosavljević
Vrnitev TV 3 – Največ koristi bo še vedno imel Holivud
Brankica Petković
Mediji za državljane
Lana Zdravković
Kakšna javnost so mediji?
Julija Magajna
Kaj bi lahko bilo alternativnega v delovanju medijev?
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Suzana Žilič-Fišer
Javnega interesa ne zagotavlja le RTV Slovenija
Boris Vezjak
Kdo so člani strokovne komisije?
Lou Lichtenberg
Nizozemska: Državna podpora le, če je obstoj medija ogrožen
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Boris Čibej
Demokratične čistke
Sandra Bašić-Hrvatin
Ali snovalci medijske politike razlikujejo pluralnost, različnost in raznolikost medijev?
Luna Jurančič
Bo Kraljem ulice uspelo?
Neva Nahtigal
Medijska kronika
Neva Nahtigal
Pregled kadrovskih sprememb
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Boris Vezjak
Argumentativno varanje učinkuje politično pristransko
Dejan Pušenjak
Zmagoslavna vrnitev ali poprava krivice
Lucija Bošnik
Dva človeka: eden pred, drugi pa za televizijsko kamero
Ana Kus
Mediji da niso kulturni fenomen, temveč gospodarske družbe
Lenart J. Kučić
Neznanke digitalne televizije
Sandra Bašić-Hrvatin
Čigavo bo Delo?
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Poul Erik Nielsen
Brezplačni časopisi - Izziv ali grožnja demokraciji?
Martín Becerra, Guillermo Mastrini
Koncentracija medijskega lastništva
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Barbara Bizjak
Založniška industrija v EU
Franja Arlič
Milijarda tolarjev letno za izvajanje zakona o medijih
Boštjan Šaver
Šport, mediji in družbena konstrukcija junaštva - Primer Humar
Gašper Lubej
Lahko bi bilo boljše Dobro jutro
Dušan Rebolj
Orwell se obrača v grobu
Iztok Jurančič
Gospodarski vestnik – Ko mediji obmolknejo
Marko Milosavljević
Novinar Zmago Jelinčič – Plemeniti
Sandra Bašić-Hrvatin
Delničarji pomembnejši od bralcev
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Maja Breznik
Spletna stran Index prohibitorum
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Zmeda zaradi Zmed-a
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Alexander Baratsits
Zahteva za priznanje tretjega medijskega sektorja v Evropi
Regionalna konferenca o koncentraciji lastništva v medijih
Ignatius Haryanto
Indonezija: Iz avtokracije v vojni kapitalizem
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Dušan Rebolj
South Park: Egiptovski skakači in svete krave
Aidan White
V viziji nove Evrope so mediji na zadnjem mestu
Lenart J. Kučić
Styria v Sloveniji – kaj pa je Styria?
Boris Rašeta
Styria na Hrvaškem
Gorazd Kovačič
Politika zaposlovanja v medijih in očitano blodenje mladih novinarjev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Saša Panić
Mediji in gibanje za globalno pravičnost
Peter Preston
Bodo mediji boljši, ko bomo v Evropski uniji?
Sandra Bašić-Hrvatin
Moč medijskih lastnikov v EU
Tomaž Zaniuk
Klic po celostni sanaciji Radia Študent
Saša Banjanac Lubej
Lokalne radijske postaje: Vse novice in oglasi iz istega računalnika
Alenka Kotnik
Sizifove muke sofinanciranja medijev
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Državno financiranje in naročnina slabi neodvisnost in svobodo televizije
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Petra Šubic
Skrivnostne poteze DZS
Brankica Petković
Bojan Petan: »Ni prostora za vse«
Lucija Bošnik, Nataša Ručna
Evropski medijski trg - veliki se povezujejo
Suzana Lovec, Katja Šeruga
Koncentracija medijskega lastništva v Evropi, ZDA in globalno
Dušan Rebolj
Tuji lastniki medijev v srednji in vzhodni Evropi
Saša Bojc
Regulacija medijskega lastništva v državah vzhodne Evrope
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Saša Bojc
ZDA: Lokalne televizije – na poti k nepomembnosti
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija: Channel 4 kot model javne komercialne televizije
Petra Šubic
Novi lastniki medijev: zakaj je Laško kupil delež v Delu?
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Brankica Petković
Romi
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Monopoly – družabna igra trgovanja z mediji
Petra Šubic
Nemški časopisni založnik v Sloveniji, slovenski v Makedoniji
Božidar Zorko
Nič več ni zastonj
Poul Erik Nielsen
Danska državna televizijska služba na prodaj
Uroš Urbas
Nemčija: Süddeutsche Zeitung – globoko v rdečih številkah
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev: Independent Media Center
Dušan Rebolj
Prihodki radiotelevizij naraščajo
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Petra Šubic
Boj med Delom in Dnevnikom
Alenka Veler
Otroška periodika in trg
Sonja Merljak
Vse, kar boste gledali ali brali, bo prihajalo od iste korporacije
Tomaž Trplan
K praksi alternativnih medijev
Brankica Petković
Koliko medijev manjšinam?
Natalia Angheli
Moldova
Etnična razpoka med mediji
Marta Palics
Vojvodina
Izgubljen ugled manjšinskih medijev
Suzana Kos
Na drugo stran
Petra Šubic
Kmalu novi časniki?
Barbara Bizjak
Distribucija tiska v Sloveniji
Zoran Trojar
Nova nacionalna raziskava branosti
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Bojan Golčar
Radio Marš - konec ali začetek?
Suzana Žilič-Fišer
Neprivlačnost slovenskega televizijskega trga
Petra Šubic
Lastniški premiki
Petra Šubic
Osvajalci južnih medijskih trgov
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Petra Šubic
Premirje med Infondom in DZS
Zoran Trojar
Mediji morajo sami financirati raziskave
Tomaž Drozg
Tudi moški berejo
Lucija Bošnik
V naši branži globalizacija ne velja
Petra Oseli
Je TV 3 res »nezaželena« televizija?
Medijski pregled
Bojan Golčar
V reševanje Marša se je vključila občina
Jurij Giacomelli
Bo Financam uspelo?
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
TV3 bo preživela
Novi dnevnik
RTV Slovenija
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Petra Šubic
Nova razmerja med dnevniki
Matjaž Gerl
Logika kapitala na televizijskem trgu
Kaja Jakopič
Kdo so lastniki Mladine?
Medijski pregled
Medijski pregled
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Peter Frankl
Švedski kapital v Financah
Arturas Mankevicius
Ugled in uspeh gresta skupaj
Boris Rašeta
Brutalna akumulacija kapitala
Grega Repovž
Medijski pregled
Slavko Vizovišek
Selektivno uničevanje časnikov
Sandra Bašić-Hrvatin, Tanja Kerševan-Smokvina
Lastniške mreže slovenskih časopisov in radijskih postaj
Miklós Sükösd
Največ tujega lastništva
Petio Zekov
Waz narekuje pravila bolgarskega časopisnega trga
German Filkov
Elektronski »bum« v makedonskih medijih
Jure Apih
Temelji papirnate hiše
Božidar Zorko
Dnevniki danes in jutri
Branko Bergant
Kako uravnati trg?
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Boris Čibej
Vojno novinarstvo
Igor Vezovnik
S poplavo tožb nas poskušajo izločiti
Marjan Jurenec
Hočemo subvencioniranje svojega informativnega programa
Iztok Lipovšek
Koliko in kje se bo oglaševalo, lahko odloča le gospodarstvo
Pro Plus
Za POP TV so najbolj pomembni gledalci
Marjan Moškon
Kaj naredi denar
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Sandra Bašić-Hrvatin
Spremljanje in vrednotenje medijev
Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
In temu pravite medijski trg?
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Novinarski večeri
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
24.02.2004
Brigitta Busch, Lajos Bence, Antonio Rocco, Ilija Dimitrievski
Mediji in manjšine
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
14.04.2000
Rainer Reichert, Peter Frankl
Medijska industrija v novi Evropi
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
29.05.1998
Patrick White, Tadej Labernik
Tiskovne agencije v krizi
Omizja
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo
06.12.2000
Boris Cekov, Branko Pavlin, Peter Frankl, Branko Čakarmiš, Cene Grčar, Iztok Lipovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijski lastniki: boj za dobiček ali vpliv na uredniško politiko