N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
uvodnik
mediji in demokracija
radikalni mediji
mediji in politika
izobraževanje novinarjev
politična satira v medijih
evropska medijska politika
20 let medijske tranzicije
splet
mediji in pravo
dostop do informacij javnega značaja
rtv slovenija
regija
diskurz o balkanu
iz zgodovine medijev
razprave o politiki
recenzije in prikazi
zasebno o javnem
ekskrementi
fotografija
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Poizkus odgovora iz zgodovinske perspektive

Vsekakor je čudno, ko človek nekaj prebere ali sliši, pa ima občutek, da je to nekje že slišal. V mislih nimam običajnega déjà vuja, ampak doživetje, ko se zavemo zgodovinskih stalnic. Na primer: stavki v promocijski brošuri za EU se mi zdijo sumljivo domači, ker me spominjajo na učbenik za spoznavanje družbe iz srede 80. let prejšnjega stoletja. Včasih se res »nič« ne spremeni. Takšna doživetja vedno delujejo malce strašljivo, najverjetneje zato, ker zmanjšajo pomen lastne sedanjosti, češ nič se ne spremeni, nekoč bom tudi jaz poniknil v dolgem trajanju časa. So pa trenutki, ko so takšna doživetja še posebno neprijetna. Pred kratkim sem naletel na senzacionalistično novico, da »kroži spisek najvplivnejših gejev«, ki so »močnejši od Kučana in Janše«. Ker sem velik firbec in me zanima slovenski sovražni govor, sem nemudoma skočil na rumeno spletno stran. Tam sem (sam sem si kriv) moral prebrati, da se vplivni slovenski geji »v veliki meri poznajo med seboj, si pomagajo, informirajo in se ščitijo ter tako tvorijo nevidno mrežo, ki je izjemno močna«. Berem in se čudim, vse se zdi tako znano. Po mnenju zaskrbljenega anonimusa se ti geji ne skrivajo samo na levici, ampak tudi v cerkvenih krogih. Mreža naj bi bila »mnogo bolj nevarna za družbo kot kakšen Kučanov ali Janšev klan«. Zarotniki naj bi delovali, kar je zanimivo, predvsem v korist slovenske desnice. Čeprav se nekateri člani skrivnostnega kulta med seboj ne marajo, »o usmerjenosti svojih sovražnikov molčijo kot grob«. In seveda, izdajalce »čaka neusmiljeno izobčenje in maščevalnost, ki je lahko izredno kruta«.[1] In potem me je prešinilo: na tak način so pred sto in več leti pisali slovenski časopisi o Judih! Groza. Ampak, kaj pa če je marsikaj res? Potem je še hujše, diskurz izključevanja rad uporablja stvari, ki so povsem resnične. Tako lažje ustvarja svojo poanto skrivne zarote.

Psevdobiologija pri antisemitizmu in homofobiji

Sodobni medijski diskurz o gejih ima veliko podobnosti s klasičnim antisemitizmom.[2] Pri obeh gre, na primer, za vprašanje psevdobiologije. Judi so fizično drugačni (nos, »judovska kri«), fizično so drugačni tudi geji (»suha veja«, »motnja«). Obojih na prvi pogled ne vidimo, lahko se skrijejo v družbi. Kljub temu so med seboj povezani na škodo »nas«. Oboji tajijo svojo naravo. Povezujejo se v mreže (ozadja, klane) in uničujejo družbo. Seveda, če svojo pripadnost odkrito izražajo, so še bolj nevarni. Obojim je pripisana nemorala, ki je nemorala na vseh nivojih. In najhuje: oboji so bogati. Bogati pa so zato, ker so obogateli na naš račun. Geji naj bi parazitirali kot oblikovalci, voditelji, pevci (klan evrovizija) in podobni »mutivode«, prav tako so v klasičnem antisemitizmu 19. stoletja Judi paraziti na plečih pridnega »srednjega stanu« (kot špekulanti, intelektualci, umetniki). Če pa slučajno geji niso bogati, so še bolj nevarni kot perverzneži, ki se sestajajo na javnih mestih in širijo aids. Podobno so bili v 19. stoletju revni judovski trgovci nevarni zaradi širjenja bolezni in (še huje) nelojalne konkurence do domačih trgovcev. Obstaja še ena skupna lastnost obeh diskurzov: dehumanizacija. To seveda ne pomeni, da so geji »novi« Judi, ali da so Judi samo simbol za vse izključene. Daleč od tega – a podobnost je presenetljiva.

Antisemitizem je oral ledino za medijske prakse izključevanja v Sloveniji

Nikakršna skrivnost ni, da je bila slovenska javnost v 19. in prvi polovici 20. stoletja močno prežeta z antisemitizmom.[3] Danes je očitno drugače. Kaj nas to danes briga? Nimamo dovolj težav? Mogoče res, ampak slovenski antisemitizem ne moremo kar tako zavrniti kot nedolžno kurioziteto iz »narodove zgodovine«. Če gledamo na slovensko javnost iz širše zgodovinske perspektive, lahko opazimo dvoje. Antisemitizem je rastel vzporedno z vzpostavljanjem slovenske javnosti, ki je bila posledica splošne »časopisne revolucije« 19. stoletja. Antisemitizem pa ni bil samo antisemitizem v ožjem smislu (sovraštvo do Judov), imel je pomembno dodano vrednost: šlo je konstruiranje močnega medijskega diskurza ločevanja in izključevanja določene, nezaželene skupine ljudi. Če uporabim slovenski izraz, antisemitizem je oral ledino za medijske prakse izključevanja, ki so še vedno aktualne. Temu lahko rečemo diskurz, mentaliteta, ideologija, odvisno, na kakšen način razmišljamo. Judi kot simbol »vsega zla« so (vsaj v slovenskem primeru) svojo vlogo že opravili. Čeprav so (predvsem zaradi fizičnega uničenja v Evropi) v slovenski javnosti nehali igrati vlogo grešnih kozlov, to še ne pomeni, da je izginilo »vse zlo«. To »zlo« pa seveda rabi nove grešne kozle. Anatomija »zla«, ki ga je v dolgih letih razvoja vzpostavil slovenski antisemitizem, živi naprej. Družbene skupine, ki jim namenijo to vlogo, so običajno zelo nedoločljive (kot so bili nedoločljivi Judje 19. stoletja).

Modernizacija je sovraštvu do Judov dala nove vsebine

Je res, da včasih pri nas sploh ni bilo Judov? Odvisno od tega, kaj zajema »pri nas«. Ozemlje današnje Slovenije? Prekmurje očitno postavlja to tezo na laž. Ozemlje, ki je spadalo pod avstrijski del monarhije? Tudi tukaj so razlike med Štajersko in Goriško, kjer je bilo Judov več, in Kranjsko, kjer jih je bilo zares malo. Da ne govorimo o Trstu, ki je bil sedež močne judovske skupnosti.[4] Sicer pa je dejstvo, da Slovenija v državnopravnem smislu takrat ni obstajala. Ozemlje današnje Slovenije je bilo razdeljeno na dežele in vključeno v širši državni okvir habsburške monarhije. Judov pa je bilo v tej državi veliko.[5] Mentalni okvir slovenskih »narodnoprebudnih« intelektualcev se je vrtel nekje med »domačo grudo« in državnim centrom na Dunaju. Slovenski nacionalizem je bil soočen z dejstvom, da za sabo nima centra države. Narodni buditelji[6], ki so hoteli »nacionalizirati« slovensko prebivalstvo, so imeli velike težave, predvsem združitev različnih lokalizmov pod zastavo skupnih »kulturnih« značilnosti (jezik, običaji, »kri«). Slovenski nacionalisti so se zavedali, da so na periferiji. Zadevo so poskušali rešiti tako, da bi vzpostavili (vsaj simbolni) »lokalni« center, ki bi lažje prenašal napade iz »pravega« centra in bi se povezoval z zavezniškimi »lokalnimi« centri.[7] V 19. in začetku 20. stoletja je slovenski prostor, ki je imel vse lastnosti periferije, doživljal nenehne napade različnih modernizacijskih procesov, ki so prihajali »od zunaj« in spreminjali tisto, »kar je noter«.[8]

Poleg vse močnejše države je z veliko silo razdirala stare strukture in postavljala nove industrijska revolucija.[9] Ampak »slovenski prostor« je bilo potrebno šele izoblikovati: tako mentalno in ideološko kot politično. Modernizacija je vzpostavila tudi moderne nacionalizme.[10] Slovenski nacionalizem pri tem ni bil nikakršna izjema. Razvijal se je v okoliščinah večnacionalne države, ki je bila dovolj močna, da je nastajajoče narode držala skupaj, in premalo močna, da bi jih uničila oziroma uniformirala.[11] Tu pa so se pokazali zanimivi paradoksi. Slovenski nacionalizem je rodila modernizacija. Prav tako so slovenski nacionalisti poskušali zajahati tega konja in usmerjati modernizacijske procese v svojo smer, skratka v prihodnost, kjer bi imel svoj prostor tudi slovenski narod. Če so hoteli s tem svojim projektom uspeti na lokalni ravni, so morali vzpostaviti vez s segmentnimi lokalizmi, ki pa so se upirali modernizacijskim procesom (tako državnim intervencijam kot vplivom kapitalizma). Ker nacionalisti (vsaj večinoma) niso imeli za seboj države in ker niso imeli za seboj velikega kapitalističnega centra, je bila ta vez edina rešitev. Pa tudi najboljši način za prodor slovenske nacionalne zavesti med množice. Seveda je vseskozi vladalo veliko brezno med nacionalizmom kulturnopolitičnih elit in nacionalizmom ruralnih množic, ki je bil v bistvu zgolj preoblečeni (ali dopolnjeni) lokalizem.[12]

Modernizacija ni izumila sovraštva do Judov[13], mu je pa dala nove, dodatne vsebine. Pravzaprav je nemogoče natančno ločiti med tistimi elementi antisemitizma, ki so obstajali vsaj od srednjega veka dalje, in antisemitizmom, ki ga je prinesla modernizacija. Raziskovalci antisemitizma v nemškem in avstrijskem prostoru opozarjajo na konservativnost antisemitskih idej v drugi polovici 19. stoletja: nasprotovanje sekularizirani družbi, liberalni državi in močnemu, na denarju temelječemu gospodarstvu. Antisemitskih spisi v nemškem in avstrijskem prostoru so svarili pred napadi »judovstva« na tradicionalne oblike lastništva (v kmetijstvu in rokodelstvu), napadi »judovstva« na tradicionalne politične strukture in na »naravno drugačnost« Judov. Antisemitizem je bil tudi reakcija na emancipacijo Judov.[14] Prepričanje o »judovski krivdi«, ki ima nedvomno zelo stare korenine, je z »novimi« časi dobilo tudi novo razsežnost. Poslovni, kulturni in politični uspeh judovske elite v centru države, še zlasti v obdobju po dokončni emancipaciji 1867, je prav gotovo pridodal svoje k frustracijam »poražencev modernizacije«.[15]

Sesutje dunajske borze razplamtelo protijudovsko razpoloženje

Besedo antisemitizem naj bi leta 1879 spravil v obtok nemški radikalni publicist Wilhelm Marr.[16] A glavni dogodek, ki je razplamtel protijudovsko razpoloženje, se je zgodil že leta 1873, ko se je sesula dunajska borza.[17] Glede na nadpovprečno prisotnost Judov v trgovini in obrti, ni nenavadno, da so bili Judi močno zastopani med borznimi posredniki. Vsekakor dovolj, da so dobili splošno priznani status krivca za nastalo situacijo.[18]

 V osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja je antisemitizem postajal pomembna politična sila. Na Dunaju sta se izoblikovali dve politični struji z antisemitskim programom. Krščansko-socialno gibanje z Karlom Luegerjem na čelu, za katerega je bil glavni sovražnik »judovski kapital«, največjo podporo pa je imel med srednjim slojem, ogroženim zaradi modernizacije, in delom duhovščine (geslo: liberalizem je enako judovstvo). Luegerjevo gibanje se je skoncentriralo na prevzem oblasti na Dunaju, kar mu je na prelomu v 20. stoletje tudi uspelo.[19] Nemško nacionalno gibanje pod vodstvom Georga von Schönererja je bilo za razliko od Krščanskih socialcev izrazito protikatoliško in protihabsburško. Največjo podporo je imelo pri nemškem prebivalstvu na mešanih nemško-slovanskih območjih, širilo pa je izrazito rasistično obliko antisemitizma (kar seveda ne pomeni, da rasni moment pri Luegerju ni bil prisoten).[20]

Zakaj je to pomembno za slovenski antisemitizem? Slovensko politično, gospodarsko in kulturno življenje se je odvijalo v senci dogajanj v centru države. Po mnenju Petra Vodopivca je bil slovenski antisemitizem v tem času »zmes tradicionalnega krščanskega antisemitizma, protijudovskih gesel avstrijskih krščanskih socialcev in strahu pred prehitro meščansko-kapitalistično preobrazbo slovenskega prostora, temeljil pa je tudi na prepričanju, da so Judje tesno povezani z nemškimi liberalci in nespravljivi nasprotniki slovanstva«.[21] Slovenski antisemitizem je zaznamovala trojna vloga Judov kot »Nemcev«, kot »kapitalistov« in kot »liberalcev«, ki se je v slovenskih časopisih pogosto združila v eno grozečo nevarnost. Rasistična šala o Judu je veljala za prav tako nedolžno kot šala o vremenu. In ravno ta »zabavnost« mogoče danes povzroča največji srh.

Pogosto omenjanje »židovskega nosu« v slovenskem časopisju

Da ne bo pomote: slovenski antisemitizem ni imel samo tradicionalnega in ekonomskega značaja, šlo je za rasizem v klasičnem smislu, za sovraštvo do druge rase, ki je drugačna »po naravi«. To dokazuje pogosto omenjanje »židovskega nosu.« Podoba judovskega zakrivljenega nosu je bila globoko zakoreninjena v imaginariju srednjeevropskega protijudovstva. Prepričanje, da imajo Judi značilen nos, je bilo del vsakdanjega »zdravega razuma«. Seveda ni potrebno iti pregloboko v psihoanalizo, da odkrijemo nazorno simboliko: judovski nosovi so ukrivljeni, zakrivljeni, krivi, ker so ukrivljeni, zakrivljeni in krivi Judi sami. Tako v smislu krivde kot v smislu zvitosti. Poglejmo nekaj izvirnih slovenskih primerov. Ko je Slovenec leta 1898 napadal graške Nemce in tržaške Italijane, jim je brez slabe vesti z govorjenjem o nosovih pripisoval tudi judovski rod: »Germanski in lahonski otročiči s svojimi ravnimi in krivimi nosovi so že uganjali burke z materjo Avstrijo in jih še uganjajo, da se že gnjusi slednjemu olikanemu človeku.«[22] Ko je isti časopis leta 1901 pisal o neki pomembni slovenski slovesnosti v Gorici, ni pozabil dodati, da »se pri tem impozantnem pojavu tresejo krivi židovski nosovi«.[23] Tudi katoliški nazorski nasprotniki se niso bali pisati o judovskih nosovih. Liberalni Slovenski narod je leta 1888 objavil šaljivi podlistek o preživljanju nedelje na cesarskem Dunaju. Dopisnik je bralce podučil, da na dunajski borzi »potomci Abrahamovi še vedno plešejo okoli zlatega teleta«. Seveda nimajo na sebi več svetopisemske obleke, »dandanes je vse v salonski opravi, a predrzno zakrivljeni nosovi, ob ušesih bingljajoči kodri, neprijetni žarki duh, cvileči krik in druge jednake specijalitete te pouče, da so to pristni potomci onih svojih prednikov«.[24]

Nekateri pisci pa so Jude kar naravnost označevali kot golazen, kot recimo neznani dopisnik Slovenca iz Trsta leta 1898: »Židovski praznik. Iz Trsta. V Trstu je bil zdaj nek židovski praznik, kakšen ne vem, a povedalo se mi je, da so imeli svoj praznik. V neki ulici se je prodajal sad cedre libanonske, kateri sad ne sme manjkati na nobeni judovski mizi o tem prazniku. Pri tej priliki kupovanja tega sadu pa sem imel priliko videti, koliko je grozno židovske golazni v Trstu. Naravnost rečem, mraz me je pretresal, ko sem zagledal te prikazni laziti po mestu v svojih črnih haljah. In tu v Trstu se čutijo te harpije prav domače, hodijo po mestu, kakor bi hoteli reči: tu je in bode vse naše!«[25] Po mnenju pisca v istem časopisu, ki je leta 1885 pisal uvodnik o denarju, Judi ostanejo Judi, tudi če se spreobrnejo v krščanstvo. »Oglejte si imena naših liberalcev prave krvi, zasledovati morete njihove korenine in koreninice gori do 'Jakobovih mlajših'. Las in obraz se spremenita, ostane mu značaj in kri izraelska. Do desetega kolena spoznava se židovska kri po njeni ljubezni in sovraštvu, po dejanji in nehanji. Če pogledaš na grebene posameznih 'petelinov' v bojnem taboru modernega liberalizma, moreš se prepričati, da so nekdaj lovili 'prepelice' po puščavi. Cela legija jo 'krščenih', kterim niti krst niti krščansko ime nista pregnala krvi židovskega liberalizma, to je, ljubezni do denarja in gospodstva. Židovska kri se pretaka v žilah liberalizma.«[26]

Slovenski nacionalisti Jude obtoževali nemštva

Čeprav se danes sliši nenavadno, so slovenski nacionalisti napadali Jude tudi zato, ker so jih obtoževali nemštva. Judi v monarhiji so v veliki večini uporabljali nemški jezik, še zlasti Judi, ki so pripadali višjim slojem. Mnogi so, še zlasti v zgodnejših obdobjih, sprejeli nemško nacionalno ideologijo, še zlasti v liberalni različici, po kateri bi lahko zadržali svoje judovstvo, a bili vseeno Nemci.[27] To je slovenskemu antisemitizmu dalo dodaten, nacionalno-ideološki argument. Prepričanje je prišlo do izraza še zlasti v zvezi z nemškim tiskom, kjer so imeli bili Judi v resnici veliko zastopani (na primer: Theodor Herzl je pisal za Neue Freie Presse).[28] Slovenski ideologi so izumili skovanko »židovski listi«, ki je pomenila v osnovi nemški časopis, običajno liberalne usmeritve, ki se je zavzemal za nemško kulturo in kjer naj bi imeli glavno vlogo ravno Judi. Izraz so množično uporabljali še zlasti v 70. letih 19. stoletja, ko so bili na oblasti nemški liberalci.[29] Glavni časopis nemških liberalcev je bil Neue Freie Presse, ki je postal pravi simbol nemškega židovskega lista. Dogajalo se je, da so slovenski časopisi Nemci in Jude kratko malo enačili. V začetku 80. let 19. stoletja so slovenski politiki sodelovali z vlado Eduarda von Taaffeja, ki je s pomočjo koalicije Slovanov in konservativcev potisnila nemške liberalce v opozicijo.[30] Nemško liberalno časopisje je vladi seveda ostro nasprotovalo. »Vsi nemški dunajski listi kriče, da je nemštvo v nevarnosti, da se nemški narod pod Taaffejem zatira v Avstriji,« je zapisal leta 1880 katoliški Slovenec, »da so narod, ki Avstrijo skupaj drži, ki jo je tolikokrat rešil iz sile in nadloge. Človek uže skoraj lastnim očem ne more verjeti, ko čitajoč te židovske liste vidi toliko zavijačo resnice, toliko licemerstvo in nepoštenost, ki se rodi iz same zavidnosti, nenasičene želje do gospodstva. Žalibog, da so ti listi mej Nemci toliko razširjeni in so tako rekoč nemški preroki, na katere nemško ljudstvo priseza.«[31]

Za slovenski javni prostor v zadnjih desetletjih habsburške monarhije je značilno, da sta imeli negativen odnos do Judov obe prevladujoči meščanski politični opciji: tako liberalna kot katoliška (»klerikalna«) struja. Antisemitizem na liberalni strani je olajševalo dejstvo, da po krizi leta 1873 slovenski tabor ni premogel glasnejših zagovornikov gospodarskega liberalizma. Večina politikov in gospodarstvenikov na Slovenskem se je (ne glede na nazorsko pripadnost) zavzemala za protekcionistično gospodarstvo.[32] V antisemitizmu je prednjačil katoliški politični tabor. Liberalni slovenski časopisi Judov naravnost niso povezovali z liberalizmom kot takim, ampak z nemško različico. Konservativna in katoliško usmerjena glasila pa so imela liberalizem (tako v gospodarskem kot v filozofskem in političnem smislu) za potuhnjeno iznajdbo Judov. Za najpomembnejšega teoretika in praktika slovenskega krščanskosocialnega gibanja Janeza Ev. Kreka je bil Karl Lueger pomemben političen vzor, še zlasti ga je fascinirala Luegerjeva govorniška in demagoška spretnost (nad čimer se je v delu Moj boj navduševal tudi Adolf Hitler).[33] »V našem času pa leze izmed narodnih bojev kot zmagovalec – žid na dan,« je zapisal Krek leta 1901, »Žid kraljuje v naši dobi: v zbornicah, na trgu, v tisku in na vseučiliščih.«[34]

Veljal konsenz, da je judovski kapital veliko hujši od nejudovskega

Slovenski časopisi so se še zlasti bali, da se ne bi na Slovenskem naselil kak judovski trgovec.[35] Slovenski gospodar, štajerski konservativni časopis, je leta 1880 opozarjal, da so judovski »mešetarji« zagotovo goljufi. »Iz Dravskega polja. (Nekaj v svarilo.) V začetku meseca aprila klatil se je tukaj neki žid, ki je čul na ime Rudolf Lammel, ter je ponujal ure in drugo hišno spravo od Graške zaloge J. Jarosch kazaje predrzno njeno pooblastilo. Znal je govoriti, hvaliti in svojo poštenost dobro hliniti tako dolgo, da je marsikterega vjel, da si je kaj naročil in mu je izpeharil 'are' na naročeno reč po 4 do 10 fl. Ko pa potem nič ne dojde, popraša pri zalogi J. Jarosch eden takih, iz kterega je izžmel omenjeno svoto, kaj in kako? Pa glejte sloki judovski nos! Odgovorilo se mu je, da zaloga J. Jarosch na ovo 'aro' ne more nič poslati, ker je ni prejela. Kajti omenjeni Rudolf Lammel uže od meseca februarja ni več njeni pooblaščenec. No! To ga imate tedaj židovskega goljufa! Zapomnite si toraj čestiti bralci to ime in se ne dajte od njega, če se še kodi potika, in sploh od nobenega Abrahamovega poštenjaka vkanjati in pehariti.«[36]

V slovenskih časopisih poznega 19. stoletja je veljal splošen konsenz, da je judovski kapital veliko hujši od nejudovskega. »Rusija in druge države pa spoznajo zdaj, da na židovstvo se ni naslanjati,« je zapisal liberalni Slovenski narod avgusta 1887. »Ako je že kapital sam na sebi sebičen, brezobziren, nepatrijotski in v resnici breznaroden, je židovski kapital še posebe nevaren, ker nema lastnikov, ki bi vsaj od narave in po naravi mogli čutiti narodnost!«[37] Židovski kapital naj bi bil usmerjen vedno proti Slovanom in, po interpretaciji katoliškega Slovenca, tudi proti kristjanom na splošno: »Kar se lepe češke in moravske dežele tiče, je tudi v enakih nemilih okoliščinah. Zlasti v okrajih z nemškim prebivalstvom se židovstvo strahovito razširja, kajti židje so posebno spretni v zasramovanji in zaničevanji katoliške cerkve, kar fanatičnim Nemcem tem bolj ugaja, ker katoliško duhovščino kot glavni steber Slovanstva še posebno sovražijo ter se od zvitih Židov kar molče celo ob svoje premoženja pripraviti dajo, da le isto v nemško-liberalne, ne pa v slovansko-klerikalne roke preide.«[38] Seveda so Judi vedno negativni. Antisemitski diskurz jih obtožuje kontradiktornih »zločinov«. Obenem so kapitalisti in prekucniški socialisti. Poglejmo primer. Katoliški Slovenec je aprila 1889 zapisal, da so »Židovski skopuhi in bankirji so z lažmi in zvitostjo krščanskim narodom v potu obraza pridobljene milijarde izmikovali. In kdo je kmeta in obrtnika pritiral na rob propada? Semitska načela o prosti konkurenciji in razkosavanji so zakrivila sedanje pereče socijalno vprašanje, ko so delavci le beli sužnji v službi židovskega kapitala.« Po drugi strani pa so »Židje že itak po rodu v večini socijalisti, ker jim je prirojen revolucijonarni duh, s katerim hočejo doseči svetovno oblast. Kdo je na čelu socijalistiškemu gibanju? Žid Singer v nemškem državnem zboru in Žid Adler socijalistiškemu časnikarstvu v Avstriji. Žida sta bila socijalista Lassalle in Marx.«[39]

Zakaj sodoben diskurz o gejih spominja na antisemitizem 19. stoletja?

Zakaj ravno sodoben diskurz o gejih najbolj spominja na antisemitizem 19. stoletja, ne pa recimo na tedanji diskurz o (prav tako sovražnih) Nemcih in Italijanih? Nemci in Italijani so bili obravnavani kot močni nacionalni sovražniki, ki ogrožajo slovenske interese, in so (realno gledano) to brez sramu tudi počeli. Bili so utelešeni v političnih strankah in ostalih organizacijah, ki so se borile s slovenskimi skupinami. Konkretnemu nasprotniku lahko očitaš vso podlost tega sveta, veliko težje pa mu lahko odrečeš vlogo človeka. Pri Judih, ki so bili povsod in nikjer, pa je domišljija lahko poletela. Sodobno homofobijo odlikuje podobna mistifikacija. Ko se je v zadnjih letih razplamtela medijska vojna glede slovensko-hrvaške meje, se je lahko v slovenskih medijih o Hrvatih prebralo marsikaj negativnega: da so nehvaležni, ko imajo toliko morja, nam pa ne privoščijo niti Piranskega zaliva; da imajo do Slovencev »zgodovinski dolg«, ker je v času oblikovanja italijansko-jugoslovanske meje toliko Slovencev ostalo v Italiji – oni pa so zato dobili Istro. A nikomur ni padlo na pamet, da bi Hrvatom odrekal pravico, da so Hrvati in da se tudi opredeljujejo kot taki. Z geji je drugače. Na primer: oktobra 2009 je p. Branko v Družini ugotavljal, da je »homoseksualnost greh (napaka, nepravilnost, prestopek ...), ker gre proti božjim načrtom glede spolnosti in ljubezni med moškim in žensko«. Jasno mu je bilo, da »nezdravi seks čez čas pošlje po gobe celotno družbo«.40 Strah pred Nemci, Italijani in Hrvati je drugačen kot strah pred Judi in geji. Strah pred zunanjimi nasprotniki, ki nas ogrožajo, je veliko bolj konkreten. Strah pred Judi in geji, ki ogrožajo »od znotraj«, pa je globlji. V resnici gre za strah pred samim sabo, pa tudi za strah pred zapletenim, kaotičnim in neobvladljivim svetom, ki nas obdaja.

1   www.pozareport.si/?Id=necenzurirano&View=novica&novicaID=17604, pridobljeno 20. 10. 2011.
2   Primerjaj: Roman Kuhar, Medijske podobe homoseksualnosti. Medijska preža, Ljubljana 2003.
3   O slovenskem antisemitizmu v 19. stoletju glej: Marko Štepec: Slovenski antisemitizem 1861–1895. Magistrska naloga, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana 1994; Marko Štepec, Strah pred židovskim naseljevanjem. Poročanje slovenskih časopisov o priseljevanju Židov v drugi polovici 19. stoletja. Prispevki za novejšo zgodovino 34, 1994, 2, str. 149–162 (dalje: Štepec, Strah pred židovskim naseljevanjem); Tadej Cankar, Odnos kranjskega liberalnega tabora do Judov in antisemitizma. Diplomska naloga, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana 2003; Igor Grdina: Podoba Žida v slovenski literaturi. Kronika, 37, 1989, 3, str. 267–277.
4   Za več informacij o judovskem prebivalstvu na ozemlju današnje Slovenije glej podrobno študijo Andreja Pančurja. Andrej Pančur, Razvoj judovskega prebivalstva Slovenije do druge svetovne vojne. V: Žarko Lazarević/Aleksander Lorenčič, Podobe modernizacije. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009, str. 249–296 (Zbirka Razpoznavanja).
5   Sodeč po avstrijski statistiki, je bilo leta 1880 v avstrijskem delu Avstro-Ogrske okoli milijon judovskega prebivalstva (4,8 % celotnega prebivalstva). Leta 1910 pa 1,3 milijona (4,6 % celotnega prebivalstva). Monica Richarz, Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung. V: Steven M. Lowenstein/Paul Mendes-Flohr/Peter Pulzer/Monica Richarz (ur.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Band III, 1871–1918, Umstrittene Integration. Verlag C. H. Beck 2000, str. 15.
6   Beseda »buditelj« je po Gellnerjevem mnenju najbolj pogosto uporabljena beseda v nacionalističnem besednjaku. Ernest Gellner, Nationalism. Phoenix 1997, str. 8.
7   Slovensko jugoslovanstvo lahko vidimo tudi v tem kontekstu. Prim. Marko Zajc, Jugoslovanstvo pri Slovencih v 19. stoletju v kontekstu sosednjih »združevalnih« nacionalnih ideologij. V: Nevenka Troha/Mojca Šorn/Bojan Balkovec (ur.), Evropski vplivi na slovensko družbo. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2008, str. 103–114.
8   Tipičen primer je prihod železnice. Peter Vodopivec, Južna železnica in industrializacija. V: Žarko Lazarević/Aleksander Lorenčič (ur.), Podobe modernizacije. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009, str. 57–78 (Zbirka Razpoznavanja).
9   Kratek pregled razvoja industrije na Slovenskem: Jasna Fischer, Razvoj obrti, industrije in trgovine. V: Jasna Fischer (ur.), Slovenska novejša zgodovina I. Inštitut za novejšo zgodovino, Mladinska knjiga, Ljubljana 2005, str. 77–83.
10 Čeprav nekateri teoretiki nacionalizma pišejo o narodu pred obdobjem nacionalizma (Liah Greenfield, Anthony D. Smith, Hugh Seton-Watson), pa priznavajo modernost nacionalističnih doktrin in političnih programov. Brendan O'Leary, On the Nature of Nationalism: An Appraisal of Ernest Gellner's Writings onn Nationalism. V: British Journal of Political Science, 27, 1997, 2, str. 208.
11 Po mnenju Vasilija Melika so slovenski nacionalisti v habsburški monarhiji »bridko čutili, da jim še veliko manjka do resnične enakopravnosti in do države, ki bo združevala enakopravne avtonomne narode«. Vasilij Melik, Slovenci in avstrijska država 1848–1918. V: Vasilij Melik, Viktor Vrbnjak (ur.), Slovenci 1848–1918, Razprave in članki. Založba Litera, Maribor 2002, str. 78.
12 Razmerje med lokalizmi in slovenskim nacionalizmom še čaka na podrobnejšo obravnavo v slovenski historiografiji.
13 Glej: Ora Limor, Das verworfene Volk. V: Nicholas de Lange (ur.), Illustrierte Geschichte des Judentums. Campus Verlag, Frankfurt/ New York 1997, str. 144.
14 Peter Pulzer, Die Wiederkehr des alten Hasses. V: Steven M. Lowenstein/Paul Mendes-Flohr/Peter Pulzer/Monica Richarz (ur.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Band III, 1871–1918, Umstrittene Integration. Verlag C. H. Beck 2000, str. 195 (dalje: Pulzer, Die Wiederkehr des alten Hasses).
15 Michael Brenner, Zwischen Revolution und rechtlicher Gleichstellung. V: Michael Brenner/Stefi Jersch-Wenzel/Michael A. Meyer (ur.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Band 2, 1780–1871. Verlag C. H. Beck 2000, str. 302, 309.
16 Pulzer, Die Wiederkehr des alten Hasses, str. 193.
17 Helmut Rumpler, Österreichische Geschichte 1804–1914, Eine Chance für Mitteleuropa, Bürgerliche Emazipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Verlag Carl Ueberreuter, Wien 1997, str. 456 (dalje: Rumpler, Eine Chance).
18 Pulzer, Die Wiederkehr des alten Hasses, str. 195.
19 Ibidem, str. 222.
20 Rumpler, Eine Chance, str. 502.
21 Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. Modrijan, Ljubljana 2006, str. 125.
22 Slovenec, 3. 6. 1898.
23 Slovenec, 16. 12. 1902.
24 Slovenski narod, 25. 2. 1888.
25 Slovenec, 2. 9. 1898.
26 Slovenec 7. 10. 1885.
27 O razmerju med judovstvom in nemštvom v prvi polovici 19. stoletja glej: Michael A. Meyer, Deutsch werden, jüdisch bleiben. V: Michael Brenner/Stefi Jersch-Wenzel/Michael A. Meyer (ur.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Band 2, 1780–1871. Verlag C. H. Beck 2000, str. 209–259. O Judih in nemštvu v drugi polovici 19. stoletja: Peter Pulzer, Gleichstellung und öffentliches Leben. V: Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Band III, 1871–1918, Umstrittene Integration. Verlag C. H. Beck 2000, str. 166.
28 O vlogi Judov v avstrijskem tisku: ibidem, str. 188.
29 Vasilij Melik, Odmev dogodkov ob okupaciji Bosne in Hercegovine 1878 na Slovenskem. V: Vasilij Melik, Viktor Vrbnjak (ur.), Slovenci 1848-1918, Razprave in članki. Založba Litera, Maribor 2002, str. 513–520.
30 Vasilij Melik, Slovenska politika v Taaffejevi dobi. V: Slovenci 1848–1918, Razprave in članki. Založba Litera, Maribor 2002, str. 521.
31 Slovenski narod, 31. 3. 1880.
32 Peter Vodopivec, Velika gospodarska kriza 1873 in Slovenci, str. 36, 37.
33 Egon Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem. Založba obzorja, Maribor 1997, str. 119.
34 Ibidem, str. 120.
35 Štepec, Strah pred židovskim naseljevanjem, str. 149.
36 Slovenski gospodar, 27. 5. 1880.
37 Slovenski narod, 3. 8. 1887.
38 Slovenec, 3. 8. 1886.
39 Slovenec, 26. 4. 1889.
40 P. Branko, Homoseksualci ali kam po argumente? Družina, 18. 10. 2009. www.druzina.si/icd/(...), pridobljeno 20. 10. 2011.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

sovražni govor in medijski diskurz

Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost