N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
o   s k u p i n i
č l a n i
p o r o č i l o
2005
2004
2003
2002
2001
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Vpo­gled v sle­po pego
Poroči­lo o ne­strp­no­sti, ki je pred vami, je iz­de­lek Sku­pi­ne za sprem­lja­nje ne­strp­no­sti na Mi­rov­nem in­šti­tu­tu v Ljub­lja­ni. Sku­pi­na je za­če­la de­lo­va­ti ok­to­bra lani, z no­vim le­tom 2001 pa smo za­če­li si­ste­ma­tič­no sprem­lja­ti ne­strp­no­st in iz­de­lo­va­ti “clip­pin­ge”. Pred­met na­še­ga ra­zi­sko­va­nja, za­pi­so­va­nja, ana­li­zi­ra­nja in ar­hi­vi­ra­nja so iz­klju­če­val­ni di­skur­zi v vseh svo­jih raz­sež­no­stih.

Ide­ja za si­ste­ma­tič­no sprem­lja­nje ne­strp­no­sti je sta­ra to­li­ko ko­li­kor so­dob­ni raz­mah ne­strp­no­sti na Slo­ven­skem. Od prve za­mi­sli ali ele­men­tar­ne za­skrb­lje­no­sti za res pub­li­ca je bila raz­me­ro­ma dol­ga pot. V prejš­njem de­set­let­ju so ne­ka­te­ri čla­ni sku­pi­ne va­di­li prve ana­li­tič­ne pri­je­me in po­sku­ša­li opo­zar­ja­ti na ši­ri­no in glo­bi­no prob­le­ma­ti­ke z raz­ga­lja­njem po­sa­mez­nih pri­me­rov. Na teh te­me­ljih je bilo mo­go­če delo za­sta­vi­ti ob­sež­ne­je in bolj si­ste­ma­tič­no, upa­mo pa, da tudi dol­go­roč­no.

Ko go­vo­ri­mo o “ne­strp­no­sti”, se za­ve­da­mo, da gre za ne­do­re­čen druž­bo­slov­ni kon­cept, ki iz­vi­ra ne­po­sred­no iz teo­lo­gi­je in poz­no­sred­nje­veš­ke­ga kon­cep­ta to­le­ran­ce. To­le­ran­ca do dru­gač­no­sti - ki pa je še ved­no tre­ti­ra­na kot nee­na­ka - se je sča­so­ma pre­le­vi­la in vti­ho­ta­pi­la v to, kar da­nes ime­nu­je­mo “ne­strp­nost”. Na­ša sku­pi­na je prev­ze­la be­se­do “ne­strp­nost” le kot ter­min­ski pri­po­mo­ček, oko­li ka­te­re­ga se gib­lje­mo, prei­sku­je­mo po­lje in raz­čiš­ču­je­mo te­ren, ne da bi stopali v pasti, ki jih na­stav­lja ide­ja to­le­ran­ce. Preu­ču­je­mo se­ve­da kse­no­fo­bi­jo, ra­si­zem, kul­tur­ni ra­si­zem in dru­ge to­vrst­ne po­ja­ve, ki jih v po­manj­ka­nju bolj­še­ga izra­za pa tudi za­ra­di laž­je ra­zum­lji­vo­sti neob­ve­zu­jo­če in s po­treb­no di­stan­co za­je­ma­mo pod dež­nik be­se­de “ne­strp­nost”. Po­lje, ki ga po­kri­va­mo s to oz­na­ko, pa je se­ve­da sil­no he­te­ro­ge­no.

Za­če­tek post­so­cia­liz­ma je po­me­nil rojs­tvo ali pre­po­rod no­vej­ših po­jav­nih ob­lik ne­strp­no­sti, kak­r­šni so vr­ni­tev kla­sič­ne­ga (bio­loš­ke­ga) ra­siz­ma, po­jav no­ve­ga kul­tur­ne­ga ra­siz­ma, na­cio­na­li­zem, kse­no­fo­bi­ja, raz­ne ob­li­ke sek­siz­ma, ho­mo­fo­bi­ja, pa­triar­hal­ni tra­di­cio­na­li­zem, agre­siv­ni kle­ri­ka­li­zem z an­ti­ko­mu­niz­mom itd. Zlom so­cia­li­stič­ne druž­be­ne ure­di­tve je od­prl vra­ta dot­lej la­tent­nim iz­klju­če­val­nim prak­sam in te so v de­vet­de­se­tih iz­bruh­ni­le na dan v ne­pri­ča­ko­va­no kri­če­čih in agre­siv­nih ob­li­kah. Prav tak­šni in mar­sik­je zelo tra­gič­ni pa so bili re­zul­ta­ti tega iz­bru­ha. če­prav v Slo­ve­ni­ji ni­smo do­ži­ve­li ko­lap­sa, pri­mer­lji­ve­ga z ne­ka­te­ri­mi dru­gi­mi dr­ža­va­mi na ju­govz­ho­du Evro­pe, pa ni­ka­kor ni mo­go­če tr­di­ti, da teh po­ja­vov pri nas ni. Nas­prot­no: so del druž­be­ne­ga vsak­da­nji­ka, so del kul­tur­ne­ga mainstrea­ma in večin­skih sta­lišč. Ne­ka­te­ri iz­klju­če­val­ni ste­reo­ti­pi so se­stav­ni del nor­ma­tiv­ne struk­tu­re tu­kajš­nje mo­ral­ne ve­či­ne.

Mor­da je rav­no zato za ta seg­ment druž­be­no­sti zna­čil­na kro­nič­na ne­ref­lek­ti­ra­nost. Molk tako ime­no­va­nih mnenj­skih vo­di­te­ljev, pa tudi ti­stih, ki jav­no mne­nje re­gi­stri­ra­jo, molk o slo­ven­skem šo­vi­niz­mu do­se­ga kri­tič­no in ne­do­pust­no mero. Ta molk je več­krat obo­ga­ten s spre­ne­ve­da­njem ali pa celo s ci­nič­nim so­glas­jem. To pa je za zdrav­je tu­kajš­njih jav­nih pro­sto­rov ško­dlji­vo. Svo­je delo zato ra­zu­me­mo kot pris­pe­vek k po­li­tič­ni hi­gie­ni. Se­ri­jo po­ro­čil o ne­strp­no­sti, ki jo da­je­mo v jav­no last, ra­zu­me­mo kot dos­je po­ja­vov ne­strp­no­sti, ki bo na raz­po­la­go ne samo za znans­tve­no­ra­zi­sko­val­ne na­me­ne, pač pa tudi za prak­tič­ne ukre­pe.

Spo­pri­je­ma­nje z ne­strp­nost­jo kot sle­po pego slo­ven­ske druž­be­no­sti in druž­bo­slov­ja je moč me­ta­fo­rič­no pri­mer­ja­ti s čiš­če­njem do­mač(ijsk)ega hle­va. Delo bo ga­raš­ko, saj je ma­te­ria­la ogrom­no. Bo tudi ne­pri­jet­no, saj bomo mo­ra­li za­ko­pa­ti glo­bo­ko. Ne bomo se mo­gli za­do­vo­lji­ti le z vo­dil­ni­mi gla­si­li, v vi­so­ko­na­klad­nim mainstrea­mom ali s po­li­tični­mi obra­ču­ni med stran­ka­mi in eli­ta­mi. Ne­strp­nost se (re)pro­du­ci­ra tudi na ljud­ski rav­ni: v dru­ži­nah, za to­čil­no mizo, na vaš­kih go­vor­niš­kih odrih in na kle­pe­tal­nih fo­ru­mih na in­ter­ne­tu. Po­leg dru­gih te­gob zato pri svo­jem opra­vi­lu se­ve­da pri­ča­ku­je­mo tudi nad­lež­ne muhe, a nič ne de. Sami ni­smo od muh.

“Deh­te­či” hlev do­ma­čij­ske druž­be­no­sti sploh ni tako maj­hen, ka­kor se mor­da ­ko­mu zdi, še manj pa je ne­dol­žen in neo­kre­ten. Je iz­jem­no pri­la­go­dljiv, us­tvar­ja­len in učin­ko­vit. Slo­ven­ska do­ma­čij­ska ne­strp­nost­na de­lav­ni­ca ažur­no proi­zva­ja vi­so­ko ka­ko­vost­ne in og­la­še­val­sko pro­fe­sio­nal­ne iz­del­ke. Do­ma­či us­tvar­jal­ci in ino­va­tor­ji na po­droč­ju ne­strp­no­sti se lah­ko ko­sa­jo s sa­mim vr­hom evrop­ske in sve­tov­ne tvor­no­sti in ino­va­tiv­no­sti na svo­jem po­droč­ju; tako so­dob­nih, ka­kor tudi ti­stih iz ne­ka­te­rih vi­so­ko re­fe­renč­nih zgo­do­vin­skih ob­do­bij. Zato je pri­mer­no, da naj­bolj iz­sto­pa­jo­če ne­strp­nost­ne iz­del­ke pred­sta­vi­mo tudi med­na­rod­ni jav­no­sti. Kar se ti­če ne­strp­no­sti oz. iz­klju­če­val­nih ste­reo­ti­pov in praks, ni Slo­ve­ni­ja ni­ka­kr­šna svet­la iz­je­ma v pri­mer­ja­vi z bliž­njo in šir­šo so­seš­či­no, pa če­prav se kot iz­jem­na mor­da ka­že po­klic­nim pro­du­cen­tom mi­to­lo­gi­je po­dalp­ske ljub­ko­sti, srč­ka­no­sti, do­mač­no­sti in pravš­njo­sti. Mno­gi med nji­mi bodo žal mo­ra­li po­sta­ti pred­met na­še­ga preu­če­va­nja. Naj­brž pa bomo ne­ho­te ime­li opra­vi­ti tudi z ne­ka­te­ri­mi pri­pad­ni­ki znans­tve­ne in me­dij­ske sre­nje, ki bi po po­klic­ni dolž­no­sti morali te­ma­ti­zi­ra­ti po­ja­ve ne­strp­no­sti, na­me­sto da jih od­mi­sli­jo kot na­ključ­ne po­ja­ve, ki se pač pri­pe­ti­jo ob robu tran­zi­cij­ske me­ha­ni­ke oz. te­leo­lo­gi­je. V nas­prot­ju s tem me­ni­mo, da je rav­no ži­vost iz­klju­če­val­nih di­skur­zov in praks eden osred­njih in bis­tve­nih fe­no­me­nov slo­ven­ske druž­be.

O raz­me­rah v ra­zi­sko­va­nju ne­strp­no­sti pri nas do­volj pove po­da­tek, da je bilo o tej te­ma­ti­ki do­slej še naj­več po­ve­da­no v (eni) te­mat­ski šte­vil­ki ča­so­pi­sa za kri­ti­ko zna­no­sti (To­le­ran­ca, čKZ, št. 164-165, let. XXII, 1994, Ljub­lja­na) in v re­vi­ji Me­dij­ska preža ter knjiž­ni zbir­ki Me­dia Watch. Si­cer pa na te prob­le­me v glav­nem opo­zar­ja­jo le bolj ali manj ek­so­tični po­li­tič­no an­ga­ži­ra­ni mar­gi­nal­ci.

Fluid­na Sku­pi­na za sprem­lja­nje ne­strp­no­sti šte­je 15 do 20 čla­nic in čla­nov. To so druž­bo­slov­ci in druž­bo­slov­ke mlaj­še in sred­nje ge­ne­ra­ci­je raz­nih sto­penj do­kon­ča­ne­ga štu­di­ja. Smo di­plo­mi­ran­ci, ma­gi­stri, dok­tor­ji zna­no­sti, uk­var­ja­mo se z raz­ni­mi po­droč­ji ra­zi­sko­va­nja. Naj na­šte­je­mo vsaj ne­ka­te­ra: fi­lo­zo­fi­ja, po­li­tič­ne vede, so­cio­lo­gi­ja, zgo­do­vi­na, an­tro­po­lo­gi­ja, pra­vo, kul­tu­ro­lo­gi­ja, ko­mu­ni­ko­lo­gi­ja, štu­di­je spo­lov pa tudi so­ji­ni iz­del­ki. Za za­če­tek smo si vze­li za na­lo­go, da zbi­ra­mo in do­ku­men­ti­ra­mo iz­jem­no bo­ga­to gra­di­vo s po­droč­ja ne­strp­no­sti, ki se vsak dan po­jav­lja v slo­ven­skih ti­ska­nih me­di­jih (elek­tron­ski me­di­ji in dru­ge ko­mu­ni­ka­cij­ske ob­li­ke bodo še­le priš­li na vr­sto). Iz dne­va v dan kop­lje­mo, pre­bi­ra­mo in ana­li­zi­ra­mo ter de­ba­ti­ra­mo raz­ne pub­li­ci­ra­ne cvet­ke, dva­krat na leto pa na­me­ra­va­mo ob­jav­lja­ti poroči­la o sta­nju na po­droč­ju nest­pr­no­sti. Po­leg tega pa že­li­mo slo­ven­skim bral­cem vsa­kič pred­sta­vi­ti tudi ne­kaj teo­ret­ske­ga in ter­mi­no­loš­ke­ga gra­di­va za štu­di­je ne­strp­no­sti in tako vzpod­bu­ja­ti an­ga­ži­ra­nost na tem po­droč­ju.

Pri ana­li­zah upo­rab­lja­mo pred­vsem to­pič­no (gr. to­pos) ob­de­lo­va­nje, ana­li­zi­ra­nje in pri­ka­zo­va­nje prob­lem­ske pred­met­no­sti. Ce­lo­te z vse­mi de­taj­li tako ši­ro­ke­ga in težko opri­jem­lji­ve­ga po­ja­va, ka­kr­šen je druž­be­no iz­klju­če­va­nje, že za­ra­di ome­ji­tev da­nih ka­pa­ci­tet krat­ko malo ni mo­go­če za­je­ti. Nez­mož­nost ce­lo­vi­te­ga ali to­tal­ne­ga pre­gle­da je go­to­vo moč kom­pen­zi­ra­ti z na­tanč­nim in do­miš­lje­nim raz­ga­lja­njem ključ­nih točk, do­god­kov ali mnenj­skih je­der. Po­leg tega pa se na­gi­ba­mo k epi­ste­mo­loš­ki po­zi­ci­ji, da je to­vrst­na ce­lo­vi­tost ne­mo­go­ča tudi zato, ker druž­be­na ce­lo­ta kot taka niti ne ob­sta­ja ali pa je le proi­zvod raz­lič­nih in­ter­pre­ta­cij. če je to­ta­li­te­ta druž­be­nih dej­stev mi­to­loš­ke­ga in mi­to­man­ske­ga zna­ča­ja, se bomo mi za­do­vo­lji­li zgolj s spek­trom par­cial­nih po­gle­dov iz raz­nih sme­ri. Zato nas ne za­ni­ma real­nost ne­mo­go­če­ga, ne na­me­ra­va­mo “po­kri­ti”, ana­li­zi­ra­ti in po­ve­da­ti vse­ga. Lo­te­va­mo se pred­vsem naj­bolj iz­sto­pa­jo­čih miš­ljenj­skih to­pik na po­droč­ju “ne­strp­no­sti”: ste­reo­tip­nih struk­tur, akut­nih do­god­kov, iz­jem­nih li­kov in ne­strp­nost­no iz­sto­pa­jo­čih oseb. Po­sa­mez­ne to­pi­ke nas za­ni­ma­jo v nji­ho­vi kon­kret­no­sti, ne­po­nov­lji­vo­sti in kon­tek­stual­no­sti, hkra­ti pa po­sku­ša­mo us­me­ri­ti po­zor­nost tudi v nji­ho­ve učin­ke na druž­be­ne kog­ni­tiv­ne she­me in po­sle­dič­no pro­ce­se, ka­te­re spod­bu­ja­jo. Po­zor­no­sti ne us­mer­ja­mo samo na ti­ste ne­strp­nost­ne di­skur­ziv­ne stra­te­gi­je, ki se po­vsem pož­viž­ga­jo na po­li­tič­no ko­rekt­nost in nje­ne naj­bolj ele­men­tar­ne in skrom­ne stan­dar­de (iz­ja­ve tipa: “Be­gun­sko go­la­zen bi bilo tre­ba po­bi­ti.”). Raz­ga­lja­ti po­sku­ša­mo tudi ti­ste hi­nav­sko sub­til­ne ob­li­ke, ki so za­ka­muf­li­ra­ne v žar­gon po­li­tič­ne ko­rekt­no­sti, v re­sni­ci pa pro­da­ja­jo ra­di­kal­no ne­strp­nost (iz­ja­ve po mo­de­lu fe­ti­ši­stič­ne­ga obraz­ca in nje­go­vih de­ri­va­tov, npr.: “Oseb­no ni­mam nič pro­ti is­tos­pol­no us­mer­je­nim ose­bam, toda me­nim, da bi bila le­ga­li­za­ci­ja is­tos­pol­nih po­rok v po­smeh he­te­ro­sek­sual­nim, to je nor­mal­nim po­ro­kam.”) če se to­rej zav­ze­ma­mo za “strp­nost” v jav­nih di­skur­zih, po­me­ni, da se zav­ze­ma­mo za mi­ni­mal­ne stan­dar­de po­li­tič­ne ko­rekt­no­sti, toda take, za ka­te­ro sto­ji tudi ko­rekt­na (strp­na) po­li­ti­ka. Ka­dar bo po­treb­no, se bomo zla­sti z ana­li­tični­mi in pub­li­ci­stič­ni­mi sreds­tvi po­sta­vi­li v bran vsa­ko­krat ogro­že­ne manj­ši­ne oz. po­sa­mez­ni­ce/po­sa­mez­ni­ka pred do­ma­čij­ski­mi na­va­li skup­nost­nih skuš­njav druž­be­ne­ga po­dre­ja­nja ve­li­kim zgod­bam in ve­čin­skim ali “nor­mal­nim” ce­lo­tam. Pri tem bomo do­sled­no in na­čel­no vztra­ja­li pri Us­ta­vi Re­pub­li­ke Slo­ve­ni­je, prav­ni drža­vi, uve­ljav­lja­nju člo­ve­ko­vih in dr­žav­ljan­skih pra­vic vseh po­sa­mez­ni­kov, pa tudi po­li­tič­ni in si­cerš­nji (so­cial­ni, de­ni­mo) ena­ko­sti vsa­ke­ga pre­bi­val­ca (ne le dr­žav­lja­na!) Slo­ve­ni­je.

Osred­nji me­dij Sku­pi­ne za sprem­lja­nje ne­strp­no­sti je pol­let­no Poroči­lo o ne­strp­no­sti. Prva šte­vil­ka je pred vami. Ob­jav­lje­ni pris­pev­ki naj spre­go­vo­ri­jo sami zase. Priča­ku­je­mo, da bo vpo­gled v ne­ka­te­re “bi­se­re” slo­ven­ske ne­strp­no­sti bral­ki in bral­cu do­dat­no os­vet­lil raz­lo­ge za na­sta­nek Sku­pi­ne in po­men na­še­ga an­gaž­ma­ja.

izpis

/nestrpnost/porocilo/01/nestrpnost.pdf (2876 kb)

download Acrobat reader

 S O R O D N E   T E M E

sovražni govor in medijski diskurz

Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost