N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
o   s k u p i n i
č l a n i
p o r o č i l o
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Skupina za spremljanje nestrpnosti svoje napore usmerja v evidentiranje in analizo različnih pojavnih oblik nestrpnosti v slovenski družbi. Poleg osnovnega raziskovalnega dela se skupina tudi javno angažira z namenom boja proti nestrpnosti: opozarja na prisotnost diskurza nestrpnosti v javnosti, preučuje pravne standarde za boj proti nestrpnosti in predlaga spremembe, organizira raziskovalne tabore in javne prireditve, ki vzpodbujajo razpravo o problemu nestrpnosti. Osrednji medij skupine je Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti.

izpis