N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
uvodnik
analize medijskega poročanja
poskus prevzema nacionalne tv
odziv
programska zasnova časopisa
zdravniki in novinarji
novinarski sindikat
novinarji na reklamnih panojih
izobraževanje novinarjev
internet
reguliranje elektronskih medijev
novo v zbirki mediawatch
foto
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Brankica Petković
Ko pridejo hudi časi
Kdo potrebuje in kdo prepoveduje novinarski sindikat?
S prehodom v pluralistično družbo smo v Sloveniji spoznali tudi pluralizem lastništva nad mediji. Ne glede na ugotovljeno nepreglednost lastništva je nedvomno, da medije imajo v lasti, jih ustanavljajo in zapirajo posamezniki, organizacije, podjetja, skladi, banke itn., ki jih vodijo različni interesi.

Izkušnje novinarjev v družbah, ki posledice uveljavljanja interesov kapitala in politike poznajo več desetletij, govorijo, da sta samoregulacija novinarskega poklica in močan sindikat nujna pogoja za avtonomnost novinarja in varstvo njegovih delavskih in profesionalnih pravic. Toda po številnih virih v nekaterih naših komercialnih medijih ni dovoljena in ni zaželjena sindikalna organiziranost.

V Sindikatu novinarjev Slovenije pravijo, da lahko samostojno organizacijo sindikata v posameznem mediju ustanovijo najmanj trije individualni člani. Ta pogoj v teh medijih zadovoljujejo, pa vendar. In zakaj se novinarji ne uprejo prepovedi delovanja sindikata? Razlog naj bi bil ta, da so jim zagotovljeni ustrezne delovne razmere, višina plače, ki ni manjša od tiste, zagotovljene v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, in urejeno delovno razmerje...

Ali je razlog tudi nezaupanje v zmožnost sindikata, da jim v težavah in sporih z delodajalcem zagotovi pomoč? Nekaj izkušenj o težavah med novinarji in delodajalci v obdobju po privatizaciji medijev že poznamo. Takšen je primer Republike, kjer je sindikalna organizacija delovala, zasebni lastnik pa je še nekaj let po zaprtju časopisa novinarjem dolžan osebne dohodke, ker sodni postopek za izterjavo dolgov še ni končan. Pri Slovencu je krovna sindikalna organizacija v imenu članov prevzela izterjavo zaostalih obveznosti do novinarjev.

V takih primerih sindikat zagotavlja pravno pomoč in sodeluje pri pogajanjih z delodajalci, Toda do sedaj so vedno ugotovili neurejeno poslovanje delodajalca (neurejene evidence. pogodbe o delu, odločbe o dopustih, način izplačevanja plač in honorarjev ipd.), hkrati pa so spoznali, da lahko zasebni lastnik prenese osnovna sredstva in vse, kar ima vrednost, na drugo podjetje in v stečajni masi za poravnavo obveznosti do novinarjev tako ne ostane nič. Znana sta tudi primera RGL in TV 3, kjer so novinarji prav tako potrebovali pomoč pri uveljavljanju delavskih pravic.

V Sindikatu novinarjev Slovenije se ponašajo s podatkom, da so v minulih nekaj letih dosegli nekoliko doslednejše izpolnjevanje določil kolektivne pogodbe za poklicne novinarje, v celoti pa jih spoštujeta dve največji medijski hiši v Sloveniji - Delo in RTV Slovenija (druga po stavki v letu 1996). Štiriintrideseti člen kolektivne pogodbe za poklicne novinarje, denimo, govori o tem, da delovanja sindikatov ni mogoče omejiti z odločitvami organov organizacije. Še več, direktor je dolžan omogočati nemoteno delovanje predstavnikov sindikatov tudi s podatki, potrebnimi za strokovno pomoč sindikatom. Ker je bila kolektivna pogodba podpisana leta 1991, je v imenu delodajalcev v komercialnih medijih ni podpisal nihče. Po tolmačenju sns pa naj bi pogodba ne glede na to veljala splošno - za vse poklicne novinarje v državi.

Tudi z nedavno enostransko odpovedjo kolektivne pogodbe s strani Združenja za tisk GZS (ki je posledica neuspelih poskusov Združenja za tisk, da se s Sindikatom novinarjem Slovenije dogovori o spremembah kolektivne pogodbe, ki naj bi pomenile zmanjšanje pravic novinarjev) naj ne bi prenehala njena veljavnost za tiskane medije. Pravniki trdijo, da je enostranska odpoved kolektivne pogodbe kršitev določila pogodbe, ki za takšne primere predvideva postopek pred komisijo za usklajevanje oz. pomirjanje. Tudi to priča o tem, da - čeprav je videti položaj v medijih precej umirjen in varen za sindikalne pravice novinarjev - lahko pridejo časi, ko novinarji potrebujejo dejaven in močan sindikat, ki bi jim zagotovil pravno in materialno varstvo.

Potrebe po lastni dejavnosti v sindikatu, novinarskem združenju, organizacijah za varstvo pravice do svobode izražanja in sorodnih podpornih organizacij novinarji večinoma spoznajo pozno, ko so v težavah, te organizacije pa so nemočne ali jih ni. Njihova nemoč lahko izhaja iz nemnožičnosti in neaktivnosti članstva, ali slabega, neizkušenega in neusposobljenega vodstva, ali česa tretjega. Ko osebno potrebujemo pomoč in podporo, nikoli ne razumemo te nemoči podpornih organizacij. Toda takrat je za spraševanje, kaj lahko novinarji naredijo, večinoma že prepozno. To vprašanje bi si namreč morali zastaviti, preden se znajdemo v težavah.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

socialni položaj novinarjev

Medijska preža
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Saša Banjanac Lubej
Z ustanovitvijo medijskih zadrug do delovnih mest po svoji meri
Alma M. Sedlar
Mehanizmi zatiranja novinarske sindikalne dejavnosti
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Igor Mekina
Društvo novinarjev Slovenije: kaj je za pokazati v zadnjih 20 letih?
Kaja Jakopič
Razvid propadlih medijev
Igor Vobič
Pavperizacija spletnih novinarjev v Sloveniji
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Majda Juvan
Včasih je radijski novinar moral biti tam, kjer se kaj dogaja
Boštjan Nedoh
Kako stavkati brez materialnih posledic?
Saša Banjanac Lubej
Maltretiranje bralcev z resnico
Sonja Merljak Zdovc
O prihodnosti novinarstva, če ta sploh obstaja
Brankica Petković
Prispevek k razpravi o novinarstvu
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Gorazd Kovačič
Štrajk v treh slikah
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Gojko Bervar
Na črnem seznamu
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Gordan Malić
Hrvaška: Sodni dan neodvisnega časopisnega založništva
Luka Osolnik
Pristop pa tak!
Gojko Bervar
Veliki mediji so zdavnaj izgubili dušo
Igor Vobič
Konvergenca v novinarstvu: integracija uredništev v časopisnih hišah Delo in Žurnal
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Boštjan Nedoh
Medijska reprezentacija delovnega ljudstva
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Saša Panić
Feral Tribune: Ugasnil forum kritične javnosti
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Nika Susman
Francija: Mediji na Sarko(1) pogon. Konec neodvisnega novinarstva?
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Martin Tomažin
Čedalje manj redno zaposlenih v medijih
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Lana Zdravković
Študentski radijski postaji – neprilagojeni in potrebni
Jani Sever
Ni medijskih lastnikov brez političnih interesov. Vprašajte odgovorne urednike.
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Venčeslav Japelj
Prevzem Primorskih novic
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Boris Vezjak
Poskusi ideologizacije in politično motiviran novinarski suspenz
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Tomaž Zaniuk
Radio Študent: Despotizem 1996–2006?
Neva Nahtigal
Kolektivna pogodba za vse novinarje
Igor Drakulič
Svobodni novinarji: kako urediti svoj status?
Brankica Petković
Kadrovski vrtiljak
Neva Nahtigal
Novinarska avtonomija utopljena v kozarcu piva, temnega
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Iztok Jurančič
Pogajanja o novinarski kolektivni pogodbi
Igor Drakulič
Svobodni novinarji podpisali škodljive pogodbe
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Klara Škrinjar
Samostojni in svobodni novinarji v primorskih lokalnih medijih
Brankica Petković
Novinarska stavka – znanilka novega vala medijske tranzicije?
Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Neva Nahtigal
Zakaj so stavkali novinarji?
Igor Drakulič
(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Neva Nahtigal, Uroš Škerl
Novinarski večer o stavki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako WAZ pritiska na novinarje v jugovzhodni Evropi?
Neva Nahtigal
Prenova kolektivne pogodbe za novinarje
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gašper Lubej
Ustanovljena sekcija samostojnih in svobodnih novinarjev
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Iztok Jurančič
Novinarski sindikat pred izzivi priprave nove kolektivne pogodbe
Grega Repovž
Leto 2003 – leto medijskega preloma
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Polona Bahun
Novinarji - odvečna delovna sila?
Matjaž Pikalo
Kdo bo še pisal?
Gašper Lubej
Ko novinarji delajo brez pogodb in zavarovanja
Neva Nahtigal
Samostojni novinarji so ranljiva skupina delavcev v Evropi
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Ljuba Babič Košir
Vsi na isti veji
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Hannu-Pekka Laiho
Samostojni novinarji na Finskem
Barbara Bizjak
Stavka na Delu
Mateja Hrastar
Kratek premislek o statusu svobodnjaka
Dejan Pušenjak
Izgubljene novinarjeve utopije
Marinka Boljkovac-Borković
Profesionalna solidarnost je temelj zaščite novinarjev
Brankica Petković
Ko pridejo hudi časi
Novinarski večeri
11.10.2004
Wolfgang Soergel, Simona Rakuša, Edi Pucer, Igor Drakulić
Zakaj novinarska stavka?
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
03.10.2002
Arne König, Alenka Burja
Samostojno novinarstvo – stvar izbire ali nuje?
17.03.1998
Aidan White, Marjan Sedmak
Novinarji vseh dežel, združite se!
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
15.03.2004
Jure Apih, Miran Lesjak, Melita Forstnerič-Hajnšek, Grega Repovž, Iztok Jurančič, Peter Nikolič, Sašo Gazdić, Janez Damjan
S kapitalom nad novinarstvo