N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
uvodnik
mediji in pravo
izobraževanje novinarjev
medijska etika in samoregulacija
fotožurnalizem
črnogorski državni mediji
izzivi za svobodo izražanja
medijske selitve
odzivi
medijska vzgoja
internet
recenzije
ekskrementi
foto
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Kako vzgojiti medijsko pismeno osebo - Poletna šola v Ljubljani letos in prihodnje leto
Na Fakulteti za družbene vede je bila od 7. do 19. junija letos poletna šola z naslovom Vzgoja za medije/Media Education. Poletno šolo je sofinanciral Zavod za odprto družbo- Program za izboljšanje visokega šolstva (HESP) iz Budimpešte. Vodili sta jo dr. Karmen Erjavec in mag. Zala Volčič, ki delata na Oddelku za komuniciranje Fakultete za družbene vede. Udeležili so se jo univerzitetni raziskovalci asistenti in novinarji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Makedonije.

Predavatelji so bili iz Slovenije, Avstrije in Združenih držav Amerike. Ker vzgoja za medije posega skoraj na vsa področja človeškega delovanja, so bila tudi naša predavanja zelo različna. Tako smo se ukvarjali z odnosom politike do medijev, nacionalno identiteto, družinskimi trendi, nasiljem v medijih, postmoderno kulturo, medijskimi navadami otrok, modeli vzgoje za medije itd. Pri podajanju znanja so vsi predavatelji uporabili nove prijeme. Tako smo imeli burne diskusije, raziskovali, pisali eseje, analizirali članke, igrali razne vloge itd. Vsak večer so bile pripravljene družbene aktivnosti.

Ključni cilj poletne šole je bilo ugotoviti, kakšne lastnosti mora imeti medijsko pismena oseba na prelomu stoletja. Mediji zavzemajo središčno vlogo v naši družbi. Tako kot je osnovna pismenost vedno bila nujno orodje uspešnega delovanja demokracije, je medijska pismenost bistvena za demokratično zdravje sodobnih medijsko zasičenih družb. Grožnja demokratičnim vrednotam leži v vrzeli med močnimi medijskimi ustvarjalci in lastniki ter medijskim občinstvom. Vzgoja za medije je eno od ključnih orožij vsake kulture za zmanjšanje te družbene vrzeli. Globalna razširjenost elektronskih medijev je sprožila mnogo diskusij. Najbolj alarmantni so tisti pozivi, ki opozarjajo na nevarnost množičnih medijev, češ da državljane izločajo iz aktivne državljanske participacije in jih spreminjajo v pasivne potrošnike. Bistvena značilnost medijev v dvajsetem stoletju je dejstvo, da je javna regulacija medijske sfere, ki je sicer temeljila na logiki paternalističnega odnosa z občinstvom, izginila. Rojstvo zakonitosti komercialne komunikacije pa v temelju spremeni tradicionalno stališče, češ da gledalci in bralci nimajo omembe vredne vloge pri odločanju o tem, kakšni programi se ustvarjajo. Poudarjajo se pravice potrošnikov na trgu in ne državljanov v narodu. Zato vzgoja za medije podpira razvoj, ki gre v smeri interaktivnosti oz. vzajemne odvisnosti komunikatorja in prejemnika sporočila.

Vzgoja za medije si je pridobila pomembno mesto v izobraževalnem procesu mnogih držav. Do nedavna je bila razprava o vlogi medijev v vzgojnem procesu moralistična, pesimistična, poenostavljajoča in pokroviteljska. Pedagoško ogrodje je temeljilo le na posredovanju informacij. Ker pa je množično-medijska komunikacija ena od bistvenih značilnosti sodobnih družb, ima ta komunikacija nedvomno vpliv na otroke in mladino, pa tudi na celotno družbo, kot še nikoli prej. To kaže na nujnost uvedbe novega prijema v vzgoji za medije tudi v Sloveniji.

Trenutni trendi na področju komunikološko-pedagoškega raziskovanja so usmerjeni predvsem v analizo občinstva, sprejemnikov sporočil. Medtem ko so bili do nedavna mediji razumljeni kot institucije s skrajno negativnimi učinki, ki na otroke in mladostnike vplivajo s propagando in lažmi, jih danes razumemo v dvojnem pomenu: množični mediji imajo še vedno močan vpliv na občinstvo, toda tudi to ni povsem pasivno. Posledica tega trenda je novo pojmovanje vzgoje za medije kot odnosa med medijskimi ustvarjalci, besedilom in občinstvom. Novi trend razume vzgojo za medije kot sproščen, pluralistični in v kurikulum integriran izobraževalni prijem.

Današnja pismenost se ne konča s sposobnostjo branja in seštevanja. Kakšno znanje, vrednote in veščine potrebuje državljan v medijsko nasičeni dobi? Vzgoja za medije nam ponuja odgovor: Medijsko pismena oseba ima dostop do medijev, zna analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati raznovrstne komunikacijske oblike (tisk, televizija, internet itd.) Medijsko pismena oseba razume, kako in zakaj nam mediji ponujajo določene vsebine, pozna žanre in njihove zakonitosti. Medijsko pismena oseba zna uporabljati sporočila množičnih medijev preudarno in ustvarjalno. Medijsko pismena oseba je kritična in avtonomna osebnost ter nadzoruje svojo medijsko izkušnjo in ne narobe.

Poleg vsebinskih sklepov smo udeleženci poletne šole tudi sklenili, da bi se morala poletna šola nadaljevati še naslednje leto. In ker smo se na vseh predavanjih dotaknili vojn(e) in razmer v bivši Jugoslaviji, smo se odločili, da na naslednji poletni šoli analiziramo odnos mediji-vojna-otroci v bivši Jugoslaviji. Poskušali bomo odgovoriti na tri ključna vprašanja: Kakšno vlogo so imeli mediji v vojni/ah v bivši Jugoslaviji? Kako otroci predelujejo nasilne informacije iz vojne in kako jim lahko pomagamo? Kako otroke in starejše medijsko opismenjevati?

Naslednja poletna šola bo konec julija 2000 in bo trajala dva tedna. Udeležili se jo bodo lahko mladi univerzitetni raziskovalci in asistenti ter novinarji iz področja bivše Jugoslavije. Hrana in prenočišče bosta zagotovljena. Prav tako kot letos bomo povabili predavatelje iz tujine.

Dodatne informacije dobite pri:
dr. Karmen Erjavec
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
t: 168 14 61
e: karmen.erjavec@uni-lj.si.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati