N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
uvodnik
analize medijskega poročanja
kleveta v medijih
javna radiotelevizija
medijska vzgoja
medijska politika
medijski pregled
radijske postaje v sloveniji
delovno pravo in mediji
medijsko lastništvo
vojna v iraku
mediji v svetu
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
fotografija
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Mednarodni seminar o avtorskih pravicah novinarjev
Mednarodna in evropska zveza novinarjev (IFJ/EFJ) v sodelovanju z nacionalnima stanovskima organizacijama Društvom novinarjev Slovenije in Sindikatom novinarjev Slovenije organizirata mednarodni seminar o avtorskih pravicah novinarjev v bodočih članicah Evropske unije in o prilagoditvi evropskemu pravnemu redu na tem področju. Seminar bo 21. in 22. novembra potekal v konferenčnih dvoranah ljubljanskega hotela Astral. Predstavnika Evropske komisije in Svetovne organizacije za zaščito intelektualne lastnine bosta na seminarju definirala zahteve in potek procesa implementacije evropske zakonodaje in izzive, ki jih le-ta prinaša. Prioritetna področja bodočih članic glede zaščite avtorskih pravic novinarjev bodo udeleženci definirali na delavnicah, ki bodo problematizirale odnos med avtorskimi pravicami in etiko ter kvaliteto novinarskega dela, svobodo tiska, pomen vključitve zaščite avtorskih pravic v kolektivne pogodbe in položaj samostojnih novinarjev v odnosu do avtorskega prava. Problemi, s katerimi se srečuje novinarska skupnost v državah EU kot tudi v bodočih članicah, so več ali manj enaki. Gre za neplačevanje nadomestil za nadaljno objavo novinarskih prispevkov na internetu, nadaljno uporabo avtorskih del v bazah podatkov, dokumentacijah, arhivih, bazah “kliping” agencij in trženje le-teh naročnikom ali širši javnosti ter za izključen in neomejen prenos avtorskih pravic novinarja v pogodbah o zaposlitvi ali avtorskih pogodbah. Eden od namenov seminarja je zato prenova bele knjige o stanju na področju avtorskih pravic novinarjev v Evropi in dopolnitev s podatki dvanajstih bodočih članic EU.

Raziskava medijskega lastništva v 17 državah
Mirovni inštitut kot član Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi vodi mednarodno raziskavo medijskega lastništva in medijske politike na tem področju v 17 državah jugovzhodne Evrope in državah, kandidatkah za članstvo v Evropski uniji. Do pomladi 2004 bo 17 raziskovalcev in novinarjev iz Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Estonije, Hrvaške, Latvije, Litve, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije preučevalo strukturo medijskega lastništva, zakonodajo in delovanje institucij, ki nadzorujejo uresničevanje zakonodaje na tem področju. Na koncu raziskave bo izdana knjiga s poročili raziskovalcev in organizirana regionalna konferenca o medijskem lastništvu in medijski politiki. Projekt financirajo Open Society Institute Network Media Program iz Budimpešte, Fresta Program pri danski vladi in Fundacija Guardian.

Slovenski novinarji na seminarjih
V okviru sodelovanja Mirovnega inštituta v Mreži za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM) se je novinarka Radia Koper Jasna Preskar udeležila seminarja, ki je od 8. od 19. aprila potekal v Sofiji. Konec aprila se je novinarka internetnega časopisa 24ur.com Barbara Sloj v Sofiji udeležila izpopolnjevanja za on-line novinarje. Junija sta v centru za razvoj medijev v Sofiji organizirali še dva seminarja za časopisne in Televizijske novinarje, ki spremljajo politične in gospodarske teme v luči približevanja Evropski uniji. Seminarjev sta se udeležili novinarka Dela Vanja Tekavec in TV Koper-Capodistria Lea Širok, organizirano pa je bilo tudi poročanje udeležencev z evropskega vrha v Solunu. Samostojna novinarka in fotografinja Meta Krese in novinar Dela Rok Kajzer sta spomladi končala izobraževanje za trenerja foto-novinarstva in multimedijev, ki so ga izvajali predavatelji Danske novinarske šole. Po zaključku tega izobraževanja je Meta Krese junija v Ljubljani vodila dvodnevno delavnico, namenjeno fotoreporterjem, ki v tiskanih medijih objavljajo reportaže. Odprta je bila tudi za fotografe, ki jih je zanimalo pisanje tekstov, kot tudi za novinarje, ki so se hoteli izpopolnjevati v novinarski fotografiji. Rok Kajzer pa bo predvidoma novembra vodil delavnico o multimedijskem novinarstvu.

Samostojni novinarji - prisiljeni v »svobodo«?
Evropska zveza novinarjev (EFJ) je 12. in 13. septembra v Bruslju pripravila konferenco »Free-, False- or Forced?« o dilemah in priložnostih svobodnih novinarjev. V ospredju razprav je bila po vsej Evropi naraščajoča skupina novinarjev, ki so svobodni le po imenu, dejansko pa so vezani na en sam medij in so »freelancerji« le zato, ker jih mediji nočejo redno zaposliti. Konferenco je odprl generalni sekretar Mednarodne zveze novinarjev Aidan White, ki je tudi sam na začetku poklicne poti izkusil »prisilno freelancerstvo«. Ugotovil je, da je stanje na področju svobodnega novinarstva kritično, največji oviri na poti do izboljšav pa sta popolna nepripravljenost medijskih delodajalcev na dialog in nesposobnost nacionalnih oblasti, da bi se odzvale z uvedbo ustrezne zaščite ekonomsko odvisnih svobodnjakov. Udeleženci konference iz Belgije, Francije, Luksemburga, Nemčije, Švice, Velike Britanije, Irske, Danske, Norveške, Švedske, Finske, Estonije, Litve, Madžarske, Italije, Grčije in Slovenije so se seznanili z rezultati zadnje raziskave EFJ o svobodnem novinarstvu po Evropi, ki je potrdila, da nacionalne ureditve ne sledijo trendu naraščanja števila freelancerjev in širjenju »sive cone« takih, ki so v resnici stalni člani redakcij. Pritisk na delovna telesa Evropske unije, da bi na najširši ravni oblikovala smernice in zahtevala ureditev razmer, pa je bil eden pomembnih ciljev konference, zato so nanjo povabili tudi evropske komisarje in poslance. Udeleženci jim niso prizanesli s težkimi vprašanji in pozivi, naj si nehajo zatiskati oči in spoznajo, da gre pri svobodnih novinarjih za vseevropski problem, ki ga lahko vsaj delno reši le vseevropska zahteva po opredelitvi in zagotovitvi pripadajočih jim pravic.

Romska radijska produkcija
Zveza Romov Slovenije v sodelovanju z Mirovnim inštitutom pripravlja zagon romske radijske produkcije v Murski Soboti. Sredstva za nakup opreme in zagon projekta je zagotovila švicarska organizacija Medienhilfe, ki razpolaga s sredstvi za romske medije sklada Open Society Institute iz Budimpešte. Skupina mladih Romov se usposablja za radijsko novinarstvo in montažo ter za vodenje majhne nepridobitne radijske produkcije, ki naj bi začela z rednim delovanjem (produkcijo mesečnih in pozneje tudi tedenskih oddaj konec 2003). V usposabljanje, ki ga za Zvezo Romov organizira Mirovni inštitut, so kot predavatelji in mentorji vključeni Marko Prpič, Aleksandra B. Lubej, Neva Nahtigal, Aljaž Pengov, Tatjana Pirc, Bojan Golčar in Brankica Petković.

Nova knjiga v zbirki Media Watch
Roman Kuhar: Medijske podobe homoseksualnosti
Julija je v zbirki Media Watch, ki jo izdaja Mirovni inštitut, izšla knjiga Medijske podobe homoseksualnosti - Analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000 avtorja Romana Kuharja, mladega raziskovalca z Mirovnega inštituta v Ljubljani, ki smo jo izdali v knjižni zbirki Media Watch. Avtor se v delu ukvarja z medijsko konstrukcijo homoseksualnosti. Zanimajo ga medijske reprezentacije te marginalizirane skupine in s tem povezan diskurz o homoseksualnosti v slovenskih tiskanih medijih od 1970 do 2000. Reprezentacije postavlja v zgodovinski kontekst, saj analizirana besedila umesti v zgodovino predvsem gejevskega in lezbičnega aktivizma v Sloveniji, hkrati pa pregledno obdela celotno (tiskano) medijsko produkcijo na Slovenskem v zadnjem stoletju. Medijske podobe homoseksualnosti razdeli v pet osnovnih kategorij: stereotipizacija, medikalizacija, seksualizacija, skrivnost in normalizacija. Avtor svoje delo zaključuje z ugotovitvijo, da so mediji v analiziranem obdobju praviloma naklonjeno ali vsaj nevtralno poročali o homoseksualnosti, a hkrati v generalnem pozitivnem trendu v medijskih reprezentacijah ostajajo tudi nastavki za ohranjanje negativnega javnega mnenja do obravnavanega fenomena.

Študijski obisk pri Guardianu
Na razpisu Mirovnega inštituta in Fundacije Guardian sta za dvotedenski študijski obisk pri londonskem Guardianu in drugih časopisih iz Guardianove medijske skupine izbrana Borut Mekina, novinar Večera in Matija Grah, novinar in urednik pri Sobotni prilogi Dela.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

izobraževanje novinarjev, konference in štipendije

Medijska preža
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Zala Volčič
Zasidrano v teoriji, usmjerjeno v prakso
Brankica Petković
Konferenca Evropske komisije o svobodi medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
Rinaldo DiRicchardi-Muzga
Izobraževanje za romske novinarje na RTV Slovenija
Luna Jurančič Šribar
Srečanje poklicnih in »uličnih« novinarjev
Anita Mikulič
Zakaj bi bili otroci žrtve medijev?
Anita Mikulič
Poglej si z novimi očmi
Seminarji in obvestila
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Mojca Mayr, Eva Plej
Možnost protispektakla
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Igor Drakulič
Evropska konferenca svobodnih novinarjev: Položaj se slabša
Nikola Janović
Praktične intervencije in teoretske refleksije
Neva Nahtigal
Usposabljanje Romov za profesionalno radijsko novinarstvo
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Mediji in avdiovizualna kultura v osnutku nacionalnega kulturnega programa 2004-2007
Kristina Plavšak
V iskanju popolne novinarske šole
Kristina Plavšak
Kako do izobraženih in izurjenih novinarjev?
Bojan Golčar
Medijske komunikacije na mariborski univerzi
Sonja Merljak
Je izobraževanje novinarjev v interesu medijskih hiš?
Petra Šubic
Novinar je »večni« študent brez časa za študij
Bogdan Jugovič
Izobraževanje je za novinarje nuja
Uroš Slak
Študij je obojestranska korist
Janez Sajovic
Nastaja izobraževalni center RTV Slovenija
Peter Frankl
Novinarje učimo ekonomije in ekonomiste novinarstva
Edi Pucer
Nekaj kisika za možgane
Saša Banjanac Lubej
Ovire tudi pri brezplačnem izboraževanju
Sonja Merljak
Poynter - medijska šola za izšolane novinarje
Lucija Bošnik
Šest opornikov k razumevanju islama
Pomoč ameriških novinarjev
Štipendije za magistrski študij novinarstva
Magistrski študij novinarstva Evropske novinarske akademije
Seminar o poročanju o gospodarstvu
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Seminar o preiskovalnem novinarstvu v Ljubljani
Mednarodne nagrade za preiskovalno novinarstvo
Gojko Bervar
Mreža evropskih tiskovnih svetov
Tomaž Trplan
Evropska konferenca perifernih revij
Razpis za novinarske nagrade
Slovenski novinarji na seminarjih v JV Evropi
Pakt stabilnosti in mediji
Gostujoči uredniki v ZDA
Mojca Lorenčič
Slovenski tisk poroča o problemih, ameriški o ljudeh
Perspectives of Media Policy in South East Europe;
Ljubljana, 22-23 November 2001 (Grand Hotel Union) - Preliminary Agenda
Novinarske štipendije za študijski obisk v ZDA
Slovenski novinarji na seminarjih v jugovzhodni Evropi
Seminar o poročanju o zdravstvu
Konferenca in nagrade Mirror Europe
Podiplomski študij novinarstva
Regionalni bilten Mednarodne federacije novinarjev
Seminarji v jugovzhodni Evropi
Konferenca Freedom Foruma v Zagrebu
Novi štipendijski program Mirovnega inštituta
Medijska politika v jugovzhodni Evropi
Konferenca o interaktivnem založništvu
Nova spletna stran čeških novinarjev
Mreža medijskih centrov in institutov v jugovzhodni Evropi
Mednarodna konferenca o raziskovalnem novinarstvu
O sovražnem govoru
Seminarji Evropskega centra za novinarstvo
Elektronski bilteni z novicami o svetovnih medijih
Poletna univerza v Amsterdamu in Maastrichtu
Karmen Erjavec
Vzgoja za medije
Jolanda Lebar, Suzana Kos
(Ne)izobraževanje na nacionalki
Marko Prpič
Stalno izobraževanje je nujno
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Mirko Štular
Ves svet na dlani
Aleš Gaube
Pričakovali smo veliko, dobili pa dosti več
Jerca Legan
Ženske Bližnjega vzhoda
Katja Šeruga
Analitično s terena
Mojca Lorenčič
Izpopolnjevanje pri Reutersu
Erika Repovž
Kdo bo delal selekcijo?
Mojca Širok
Vse se je začelo z nekrologom
Robert Gorjanc
Novi časi, nova vloga
Jože Možina
Urejena pričeska in obleka, a brez blišča
Matjaž Kek
Partnerstvo z mediji
Darijan Košir
Upoštevati, ne pa prenašati