N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
o   o m i z j i h
s e z n a m
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Omizja Media Watch so del projekta Media Watch, ki vključuje knjižno edicijo, bilten Medijska preža, dokumentarne filme, omizja in druge dejavnosti, v okviru katerih strokovnjaki za medije, raziskovalci, pravniki, novinarji in študentje analizirajo medijske prakse v Sloveniji s poudarkom na svobodi in verodostojnosti medijev ter uresničevanju visokih profesionalnih standardov v novinarstvu in medijih.

Omizja Media Watch v Cankarjevem domu - na katerih redno sodelujejo neodvisni strokovnjaki, predstavniki vlade in parlamenta ter medijskih podjetij in novinarskih organizacij - so namenjena spodbujanju javne razprave in iskanju morebitnih boljših sistemskih rešitev na področju medijske politike v Sloveniji.

izpis