N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
o   s k u p i n i
č l a n i
p o r o č i l o
2005
2004
2003
2002
2001
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Boris Vezjak
O zanikanju netolerance do istospolno usmerjenih
Netoleranten je vedno nekdo drugi, tega nihče ne pravi zase. Članek razpravlja o splošni logiki zanikanja netolerance proti istospolnim osebam in navaja njene različne konkretne formulacije. Poglavitno zastavljeno vprašanje je, če takšno zanikanje po sebi že zrcali prepoznanje izjavljalčeve lastne netolerance in kako bi lahko upravičili tako naše prepričanje ali trditev na nepsihološki način. Avtor dokazuje, da lahko v homofobnih izjavah predstavnikov slovenske Rimokatoliške cerkve najdemo različne formulacije tovrstnega zanikanja.

izpis