UVODNIK

Vpo­gled v sle­po pego
Poroči­lo o ne­strp­no­sti, ki je pred vami, je iz­de­lek Sku­pi­ne za sprem­lja­nje ne­strp­no­sti na Mi­rov­nem in­šti­tu­tu v Ljub­lja­ni. Sku­pi­na je za­če­la de­lo­va­ti ok­to­bra lani, z no­vim le­tom 2001 pa smo za­če­li si­ste­ma­tič­no sprem­lja­ti ne­strp­no­st in iz­de­lo­va­ti “clip­pin­ge”. Pred­met na­še­ga ra­zi­sko­va­nja, za­pi­so­va­nja, ana­li­zi­ra­nja in ar­hi­vi­ra­nja so iz­klju­če­val­ni di­skur­zi v vseh svo­jih raz­sež­no­stih.

Ide­ja za si­ste­ma­tič­no sprem­lja­nje ne­strp­no­sti je sta­ra to­li­ko ko­li­kor so­dob­ni raz­mah ne­strp­no­sti na Slo­ven­skem. Od prve za­mi­sli ali ele­men­tar­ne za­skrb­lje­no­sti za res pub­li­ca je bila raz­me­ro­ma dol­ga pot. V prejš­njem de­set­let­ju so ne­ka­te­ri čla­ni sku­pi­ne va­di­li prve ana­li­tič­ne pri­je­me in po­sku­ša­li opo­zar­ja­ti na ši­ri­no in glo­bi­no prob­le­ma­ti­ke z raz­ga­lja­njem po­sa­mez­nih pri­me­rov. Na teh te­me­ljih je bilo mo­go­če delo za­sta­vi­ti ob­sež­ne­je in bolj si­ste­ma­tič­no, upa­mo pa, da tudi dol­go­roč­no.

Ko go­vo­ri­mo o “ne­strp­no­sti”, se za­ve­da­mo, da gre za ne­do­re­čen druž­bo­slov­ni kon­cept, ki iz­vi­ra ne­po­sred­no iz teo­lo­gi­je in poz­no­sred­nje­veš­ke­ga kon­cep­ta to­le­ran­ce. To­le­ran­ca do dru­gač­no­sti - ki pa je še ved­no tre­ti­ra­na kot nee­na­ka - se je sča­so­ma pre­le­vi­la in vti­ho­ta­pi­la v to, kar da­nes ime­nu­je­mo “ne­strp­nost”. Na­ša sku­pi­na je prev­ze­la be­se­do “ne­strp­nost” le kot ter­min­ski pri­po­mo­ček, oko­li ka­te­re­ga se gib­lje­mo, prei­sku­je­mo po­lje in raz­čiš­ču­je­mo te­ren, ne da bi stopali v pasti, ki jih na­stav­lja ide­ja to­le­ran­ce. Preu­ču­je­mo se­ve­da kse­no­fo­bi­jo, ra­si­zem, kul­tur­ni ra­si­zem in dru­ge to­vrst­ne po­ja­ve, ki jih v po­manj­ka­nju bolj­še­ga izra­za pa tudi za­ra­di laž­je ra­zum­lji­vo­sti neob­ve­zu­jo­če in s po­treb­no di­stan­co za­je­ma­mo pod dež­nik be­se­de “ne­strp­nost”. Po­lje, ki ga po­kri­va­mo s to oz­na­ko, pa je se­ve­da sil­no he­te­ro­ge­no. ...
več

STUDIJE
Vlasta Jalušič

Ksenofobija ali samozaščita?
več

Roman Kuhar

Zgrabiti in izgnati
več

Tonči Kuzmanić

Rasizem in ksenofobija, ki da ju v Sloveniji ni
več

Gorazd Kovačič

Totalnost antikomunizma
več

Majda Hrženjak

Legitimiziranje neenakosti
več

Roman Kuhar

“Favo ritke”
več

Mojca Pajnik

“Mamilaši” ali “zapozneli rockerji prve generacije”
več

Miha Ceglar

Sovražni govor kot sestavni del rap glasbe
več

DIREKT
Aldo Milohnić

Primer Lampič
Roman Kuhar
Primer Cafe Galerija
Dean Zagorac
Primer Bintchende

PRAVO
Blaž Kovačič

Pravni vidiki sovražnega govora

SLOVAR

Rasizem
Ksenofobija

DOKUMENTI

Divizijski general Leon Rupnik: “Boljševizem: orodje mednarodnega židovstva”