N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
o   p r o j e k t u
k o n t a k t i
s o d e l a v c i
z a s e b n o s t
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Vsebino strani je do junija 2013 osveževal in urejal zunanji sodelavec Mirovnega inštituta Tomaž Trplan.
e: tomaz.trplan@guest.arnes.si.

Programsko podporo za delovanje spletnih strani je razvila Ljudmila.

Za design strani skrbi id studio.
e: id.studio@siol.net
t: 01 434 71 14
f: 01 434 71 15

Programska direktorica, pristojna za vodenje programa Media Watch, je Brankica Petković.
e: brankica.petkovic@mirovni-institut.si.
t: 01 234 77 27.

izpis