Rina Klinar
Delodajalec – tako odveč a hkrati potreben?
Stavka je opozorila na probleme, katerih rešitve se skrivajo tako na zakonodajnem kot drugih področjih dela, v GZS, SNS, Društvu novinarjev Slovenije, vladi, ministrstvih, državnem zboru, javnem zavodu RTV in v gospodarskih družbah samih.
Novinarska stavka oktobra 2004 je bila, je in bo predmet številnih razprav, upam, da predvsem strokovnih, za iskanje rešitev v bistveno spremenjenih okoliščinah v primerjavi z letom 1991. Pot do teh predlogov je socialni dialog, ki upošteva pristojnosti, objektivno različne interese ene in druge strani, možnosti ter skupne interese na delojemalski (sindikalni) in delodajalski strani v zasebnem sektorju, v gospodarskih družbah, obveznih članicah GZS, ki jih zakon zavezuje, da zanje velja, kar se v pogajanjih dogovori in sprejme Združenje za tisk in medije (v nadaljevanju ZTM). Težko mi je pod težo nekaterih tudi izjemno neprijetnih izkušenj in groženj (ko sem bila del ekipe, ki si je prizadevala nadaljevati socialni dialog in znotraj tega začeti pogajanja med Gospodarsko zbornico Slovenije (v nadaljevanju GZS) oziroma njenim ZTM ter Sindikatom novinarjev Slovenije – v nadaljevanju SNS) popolnoma objektivno presojati številne okoliščine. Zato bralke in bralce prosim, da to upoštevate. Ta članek sem napisala v svojem imenu, upoštevajoč pisne dokumente in pravne podlage, ne pa v imenu ZTM, katerega predsednica upravnega odbora (v nadaljevanju UO) sem. Kot članica UO sem bila izvoljena na volitvah v GZS lani, za predsednico UO so me imenovali junija 2003 člani UO. Do stavke ni prišlo po krivdi GZS, saj je večkrat predlagala (do začetka stavke uradno trikrat) začetek pogajanj. Druga stran, SNS, predlogov ni sprejela. Neresnica je, da se ZTM v letu 2004 ni hotel pogovarjati oziroma pogajati (prvi pisni predlog je avgustovski), zato je bil GZS oziroma ZTM neupravičeno ožigosan. To dokazujejo pisni dokumenti in sporočila, a niso prišla v javnost. V času od junija do oktobra 2004 se tudi pokazalo, da nekateri premalo poznajo (ali nočejo poznati) določila Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o medijih, pristojnosti GZS, kolektivno dogovarjanje, predvsem pa bistveno spremenjene okoliščine zasebne lastnine leta 2004 oziroma 1998 v primerjavi z družbeno lastnino leta 1991. To nepoznavanje je zaviralo socialni dialog, ki je bil po letu 1998, ko je prišlo do izstopa ZTM iz kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (v nadaljevanju KPPN), prekinjen, ker je SNS tako hotel. Stavka novinarjev je bila interesna stavka in ni bila splošna. Stavkal je manjši del slovenskih novinarjev v zasebnem sektorju (v dobrem odstotku gospodarskih družb, izdajateljev medijev in članic ZTM – medijskih družb). Tako so stavkali v treh slovenskih dnevnikih (kjer imajo podjetniške kolektivne pogodbe, uporabljajo KPPN in imajo novinarji najvišje plače v Sloveniji), Slovenski tiskovni agenciji in v javnem zavodu RTV, kjer predstavljajo novinarji manjši del zaposlenih. Največja žrtev stavke je bil Kodeks slovenskih novinarjev, saj se je slišala predvsem ena, novinarska plat. Predsednik SNS je zapisal, da so se člani izvršnega odbora bili res dolžni »odločiti tudi po funkciji, a glasovali so tudi kot novinarji«. Pri tem pa »pozabili«, da so novinarji v skladu s kodeksom: dolžni predstaviti celovito sliko dogodkov in svoje delo; preverjati točnost zbranih informacij; ne smejo zamolčati pomembnih dejstev; če so vpleteni v dogodke, o katerih poročajo, morajo to razkriti oziroma se kot novinarji izločiti ter so dolžni upoštevati enaka merila, kot jih sami zahtevajo od drugih. Tudi na javni RTV so »pozabili« na tisti del Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija kot javnega zavoda, kjer je med drugim zapisano: »Izogniti se je treba vsemu, kar lahko spodbudi upravičeno domnevo, da je novinar ali javni zavod pristranski ali pod vplivom neke skupine za pritisk, ne glede na to, ali je ta ideološka, politična, finančna, socialna, verska ali kulturniška.« Za razumevanje okoliščin, pravnih in drugih okoliščin, odnosov med delodajalci in delojemalci ter možnih rešitev je koristen pogled v preteklost.

Pogled nazaj
1991 Osamosvojitev sredi leta, potem osamosvojitvena vojna. Dvajsetega decembra je bila objavljena KPPN, osem dni zatem nova slovenska ustava. Tedaj je še veljala jugoslovanska zakonodaja, bila je družbena lastnina in mediji (tedaj javna glasila oziroma njihovi izdajatelji) so imeli drugačen položaj kot sedaj, ko so izdajatelji pretežno v zasebni lasti (in se financirajo iz sredstev, ki jih pridobijo na trgu), le javni zavod RTV je del javnega sektorja (in se pretežno financira iz davkoplačevalskega RTV-prispevka). Podpisnik KPPN na strani delojemalcev je bil leta 1991 SNS, njegove reprezentativnosti niso preverjali, saj je bil zakon o reprezentativnosti sindikatov sprejet šele leta 1993. Novinarji so bili tedaj družbenopolitični delavci. KPPN vsebuje nekaj posebnosti, ki jih drugje skoraj ni najti: vsa delovna mesta so opredeljena kot tista z višjo ali visoko izobrazbo, novinarjem pripada poleg 0,5-odstotnega minulega dela še dodatna 0,2 odstotka za vsako izpolnjeno leto novinarskega dela, letni dopust traja do 35 dni oziroma več za tiste, ki pridobijo dodatne dneve na podlagi socialno-zdravstvenih meril, poleg rednega dopusta jim pripada še pet plačanih delovnih dni za rekreativni oddih. Na delodajalski strani so se podpisali trije: Sekcija za tisk pri GZS, kjer je 50 delovnih organizacij v družbeni lastnini, prostovoljnih članic GZS (danes so izdajatelji medijev v zasebni lasti obvezni člani GZS), opravljalo tudi dejavnost posebnega družbenega pomena. Drugi podpisnik je bilo Združenje radijskih postaj Slovenije, prostovoljno združenje 20 lokalnih radijskih postaj v Sloveniji. (Večina tedanjih članic tega združenja je po letu 1994 dobilo status nekomercialnih radijskih programov, sedaj pa imajo status regionalnih in lokalnih radijskih programov posebnega pomena in so obvezni člani GZS-ZTM) Tretji podpisnik je bil Svet RTV, organ zavoda, katerega položaj se je v primerjavi z drugima dvema delodajalcema v 13 letih najmanj spremenil, saj se ni privatiziral. Zaradi družbene lastnine ni bilo razlike med tremi delodajalci, podpisniki KPPN, četudi so nekateri delali v gospodarstvu, drugi pa v negospodarstvu (zavod RTV). Tedaj so bili v veljavi: Zakon o javnem obveščanju, sprejet leta 1986 in dopolnjen leta 1989, Zakon o temeljih sistema javnega obveščanja iz leta 1985 ter Zakon o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji iz leta 1974, Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja iz leta 1989 in Zakon o delovnih razmerjih iz leta 1990, Zakon o podjetjih iz leta 1988, Zakon o avtorski pravici iz leta 1978, zvezni Zakon o stavki iz leta 1991 ter Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije iz marca 1990. GZS je imela pooblastilo sklepati kolektivne pogodbe z učinkom splošne veljavnosti v dejavnostih in za celotno gospodarstvo. KPPN je bila sicer sklenjena kot poklicna, a v okviru stranke skleniteljice na delodajalski strani je nastopalo Združenje za tisk, kar je KPPN dajalo možnost kandidiranja za registracijo v registru kolektivnih pogodb pri pristojnem ministrstvu za delo, ki je na podlagi Navodila o vpisu v register to KPPN s splošno veljavnostjo tudi vpisalo. Ker navodilo ne predvideva izbrisa, bo tam ostala do spremembe navodila. In prav zaradi splošne veljavnosti je GZS tako želen partner. Če članstvo v GZS ne bi bilo več obvezno, bi padla tudi splošna veljavnost kolektivnih pogodb. Medijsko prizorišče je bilo leta 1991 veliko manj raznoliko kot danes. Približno 50 delodajalcev časopisno informativne in založniške dejavnosti, 20 lokalnih radijskih postaj in zavod RTV so bili tisti, ki so se znašli na delodajalski strani. Četudi je leta 1989 začel oddajati preko kabelskega sistema tv-program Prleški tednik, leta 1990 prva lokalna televizijska programa Kanal 2 in Vaš kanal, leta 1991 Kanal A. Teh SNS tedaj ni vključil.

1992–1995 Leta 1992 je začel veljati Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je povzročil poleg junija leta 1993 sprejetega Zakona o gospodarskih družbah največje spremembe na področju medijev oziroma tedaj še javnih glasil. Začela se je privatizacija družbene lastnine, začetek delitve izdajateljev medijev na zasebni (gospodarski, profitni) in javni (negospodarski, neprofitni) sektor, le RTV je ostala na istem, v negospodarstvu (četudi je iz zavoda postala javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena). Izdajatelji medijev so postajale zasebne gospodarske družbe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Novinarji so, tako kot sicer tudi njihovi sodelavci (tonski tehniki, snemalci, napovedovalci, šoferji, tajnice, računovodje), začeli delati v dveh različnih sektorjih, v zasebnem in javnem. Proces privatizacije je trajal tja do leta 1999, ko so se v sodni register vpisali zadnji olastninjeni izdajatelji medijev in bile sklicane prve skupščine d. o. o. Leta 1993 je bil sprejet Zakon o reprezentativnosti sindikatov in šele tedaj so se lahko sindikati vpisali v register, tako tudi SNS. Leta 1994 sta bila sprejeta Zakon o javnih glasilih (UL RS, št. 18/94) in Zakon o Radioteleviziji Slovenija (UL RS, št. 18/94). Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenije iz leta 1995 (z njim je soglašal državni zbor) je določal, da je RTV Slovenija »javna, enotna in neprofitna radiotelevizijska organizacija«. Leta 1995 sta začela oddajati dva nova televizijska programa v zasebni lasti, POP TV in TV 3. Zakon o javnih glasilih je spodbudil nastajanje novih medijev, tako tiskanih (časopisov, revij) kot radiodifuznih (radijskih in televizijskih postaj) v zasebnem sektorju kot profitnih družb. V skladu z Zakonom o javnih glasilih so se radijski in televizijski programi delili na nekomercialne in komercialne programe. Nekomercialnih radijskih je bilo okrog 20, poleg le-teh so imeli tak status tudi programi RTV Slovenija, komercialni so začeli bolj množično oddajati po letu 1994. Posebnih pogojev, kaj mora izpolnjevati izdajatelj medija, na primer tehnične, kadrovske, ni bilo in jih še danes ni. Leta 1995 je bil sprejet Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št. 21/95), ki je pomenil podlago tudi za obveznosti izdajateljev radiodifuznih medijev, ki pa se jim nekateri izmikajo še danes. RTV Slovenija in nekomercialne radijske postaje so obveznosti poravnavale, številne komercialne so se obveznostim izmikale, nekatere še danes. Leta 1995 se je v državnem zboru ustavil v drugem branju Zakon o kolektivnih pogodbah, ki še danes čaka na sprejem in bi lahko v marsičem olajšal kolektivno dogovarjanje med delodajalci in delojemalci.

2001–2002 Leta 2001 je bil sprejet Zakon o medijih (UL RS, št. 35/01, 62/03, 113/03), ki je prinesel tudi večjo avtonomijo novinarjev. V njem je opredeljeno, kdo je novinar (tisti, ki ima pogodbo o zaposlitvi ali je samostojni novinar), kaj so pristojnosti uredništva, mediji na radiodifuznem področju se delijo na radijske in televizijske, le-ti pa na radijske in tv-programe ter radijske in tv-programe posebnega pomena (s posebnimi obveznostmi). Leta 2004 so programi posebnega pomena programi RTV Slovenija ter 17 lokalnih in regionalnih radijskih in 7 tv-programov. Drugi so tako imenovani radijski in tv-programi (67 radijskih in 23 televizijskih), izdajatelji večine, razen treh, so majhne gospodarske družbe. Na področju izdajateljev časopisov je več kot 60 gospodarskih družb. Aprila 2002 je bil sprejet nov zakon o delovnih razmerjih, ki med drugim določa, da kolektivno pogodbo za območje republike ali za posamezno dejavnost sklepajo sindikati in GZS oziroma druga splošna asociacija organizacij oziroma delodajalcev.

Pristojnosti GZS in Združenja za tisk in medije
Zakon o GZS in statut, sprejet na njegovi podlagi, opredeljujeta GZS kot avtonomno, nepolitično in strokovno organizacijo za uveljavljanje vpliva svojih članov in gospodarstva v razmerju do države, sindikatov in drugih socialnih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in gospodarskega sistema, nudenje gospodarskih infrastrukturnih storitev članom in izvajanje javnih pooblastil, ki ji jih poveri država. Obvezni člani GZS, ki plačujejo članarino, so predvsem pravne in fizične osebe po zakonu o gospodarskih družbah, javna podjetja in zadruge ter podružnice tujih gospodarskih subjektov, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Zastopanost posameznih avtonomnih delov v skupščini GZS in v upravnem odboru GZS je proporcionalna glede na obseg kapitala, število članov in število delavcev zaposlenih pri članih zbornice v posamezni dejavnosti ali območju. Zbornica je organizirana po panogah (26) in območjih (13). Vsakemu članu GZS je dana preko njegovih predstavnikov aktivna in pasivna volilna pravica v vse organe, lahko sodeluje pri sestavljanju odprtih kandidatnih list; pri volitvah v skupščino zbornice ter v upravne odbore združenj in območnih zbornic ima en glas in še dodatno število glasov, sorazmerno enakovrednemu upoštevanju velikosti kapitala in števila delavcev, ki jih zaposluje. Podlaga za organiziranje panožnih združenj je interes članov. UO GZS je s posebnim pravilnikom sprejel razvrstitev dejavnosti v posamezna panožna združenja z uporabo standardne klasifikacije dejavnosti, skupščina GZS pa sklep o organiziranju panožnih združenj na podlagi organizirane razprave med članstvom. Eno izmed teh združenj je tudi ZTM, katerega organ upravljanja je 16-članski UO, izvoljen sredi leta 2003 na volitvah v organe zbornice. ZTM sestavljajo strokovna združenja: grafičarjev, založnikov in knjigotržcev, slovenskih časopisov in revij, radijskih in tv-postaj, fonogramske in videogramske industrije. Glede na standardno klasifikacijo dejavnosti sodijo sem izdajanje časopisov, revij, periodike ter tudi radijska in tv-dejavnost, dejavnost tiskovnih agencij. Skupaj je v ZTM nekaj manj kot 1500 gospodarskih družb in tudi nekaj samostojnih podjetnikov, od tega je skoraj 1000 aktivnih, 462 je gospodarskih družb na področju medijev. ZTM je tudi podpisnik kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, sprejete leta 2000, ki velja za vse delodajalce, ki opravljajo časopisnoinformativno, založniško in knjigotrško dejavnost, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti opravljajo sedem dejavnosti, med njimi izdajajo časopise ter revije in periodiko. Vsi izdajatelji medijev niso v tem združenju, saj imajo drugačno klasifikacijo dejavnosti in jih torej odločitve ZTM ne zavezujejo, lahko pa jih prostovoljno izvajajo. Med izdajatelji časopisov je le ena družba (Delo, d. d.) z več kot 440 zaposlenimi, tu je bila po podatkih iz zaključnega računa 2003 povprečna plača na zaposlenega 548.000 tolarjev, novinarske plače so 40 odstotkov nad KPPN. V dveh časopisnih hišah je bilo leta 2003 od 200 do 250 zaposlenih, v vseh ostalih manj kot 100. Največje plače imajo novinarji v glavnem mestu, na manj razvitih območjih ali območjih s strukturnimi problemi so precej manjše. Veliko večja pestrost je med izdajatelji revij, še večja med izdajatelji radijskih in televizijskih programov (v zasebnem sektorju). Razlika je predvsem med izdajatelji radijskih in tv-programov posebnega pomena in ostalimi. Vsi so majhne gospodarske družbe. Prvi imajo več zaposlenih, tudi novinarjev. V 16 izdajateljih lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena je med zaposlenimi tretjina novinarjev, na izdajatelja trikrat več kot v ostalih izdajateljih radijskih programov (bivših komercialnih). Noben izdajatelj lokalnega oziroma regionalnega radijskega programa posebnega pomena v zasebnem sektorju nima sedeža ne v Ljubljani, Mariboru ali Kopru. Vsi pa pridobivajo prihodke na trgu. ZTM se pogaja in sklepa kolektivne pogodbe v dejavnosti v imenu in za račun samo članic tega združenja kot gospodarskih subjektov. Zato je odgovornost združenja na tem področju tako velika, saj podpis kolektivne pogodbe pomeni tudi neposredno obveznost za vsako članico združenja. Le-te pa so tako različne, da je tako različnost treba upoštevati pri iskanju rešitev. Taka različnost (prihodki, zaposleni, ostali zunanji sodelavci, študenti, povprečne plače zaposlenih) in številčnost izdajateljev medijev pomeni zahtevno usklajevanje, pa tudi iskanje rešitev v procesu kolektivnega dogovarjanja, ki ne bodo zmanjšale pravice enih in onemogočile (ukinjale) drugih, manjših, na obrobju Slovenije in jih izrinjale s trga. Dejstvo, da novinarstvo ni dejavnost, otežuje hitre rešitve, nekateri problemi, na katere opozarja tudi SNS, so rešljivi le s spremembo zakonodaje. Ne le podatki o številu gospodarskih družb, tudi podatki iz razvida medijev pri ministrstvu za kulturo (september 2004) kažejo na pestrost. Vpisanih je 872 medijev, od tega 97 radijskih, 54 televizijskih, 18 elektronskih ter 702 tiskana, od tega jih 43 izhaja samo v elektronski obliki. Izdajatelji teh medijev so v veliki večini majhne gospodarske družbe, nekaj je delniških družb, niso pa vsi izdajatelji medijev vključeni v ZTM. Prav tako odločitve ZTM niso obvezne za tiste medije, katerih izdajatelji sodijo v javni sektor (na primer RTV Slovenija, Zavod Marš).

Kronologija socialnega dialoga med GZS in SNS od 1991 naprej
Po začetku veljavnosti KPPN decembra 1991 je bil sredi januarja leta 1992 sklenjen dogovor, da izračune izhodiščih plač pripravlja SNS, delodajalci pa ga verificirajo. Aprila tega leta je Svet RTV dal prvo pobudo za spremembo kolektivne pogodbe, ker je niso mogli izvajati in avgusta tega leta so se začela pogajanja za spremembe. Ker so imeli na RTV težave zaradi zakona o zamrznitvi plač, je RTV hotela določene rešitve po svoji meri, a ni prišlo do soglasja za spremembo KPPN. Leta 1994 so z RTV opozarjali na razhajanja glede izračuna izhodiščne plače in Svet RTV je dal pobudo za sklic Komisije za pomirjanje, Združenje za tisk pa je predlagalo ponoven začetek pogajanj o spremembah in dopolnitvah KPPN. Januarja leta 1995 so se začela pogajanja, vendar so bila februarja prekinjena zaradi neusklajenih stališč. Januarja leta 1996 je bila napovedana stavka novinarjev zaradi neizpolnjevanja določb KPPN, vendar je bila pozneje prestavljena na marec 1996. Aprila, avgusta in septembra 1996 je ZTM predlagal začetek pogajanj o spremembah in dopolnitvah KPPN, vendar je oktobra 1996 SNS zavrnil pobudo delodajalcev. Novembra tega leta so delodajalci spet poslali pobudo za spremembe in dopolnitve KPPN, a spet ni bilo pravega odziva SNS. Julija 1997 je potekalo dopisovanje glede veljavnosti izračuna izhodiščih plač, saj je arbitražni svet odločil, da je potreben medsebojni dogovor. Bistveno spremenjene okoliščine, težave pri usklajevanju tako različnih podpisnikov iz javnega in zasebnega sektorja so se pokazale aprila leta 1998, ko je UO ZTM sprejel izstop iz podpisništva, za ostale podpisnike je kolektivna pogodba veljala še naprej. Zatem je izstopil tudi GIZ nekomercialnih radijskih postaj (ustanovljen s pogodbo oktobra 1996, interesno združenje manjšega dela radijskih postaj v Sloveniji, ki je »nadaljeval vsebinsko delo Združenja radijskih postaj«, podpisnikov KPPN). Tako je na delodajalski strani leta 1998 ostal kot podpisnik le še Svet RTV in v tem javnem zavodu kot delu javnega sektorja tudi izvajajo KPPN. Zaposleni v tem javnem zavodu so sedaj vključeni v zakon o javnih uslužbencih in njihov sindikat sodeluje v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor. SNS je aprila 1998 med drugim na izstop ZTM odgovoril, da »se ne more obnašati drugače, kot da spoštuje veljavno pogodbo«. Podobno je odgovoril tudi GIZ-u. Sledilo je še nekaj stikov med SNS in GZS, od decembra 2002 do junija 2004 pa je vladal »molk«. Predsednik SNS je v intervjuju, objavljenem v Mladini na dan končanja stavke, med drugim dejal: »Šele po primopredaji poslov (sredi leta 2002, op. R. K.), ko je bilo treba narediti program dela, sem izvedel za znameniti zbornični odstop iz leta 1998. Sklical sem izvršni odbor SNS in zahteval, naj zahteva razlago od Združenja za tisk in medije. Temu bi sledil upravni spor na sodišču in danes bi že imeli v rokah odločbo, da njihov podpis velja. Takrat smo imeli različne prave razlage in izvršni odbor me je preglasoval z 10:1. Povedal sem jim, da je to tiščanje glave v pesek na obeh straneh in da bo do problema prišlo, ko bomo predlagali prenovo kolektivne pogodbe.« V SNS so že leta 1998 (najpozneje pa 2002) vedeli, v čem je problem in stavkati po šestih letih zastavlja predvsem vprašanje, kaj so delali novinarji tedaj, kaj je delalo tedanje vodstvo SNS. Namesto da bi pregledali svoje vrste, so raje preložili odgovornost na GZS-ZTM, češ da se noče pogajati. Dejstvo je, da so se okoliščine od leta 1991 do leta 1998 bistveno spremenile in vsak pravnik ve povedati, kaj pravi za take primere Zakon o obligacijskih razmerjih oziroma sedanji Obligacijski zakonik. ZTM je podpisnik dveh panožnih kolektivnih pogodb (v časopisnoinformativni je opredeljeno tudi delo novinarjev), nekatere njegove članice (predvsem na področju radijske in tv-dejavnosti, ki nima svoje panožne pogodbe) uporabljajo splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti. Iskanje novih rešitev v novih okoliščinah je zato odgovorno delo različnih socialnih partnerjev v zasebnem sektorju.

Leto 2004
SNS je 9. junija posredoval GZS-ZTM pobudo za pristop k spremembam KPPN. O tem je razpravljal UO ZTM na 2. seji konec junija in odgovoril, da ni več aktualni podpisnik KPPN, poleg tega je združenje že sklenitelj dveh panožnih kolektivnih pogodb. UO je o tem drugič razpravljal na 3. seji konec avgusta, tako kot sem obljubila predsedniku SNS na srečanju 13. avgusta. UO je v pisnem odgovoru ponovil, da ni več podpisnik KPPN, da je »Združenje za tisk in medije je podpisnik panožne kolektivne pogodbe (časopisnoinformativne), ki jo uporabljajo predvsem izdajatelji tiskanih medijev in tu obstaja tudi možnost uresičevanja predlogov SNS«. Prva možnost za pogajanja je bila torej dana s tem odgovorom in ne drži, da se ZTM ni bil pripravljen pogajati. Razkorak je ostal glede forme, ne pa, da se ZTM ne bi bil pripravljen pogajati. UO se je na 4. seji sestal 24. septembra in predlagal delovno srečanje med člani UO, povabljenimi članicami GZS in predstavniki SNS v sredo, 29. septembra. Na 5. seji se je UO sestal v petek, 1. oktobra, se seznanil z delovnim srečanjem ter oblikoval odgovor na tri stavkovne zahteve SNS (pogajanja o spremembah in dopolnitvah KPPN, preklic izstopa leta 1998 in dogovor o avgustovskem dodatku za novinarje v višini 17.000 tolarjev), ki jih je združenje prejelo 23. septembra. Med drugim je ugotovil, da je napoved stavke preuranjena in neutemeljena, saj je stavka napovedana zoper subjekt, ki ni stranka KPPN, s čemer je bil SNS seznanjen in »pozval SNS k mirnemu in nekonfliktnemu dialogu, kjer bo mogoče sistematično uresničevati sicer legitimen interes SNS, da se kot predstavniki ene od skupin, zaposlenih pri delodajalcih Združenja za tisk in medije, vključijo v kreativen socialni dialog«. UO je sprejel sklep, da se takoj začnejo pogajanja s predstavniki SNS ter poudaril, da »ob začetku ni smiselno izključiti nobene od možnih oblik uresničevanja stavkovnih zahtev ter je potrebno v pogajanjih celovito preučiti učinke posamičnih rešitev, upoštevajoč tudi pozitivno zakonodajo«. UO je tudi določil petčlansko pogajalsko skupino, predlagal prvi sestanek pogajalskih skupin 7. oktobra ob 14. uri, predlagal, da SNS odpove stavko ter začne pogajanja. SNS se s takim predlogom ni strinjal in je v petek, 1. oktobra, ob 19. uri in 5 minut posredoval v podpis dogovor o takojšnji izpolnitvi stavkovnih zahtev SNS. UO ni imel pooblastil za podpis takega dogovora, je pa naslednji dan, v soboto, 2. oktobra, torej dan pred napovedano stavko, po odprtem pismu predsednika GZS predstavnikom novinarjev, poslal že drugi uradni, sicer pa tretji predlog za pogajanja o novi kolektivni pogodbi ter poziv k odpovedi stavke. GZS odgovora SNS na ta predlog ni prejel. V nedeljo, 3. oktobra, se je začela stavka. Stavkali so le v nekaterih medijskih hišah, velika večina medijev in v njih zaposlenih se ni pridružila stavki. Stavkali niso na POP TV, Kanalu A, v lokalnih in regionalnih radijskih in tv-postajah, delali so tudi v številnih drugih tiskanih medijih, tudi regionalnih in lokalnih. V ponedeljek, 4. oktobra, drugi dan stavke, se je UO sestal na 6. seji in ponovno predlagal začetek pogajanj za novo kolektivno pogodbo za poklicne novinarje, zaposlene pri delodajalcih, članih ZTM (se pravi v zasebnem sektorju), 7. oktobra oziroma v skladu s posebnim dogovorom, imenoval pet članov v pogajalsko skupino, določil izhodišča za pogajanja. SNS je na ta predlog odgovoril s »staro« stavkovno zahtevo-pogajanji o spremembah in dopolnitvah KPPN. UO ni imel mandata za sprejem predlaganih sklepov, zato je bila 7. seja UO spet naslednji dan, v torek, tretji dan stavke. Tega dne so se predstavniki SNS, zatem pa tudi ZTM, srečali tudi s predsednikom republike. UO združenja je malo po 17. uri posredoval SNS odgovor, da UO ponovno izraža pripravljenost za pogajanja, kot je sporočil do tedaj že trikrat in ponovno povabil SNS na pogajanja 7. oktobra ob 14. uri. V stališčih je navedel pravne podlage za svoje predloge. To je bil že sedmi pisni odgovor, ki ga je ZTM posredoval SNS od junija 2004 naprej. Stavkovni odbor je, kot se je neuradno izvedelo, z glasovanjem po prejemu obsežnega pisnega odgovora ZTM sprejel sklep o prekinitvi stavke in ga malo pred polnočjo tega dne tudi sporočil javnosti: da je stavka prekinjena in da z delom nadaljujejo od 8. ure naprej. Na Radiu Slovenija so začeli delati že opolnoči in ne šele zjutraj. Gospodarska škoda v družbah, kjer so stavkali, ni majhna, SNS naj bi bo povrnil del plače stavkajočim, saj je bila stavka interesna in so vnaprej za to rezervirali sredstva (tudi za samostojne in svobodne novinarje in novinarje-honorarne sodelavce). V četrtek, 7. oktobra, sta se pogajalski skupini SNS in ZTM, kot je predlagal UO ZTM, prvič srečali in se tudi dogovorili za drugo srečanje 21. oktobra. Stavka je opozorila na probleme, katerih rešitve se skrivajo tako na zakonodajnem kot drugih področjih dela, v GZS, SNS, Društvu novinarjev Slovenije, vladi, ministrstvih, državnem zboru, javnem zavodu RTV in gospodarskih družbah samih. Naj jih nekaj omenim:
 • reprezentativnost socialnih partnerjev (sindikata in delodajalcev) v zasebnem in javnem sektorju,
 • ravni in razmerja med kolektivnimi pogodbami (splošna panožna, podjetniška, poklicna) v javnem in zasebnem sektorju,
 • je mogoče samo s ceno delo za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi ter za ostale (avtorsko, delo po delovršni pogodbi, delo preko študentske napotnice), ki opravljajo novinarsko delo, regulirati delo gospodarskih subjektov na trgu oziroma kako drugače (tehnični, kadrovski pogoji) določiti pogoje za delo, na primer radijskih in televizijskih postaj na trgu,
 • opredelitev, kdo je novinar in kdo vse opravlja novinarsko delo (Zakon o medijih, podatki, ki jih zbira Statistični urad RS, tisti, ki opravljajo novinarsko delo, pa delajo preko študentske napotnice, imajo avtorske ali kakšne druge pogodbe. Le-ti delajo praktično v vseh medijih v javnem in zasebnem sektorju, pri tem so v prednosti tisti v univerzitetnih centrih),
 • kako naj poteka obveščanje javnosti v času stavke, saj opredelitev o tem v kodeksu ni, v tej stavki pa so kar s Poslovnikom o poteku splošne stavke urednikov in novinarjev, "samoupravno" določili, da bodo stavkovni odbori namesto odgovornih urednikov in novinarjev opravljali njihovo delo oziroma so postali "veliki cenzorji";
 • zakonitost stavke na nacionalni in podjetniški (zavodski) ravni itd.


Poslušati in slišati
Iskreno upam, da bodo pogajalci izkoristili priložnost za argumentiran pogovor, ki bo temeljil na objektivnih vodilih, da bodo znali ločiti zadeve od pogajalcev, cilje od stališč, da bodo nenehno iskali nove možnosti (tudi predlaganje zakonskih in drugih sprememb) ter upoštevali, da se pogajajo za rešitve v zasebnem sektorju. Pravijo, da so taka »sodelovalna« pogajanja najuspešnejša, ko želiš urejati zadeve, upoštevajoč pristojnosti, možnosti in dejstvo, da temelji kolektivno dogovarjanje na prostovoljnosti, ne prisili.

nazaj

Neva Nahtigal

Zakaj so stavkali novinarji?
Odnos lastnikov medijev do socialnega in poklicnega statusa novinarjev je neločljivo povezan z izpolnjevanjem pravice javnosti do obveščenosti ter kakovostjo in verodostojnostjo medijskih vsebin.
Ob prvi splošni stavki novinarjev – začela se je 3. oktobra opolnoči in se začasno prekinila 6. oktobra ob 8. uri – so se razvile živahne razprave o tem, kaj je bilo tega sploh treba, kaj je prineslo, kaj pomenilo, od kod kar napoved stavke, kaj bo zdaj … »V resnici po moji oceni tri četrt stavkajočih nima pojma, zakaj s(m)o sploh stavkali,« je nekaj dni po začasni prekinitvi stavke menila samostojna novinarka, ki se je stavki sicer tudi sama pridružila. »Stavkali smo za nacionalno poklicno kolektivno pogodbo,« odgovarja Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije. Ta(k) cilj je bil ob napovedi stavke za marsikoga preveč neoprijemljiv in izkazalo se je, da veliko novinarjev kolektivno pogodbo pojmuje kot nekaj birokratskega, kar nima velike zveze z njihovim vsakdanjim delom in življenjem. Če bi bilo res tako, če kolektivna pogodba ne bi bila pomembna za vsakega novinarja in njegovo delo za delodajalca oziroma naročnika, potem na strani lastnikov medijev ne bi bilo tako velikega odpora do pogajanj in stavke sploh ne bi bilo, meni Jurančič.

Šest let trajajoč »pat-položaj«
Ko je Sindikat novinarjev Slovenije na Združenje za tisk in medije junija 9. junija prvič poslal pobudo za pogajanja o spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe za poklicne novinarje, je ZMT poziv zavrnil, češ da sploh ni pravi naslovnik za takšne pobude sindikata. Že od leta 1998 namreč tli spor o veljavnosti in uveljavljanju nacionalne kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (KPPN), ki je bila podpisana leta 1991 kot prva poklicna kolektivna pogodba v Sloveniji. Sedem let po podpisu pogodbe je Združenje za tisk in medije (ZTM) od kolektivne pogodbe odstopilo, o svojem odstopu od pogodbe je Sindikat obvestilo tudi Gospodarsko interesno združenje lokalnih in regionalnih radijskih postaj. Sindikat novinarjev vztraja na izvirnem stališču, da je bil odstop delodajalcev neveljaven in to utemeljuje z določili KPPN, ki so jih s svojih podpisom leta 1991 potrdili tudi predstavniki delodajalcev, a jih ob odstopu niso upoštevali. Jurančič navaja še druge argumente za neveljavnost odstopa in napoveduje, da bo SNS o tem sprožil sodni spor1. ZTM, nasprotno, vztraja pri stališču, da kolektivna pogodba od leta 1998 za njegove člane ni več zavezujoča in je odločitev, ali jo upošteva ali ne, prepuščena vsakemu medijskemu podjetju. To je združenje ponovilo tudi septembra, ko je uradno zavrnilo predlog o avgustovski uskladitvi plač novinarjev (v skladu s KPPN), ki jo je dober mesec pred tem predlagal sindikat novinarjev. Kot je takrat povedal Jurančič, je SNS ocenil, da sta s tem »izničenje in protipravna razveljavitev« kolektivne pogodbe za poklicne novinarje segla že do sleherne medijske hiše, zaradi takšnih enostranskih dejanj delodajalskih zastopnikov pa je stavka boljši izhod kot pa dovoliti, da se minimalne pravice iz 14-letne kolektivne pogodbe »izbrišejo na obroke«.2 ZTM sicer niti med stavko ni privolil v uskladitev plač in ta zgodba ostaja odprta, je pa s pristopom k pogajanjem združenje priznalo svojo reprezentativnost in sindikat je po šestih letih spet dobil sogovornika med delodajalci, kar je bilo bistvo splošne stavke. Združenje je tudi priznalo veljavnost kolektivne pogodbe v medijskih podjetjih, kjer imajo novinarji v svojih pogodbah o zaposlitvi zapisano obstoječo kolektivno pogodbo. Z začetkom pogajanj po Jurančičevih besedah ostaja odprta tudi možnost tožb zoper podjetja, kjer kolektivne pogodbe doslej niso spoštovali. Zato je sindikat tudi sklenil po treh dneh stavko začasno prekiniti, čeprav »stavkovnih zahtev sindikata Gospodarska zbornica Slovenije oziroma njeno združenje za tisk in medije v zadnjem odgovoru ni sprejelo v celoti«. Nekaj članov stavkovnega odbora je menilo, da bi bilo treba stavko nadaljevati in z njo doseči izpolnitev vseh stavkovnih zahtev, ob glasovanju pa je prevladalo stališče, da je treba zaradi »odgovornosti do javnosti in novinarjev, ki so v rednem delovnem razmerju, pogodbenem razmerju ali imajo sodelovanje z mediji dogovorjeno na kakršen koli drug način« (kot je stavkovni odbor zapisal v sporočilu za javnost) sprejeti pobudo za »konstruktivna pogajanja o kolektivni pogodbi«, čim prej sesti za pogajalsko mizo in se premakniti z mrtve točke. Tudi podpredsednik SNS in vodja stavkovnega odbora na TVS Rajko Gerič za največji dosežek stavke označuje dejstvo, da ima sindikat kot predstavnik novinarjev spet pogajalskega partnerja. Ni pa, je opozoril Gerič, mogoče pritrdilno odgovoriti na največkrat izrečeno vprašanje novinarjev po stavki: »Ali smo zmagali?« Geričev odgovor je, da »bomo zmagali takrat, ko bomo dosegli to, kar želimo doseči na pogajanjih«. »Etapni« cilj, ki ga je dosegla stavka, je bil začetek pogajanj, končnega je sindikat novinarjev v stavkovnih pravilih opredelil kot »ohranitev, dopolnitev in spremembe nacionalne poklicne kolektivne pogodbe ter doseči, da jo bodo spoštovala reprezentativna združenja delodajalcev, saj drugače ni mogoče zagotoviti njene splošne veljavnosti in ustrezno zavarovati socialnih in materialnih pravic novinarjev.« 3

Pogajanja o pogajanjih?
Po začasni prekinitvi stavke je v novinarske vrste dodatno zmedo vnesla Jurančičeva izjava, da bodo predmet pogajanj med SNS in ZTM najprej sama pogajalska izhodišča. Težko si je (bilo) zamisliti, da smo bralce, poslušalce in gledalce tri dni pustili na cedilu zato, da se bodo začela pogajanja o pogajanjih … Treba je vedeti, da sindikat in društvo novinarjev ves čas vztrajata pri pogajanjih o pre-novi kolektivne pogodbe, Združenje za tisk in medije pa, če že, pri pogajanjih o novi kolektivni pogodbi. Spet gre za na videz majhne razlike, ki pa so odločilnega pomena, in zato bodo predmet pogajanj najprej res sama izhodišča nadaljnjih pogajanj. Jurančič je pojasnil, da bi pogajanja o novi kolektivni pogodbi, ki jih predlaga ZTM pri GZS, pomenila pogajanja (tudi) o pravicah, ki sta jih delojemalska in delodajalska stran opredelili že med pogajanji o kolektivni pogodbi iz leta 1991. Pogajalcem sindikata pa je skupščina članov SNS dala mandat za pogajanja o pripravljenem predlogu sprememb in dopolnitev obstoječe kolektivne pogodbe. Ta predvideva uskladitev pogodbe s spremenjeno delovnopravno in medijsko zakonodajo, ureditev statusa samostojnih in svobodnih poklicnih novinarjev, ureditev avtorskih pravic in finančnih nadomestil za njihovo sekundarno uporabo, vključitev minimuma pravil avtonomije uredništev in razširitev kroga podpisnikov na delodajalski strani. Mandat pogajalce tudi zavezuje, da ne smejo privoliti v nobeno znižanje minimalnih standardov, zapisanih v KPPN, razen če so v koliziji z zakonodajo. Združenje za tisk in medije pa je leta 1998 od pogodbe odstopilo prav zato, ker so za veliko večino njegovih članov (podjetij, ki se ukvarjajo z medijsko dejavnostjo) celo minimalni standardi, zapisani v KPPN, previsoki. V svojem sporočilu za javnost je upravni odbor ZTM 24. septembra sicer zapisal, da nekatere medijske hiše v praksi upoštevajo standarde iz poklicne pogodbe za novinarje in da nekatere celo zagotavljajo več. Po besedah Zlatka Šetinca, predstavnika Dnevnika in predsednika strokovnega združenja za časopisno dejavnost, pa je 95 odstotkov gospodarskih subjektov, ki jih združuje ZTM, takih, ki »ne morejo spoštovati niti dosedanje poklicne kolektivne pogodbe, kaj šele dopolnjene« (Večer, 29. 9. 2004). Šetinc je že pred stavko opozoril na del težav, ki jih bodo imeli pogajalci ZTM GZS v lastnih vrstah. Povedal je, da so bili predstavniki večjih medijskih hiš na preteklih sestankih (na ZMT, op. a.) »v nehvaležnem položaju«. Po Šetinčevih besedah niso mogli razumeti, zakaj se s sindikatom novinarjev ne morejo pogajati. Težava je (bila) v tem, da bi, če bi večje časopisne hiše »nekaj podpisale«, to veljalo za vseh 462 članic združenja (prav tam). V času odstopa od pogodbe, sklenjene s Sindikatom novinarjev Slovenije je ZTM pri GZS vodil Andrej Lesjak, direktor podjetja Delo Revije. V pogovoru za Finance je povedal, da je združenje po odstopu kot partnerja v nadaljnjih pogajanjih sprejelo sindikat Pergam. »V tem trenutku je s Pergamom tudi za področje novinarskega dela podpisana kolektivna pogodba, ki je po vsebini mogoče malenkost drugačna – ne rečem slabša –, kot je to, kar predlaga novinarski sindikat, in ne vidim nobenega razloga za stavko,« je menil Lesjak, ki zdaj vodi pogajalsko skupino ZTM (Finance, 20. 9. 2004). Sindikat urejanje položaja novinarjev s panožno kolektivno pogodbo zavrača, pri tem ga podpira tudi društvo novinarjev. Predsednik DNS Grega Repovž meni, da bi bilo izničenje poklicne pogodbe in njena nadomestitev s pogodbo grafične dejavnosti »izredno hud udarec za novinarstvo«. Predsednika društva in sindikata sta že pred dvema letoma (9. oktobra 2002) podpisala »Protokol o skupnih ciljih in sporazum o skupnem interesu pri sporazumevanju o kolektivni pogodbi za novinarje«; sodelovanje med SNS in DNS je bilo pri pripravi prenovljene pogodbe in je zdaj, ob njenem uveljavljanju, tesnejše kot kdaj koli prej. Društvo je tudi pripravilo določila o avtonomiji uredništva, ki jih vsebuje predlog prenovljene kolektivne pogodbe. V skupnem pozivu k stavki (27. septembra) sta predsednika sindikata in društva pojasnila, da »druge kolektivne pogodbe, ki jih vsiljujejo delodajalci, statusa novinarskega poklica ne urejajo. /…/ Brez nacionalne kolektivne pogodbe bi bil pritisk na posamezne novinarje nepredstavljivo hujši, pravna, poklicna in druga urejenost medijskega prostora pa neprimerno slabša.« Kot je povedal Jurančič, »določila te pogodbe ne urejajo samo plač in drugih tovrstnih pravic, temveč tudi pravice, ki izvirajo iz posebnosti novinarskega poklica in zadevajo avtorske pravice, samostojnost in odgovornost novinarjev, ne nazadnje spoštovanje novinarskega kodeksa, ki je del te pogodbe (sindikalnega predloga prenovljene pogodbe, op. a.).« (Dnevnik, 30. 9. 2004) Trditve delodajalcev, da je lahko kolektivna pogodba dejavnosti ustrezno nadomestilo za poklicno, zavračajo tudi novinarji, ki že imajo izkušnje z delom pod pogoji, določenimi v panožni kolektivni pogodbi. »Člani Sindikata novinarjev Gorenjskega glasa in novinarji, stalni pogodbeni sodelavci, podpiramo prizadevanja Sindikata novinarjev Slovenije za ohranitev in dopolnitev nacionalne poklicne kolektivne pogodbe, ker svoj položaj ocenjujemo kot neurejen. Po sili razmer smo v podjetju začasno prešli na Pergamovo kolektivno pogodbo, ki pa ne upošteva dovolj posebnosti novinarskega poklica in tudi neprimerno vrednoti naše delo,« so zapisali novinarji, ko so svoje bralce obvestili o podpori stavki in razlogih zanjo. (Gorenjski glas, 1. 10. 2004)

Podpora stavki
Novinarji so sicer med stavko ugotavljali, da je »stavkati teže kot delati«. V stavkovnih dneh je vladala napetost, ker je bilo jasno, da bo takoj po koncu ali prekinitvi stavke treba nadoknaditi veliko zamujenega dela, situacija pa je tudi sicer v novinarskih vrstah zbujala nelagodje, tako med stavkajočimi kot nestavkajočimi. Tisti, ki so stavkali, so se čutili opeharjene za podporo in solidarnost nestavkajočih kolegov, ti pa za razumevanje njihovih razlogov za nadaljevanje dela. Izmenjave mnenj o tem so, na primer, najbolj zaznamovale t. i. mailing listo samostojnih in svobodnih novinarjev4, na kateri so se takrat začeli oglašati tudi novinarji, ki so bili prej le pasivni uporabniki. Stavko za nacionalno kolektivno pogodbo za poklicne novinarje so podprli številni mediji in novinarji. Zanjo se je od 477 članov sindikata, kolikor jih je glasovalo o stavki, izreklo 464 članov oziroma 97 odstotkov. Za stavko je tako glasovalo blizu 70 odstotkov vseh članov sindikata novinarjev. Dva dni pred stavko je sindikat javnosti sporočil, da so splošno stavko podprli TV Slovenija, Radio Slovenija, Regionalni center RTV Slovenija Maribor, Regionalni center RTV Slovenija Koper-Capodistria, Delo, Večer, Dnevnik, Slovenske novice, Primorske novice ter STA, vsa uredništva GV Revije, Radio Štajerski val, Gorenjski glas, Kmečki glas, Novi tednik – Radio Celje, Radio Tednik Ptuj, nekatera uredništva Mladinske knjige, solidarnostno tudi Dolenjski list. Pozneje so se stavki pridružili še tednik Mandrač, Radio MARŠ, tiskovna agencija Morel, internetni medij Ljubljanske novice, posamezni novinarji POP TV, solidarnostno tudi novinarji poslovnega časopisa Profit. Stavko so podprli in se ji pridružili tudi številni samostojni in svobodni novinarji, med njimi vsi, združeni v Sindikat Radia Študent. Če bi stavka trajala dlje, bi se ji – kot je bilo mogoče razbrati iz izjav v medijih in zasebnih krogih – nedvomno pridružili še drugi mediji ali vsaj posamezni novinarji. Stavka je bila deležna široke podpore sindikatov drugih poklicev in panog, pa tudi tujih novinarskih organizacij. Podprla jo je Mednarodna zveza novinarjev (IFJ) ki povezuje 500.000 novinarjev z vsega sveta, posebej še hrvaško in švedsko novinarsko društvo, Združenje in Sindikat novinarjev Srbije in Črne gore ter italijanski sindikat novinarjev. Kot »nestavkajoči medij« je bila v ospredju pozornosti predvsem komercialna televizija POP TV, veliko zanimanje je vladalo za odločanje o načinu podpore stavki na Dnevniku, ki se je končalo proti zaostritvi (ta bi najverjetneje pomenila, da tako kot Delo in Večer – ki nista izšla že v torek - tudi Dnevnik v sredo, 6. oktobra sploh ne bi izšel), in na Financah, kjer so novinarji z 19 glasovi za in enim proti sicer podprli stavko, a so se odločili vseeno nadaljevati delo. Precej ob strani pa je šla mimo stavka na mnogih komercialnih radijskih postajah, ki so vse dni oddajale program, moderiran v živo, in objavljale novinarske prispevke. Teh medijev ne gre spregledati, če se poskušamo s te kratke časovne distance ozreti na stavko in jo videti v njenem širšem kontekstu. Med naključnim poslušanjem jutranjega programa ene od komercialnih postaj smo slišali voditeljico programa poslušalcem pojasnjevati odnos do stavke na tej komercialni postaji. Po njenih besedah so novinarji sicer podpirali stavko, vendar pa delajo za komercialni medij, ki živi od oglasov in si ne more privoščiti izpada prihodkov, kakršnega bi prinesla novinarska stavka. Tako se je še enkrat več pokazalo, da je novinarsko delo danes pojmovano predvsem kot tržno blago, ki zagotavlja preživetje medijskih podjetij, in da veliko novinarjev interes kapitala (lastnikov) postavlja pred lastne interese. Predvsem v manjših medijih je razlog za to večinoma v bojazni, da bi drugačna pozicija pomenila izgubo vira zaslužka, ki novinarju zagotavlja vsaj preživetje. Če si postavljen pred odločitev, ali stavka ali preživetje, je o »višjih ciljih« težko razmišljati. Da so bili mnogi novinarji soočeni s tako dilemo, potrjujejo tudi konkretni primeri pritiskov na ne-redno zaposlene novinarje »stavkajočih medijev«. Po besedah novinarke regionalnega medija, ki se ne želi javno izpostaviti, je vodstvo od samostojnih novinarjev, ki so redni člani redakcije, zahtevalo, da med stavko delajo, sicer da jim bodo prekinili pogodbe o sodelovanju. Čeprav je pravica do stavke pravica vsakega državljana Republike Slovenije, zapisana v ustavi, in čeprav je Sindikat novinarjev Slovenije glasovanje o stavki izvedel tudi med samostojnimi in svobodnimi novinarji, je vodstvo omenjenega medija zatrdilo, da imajo pravico do stavke le redno zaposleni novinarji. Prav podpora samostojnih in svobodnih novinarjev, predvsem tistih, ki so redni člani redakcij, pa je bila bistvena za uspeh stavke; s tem se strinjajo tudi sogovorniki iz mednarodnih novinarskih združenj. Zelo lahko bi se namreč zgodilo, da bi (še) namesto stavkajočih redno zaposlenih novinarjev delali preostali člani redakcij, kar je doslej večkrat spodkopalo uspeh novinarskih stavk po Evropi.

V ospredju samostojni in svobodni novinarji
Freelancerji niso bili v težavnem položaju le med stavko, ampak tudi sicer veljajo za najbolj ranljivo skupino novinarjev. Kot je pokazala pred dobrima dvema letoma opravljena primerjalna analiza položaja samostojnih novinarjev po Evropi5 in kot kažejo mnoge mednarodne raziskave in analize na tem področju, je vprašanje pravic in statusa freelancerjev žgoča tema sodobnega medijskega prostora, ki je ni več mogoče puščati ob strani. Pri tem ne gre za trenutno »krizo« na trgu novinarske delovne sile, trendi so jasni in – že je mogoče trditi – nezajezljivi. Freelancerjev je povsod vedno več, med njimi pa vedno več takih, ki to ne želijo biti, pa nimajo druge izbire. Osnovna »delitev« slovenskih freelancerjev na samostojne in svobodne novinarje je izpeljana iz razlik med tistimi, ki so kot samostojni novinarji registrirani pri ministrstvu za kulturo (še leta 1995 jih je bilo v registru 120, zdaj število že presega 210), in tistimi, ki se sicer preživljajo z novinarskih delom in niso redno zaposleni, vendar nimajo »uradnega« statusa samostojnega novinarja. Kdor pridobi uradni status samostojnega novinarja, je dolžan vsak mesec plačevati prispevke za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (minimalno okoli 60.000 tolarjev) in to breme medijske hiše pomagajo nositi le redkim samostojnim novinarjem. Prispevke mora samostojni novinar plačati, ne glede na to, ali je v določenem mesecu zaslužen honorar dovolj visok, da novinar lahko s preostankom (po plačilu prispevkov) pokrije še življenjske stroške. Mnoge novinarje to odvrne od pridobitve statusa in vztrajajo med t. i. svobodnimi novinarji ali status samostojnega novinarja celo »vrnejo«. V pred manj kot letom dni opravljeni anketi sindikata novinarjev je bilo razmerje med sodelujočimi samostojnimi in svobodnimi novinarji 1 : 2. Delež samostojnih novinarjev je znašal 34, svobodnih pa 66 odstotkov. Predvsem zaradi metodoloških težav6 vzorec (skupaj 104 respondenti) sicer ni reprezentativen in se ga ne da zanesljivo posploševati za celo populacijo, se pa razmerje ujema s siceršnjimi ocenami sindikata in društva novinarjev o razmerjih med samostojnimi in svobodnimi novinarji. Skupaj naj bi tako ne-redno-zaposleni novinarji predstavljali že tretjino vseh novinarjev. Obe skupini svoj ocenjujeta podobno; samostojni novinarji s povprečno oceno 1,9, svobodni 1,8 (do 5). Kot slab ali izredno slab je svoj položaj ocenilo skupaj 82 odstotkov sodelujočih samostojnih in svobodnih novinarjev.

Freelancerji v kolektivni pogodbi
Evropska, pa tudi krovna Mednarodna novinarska zveza že več let opozarjata, da le ureditev razmer za samostojne novinarje lahko dolgoročno zagotavlja urejen položaj vseh novinarjev, tudi redno zaposlenih7. Že zdaj je namreč med novinarji uveljavljeno reklo, da »na vsakega redno zaposlenega novinarja pred vrati čaka deset drugih«, ki bi bili pripravljeni (in kmalu prisiljeni) delati v še tako slabih razmerah in za še tako nizko plačilo. To dolgoročno ogroža tudi socialni in profesionalni položaj njihovih redno zaposlenih kolegov in znižuje kakovost novinarskega dela ter medijskih vsebin. Po primerjalnih analizah o stanju na tem področju po Evropi ter po preučitvi razmer v Sloveniji sta v Sloveniji obe stanovski organizaciji, sindikat in društvo novinarjev, ureditev položaja samostojnih in svobodnih novinarjev postavili v ospredje svojih aktivnosti in prizadevanj. Predlog prenovljene kolektivne pogodbe, ki ga je sindikat poslal združenju za tisk in medije, upošteva priporočila mednarodnih organizacij in vsebuje številna in jasna določila o pravicah in obveznosti samostojnih in svobodnih novinarjev, ki bi uredila njihov socialni in poklicni položaj.8 Že prvi odzivi z Združenja za tisk in medije so pokazali, da se bodo prav pri tem pogajalci obeh strani najbolj razhajali. ZTM je v neuradnih odzivih na predlog sindikata kategorično zavrnil opredelitev pravic samostojnih in svobodnih novinarjev v (novi ali prenovljeni) nacionalni poklicni kolektivni pogodbi. Predsednica ZTM Rina Klinar je, na primer, v dneh pred stavko opozorila na »morebitne napačna pričakovanja SNS, da bi lahko z eno pogodbo rešili težave novinarjev«. Po njenih besedah lahko kolektivna pogodba velja za zaposlene novinarje, »nikakor pa se z njo ne more urejati razmer svobodnih novinarjev in honorarnih sodelavcev«. (Delo, 30. 9. 2004) Po mnenju Gašperja Lubeja s Slovenske tiskovne agencije, ki je bil še pred nedavnim tudi sam »novinar-sodelavec«, položaj samostojnih in svobodnih novinarjev v Sloveniji pa je preučil in predstavil v svojem diplomskem delu, je »argument delodajalske strani o tem, da kolektivna pogodba ne more urejati položaja freelancerjev, smešen«. Tudi če zasebni delodajalci vztrajajo pri veljavnosti odstopa od kolektivne pogodbe (RTV Slovenija od pogodbe ni nikoli odstopila), ne morejo zanikati dejstva, da so se že pred 14 leti pogajali o pogodbi, ki je vsebovala tudi določila o samostojnih novinarjih. Leta 1991 so podpisali pogodbo, ki je v uvodnih določbah opredelila veljavnost tudi za samostojne novinarje, v 79. členu pa določila, da mora plačilo za delo svobodnih in samostojnih novinarjev urejati posebna pogodba, pri čemer pogoji dela ne morejo biti slabši kot za redno zaposlene novinarje. Lubej, podobno kot številni drugi novinarji, ugotavlja, da gre sicer res za zelo splošni člen, ki se v praksi večinoma ni uresničeval, vendar pa reguliranje položaja zunanjih sodelavcev s kolektivno pogodbo ne bi bil precedenčni primer, ne v tujini in ne pri nas. Za razumevanje kategoričnega zavračanja natančne ureditve položaja samostojnih in svobodnih novinarjev s kolektivno pogodbo se kaže spet spomniti na strukturo članstva Združenja za tisk in medije pri GZS. Za več sto manjših medijev, članov ZTM, je »zaposlovanje« freelancerjev edina možnost, da preživijo; ureditev razmer na tem področju, kakršno predvideva sindikalni predlog sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, bi jih vsaj nekaj deset pahnila v propad, zato je pričakovati še nove in hude »notranje blokade« pogajalskega procesa. Na freelancerje se ne zanašajo samo mali mediji. Tudi večjim oziroma njihovim lastnikom je v interesu, da ostane področje samostojnega oziroma svobodnega novinarstva čim bolj neurejeno; v marsikateri redakciji večjih medijev je že več kot polovica »navideznih« freelancerjev (kot Mednarodna novinarska zveza opredeljuje redne člane redakcij, ki niso redno zaposleni). Obstajajo sicer bolj odgovorni mediji, ki freelancerje – redne člane redakcij vsaj z določitvijo pavšalnega mesečnega plačila in minimalnih dodatnih pravic vsaj nekoliko izenačujejo z redno zaposlenimi novinarji, »načeloma« pa mediji freelancerje obravnavajo predvsem kot možnosti za kovanje prihranka in dobička. Freelancerji so za lastnike veliko cenejši kot redno zaposleni novinarji, ker jih (pogosto nezakonito) plačujejo po avtorskih in drugih pogodbah, bistveno manj obdavčenih, kot je pogodba o redni zaposlitvi. Stroške dela je mogoče dodatno znižati tako, da je tudi neto honorar za primerljivo delo nižji kot neto plačilo redno zaposlenih novinarjev. Freelancerji, tudi če so redni člani redakcij in izpolnjujejo enak obseg dela kot redno zaposleni novinarji, razen redkih izjem ne prejemajo niti regresa, primerov izplačila 13. plače pa doslej med freelancerji sploh ni bilo zaslediti. Poleg tega freelancerji večinoma pristajajo tudi na to, da sami krijejo vse stroške, povezane z delom. Skozi lastniško optiko je dodatna »prednost« tudi dejstvo, da freelancerja ne ščitijo določila o odpovedi delovnega razmerja in jih je mogoče kadar koli odsloviti. Številni novinarji tako svoje delo opravljajo v izrazito negotovih razmerah, imajo bistveno manj pravic kot redno zaposleni novinarji in v najslabših primerih se jim celo dogaja, da zanj ne dobijo niti honorarja. Tudi o tem je tekla »korespondenčna razprava« na mailing listi samostojnih in svobodnih novinarjev. Eden od novinarjev je (5. oktobra) zapisal, da bodo morali mediji, ki si ne morejo privoščiti najema/zaposlovanja in ustreznega plačevanja usposobljenih novinarjev, »pač zapreti svoja vrata«, preživeli pa bodo dobri mediji in dobri novinarji. Novinar je dodal: »Verjamem, da je tako v interesu javnosti kot v interesu ceha, da imamo kakovostne medije in kakovostne novinarje.« Podobnih mnenj je bilo na listi še več, nasprotnih doslej še ne.

Brezzobi psi čuvaji?
Da so se razmere na novinarskem trgu dela in na širšem medijskem trgu močno spremenile, pritrjujeta tako sindikat novinarjev kot gospodarska zbornica in obe združenji prav spremenjene razmere od podpisa KPPN uporabljata tudi kot glavni argument za svoja stališča do kolektivne pogodbe – vsak s svojega zornega kota. Novinarji, ki jim je naloženo izpolnjevanje pravice javnosti do obveščenosti, opravljanje vloge »psa čuvaja«, svoje delo opravljajo v kontekstu odnosa med delodajalcem in delojemalcem, v sodobnih razmerah pa vse večkrat tudi v kontekstu odnosu »naročnika in izvajalca«. Odnos lastnikov medijev do socialnega in poklicnega statusa novinarjev je neločljivo povezan z izpolnjevanjem pravice javnosti do obveščenosti ter kakovostjo in verodostojnostjo medijskih vsebin. Vstopanje v polje javne komunikacije in vodilna vloga pri določanju njene »agende« ter vpliv na javno mnenje so med argumenti novinarjev, ki vztrajajo pri tem, da je treba njihov poklic posebno zaščititi, da posamezni novinarji niso prepuščeni (vsakokratnim) interesom kapitala in lahko kljubujejo vse pogostejšim pritiskom. Vse več novinarjev pripoveduje, da so morali, na primer, zamolčati določene informacije ali celo umakniti članke, ki bi lahko škodili poslovnim partnerjem lastnikov medija ali odvrnili oglaševalce. Hkrati je vse več novinarjev prisiljenih poročati o dogodkih in temah, ki si objave po drugih merilih sploh ne bi zaslužili, pa poročanje (spet) narekujejo interesi lastnikov. V razmerah, ko so odvisni od dobre volje lastnikov medijev, »psi čuvaji« izgubljajo zob za zobom in interes kapitala vse bolj prevladuje nad javnim interesom. Ne glede na to, kako bodo tekla in kako bodo ocenjena pogajanja, je med največje uspehe stavke mogoče šteti dejstvo, da je (p)ostala osrednja tema med novinarji in v širši javnosti. Samorefleksija je prešla okvir ozkega kroga sodelavcev in poklicnih kolegov, ki se praviloma pogovarjajo o »svojih« medijih, »svojih« urednikih, »svojih« pogodbah, »svojih« plačah … Osebne in posamične izkušnje so dobile širši kontekst in na dan je prišel nespregledljivi vzorec podobnih izkušenj in razmer. Novinarji spoznavajo, da je nekaj treba spremeniti, da bodo morale biti spremembe korenite in da jih je treba uvesti čim prej. Veliko bralcev, poslušalcev in gledalcev se je med stavko čutilo opeharjene za svojo pravico do obveščenosti, javna razprava, ki se je odprla ob tem, pa je marsikoga že pripeljala do spoznanja, da ustrezna zaščita novinarskega poklica ni le v interesu novinarjev, ampak celotne javnosti.

1 Iztok Jurančič v posebni izdaji e-Novinarja ob letošnjih novinarskih dnevih piše: »Pravna erozija KPPN se je začela z majskim odstopom ZTM leta 1998, pospešila pa letos tako, da jo je okronala še država oziroma parlament in pristojna ministrstva. Iz dogovora in zakona o plačni politiki za 2004 in 2005 so namreč izpustili tudi našo poklicno pogodbo, ki je seveda še vedno del veljavnega delovnopravnega reda. Če so torej leta 1998 na pravno sporen in enostranski način iz KPPN izstopili zaposlovalski zastopniki zasebnega sektorja (pogodba je kljub vsemu preživela šest let v novinarskih pogodbah o zaposlitvi), smo letošnjega avgusta doživeli precedenčni »državni udar« na njen lastni pravni red. Medtem ko je odstop GZS iz maja leta 1998 pomenil umiranje na obroke za segment novinarske populacije, ki je v poklic vstopala po omenjenem datumu in za samostojne ter svobodne novinarje, je državni desant zagrozil, da iz pravnega reda izbriše tudi redno zaposlene novinarje. Nerazčiščeni položaj je postal nevzdržen, ker je blokiral pogajanja o prenovi KPPN, hkrati pa jo zaradi zastarelosti obsodil na smrt v nekaj naslednjih letih.«
2 Dnevnik, 15. 9. 2004.
3 Kratek pregled predloga sprememb in dopolnitev KPPN je bil objavljen v 17./18. številki Medijske preže (oktober 2003); dostopen tudi na: http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/17/pravo; celotno besedilo je dostopno na: http://www.novinar.com/sindikat/projekt.asp?id=23
4 Vzpostavitev mailing liste, na kateri vsako elektronsko sporočilo vsakega člana prejemejo vsi drugi člani, je bila del projekta, ki sta ga leta 2002 skupaj zasnovala in izpeljala Sindikat novinarjev Slovenije in Mirovni inštitut. Mailing lista je trenutno edina možnost za širšo izmenjavo mnenj in informacij med samostojnimi in svobodnimi novinarji, na njej pa je že več kot 300 članov.
5 Povzetek je bil objavljen v 14. številki Medijske preže (poletje 2002) in je dostopen na: http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/samostojni.
6 Metodičen metodološki pristop med drugim onemogoča dejstvo, da – ker nimajo ne statusa ne redne novinarske zaposlitve – ni nikakršne uradne evidence svobodnih novinarjev, ki bi kazala število celotne populacije. Hkrati to pomeni, da je svobodne novinarje tudi težko »izslediti«, vzpostaviti stik, potreben za izvedbo reprezentativne ankete. V tem primeru je bilo glavno orodje komunikacije medmrežje. Poleg pozivov na domači strani Sindikata novinarjev Slovenije so bili k izpolnjevanju spletne ankete na spletni strani razširjeni tudi prek mailing liste samostojnih in svobodnih novinarjev. Novinarji so lahko izpolnili tudi »klasično« anketo; nekateri so jo dobili po pošti (predvsem člani sindikata), nekateri na srečanjih samostojnih in svobodnih novinarjev, nekateri prek sindikalnih zaupnikov v večjih medijskih hišah …
7 Glej http://www.ifj.org/default.asp?issue=FREELANCE&Language=EN.
8 Novinarji-sodelavci, ki najmanj leto dni za medij opravljajo delo enakega obsega kot redno zaposleni novinarji, naj bi imeli prednost pri sklenitvi delovnega razmerja (obdobje opravljanja takega dela naj bi se še naprej štelo tudi v čas zahtevanih delovnih izkušenj za posamezno delovno mesto). Od novinarjev-sodelavcev po enoletnem obdobju pogodbenega opravljanja dela ob sklenitvi delovnega razmerja po sindikalnem predlogu ne bi bilo mogoče zahtevati poskusnega dela, dve leti rednega pogodbenega sodelovanja pa bi zadoščali tudi za priznanje opravljenega pripravništva. Prenovljena KP posebno zahteva sklenitev pogodbe za vsakršno sodelovanje med registriranim medijem in samostojnim novinarjem, ki mora med drugim vsebovati opredelitev dela in rokov za njegovo izvršitev ter izplačilo v pogodbi določenega honorarja. Ob daljšem sodelovanju bi morala pogodba vsebovati tudi določila o odpovednem roku, minimalnem mesečnem pavšalnem plačilu in obsegu delovnih obveznosti, o povračilu stroškov za prehrano in prevoz, nadomestilih za dopust in odsotnost zaradi bolezni, plačilu prispevka za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, plačilih za delovno uspešnost itd. Po letu dni rednega pogodbenega sodelovanja naj bi imeli novinarji-sodelavci zagotovljeno pravico do plačanega dopusta in izplačila regresa, že po šestih mesecih pa tudi do izplačila sorazmernega zneska t. i. trinajste plače. Za novinarje-sodelavce s pogodbami o rednem sodelovanju naj bi smiselno veljal tudi tarifni del prenovljene KP, tako da redni sodelavci ne bi za enak obseg dela prejemali nižjih plačil kot redno zaposleni novinarji. Pri tem bi bili delodajalci dolžni upoštevati tudi stroške obveznega socialnega zavarovanja, ki ga morajo mesečno plačevati samostojni novinarji. Za sklepanje avtorskih pogodb pa naj bi veljale minimalne tarife iz cenika, ki ga objavlja Društvo novinarjev Slovenije. Cenik naj bi bil tarifna priloga KP, ki bi ga pogodbene stranke usklajevale vsaj enkrat na leto. (iz pregleda sprememb KPPN v Medijski preži 17/18).

nazaj

Igor Drakulič

(Ne)samostojni in (ne)svobodni?
Samostojni in svobodni novinarji, ki so razdrobljeni po vsej Sloveniji, so s to stavko dobili zagotovilo, da niso sami.
Sekcija samostojnih in svobodnih novinarjev (SSSN) pri Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS) šteje pri­bli­žno sto novinark in novinarjev. Na rednih mesečnih sestankih se nas zbere od deset do petnajst. Kolegi in kolegice iz iste medijske hiše, ki na sestankih živahno izmenjujejo izkušnje, se na hodnikih nočejo poznati, ko se srečajo. Strah jih je. Delodajalci, lastniki, uprava (marsikje so njihova podaljšana roka žal tudi uredniki) so večini prisilnih freelance novinarjev nagnali strah v kosti. »Če kaj čivknem glede višine honorarja ali kakšnih drugih ugodnosti, dobim takoj pod nos, da v vrsti za mano čaka cela vrsta drugih, ki bi z velikim veseljem prevzela moj položaj – tudi za nižji honorar. Absurdno je, da delam za honorar, ki je nižji od potnih stroškov. Prav rada se pripeljem v Ljubljano na montiranje oddaje, saj tako s kilometrino zaslužim nekaj več,« pravi zagrenjeno ena od novinark. »Pred dobrim letom me je uprava prisilila, da se zaposlim kot s. p. Rekli so mi sicer, da mi bodo ustrezno povišali honorar, kolikor bodo znašali obvezni prispevki za državo, vendar so na to obljubo kmalu pozabili. Zdaj delam na lokalnem radiu po cele dneve, velikokrat tudi ob sobotah in nedeljah. Na mesec prejmem 130.000 tolarjev neto honorarja, s katerim moram poravnati približno 50.000 tolarjev prispevkov, pa še iz lastnega žepa moram dajati za bencin, ko me pošljejo na teren. Poleg tega nas kolegi, ki so zaposleni, nenehno opozarjajo, da nismo del kolektiva. Na izlete odhajajo le oni, počitniške zmogljivosti so namenjene le njim ... Oni so kasta zase, mi pa smo lahko le tiho in delamo, sicer bomo izgubili še to, kar imamo,« pripoveduje novinarka, ki dela na eni od lokalnih radijskih postaj na Štajerskem. Ali je lahko urednik kdor koli, je bilo vprašanje novinarja in novinarke iz SV Slovenije. »Naš direktor in lastnik nam je za urednika postavil svojega bratranca, ki je po izobrazbi avtomehanik ali nekaj podobnega. Pa to še ni vse. V zadnjih letih je direktor postal lastnik še treh lokalnih medijev, lastništvo pa je prepisal na ženo, hčerko in brata. Seveda je tudi v vseh teh medijih kot urednike zaposlil in dobro plačal svoje sorodnike. Novinarji pa dobimo od 500 do 1000 tolarjev, ko gremo na novinarsko konferenco ter pripravimo in zmontiramo prispevek o tem dogodku,« dodajata novinarja na lokalnem radiu.

V najslabšem položaju so freelance novinarji v lokalnih medijih
Takih in podobnih zgodb je pravzaprav toliko, kot je freelance novinarjev. V bistveno slabšem položaju so novinarji zunaj večjih središč, saj so na milost in nemilost prepuščeni pohlepnim lastnikom in ponekod pokvarjenim, nesposobnim urednikom. Novinarji na periferiji pozdravljajo delovanje sindikata, se želijo včlaniti v delo SSSN, a si ne upajo. Kaj bodo pa rekli njihovi šefi, če bodo zvedeli, da se včlanjujejo v sindikat? Nič ne bodo rekli – vrgli jih bodo na cesto. Na periferiji pa honorarne zaposlitve ne ležijo ravno po cestah. Bolje je dobiti nekaj kot nič, razmišljajo freelance novinarji, in tega se dobro zavedajo lastniki ter delodajalci. Zato so tudi pravi heroji tisti s&s novinarji, ki so si kljub na videz brezizhodnemu položaju upali postaviti proti upravam – z odločitvijo, da se pridružijo stavki. Resnici na ljubo so to največkrat tisti, ki imajo v posameznem mediju tako trden položaj, da so praktično nezamenljivi. Tisti, ki so se v tolikšni meri poistovetili z medijem, da si poslušalci/gledalci/bralci in seveda tudi oglaševalci ne predstavljajo, kako bi ta medij funkcioniral brez njih. Tako imenovane »medijske zvezde« niti ne razmišljajo o redni zaposlitvi, saj pri delodajalcu dosežejo skoraj vse, kar si zaželijo. Medijske zvezde so seveda tudi precej pokvarljivo blago in nekateri ne čutijo nobene povezanosti z drugimi kolegi in kolegicami. K sreči pa so tudi taki, ki jim cehovska solidarnost veliko pomeni in bodo prvi na stavkovnih barikadah. Kako lahko stavkajo freelance novinarji? Odgovor je jasen. Če so za stavko uredniki, potem stavkajo tudi novinarji, pa če so redno ali honorarno zaposleni. Na POP TV in Financah so bili uredniki proti stavki, zato tam tudi ni bilo stavke. Uprava in uredniki POP TV in Financ novinarjem sicer niso oporekali pravico do stavke, vendar se je v takem primeru zelo težko izpostaviti in solidarizirati s cehom. Težko bi našli kakšnega s&s novinarja, ki ne bi bil za stavko. Zakaj? Ker prenovljena kolektivna pogodba za poklicne novinarje še bolj eksplicitno ureja prav njihov status. Položaj zaposlenih in ne-zaposlenih novinarjev je sicer izenačevala že obstoječa kolektivna pogodba, vendar tega ni v dosedanjih 13 letih spoštoval skoraj noben delodajalec. Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije bi v vseh teh letih lahko sprožila že nič koliko tožb proti delodajalcem zaradi kršitev kolektivne pogodbe. Stanovski novinarski organizaciji te pravne možnosti doslej nista uporabljali v tolikšni meri, kot bi jo lahko. Če bi jo, bi spravila na kolena večino slovenskih medijskih hiš. Glede na ignoranco in aroganco delodajalcev pa se bo začela bitka na nož. Spoštujete kolektivno pogodbo? Tako je prav. Ne spoštujete kolektivne pogodbe? Se zavedate pravnih posledic? Do tega roka morate urediti vse nepravilnosti, sicer vas bosta v najkrajšem času obiskali davčna in delovna inšpekcija, s sodišča pa bo prišlo vabilo na sodno obravnavo. Ni pomembno, koliko časa se bomo pravdali. V sodni pravdi, ki je tekla deset let, so zmagali oškodovani novinarji. Dobili pa so večmilijonske odškodnine – in to zaradi tega, ker jim pred desetimi leti pri plači niso odobrili zakonsko določene revalorizacije v višini nekaj tisoč tolarjev. Zato sploh ni bilo vprašanje – stavka da ali ne. Samostojni in svobodni novinarji, ki so razdrobljeni po vsej Sloveniji, so s to stavko dobili zagotovilo, da niso sami. Dobili so potrdilo, da so nepreklicno postali del slovenskega novinarstva in da vsi slovenski novinarji stavkajo tudi zaradi tega, ker je položaj freelance novinarjev povsem neurejen. Delodajalci so mislili, da bodo z odklanjanjem dialoga povzročili med novinarji apatijo. Zgodilo se je ravno obratno – še bolj so nas povezali in okrepili jedro sindikata, ki bo najprej dosegel sprejem prenovljene kolektivne pogodbe, potem pa budno nadziral spoštovanje le-te. S kolektivno pogodbo ne bomo čez noč rešili vseh težav samostojnih in svobodnih novinarjev. Potrebnega bo še precej prepričevanja, pa tudi groženj s sodišči. Ponekod bo treba pomesti tudi v lastnih vrstah in izločiti črne ovce, ki si ne zaslužijo naziva novinar ali urednik. S prstom bo treba pokazati tudi na novinarje, ki se imajo za višjo kasto od freelance kolegov. Znotraj ceha moramo poskrbeti za samopodobo, nenehno izobraževanje in ustrezno ovrednotenje poklica. Nacionalna kolektivna pogodba za poklicne novinarje je le osnovno ogrodje, na katerem moramo graditi naprej. Le tako bomo samostojno in svobodno opravljali svoj poklic – tako zaposleni kot ne-zaposleni.

nazaj

Neva Nahtigal, Uroš Škerl

Novinarski večer o stavki
Ko je peti dan po začasni prekinitvi stavke, 11. oktobra 2004, Mirovni inštitut organiziral 63. novinarski večer pod naslovom Zakaj novinarska stavka?, so bili zasedeni vsi stoli v ljubljanski galeriji Škuc. Poleg obrazov, ki nikoli ne manjkajo, so tja prišli tudi mnogi novi – nekateri znani s TV-ekranov, drugi kot imena in glasovi z radijskih programov, več tistih, ki se podpisujejo pod članke v dnevnem in tedenskem tisku, pa tudi nekaj z osrednje tiskovne agencije in tistih, ki soustvarjajo spletne medije. Ker je stavka vnesla zmedo v vse pore medijev in javnosti, so prišli poslušat, kakšne odgovore lahko ponudijo predsednik odbora za stavke pri bavarskem sindikatu novinarjev dr. Wolfgang Soergel, novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Slovenija Simona Rakuša, novinar in voditelj osrednje informativne oddaje POP TV Edi Pucer in predsednik Sekcije samostojnih in svobodnih novinarjev pri Sindikatu novinarjev Slovenije Igor Drakulić. Igor Drakulić je menil, da je stavka osrednji element, ki je povezal prej povsem razkropljeno množico samostojnih in svobodnih novinarjev, ki jih sicer zadeva dobršen del predlaganih sprememb kolektivne pogodbe. To se je pokazalo tudi v razpravah, ki so oživele na t. i. mailing listi samostojnih in svobodnih novinarjev, ki povezuje več kakor 300 samostojnih in svobodnih novinarjev. V medijih, kjer uredniki niso podprli stavke, je bila ta, pravi Drakulić, za freelancerje zelo težavna. Največje težave so imeli v lokalnih in regionalnih medijih, kjer so bili mnogi postavljeni pred dejstvo, da bodo, če se odločijo za ne-delo, mediji prekinili sodelovanje z njimi. Drakulić je ob predstavitvi splošnega položaja samostojnih in svobodnih novinarjev izpostavil, da je vse več tako imenovanih »prisilnih freelancerjev«, ki imajo status samostojnega novinarja le zato, ker jih mediji ne zaposlijo, čeprav so redni člani redakcij. Dr. Wolfgang Soergl je predstavil razmere v Nemčiji, kjer je novinarjev – v razmerju do prebivalstva – po njegovi oceni dvakrat več kot v Sloveniji, kar velja tudi za freelancerje. Soergl je omenil stavko časopisnih novinarjev v začetku letošnjega leta, ki kljub dobri organizaciji ni dosegla dimenzij, do kakršnih se je razmahnila v Sloveniji. Kot je povedal, »niti ob najboljših dneh ni bila na strani stavkajočih niti tretjina urednikov«. Na vrhuncu stavke je večina časopisov še vedno izhajala, v njih pa so bili natisnjeni članki, pripravljeni vnaprej, oziroma tisti, ki so jih pripravili posebej za čas stavke najeti zunanji sodelavci. Soergl se je čudil široki podpori stavke med samostojnimi in svobodnimi novinarji in doseženi stopnji splošne medsebojne solidarnosti novinarjev ob pripravi kolektivne pogodbe in stavki. Po Soerglovem mnenju je najpomembneje, da je stavka bila, saj po njej razmere niso več enake, kot so bile. Od leta 1998 do zdaj ni bilo niti pogajanj, zaradi izvedbe in dimenzij stavke pa so se ta začela in sindikat za pogajalsko mizo sedi kot močnejši pogajalec, kot bi bil sicer. Edi Pucer je povedal, da so se novinarji POP TV (ki se stavki kolektivno ni pridružila) lahko svobodno odločali, ali bodo delali ali ne. Med razlogi za svojo ne-pridružitev stavki je Pucer navedel slabo obveščenost oziroma pripravo stavke s strani sindikata ter veliko finančno škodo, ki bi jo komercialna televizija utrpela, če bi stavkali na volilni dan. Poleg tega je poudaril, da ni pravično stavkati na račun nekoga (v tem primeru lastnika POP TV), ki s stavkovnimi zahtevami »nima ničesar skupnega«. Na vprašanje, zakaj POP TV v nedeljo, ko se je začela stavka, te ni pokril z novinarskim prispevkom, je Pucer odgovoril, da sam ne ve, zakaj se je urednik tako odločil, je pa po Pucerjevem mnenju stavka šla »mimo« predvsem zato, ker so tisti dan na komercialni televiziji zaradi volitev in hudih težav s tehniko vladale prave obsedne razmere. Kot je povedal Pucer, so se poskusi vzpostavitve sindikalne organiziranosti na POP TV pred leti izjalovili, in to predvsem zato, ker imajo »ljudje tam dobre pogodbe«. Navedel je primer sodelavke, ki ni bila redno zaposlena, ko je zanosila in rodila, pa je uživala vse pravice iz rednega delovnega razmerja. Simona Rakuša, ki je bila med stavko na TV Slovenija članica stavkovnega odbora, je opisala delovnopravne razmere na POP TV in TV Slovenija, kot jih pozna iz svojih izkušenj ter izkušenj svojih novinarskih kolegov. Kot je povedala, tudi sama ve za tak primer, kot ga je omenil Pucer, na komercialni televiziji. Opozorila je, da je nezaposlena novinarka pravice redno zaposlenih uživala zato, ker se je tako odločil njen nadrejeni, ki pa bi se lahko odločil tudi drugače. »Le če so tvoje pravice zapisane črno na belem, nisi odvisen od dobre volje svojega šefa,« je dodala Rakuša in povedala, da se je sama za stavko odločila predvsem iz solidarnosti – do tistih, ki jim delodajalci ob nespoštovanju veljavne kolektivne pogodbe kratijo osnovne socialne pravice. Taki primeri so, je bil odziv, tudi na RTV Slovenija, s čimer se je po krajšem premisleku strinjala tudi gostja novinarskega večera. Splošna stavka je tako ali drugače zade(va)la vse novinarje, ne glede na to, v katerih medijih delajo in ne glede na to, ali so stavkali ali ne. Razprava je tako kmalu prerasla okvire govorniškega omizja in novinarji in drugi so začeli tudi sami ponujati svoje odgovore in mnenja. Pokazalo se je, da smo novinarji bolj vajeni o teh temah poročati, kot o njih razmišljati v povezavi z nami samimi. Na pomanjkanje samorefleksije med novinarji je na novinarskem večeru opozoril tudi Ervin Hladnik Milharčič, urednik Sobotne priloge Dela: »Novinarji, ki se imamo za najbolj intelektualno razvite, se zdimo intelektualno nesposobni oceniti svoj položaj.« Na nelagodje in očitke novinarjev ob zmedi, povezani s stavko, je Milharčič odvrnil, da je smisel stavke prav v tem, da vnese zmedo. Povedal je, da se je sam za podporo stavki odločil instinktivno. Kot urednik dela tako z redno zaposlenimi novinarji kot s freelancerji in se počuti nelagodno v vlogi, ko lahko freelancerja vedno odpusti in on odloča o njegovem plačilu. Opozoril je, da bo imel pritisk po čim nižji zaščiti članov redakcij dolgoročne učinke na kakovost, ki se bo zniževala, in dodal, da se mu zdi naravnost smešno, da je solidarnost med delojemalci in delodajalci, ne pa med delojemalci. Tudi drugi člani publike so opozorili, da interesov kapitala ne kaže postavljati pred interese novinarja, ker ta lahko dobro, kakovostno in kredibilno poroča le, če bo imel sam urejene osnovne pogoje in garancije za bivanje in delovanje. Edi Pucer je povedal, da pri odločitvi o ne-stavkanju ni šlo le za preprečitev gospodarske škode, ki bi jo zaradi stavke utrpel POP TV, ampak predvsem za upoštevanje interesa javnosti, ki ima pravico do obveščenosti, še posebno na dan volitev. Predsednik Sindikata Iztok Jurančič je zatem opozoril, da si morajo novinarji sami priboriti pravico do svobode izražanja, da lahko izpolnjujejo pravico javnosti do obveščenosti. Tudi Soergel je o trčenju temeljnih pravic – do obveščenosti in do stavke – menil, da je v tem primeru morala imeti prednost pravica do stavke. Ena od »predstavnic javnosti« v publiki je dodala, da je sama raje nekaj dni neinformirana kot doživljenjsko slabo informirana, in da je bilo po njenem mnenju bistvo stavke prav v zagotavljanju pravice javnosti do kredibilnih informacij. Debata se je mestoma razvila v prerekanje o tem, ali je bila novinarska javnost o razlogih za stavko dovolj kakovostno obveščena. Ob nekaterih tehtnih očitkih, da bi organizacija stavke lahko bila po tej plati boljša, je več govorcev izrazilo mnenje, da bi se morali novinarji informirati (tudi) sami, saj je iskanje informacij osnova novinarskega poklica in »novinarjeva dolžnost«, kot je opozorila Simona Rakuša. Ne-seznanjenosti s pred-stavkovnim dogajanjem po mnenju številnih prisotnih ni mogoče pripisati (le) sindikatu, ampak predvsem pomanjkanju interesa med novinarji.

nazaj

Jaka Repanšek

Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Avtorskopravna razmerja v delovnopravnem okolju so še vedno neurejena. Prenos pogodbenih pravic na založnika je običanjo daljši od zakonsko določenih 10 let.
Predlog (pre)nove kolektivne pogodbe za novinarje, ki jo je sestavil Sindikat novinarjev Slovenije, vsebuje tudi pomembna določila o varstvu avtorskih pravic novinarjev v rednem delovnem razmerju in njemu podobnem delovnem razmerju. Poglavje o ureditvi avtorskih pravic v predlogu prenove kolektivne pogodbe je nastalo s pomočjo dr. Mihe Trampuža iz Avtorske agencije za Slovenijo (AAS).

Razkorak med zakonom in prakso
Ob nastajanju predloga prenove kolektivne pogodbe ne smemo prezreti, da je minilo že devet let, odkar je Slovenija dobila povsem nov in z evropskimi ter mednarodnimi predpisi usklajen avtorskopravni zakon (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ZASP). Sestavljavci zakona, med njimi najuglednejši strokovnjaki (teoretiki in praktiki) avtorskega prava, so v ZASP zapisali tudi določbe, ki urejajo razmerja med naročniki avtorskih del in avtorji v primerih, ko so slednji v rednem delovnem razmerju pri delodajalcu, denimo založniku, RTV-organizaciji, agenciji ... In če lahko za marsikatero poglavje ZASP mirno zatrdimo, da je v praksi zaživelo vsaj kolikor toliko celovito, te trditve na področju urejanja avtorskopravnih razmerij v delovnopravnem okolju ne moremo zagovarjati. Prav na tem področju namreč vse do oblikovanja v uvodu omenjenega predloga prenove kolektivne pogodbe ni bilo storjenega ničesar, kar bi pripeljalo do trajnejše ureditve razmerij med zaposlenimi novinarji in njihovimi delodajalci. Novinarji, ki so zaposleni v podjetjih – izdajateljih medijev –, so avtorji, ki ustvarjajo avtorska dela v delovnem razmerju, kot nadomestilo za svoje ustvarjanje (za založnika ali rtv-organizacijo) pa dobivajo plačo. To je osnovna premisa, ki jo upošteva ZASP, ko v 101. členu natančneje ureja položaj novinarjev glede na njihovo »avtorstvo«: »(1) Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (avtorsko delo iz delovnega razmerja), se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni s pogodbo drugače določeno. (2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka pripadejo pravice iz prejšnjega odstavka delojemalcu, s tem da delodajalec lahko zahteva njihov ponovni prenos proti plačilu primernega nadomestila.«

Članki 10 let »last« založnika
Če je novinar torej zaposlen v nekem časopisu in je tam pisal članke, za kar je dobival plačo, bodo ti članki po doslej veljavni ureditvi vsaj še 10 let »last« založnika, ne glede na to, ali so bili objavljeni, kje so bili objavljeni in koliko plače je naš novinar v resnici dobil zanje. »Pogodba«, o kateri je beseda v 101. členu ZASP, je lahko pogodba vseh vrst: lahko tudi kolektivna pogodba, pogodba o zaposlitvi, posebna avtorska pogodba. Najprimernejša po mnenju komentatorjev ZASP (Trampuž, Oman, Zupančič, Založba GV, 1995) bi bila pogodba o zaposlitvi kot osrednji pravni posel urejanja pravic in obveznosti pogodbenih strank v delovnem razmerju, čeprav v praksi ta možnost še ni zaživela. In kaj je bistvo navajanja te »pogodbe«? Prav dejstvo, da se lahko stranki (založnik in novinar« v tej pogodbi dogovorita, da bo rok za prenos materialnih avtorskih pravic iz delovnega razmerja krajši (za enkratno objavo, eno leto ...) ali daljši (za ves čas trajanja avtorske pravice, torej do 70 let po avtorjevi smrti) od zakonsko predvidenih 10 let. In kdaj sploh lahko govorimo o avtorskih delih, ki nastanejo v delovnem razmerju? Vprašanje je po mnenju avtorskopravnih teoretikov treba presojati na podlagi pravnih dejstev (vsebina kolektivne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, sistematizacija delovnih mest...) in dejanskih okoliščin (delovni čas, sredstva delodajalca, izkušnje, pridobljene na delovnem mestu...). Omenjena vprašanje je pomembno zlasti zaradi perečega vprašanja obdavčitve avtorskih del (razlika med bruto prispevki iz delovnega razmerja in DDV za avtorska dela). Naj na tem mestu omenimo nedavno odločbo upravnega sodišča, ki je omenjeno problematiko rešila v korist medijskih podjetij (nasproti davčni upravi), kar bo po mojem mnenju vplivalo na prakso sklepanja posebnih avtorskih pogodb ob že sklenjenih pogodb o zaposlitvi. Bistvo omenjene odločbe je v stališču sodišča, da je poleg obstoječih pogodb o zaposlitvi, delavcem in delodajalcem v določenih primerih dovoljeno sklepati posebne avtorske pogodbe za avtorska dela, ki nastanejo denimo v prostem času in niso v povezavi z določbo 101. člena ZASP – torej niso del opisa del in nalog po pogodbah o delu, temveč so ustvarjena po prostih pobudah delavcev in v njihovem prostem času. Sodišče pa je zavzelo tudi stališče, da je potrebno omenjeno vprašanje presojati od primera do primera.

Neuveljavljena pravica iz sekundarnih reprodukcij
Dosedanja praksa na omenjenem področju kaže, da so zlasti delodajalci bolj vešče uporabljali svoje avtorskopravno znanje in pogosto v pogodbah o zaposlitvi dopolnili določbo 101. člena ZASP tako, da so trajanje prenosa materialnih in drugih (prenosljivih) pravic avtorja prenesli na delodajalca za obdobja, daljša od 10 let (denimo za ves čas trajanja avtorske pravice). Prav dejstvo, da je v pogodbenem odnosu med delavcem in delodajalcem slednji navadno močnejša in prava bolj uka stranka kot delavec-novinar, je omogočilo takšno prakso. In prav to dejstvo je najpomembnejši argument za urejanje tega področja v kolektivni pogodbi, saj njena splošna, kolektivna veljavnost omogoča enakopravno obravnavo temeljnih pravic vseh zaposlenih novinarjev. Omeniti velja tudi, da do razvoja sodobnih internetnih tehnologij (baze člankov on-line) niti ni bilo pretirane potrebe po urejanju »arhivskega« prenosa pravic na posameznih avtorskih delih, zlasti v tiskanih medijih. Seveda se je interes založnikov in uporabnikov medijskih vsebin prav zaradi razvoja spletnih tehnologij tako povečal, da je ureditev problema sekundarnih, terciarnih, reprodukcij nujna tudi (in zlasti) v kolektivni pogodbi. Ponovimo lahko že zapisano stališče, da je predlog nove novinarske kolektivne pogodbe s stališča varovanja avtorskih pravic za novinarje zelo konkretno in dobro utemeljeno pogajalsko izhodišče. Ob upoštevanju in nujnem urejanju zakonitih pravic (in interesov) novinarjev glede nadomestil za uporabo avtorskih del iz delovnega razmerja ne smemo pozabiti tudi na širši okvir omenjene problematike in na dejstvo, da se na tem področju v devetih letih ni zgodilo skorajda nič. Sicer pa, koliko novinarskih vsebin sploh še nastane v rednih delovnih razmerjih in kaj dolgoročno za slovensko novinarstvo pomeni zastrašujoč trend honorarnega zaposlovanja in zaposlovanja za določen čas? Odgovora ne bo prinesla niti nova kolektivna pogodba niti stavka. Potreben bo korenit poseg v status novinarskega poklica, ki se začne še pred prvim letnikom študija novinarstva ...

nazaj

Miha Trampuž

Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Predlog možnih rešitev področja avtorskih pravic v novinarski poklicni kolektivni pogodbi – Predlog je pripravil dr. Miha Trampuž iz Avtorske agencije za Slovenijo, s sodelovanjem predstavnikov obeh novinarskih stanovskih organizacij
8. Avtorske in druge pravice novinarjev


76. člen (Splošno)
 1. Dela novinarjev (članki, ilustracije, karikature, fotografije, RTV prispevki, uredniško delo kot zbirka, oddaje itd.) so v skladu z veljavnim zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS 21/95, 9/01, 30/01) avtorska dela, ki uživajo varstvo po Ustavi Republike Slovenije, citiranem zakonu in tej kolektivni pogodbi.
 2. Ta kolektivna pogodba ureja avtorska dela novinarjev, ki jih ti ustvarijo pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz delovnega ali njemu podobnega pogodbenega razmerja.
 3. Novinarji jamčijo, da so njihova dela njihova lastna stvaritev in da z njimi ne kršijo avtorskih ali drugih pravic tretjih oseb. V primeru takih kršitev se zavežejo povrniti delodajalcu škodo in stroške.
 4. Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na avtorsko pravico, se smiselno uporabljajo za sorodne pravice novinarjev.
 5. Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo ZASP in drugi veljavni predpisi.


77. člen (Minimalne pravice)
 1. Ta kolektivna pogodba določa minimalne pravice novinarjev pri uporabi njihovih avtorskih del. Podrobnejša vprašanja glede te uporabe se lahko uredijo v hišnih ali kolektivnih pogodbah za določene kategorije del oz. novinarjev, v pogodbah o zaposlitvi ter v avtorskih ali drugih pogodbah, ki morajo biti v skladu s to kolektivno pogodbo. Pogodbene določbe, ki ne dosegajo minimalnih pravic iz te kolektivne pogodbe, so nične.
 2. Minimalne višine nadomestil, ki pripadajo novinarjem po tej kolektivni pogodbi, in način za njihov izračun, so določeni v Tarifnem delu te kolektivne pogodbe.
 3. Ta kolektivna pogodba ne posega v avtorske in druge pravice novinarjev, ki jih ti uveljavljajo preko kolektivnih organizacij po ZASP.


78. člen (Moralne in osebnostne pravice)
 1. Delodajalec se zavezuje, da bo pri uporabi avtorskih del novinarjev spoštoval njihove moralne avtorske pravice, zlasti pa:
  1. pravico priznanja avtorstva – da bo vedno navedel ime in priimek novinarja;
  2. pravico spoštovanja dela – da dela na bo skazil, vanj kako drugače posegal ali ga uporabil na način, da bi ti posegi ali ta uporaba okrnili novinarjevo osebnost.
 2. Delodajalec se zavezuje, da bo pri uporabi avtorskih del novinarjev spoštoval njihove osebnostne pravice. Novinarji soglašajo, da delodajalec v mejah novinarjevih obveznosti in v skladu z njihovim namenom prosto uporablja:
  1. ime in priimek novinarja (pravica do imena);
  2. glas novinarja (pravica na glasu);
  3. podobo novinarja (pravica na lastni podobi).


79. člen (Industrijska in druga lastnina)
 1. Uporaba novinarjevega dela za blagovne ali storitvene znamke ter za druge pravice industrijske lastnine je možna le na podlagi posebne predhodne pisne pogodbe z novinarjem.
 2. Primerki avtorskih del, ki jih novinarji pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali delodajalčevih navodil izročijo delodajalcu (tipkopisi, načrti, diskete, CD-Romi, reprodukcije risb, reprodukcije fotografij in drugi nosilci) postanejo z izročitvijo last delodajalca. Izvirniki avtorskih del (izvirne risbe, diapozitivi, drugi izvirniki) postanejo last delodajalca na podlagi posebne predhodne pisne pogodbe z novinarjem.

  80. člen (Materialne avtorske pravice)
  1. Pod pogoji iz (2), (3) in (4) odstavka tega člena novinar s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe ali druge pogodbe prenese na delodajalca vse materialne avtorske pravice po členih 22-36, 104 in 121 ZASP (vključno z reproduciranjem v elektronski obliki, pravico uvoza ter tonskim in vizualnim snemanjem) na svojem delu. Ta prenos je izključen, časovno in teritorialno neomejen, v neomejeni nakladi in s pravico nadaljnjega prenosa na tretje osebe.
  2. Delodajalec lahko uporabi novinarjevo delo le na podlagi posebne predhodne pisne pogodbe z novinarjem, če gre za sekundarno uporabo tega dela v obliki oz. za namene:
   • knjig,
   • sloganov,
   • tržnih likov (character merchandising),
   • reproduciranja in distribuiranja na CD-Romu ali podobnem nosilcu.
  3. Izključni prenos pravic na fotografijah, ilustracijah in karikaturah se po enkratni uporabi s strani delodajalca spremeni v neizključni prenos.
  4. Delodajalec se zaveže plačati novinarju dodatno primerno denarno nadomestilo za vse sekundarne uporabe novinarjevega dela, zlasti pa:
   • dajanje na voljo javnosti na svojem ali tujem strežniku preko 3 dni od prve objave,
   • nadaljnji prenos pravic na druge časopisne, založniške, medijske in podobne osebe (npr. prenos člankov ali oddaj),
   • nadaljnji prenos pravic v obliki clippinga (fotokopije, CD-Romi, on-line),
   • kabelska retransmisija,
   • vse druge oblike sekundarne uporabe.
  5. Dodatno primerno denarno nadomestilo iz prejšnjega odstavka se plača za vsak primer sekundarne uporabe novinarjevega dela, pripada novinarju poleg siceršnje plače ali pogodbenega avtorskega honorarja ter je določeno v Tarifnem delu te kolektivne pogodbe.
  6. Če delodajalčev prenos pravic na tretje osebe ni neposredno izražen v denarju (izmenjave, kompenzacije), se ta oceni in obračuna glede na običajne cene takega prenosa.
  7. Če delodajalec glede določenega novinarjevega dela ne izpolni enega ali vseh pogojev iz (2) ali (3) ali (4) odstavka tega člena, pripadejo vse pravice iz (1) odstavka tega člena na tem delu v celoti in neomejeno novinarju.
  8. Ne glede na določbe tega člena pripadejo v primeru prenehanja delovnega razmerja vse pravice na vseh delih, ki jih je ustvaril novinar v času trajanja delovnega razmerja, v celoti in neomejeno zopet novinarju.


  81. člen (Izjeme)
  1. Ne glede na določbe 80. člena lahko novinar prosto uporabi svoje delo:
   1. pri izdaji svojih zbranih del ali pregleda svojih del;
   2. za uporabo svojega dela na natečajih ali razpisih, na katerih sodeluje;
   3. za uporabo svojega dela pri svoji pedagoški dejavnosti.
  2. Ne glede na določbe 80. člena lahko delodajalec prosto uporabi novinarjevo delo:
   1. za svoje interne namene;
   2. za promocijo svojega medija, vendar le v manjšem obsegu;
   3. za odstop državni tiskovni agenciji;
   4. za izmenjavo del med delodajalcem in drugimi izdajatelji medijev, če je to urejeno s posebno pogodbo med njimi.
  3. Obseg uporabe novinarjevih del po tem členu mora biti omejen glede na namen, ki ga je treba doseči, mora biti v skladu z dobrimi običaji, ne sme nasprotovati običajni uporabi dela in ne sme biti v nerazumni meri v nasprotju z zakonitimi interesi novinarja in delodajalca.


  82. člen (Evidence in obračun)
  1. Delodajalec mora voditi redne in stalne evidence o vseh primerih sekundarne uporabe novinarjevega dela iz 2. in 4. odstavka 80. člena te kolektivne pogodbe, o tem pripraviti pisni letni obračun nadomestil in mu ga dostaviti do 15. februarja za preteklo koledarsko leto.
  2. Nadomestila iz prejšnjega odstavka zapadejo v plačilo 15. marca za preteklo koledarsko leto.
  3. Novinar in Sindikat imata pravico, da ob vsakem času vpogledata in kopirata evidence iz prvega odstavka tega člena.


  83. člen (Aktivna legitimacija Sindikata novinarjev Slovenije)
  1. Pogodbene stranke ugotavljajo, da so novinarji za primer kršitve svojih pravic s pristopno izjavo k Sindikatu novinarjev Slovenije prenesli na Sindikat vse svoje materialne avtorske pravice po členih 22-36, 104 in 121 ZASP (vključno s reproduciranjem v elektronski obliki, pravico uvoza ter tonskim in vizualnim snemanjem) na vseh svojih delih, v obsegu kot jim pripadajo ali bi jim utegnile pripasti po tej kolektivni pogodbi. Ta prenos je neizključen, časovno in teritorialno neomejen ter velja za primer kršitve pravic novinarjev (vključno z neplačevanjem dolžnih nadomestil).
  2. Na podlagi prenosa iz prejšnjega odstavka in v njegovih okvirih lahko Sindikat novinarjev Slovenije v svojem imenu in za račun novinarjev uveljavlja njihove pravice pred sodišči in drugimi organi zaradi kršitev s strani delodajalca ali tretjih oseb (aktivna legitimacija).


  84. člen (Pasivnost delodajalca)
  1. Če delodajalec ne izvršuje avtorskih pravic na novinarjevem delu, ali jih izvršuje v nezadostni meri (npr. neredno ali neučinkovito) in so zaradi tega interesi novinarjev prizadeti, lahko novinar ali Sindikat prekliče ustrezno materialno avtorsko pravico na določenem novinarjevem delu, ki je bila po zakonu, tej kolektivni pogodbi, pogodbi o zaposlitvi, avtorski pogodbi ali z drugim pravnim aktom prenešana na delodajalca.
  2. Preklic iz prejšnjega odstavka je možen v roku treh mesecev od dne, ko je novinar ali Sindikat opomnil delodajalca glede okoliščin iz prejšnjega odstavka, uveljavi pa se lahko, če novinar ali Sindikat ponudi delodajalcu primeren dodatni rok za zadostno izvrševanje pravice.
  3. Z uveljavitvijo preklica ustrezna materialna avtorska pravica delodajalca na določenem novinarjevem delu ugasne in zopet pripade v celoti in neomejeno novinarju, v primeru iz 83. člena te pogodbe pa Sindikatu.


  85. člen (Posebne določbe za novinarje-sodelavce) freelancerji
  1. Postavke v %, ki so določene v tem podpoglavju in ustreznem Tarifnem delu te kolektivne pogodbe, se pri novinarjih-sodelavcih povečajo za dodatnih absolutnih 20%.
  2. Delodajalčeva sekundarna uporaba del novinarjev-sodelavcev je možna le na neizključni podlagi za vse teritorije, razen Slovenije.
  3. Po poteku trajanja pogodbe, sklenjene z novinarjem-sodelavcem, pripadejo vse avtorske pravice na njegovih delih, ustvarjenih po tej pogodbi, zopet novinarju-sodelavcu, če ni v pogodbi drugače določeno.


  Tarifni del - Avtorske pravice
  Opombe
  • Pri uporabi, ki sočasno zajame več novinarjev, velja odstotek avtorskih nadomestil za vse novinarje skupaj, če ni posebej z * določeno, da odstotek velja v celoti za posameznega novinarja.
  • Avtorsko nadomestilo pri več avtorjih se med njimi deli glede na dejanski prispevek vsakega novinarja.
  • Avtorsko nadomestilo velja v bruto iznosu brez DDV
  • MPC (maloprodajne cene) in druga plačila se kot obračunska osnova upoštevajo brez DDV


  Časopisi
  Reproduciranje več kot ene številke časopisa v knjigi: 15 % od MPC Reproduciranje več kot ene številke časopisa na CD-Romu: 30 % od MPC Delodajalčevi ponatisi novinarjevega dela:* po tarifi za objavo člankov, zmanjšani za 20 % Dajanje na voljo javnosti na strežniku (on-line) delodajalca:* 20 % od MPC za vsak down-load Clipping - za fotokopije:* 30 % MPC za vsako fotokopijo novinarjevega dela
  • za CD-Rome: 40 % MPC
  • on-line:* gl. prenos pravic na tretje osebe
  Prenos pravic na tretje osebe:* 50 % od brutto plačila tretje osebe

  RTV oddaje
  Reproduciranje več kot ene oddaje na CD-Romu: 30 % od MPC Delodajalčeve ponovitve oddaj:* 20 % nadomestila za prvo oddajo, 10% v jutranjem programu, 5% v nočnem programu 40% za oddaje starejše od 10 let Ena ponovitev v roku 48 ur po prvem oddajanju se ne upošteva. Ponovitev v obsegu 5 minut (ne preko 25% dela) se ne upošteva Dajanje na voljo javnosti na strežniku (on-line) delodajalca:* 20 % od MPC za vsak down-load Clipping - za prepis: 30 % MPC za vsak prepis novinarjevega dela
  • za CD-Rome: 40 % MPC
  • on-line: gl. zgoraj
  Prenos pravic na tretje osebe: 35 % od brutto plačila tretje osebe Uporaba v obliki clippinga iz drugega odstavka tega člena obsega vse oblike uporabe novinarjevega dela za ta namen (npr. v obliki fotokopij, prepisov govorjenih del, CD-Romov, on-line strežnikov) po samem delodajalcu ali po tretjih osebah, razen v primeru privatnega ali drugega lastnega reproduciranja v skladu s 50. členom ZASP.

nazaj