N O V O S T I
O   M E D I A W A T C H
R E V I J A   M E D I J S K A   P R E Ž A
o   r e v i j i
s e z n a m
junij 2013
december 2012
junij 2012
december 2011
maj 2011
december 2010
maj 2010
december 2009
maj 2009
december 2008
maj 2008
december 2007
maj 2007
december 2006
maj 2006
november 2005
maj 2005
november 2004
marec / april 2004
oktober 2003
marec 2003
december 2002
poletje 2002
zima 2002
poletje / jesen 2001
pomlad 2001
uvodnik
javni govor o referendumu
novi zakon o medijih
medijski trg
medijski pregled
mediji in pravo
mediji v svetu
država in mediji - tuje izkušnje
sindikalni boj novinarjev
novinarski profesionalizem
društvo novinarjev
boj za preživetje radia marš
recenzije in prikazi
seminarji in obvestila
ekskrementi
foto
zima 2001
poletje-jesen 2000
pomlad 2000
jesen 1999 / zima 2000
poletje 1999
pomlad 1999
zima 1999
poletje 1998
pomlad 1998
zima 1998
u r e d n i š t v o
E D I C I J A   M E D I A W A T C H
S P R E M L J A N J E   N E S T R P N O S T I
N O V I N A R S K I   V E Č E R I
O M I Z J A
M E D I J S K O   S O D E L O V A N J E
T E M E
A V T O R J I
P O V E Z A V E

Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
V 48 uvodnikih One v prejšnjem letu je Obolnarjeva pridevnik slovenski uporabila 78-krat – Celo javna stranišča so slovenska
Ona je ženska revija, ki izhaja ob torkih, od 4. maja 1999 kot priloga Dela in Slovenskih novic. Kakor je v svojem uvodniku ob prvem rojstnem dnevu revije zapisala urednica Sabina Obolnar, sklicujoč se na podatke Mediane, je ob samem začetku izhajanja Ona dosegla 17,5 % populacije, v prvem četrtletju leta 2000 pa 23,8 % populacije med 10 in 25 letom starosti. »To pa pomeni 400.000 Slovenk in Slovencev.« Zavidljiva številka, zavidljiv vpliv in ne toliko zavidljiv, temveč stereotipen slog. Tukaj se ne bomo ukvarjali z vsebino uvodnikov Sabine Obolnar – o njih naj sodijo bralke in bralci. Lahko edino rečemo, da so prava mešanica rumenih Slovenskih novic in resnega Dela, ki jih označuje ena sama nedoslednost. Boj za vse in proti vsemu.

Tukaj bi se radi osredotočili na priljubljeno slogovno frazo avtorice, ki skorajda ne more napisati enega uvodnika, ne da bi omenila Slovenk in Slovencev, slovenske osnovnošolce, slovensko družino, celo slovenske nasilneže, slovensko družabno življenje ... Tudi potrošniki so slovenski, štorklje, naraščaj, voznice in vozniki, igralke in igralci, celo javna stranišča so slovenska. Da ne bi narobe razumeli: s Slovenkami in Slovenci ni nič narobe. Še posebej, če besedi zaznamujeta razliko med pripadniki slovenskega naroda od nekega drugega. Toda v slogu, ki ga goji urednica One, se omenjeni pridevniki najpogosteje ne uporabljajo v tem kontekstu. Uporablja jih kot neko vrsto fraze, stereotipa, ki včasih postane moteč in odvečen. Če avtorica navede, da gre za »našo« preiskavo, je jasno, da se njeni rezultati nanašajo na ljudi, ki živijo v Sloveniji. Zakaj potrebujemo slovenske otroke ali slovenske ženske, slovensko nezaposlenost in podobno? Zagotovo ne gre za ksenofobijo – urednica je večkrat obsodila primere nespoštljivega odnosa državljanov do tujcev in priseljencev. Prej bi rekla, da gre za nezavedanje ali preprost avtomatizem. Toda v enem samem uvodniku (»Revolucija je!«) lahko sedemkrat zaporedoma preberemo »Slovenka« – to je že malo preveč (v 48 uvodnikih One v prejšnjem letu je Obolnarjeva pridevnik slovenski uporabila 78-krat oziroma 1,6-krat na tekst).

V tujem ženskem časopisu tega ni
Resnici na ljubo pa je treba priznati, da ne gre za osamljen primer. To počne tudi veliko drugih novinarskih kolegov. Zakaj? Nenazadnje je Slovenija že deset let samostojna država, kompleks zatirane nacionalne identitete pa bi že moral biti ozdravljen. Vsi lahko govorijo in pišejo, kaj so in so na to lahko ponosni (in so govorili še prej, tudi ko Slovenija še ni bila samostojna). Težava pa je s tistimi, ki ustvarjajo javno mnenje: ti bi se morali zavedati, da morajo spoštovati norme t. i. politične korektnosti in se zavedati, da pišejo za ljudi, ki berejo njihovo revijo in ki morda niso Slovenci. Toda glede na njihovo število to niti ni najtehnejši razlog. Še bolj pomembno je, da se izogiba omenjanju nacionalnega zaradi tega, ker to preprosto ni pomembno za razčlenjevanje problemov, s katerimi se ukvarja Ona. S poudarjanjem »slovenstva« se zmanjšuje verodostojnost napisanega. Zakaj morajo biti tako splošni in vsečloveški pojmi, kot so zdravstveni domovi, medicina, modni trendi, starši – slovenski? Saj vsi vemo, da Ona izhaja v Sloveniji, da se ukvarja s slovensko različico splošnih pojavov in problemov – čemu nenehno ponavljanje, da pa zdaj v anketi sodelujejo Slovenke in Slovenci, če pa je to že samoumevno? Saj anketirani ne morejo biti Turki ali Američani! V tujem ženskem časopisu ne boste nikjer našli, da se kolumnistke imenujejo Angležinje, Italijanke, Francozinje, celo Hrvatice in Srbkinje ne. Tudi Slovenke tega ne rabijo. Že vedo, kdo so.

S pogostim ponavljanjem nacionalnega predznaka pa Sabina Obolnar v bistvu povzroča nasprotni učinek: poudarja sindrom majhnosti in razširja stereotipe, proti katerim se, vsaj po uvodnikih sodeč, poskuša bojevati.

izpis

Brankica Petković

Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Odločitev za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji mora imeti široko soglasje v medijski skupnosti in industriji (med novinarji, upravami in lastniki medijev), da je tiskovni svet potrebna institucija.
Predstavniki Društva novinarjev Slovenije in strokovne javnosti, zbrani okrog projekta Media Watch, že več mesecev izvajamo številne dejavnosti, da bi v medijski profesionalni skupnosti spodbudili razpravo o samoregulaciji v novinarstvu in medijih ter o instituciji tiskovnega (medijskega) sveta (press council, Presserat) oziroma o tem, ali je v Sloveniji takšna institucija potrebna. Te dejavnosti zajemajo organizacijo omizij, tribun, mednarodnih novinarskih večerov, objavo člankov in študij v biltenu Medijska preža in zbirki Media Watch ter v zadnjem obdobju tudi sestanke s predstavniki medijske industrije.

Tiskovni sveti delujejo v večini zahodnoevropskih držav, v vzhodni Evropi pa so ga doslej ustanovili le v Estoniji. Če povzamemo misel strokovnjaka za tiskovne svete v Evropi prof. Claude-Jeana Bertranda s Francoskega inštituta za tisk, je tiskovni svet nevladno združenje posameznikov oziroma institucij, ki želijo zaščititi svobodo in kakovost informativnih medijev, da bi bili ti bolj odgovorni do javnosti. To počnejo predvsem (a ne samo) s sprejemanjem pritožb javnosti in podajanjem mnenj. Pri tem nimajo moči kaznovanja (z redkimi izjemami, kakršen je švedski tiskovni svet), razen javne izpostavitve, tj. objave. Tiskovni svet običajno združuje lastnike medijev, novinarje in predstavnike javnosti – ustanovitelji sveta so prvi in drugi (lahko tudi po več organizacij enih in drugih), predstavnike javnosti pa imenujejo praviloma ustanovitelji sveta. Udeležba predstavnikov javnosti je po oceni strokovnjakov nujno potrebna zaradi demokratičnosti in verodostojnosti tiskovnih svetov.

Na podlagi izkušenj v drugih državah lahko trdimo, da delovanje tiskovnih svetov prispeva k zmanjšanju tožb zoper novinarje in medije, predvsem pa pomembno dviguje zaupanje javnosti v medije, zaradi česar so lastniki medijev tudi finančno zainteresirani za dobro delovanje teh svetov.

Marca 2001 se je na Mirovnem inštitutu sestala skupina predstavnikov društva novinarjev in projekta Media Watch (Gojko Bervar, dr. Sandra Bašić Hrvatin, mag. Matevž Krivic, Simona Zatler in Brankica Petković) ter sestavila načrt dejavnosti, ki bi pripeljale do odločitve za ali proti ustanovitvi tiskovnega sveta v Sloveniji.

Doseči široko soglasje
Odločitev za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji mora namreč imeti široko soglasje v medijski skupnosti in industriji (med novinarji, upravami in lastniki medijev), da je tiskovni svet potrebna institucija. Stopnja tega soglasja in število profesionalnih združenj ter posameznih medijskih hiš, ki pristopijo k ustanovitvi tiskovnega sveta, bosta vplivala na sprejemljivost in uspešen zagon te institucije.

Zato delovna skupina uresničuje načrt dejavnosti, ki zajema preučevanje gradiva o pravni in organizacijski ureditvi tiskovnih svetov v drugih državah (iskanje odgovorov na vprašanja, kdo so ustanovitelji, kateri akti so potrebni, kakšna natančno je sestava tiskovnega sveta, kateri organi so potrebni, kakšne pristojnosti ima, kako je organizirana pisarna, kdo zagotavlja finančna sredstva za njegovo delovanje itn.), sestanke in pogovore s predstavniki združenj medijskih založnikov in posameznih medijskih hiš, obiske tiskovnih svetov v izbranih državah in iskanje primernega modela ter pripravo osnutka ustanovitvenega in drugih aktov, ki bi bili podlaga za delovanje tiskovnega sveta. Med temi akti je tudi osnutek kodeksa oziroma profesionalnih načel, na podlagi katerih bi tiskovni svet v Sloveniji presojal pritožbe. Podlaga za pripravo tega osnutka bo obstoječi kodeks novinarskega društva in sindikata kakor tudi kodeksi tiskovnih svetov v drugih državah.

Aprila je skupina novinarjev in pravnikov, v kateri sta bila tudi Zoran Medved in Vili Einspieler, nekdanji in sedanji predsednik novinarskega častnega razsodišča, razpravljala o tem, v katerih točkah je potrebno popraviti kodeks DNS in SNS, da bi bil boljša osnova za kodeks tiskovnega sveta. Kodekse drugih tiskovnih svet preučuje pravnica Simona Zatler, ki na podlagi te primerjave in razprave omenjene skupine novinarjev in pravnikov pripravlja osnutek kodeksa.

Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic preučuje pravne in organizacijske ureditve tiskovnih svetov v tujini. Pripravil bo osnutek pravnih aktov, potrebnih za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji. Da bi si ogledala konkretne rešitve v drugih državah, sta Matevž Krivic in dosedanji tajnik društva novinarjev Gojko Bervar obiskala nemški tiskovni svet.

Med dejavnosti, ki bi pripeljale do odločitve za ali proti ustanovitvi tiskovnega sveta v Sloveniji, sodita tudi sestanka delovne skupine s predstavniki združenja za tisk pri Gospodarski zbornici Slovenije in Društva za medije, kjer so zbrani predstavniki uprav in uredništev medijev v Sloveniji. O potrebi in možnosti za ustanovitev tiskovnega sveta se skupina pobudnikov pogovarja tudi s predstavniki uprav posameznih medijskih hiš. Načelno podporo ustanovitvi tiskovnega sveta so izrekli na vseh dosedanjih sestankih z novinarji in predstavniki medijskih založnikov, hkrati so ostala odprta številna vprašanja o ustanoviteljih, sestavi, delovanju in financiranju tiskovnega sveta. Skupina pobudnikov bo na koncu vseh pogovorov z organizacijami in medijskimi hišami, ki bi bile ustanovitelji, in po preučitvi tujih modelov – predvidoma jeseni 2001 – ponudila rešitve za pravno in organizacijsko ureditev. Te bodo predmet drugega kroga razprave v medijski skupnosti, po kateri bo jasno, ali je doseženo potrebno soglasje in ustvarjeni pogoji za konkretne korake za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji.

izpis

Špela Šipek

Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Morda se novinarji premalo zavedamo pravic javnosti oziroma dolžnosti, ki jih oblastem nalaga zakon – Morda bi morali oblasti na te dolžnosti večkrat opomniti
»Prosim, da mi informacijo posredujete čimprej. V nasprotnem primeru bomo zoper vlado RS prisiljeni vložiti tožbo.«

Ta stavek sem zapisala v dopisu ministru Ropu, ko je vodil še ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Kljub temu, da je dopis po informacijah iz krogov blizu ministra komentiral s »kakšna tožba neki«, so zahtevane informacije posredovali v dveh dneh po poslanem dopisu. Pred tem sem nanje čakala skoraj dve leti.

Šlo je za informacijo o plačah direktorjev v javnih zavodih, javnih podjetjih ter podjetjih v večinski lasti države. Direktorji teh podjetij lahko prejemajo največ 90 odstotkov plače pristojnega ministra. (Za to uredbo je zaslužen takratni podpredsednik vlade Marjan Podobnik). Od začetka veljavnosti te uredbe pa podatkov o višini prejemkov teh direktorjev ni bilo mogoče dobiti. V javnost so curljale številke le za nekatere posameznike, pa še te so bile samo domnevne in jih ni bilo mogoče preveriti. Predsednik kadrovske komisije (hkrati tudi podpredsednik vlade Marjan Podobnik), h kateremu nas je z vprašanjem o celotnem seznamu zavodov in podjetij, ki jih zadeva omenjena uredba, pošiljal urad vlade za informiranje; tam so nas poslali k ministru za delo (Tonetu Ropu), ki naj bi bil koordinator urejanja tega področja; on nas je poslal k finančnemu ministru (Mitji Gaspariju), ta pa nazaj na kadrovsko komisijo ali urad vlade za informiranje. In tako se je dogajalo skoraj dve leti.

Ko državne institucije prikrivajo podatke
To je le eden v vrsti primerov, ko vlada in državne institucije prikrivajo in zamegljujejo podatke. Novinar v takem primeru lahko v poročilu navede, da informacij ni mogoče dobiti. Toda učinek te informacije niti približno ni tolikšen, kakor je veliko sprenevedanje institucij. Tudi informacija, da vlada očitno nima evidence o statusu posameznih podjetij in njihovih vodilnih kadrov, ima mnogo manjši učinek kot pa posledice takšnega poslovanja vlade. Ena od posledic je na primer, da večina direktorjev teh zavodov in podjetij dejansko prejema največ 90 odstotkov plače pristojnega ministra, nekaj izjem pa prejema plače vrhunskega menedžerja v zasebnih podjetjih. Nedodelanost razdelitve in skrivanje podatkov oziroma njihovo selektivno objavljanje ima v tem primeru svoj namen oziroma posledico – to je tiha odvisnost pri zadovoljevanju ene od osnovnih človekovih pravic – pravice do dela oziroma zaslužka, kar dokazuje tudi dejstvo, da nihče od tistih, ki so dobivali dohodke skladno z uredbo, ni iskal pravice do enakosti pred zakonom.

Sklicevati se na zakon
Na začetku članka omenjeni dopis sem poleg ministru Ropu poslala vsem institucijam, med katerimi sem krožila dve leti: kadrovski službi, ministrstvu za finance, uradu vlade za informiranje ter generalni sekretarki vlade. Takrat sem se sklicevala na 24. člen (takrat veljavnega) Zakona o javnih glasilih (danes 45. člena Zakona o medijih) ki pravi: »Državni organi, organi lokalnih skupnosti, ki opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna podjetja, ter druge osebe, ki opravljajo javno službo, morajo zagotoviti javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih svojega delovnega področja.«

Zakon pravi, da informacij ni treba posredovati v primerih, če gre za državno, vojaško ali uradno tajnost ali poslovno skrivnost; če bi z objavo kršili tajnost osebnih podatkov; in če bi objava škodila sodnemu ali predkazenskemu postopku. V tem primeru mora institucija oziroma oseba najpozneje do konca naslednjega delovnega dne pisno obrazložiti razloge za zavrnitev.

Prikrivanje številk o privatizaciji državnih deležev
Pod krinko varovanja poslovnih skrivnosti država prikriva številke ob privatizaciji državnih deležev. Pridobivanje informacij (za koliko in komu ste prodali to in to podjetje, od kod podjetju ali posamezniku denar ipd.) je bolj stvar zvez, ki jih ima novinar, namesto da bi bile te informacije transparentne in dostopne.

Pod krinko varovanja osebnih podatkov državne insitutcije prikrivajo še vrsto drugih podatkov, ki se tičejo državnih sredstev. Posebej problematično je prikrivanje podatkov o dodeljevanju državnih subvencij in nepovratnih sredstev posameznikom. V zadnjih desetih letih je država podelila na stotine milijonov mark nepovratnih sredstev. Novinarjem na vprašanja komu, koliko, pod kakšnimi pogoji, dajejo nepopolne informacije. Po novem tudi ministri, s prvim na čelu, ne dajejo več informacij o njihovih neto prejemkih. V kabinetu predsednika države (kot je pred časom ugotavljal kolega Peter Jančič iz Večera) podatke posredujejo v kratkem času in brez zapletov. Ta različne prakse dokazujejo, da podatke državne službe posredujejo glede na lastno voljo in pripravljenost, namesto da bi bilo pridobivanje takšnih podatkov avtomatizem glede na zakonsko ureditev. Tovrstne nedoslednosti pa so odraz skrb zbujajoče šepavosti pravne države.

Skrivanje podatkov je predvsem poskus prikrivanja nepravilnosti, nedoslednosti, nedodelanosti, nevednosti, nepreglednosti, neučinkovitosti – vsega tistega, česar si sodobne, napredne in demokratične oblasti ne bi smele privoščiti.

Glede na opisano zakonsko ureditev smo v Sloveniji odvisni od interpretacije in moralne osveščenosti posameznih funkcionarjev in uradnikov, ki se v času, ko partitokracija obvladuje premnoge pore državne ureditve, po lestvici profesionalnosti premika le po polžje.

Morda se tudi novinarji premalo zavedamo pravic javnosti oziroma dolžnosti, ki jih oblastem nalaga zakon. Morda bi morali oblasti na te dolžnosti večkrat opomniti.

izpis

Peter Jančič

Zlorabljen medijski interes
Za medije in javnost bi moralo biti skrb zbujajoče, da je po desetletju objav na najbolj udarnih straneh, številnih vprašanj in delnih zgodb, rezultat vsega preiskovanja o orožarskih aferah bolj ali manj enak ničli.
Orožarske afere so bile eden največjih propagandnih spopadov slovenske politike v zadnjem desetletju, v kateri so z vseh strani zlorabljali medijski interes po dramatičnih zgodbah, naivnost in tudi slabo organizacijo, razburkali javno mnenje, končni učinek pa ni posebno obetaven. Zato so bile objavljene številne polresnice, povsem napačno zasnovane zgodbe z množico vprašanj in nobenim resnim odgovorom. V političnem smislu so afere pomenile nekaj dodatnih volilnih glasov za spretne in nekaj manj za nespretne. Zmagujejo pač boljši. Če pogledamo nazaj, se zdi, da je še najbolj koristilo tistim, ki so se orožarskemu spopadu poskušali izmakniti; to je bila politika dela liberalne demokracije (Janeza Drnovška). Najbolj je udarilo po najglasnejših pobudnikih s skrajne levice, ki se je šele v zadnjih letih začela pobirati po volilnih porazih, ki jih sicer najverjetneje niso povzročile le orožarske afere. Dilema ostaja, kaj bi bilo brez orožarskih afer. Bi bilo za akterje bolje ali slabše? Za medije in javnost pa bi moralo biti skrb zbujajoče, da po je desetletju občasnih objav na najbolj udarnih straneh, številnih vprašanj in delnih zgodb, rezultat vsega preiskovanja bolj ali manj enak ničli. Kaj smo pravzaprav počeli? Bili le sredstvo političnih in ideoloških spopadov?

Zakaj orožje?
Orožarskih afer ni mogoče razumeti brez procesa osamosvojitve v začetku devetdesetih, ki je bil političen dogodek stoletja. Stranke, ki so se združile v Demos, so pred prvimi volitvami napovedale plebiscit in osamosvojitev, kar je bila drzna ideja, ki ji je partijska oblast nasprotovala. Nove stranke so na volitvah s programom osamosvajanja in odpravljanja komunizma presenetljivo zmagale in prevzele oblast ter v dveh letih storile, kar je v politiki povsem neobičajno: uresničile obljube. Čista znanstvena fantastika. Vendar jim tega ni uspelo tudi iztržiti na volitvah. Kljub zgodovinskemu projektu, ki so ga izpeljale, je po razpadu Demosa oblast v naslednjem desetletju prevzela prej opozicijska liberalna demokracija. Del uresničitve predvolilnih obljub Demosa, je bilo tudi orožje. Da bi osamosvojitev lahko izpeljali, je država morala postati realna sila, ki se lahko brani in ubrani. Majhni nastavki za to so obstajali v teritorialni obrambi, ki so ji zvezne oblasti poskušale naglo zapleniti orožje že ob Demosovem prevzemu oblasti. A ne povsem uspešno. Do osamosvojitve je nova oblast hkrati z pripravljanjem in uvajanjem velikih političnih reform skrbela za oborožitev, kar je bil zapleten projekt, ki je potekal na pol tajno in vedno na meji konflikta s centralnimi oblastmi v Beogradu in domačo opozicijo. Osamosvojitev leta 1991 je bila vrh tega procesa, ki se je nadaljeval še nekaj let, ker je bilo v nacionalnem interesu, da sosednja Hrvaška in nekoliko bolj oddaljena Bosna ne bi izgubili spopadov ob razpadanju nekdanje federacije. Da so v tistih časih politiki po tihem in mimo starega pravnega reda, ki so ga nadomeščali z novim, kupovali in prodajali orožje in omogočali logistično oskrbovanje držav zaveznic v okolici, je bila edina možna in logična politika. Vsakršna drugačna bi pomenila nacionalni samomor. Ugovori proti orožarskim poslom na čisto načelni ravni, ki smo jih v zadnjem desetletju lahko prebirali tudi v medijih, so lahko dokaz širine duha in demokratičnosti družbe. A hudo naivni.

Spopad ZLSD-SDS
Srečna okoliščine osamosvojitve je bila, da so bili, čeprav ne vedno enako, v posle vključeni vse politične strani, sicer projekt verjetno ne bi uspel. Politično je bila oborožitev države in pomoč sosedom v začetku devetdesetih najbolj povezana z tedanjim obrambnim ministrom Janezom Janšo, notranjim ministrom Igorjem Bavčarjem in predsednikom države Milanom Kučanom. Velikanski propagandni spopadi po osamosvojitvi pa predvsem posledica konflikta, kdo od teh bo od prelomnih trenutkov imel politično korist ali škodo. Hkrati je bil to spopad med dvema političnima strankama socialdemokratskega imena – Združeno listo socialnih demokratov, ki je bila v času osamosvajanja največja opozicijska stranka (takrat še SDP), takoj po osamosvojitvi (volitve leta 1992) pa po moči tretja za liberalno demokracijo in krščanskimi demokrati, in med socialdemokrati (SDS), ki jih je Janez Janša prevzel po hudem porazu stranke leta 1992 od Jožeta Pučnika, ko bili povsem obrobna stranka, ki je do zamenjave predsednika razmišljala celo o združitvi z ZLSD. Po Janševem prevzemu je bilo jasno, da povezovanje z ZLSD odpade; začel se je spopad »ne levi«, ko je ZLSD tudi s pomočjo medijev in uporabo državnih institucij poskušala onemogočiti SDS, SDS pa si zagotovila obstoj v državni politiki, saj so jih volitve leta 1992 skorajda izbrisale. Osrednji del so bile orožarske in obveščevalne afere, vrhunec pa je zaznamovala Depala vas, ki je pomenila Janšev odhod z obrambnega ministrstva, a hkrati vzpon njegove stranke. Posledica po desetletju je, da je bila Janševa SDS že na drugih volitvah zapored (1996, 2000) uspešnejša od ZLSD, čeprav je bila ta v začetku devetdesetih neprimerljivo večja in močnejša. Orožarske afere, ki so bile v začetku predvsem širjenje informacij medijem, kako je menda Janša odgovoren za umazano trgovino z orožjem in osebna okoriščanja, niso bile uspešno orodje. Ob skoraj vsaki aferi, ki so jo poskušali nasprotniki naprtiti Janši, se je namreč pokazalo, da je nekdanji obrambni minister zelo spolzka kača in je udarec običajno zadel čisto druge ter za vpletene – politično gledano – napačne osebe. Kar praviloma se je na primer pokazalo, da so orožarski projekti, pri katerih se je zataknilo, dosežek notranjega ministrstva, ki ga je takrat vodil Igor Bavčar, vsaj v primeru orožja na letališču v Mariboru pa celo, da je bil v ozadju predsednik države Milan Kučan. Namesto da bi Janša obveljal za krivca zlorab, se je pokazalo, da so se sporne posle šli drugi. Pri mariborskem letališkem orožju nista bila obveščena in nista soglašala vsaj dva, ki sta predstavljala izvršno oblast in brez katerih je bilo vse sporno: Janez Janša in Janez Drnovšek.

Kaj pa novinarji?
Sicer so specifičen pomen orožarskih afer zaznamovala že vprašanja o trgovini z orožjem, ki jih je združena lista postavila vladi po volitvah 1992. Ker so vprašanje naslovili pravzaprav sami sebi. Od vladne stranke bi pričakovali, da bo državljanom odgovarjala in ne postavljala vprašanja. Dodaten problem je bil, da njihov minister, ki je imel v tistem času vpogled v vso dokumentacijo, niti slišati ni hotel, da bi kar koli odgovoril strankarskim prijateljem.

Le posledica taktike, ko je bilo pomembneje vpraševati in širiti govorice in ne ugotavljati, so bila dolga preiskovanja parlamentarnih komisij za tesno zaprtimi vrati, katerih rezultat je popolna nula. Kar je bilo predvidljivo, saj so pobudniki, ko se je pokazalo, da spopad ne bo lahek (da se Janše ne bo mogoče kar znebiti in da stvar prav lahko zadene koga povsem napačnega), dosegli, da so komisije zasedale strogo tajno in preiskovale vso orožarsko zgodovino in ne kaj konkretnega. Torej morebitne zlorabe v vseh orožarskih poslih, ki so bili uradna politika države in hkrati denimo mariborsko letališko afero, za katero so v začetku vsi trdili, da država s tem nima nič, pa se je pokazalo, da to ni povsem res.

Skoraj najbolj duhoviti del orožarskih afer je bil nastop bosanskega »diplomata« Hasana Čengiča, ki je zatrdil, da je bil državni vrh dogovorjen tudi za mariborski »humanitarni« tovor, s čemer so zastavljalci orožarskih vprašanj dobili odgovor, ki so si ga zaslužili – da namreč ne vedo, kaj delajo in bi se morali veliko vprašati tudi sami o sebi. Sicer pa trenutno orožarske zgodbe iz preteklosti niso več na vrhu medijskega interesa in temu ustrezno se umikajo tudi iz razprav v parlamentu in na splošno v politiki. A kritičen pomislek še velja. Tudi za novinarje, ki smo pisali in pišemo. Smo vedeli dovolj, smo ravnali pošteno? In če smo, zakaj je skupna ugotovitev popolna ničla ali pa kvečjemu spoznanje, da je veliko ljudi, z mediji vred, vse narobe razumelo?

izpis

Ali H. Žerdin

Lahko kupite volitve?
Več kot je denarja, boljši so volilni rezultati. Zato je izjemno pomembno vedeti, kdo so sponzorji političnih strank, kdo daruje denar, ki ima menda odločilen vpliv na rezultate volitev – Zato sem se pred nekaj leti odločil zbrati vse razpoložljive podatke v posebno podatkovno bazo – Referat z mednarodne konference o raziskovalnem novinarstvu v Kobenhavnu
V Sloveniji se neposredne volilne prevare ne pojavljajo, kljub temu pa lahko govorimo o posameznih posrednih volilnih prevarah. Ključno vprašanje je: ali lahko kupite rezultate volitev?

Obstaja močna korelacija med rezultati volitev in denarjem, namenjenim za volilno kampanjo. Prva kolona spodnje tabele prikazuje uradno količino denarja, porabljenega za volilno kampanjo za leto 2000; druga pa ponazarja volilni rezultat političnih strank za leto 2000.

Strankastroški (SIT) odstotki
LDS94,798.395 36.2
SDS74,301.47815.8
ZLSD81,860.02112.1
SLS93,804.9779.5
NSI52,744.7018.6
DESUS42,366.0005.2
SNS10,333.3264.4
SMS12,023.6584.3
Korelacijski koeficient = 0.67


Kdo so sponzorji političnih strank?
Statistična analiza kaže, da je t. i. Pearsonov korelacijski koeficient zelo visok, višji od 0.6. V družboslovju je tako visoka korelacija izjemno redka. Z drugimi besedami: več kot je denarja, boljši so volilni rezultati. Zato je izjemno pomembno vedeti, kdo so sponzorji političnih strank, kdo daruje denar, ki ima menda odločilen vpliv na rezultate volitev. Sedanja zakonodaja določa, da morajo politične stranke objaviti imena posameznikov ali podjetij, katerih donacije presegajo 5000 nemških mark.

Običajno nam ime podjetja ne pove veliko. Pomembneje je, kdo so posamezniki, ki vodijo določena podjetja. Poznati moramo člane nadzornega odbora, ustanovitelje ali lastnike. Ob tem je pomemben izvor podarjenega denarja in tudi vprašanje, ali se podjetje, ki je denar darovalo, ukvarja z zakonitim in legalnim poslom ali pa je morda vpleteno v sumljive dejavnosti.

Poiskati ljudi na vodilnih mestih določenega podjetja ni težko. Izsledimo jih lahko s pomočjo različnih poslovnih imenikov. Ustanovitelje posameznih družb je mogoče najti v poslovni podatkovni bazi, objavljeni na spletu (www.skd.si/ipo) in na zgoščenki, vendar pa nam surovi podatki, kdo so direktorji ali ustanovitelji določene družbe, ne povejo kaj dosti. Nekoliko težje je izslediti imena članov nadzornih svetov. Le-te bi morali objaviti, vendar niso zbrani na enem mestu.

Podatkovna baza »kdo-je-kdo«
Zato sem se pred nekaj leti odločil zbrati vse razpoložljive podatke v posebno podatkovno bazo. Nisem strokovnjak za računalnike, vendar za oblikovanje takšne baze podatkov ne potrebujete posebnih računalniških znanj ali izkušenj. Predstavljena podatkovna baza je uporabna za manjše medijske hiše ali za samostojne novinarje. Njeno oblikovanje in vzdrževanje ne zahtevata prisotnosti računalniškega strokovnjaka ali administrativne ekipe. Omenjeno podatkovno bazo vzdržujem sam. Prepričan sem, da lahko velike medijske korporacije vzpostavijo bolj sofisticirane podatkovne baze. Menim pa, da bi bile nekatere rešitve uporabne tudi v večjih medijskih hišah.

Moja podatkovna baza, v kateri so poslovni podatki, je sestavljena po principu »kdo-je-kdo«. Zbral sem podatke, ki so dostopni v različnih digitalnih formatih. Vsako informacijo, ki je izdelana v tabelnem formatu, lahko vstavimo v podatkovno bazo. Odločil sem se, da jo bom združil s podatki o vseh kandidatih na volitvah. Potem sem dodal še vsa imena visokih uslužbencev v državni administraciji, funkcionarje političnih strank in druge javnosti dostopne podatke o funkcijah, ki jih opravljajo vplivne osebe. Z zbiranjem sem si ustvaril veliko bolj jasno predstavo o določenih ljudeh. Nekateri izmed njih imajo namreč različne položaje in igrajo najrazličnejše vloge. Delujejo kot poslovneži, hkrati pa se udejstvujejo tudi v političnih strankah ali v lokalnih nogometnih ekipah …

Način strukturiranja podatkovne baze
Ponavadi je podatkovna baza stukturirana kot skupina različnih tabel, ki so povezane med seboj. Osnovna enota je ime. Vsa imena so indeksirana, kar omogoča povezovanje različnih tabel. Prva tabela, imenovana master (osnovna, glavna tabela, op. p.), vsebuje podatke o imenu, priimku, datumu in letu rojstva. Potem je tukaj še nekaj podtabel. Ena od njih zajema podatke o poklicu, druga pa naslove. Najpomembnejša je tretja, ki je strukturirana leksikografsko, in daje informacije o preteklem delovnem mestu, o prejšnjem položaju, letnici, ko je prevzel določeno funkcijo, in letnici, ko je to funkcijo končal.

IDpriimek imedatum rojstva
163AnderličTone6/4/56

kje kaj oddo
Litostroj Delavec 198
Mladinska org. Predsednik 1986 1988
CK ZKS Član 1989 1990
Stranka zelenih Član 1989 1990
LDS Kandidat 1990
Parlament Član 1990 1992
Parlament Član 1992 1996
Parlament Član 1996 2000
LDS Predsedstvo 1994 1998
Parlament Član 2000
LDS Predsedstvo 1998


Preiskava posrednih volilnih prevar
Prikazal bom, kako sem preiskoval sum prevare pri sponzoriranju volilne kampanje. Ne gre sicer za najbolj sumljivo finančno transakcijo, metoda pa je po mojem mnenju zanimiva, ker je bila praktično v celoti podprta z računalniško tehnologijo. Dosedanje izkušnje kažejo, da podjetja, ki so menda vpletena v organizirani kriminal, ne sponzorirajo političnih strank. Obstaja pa še en orjaški finančni sklad, iz katerega se lahko napajajo stranke. Gre za vprašanje, ali se stranke posredno financirajo iz državnega proračuna.

Poglejmo, kakšna bi lahko bila takšna (hipotetična) prevara: podjetje podpiše pogodbo z državnim uradnikom in mu naloži izvršitev določenega dela, ki ga financira državni proračun. To delo bi naj bilo fiktivno ali preplačano. Državni uradnik, ki je takšno delo naročil, je član ali privrženec določene politične stranke in od podjetja, vpletenega v fiktivno ali preplačano delo, zahteva, da postane sponzor politične stranke. V takem primeru lahko pride do pranja denarja. Sicer denar ne izvira iz nezakonitih poslov z mamili ali orožjem, temveč iz državnega proračuna. Bistveno pa je, da gre za brisanje izvora sponzorskega denarja.

Leta 2000 so vse politične stranke poročale, kdo so bili njihovi sponzorji. Ko sem dobil njihove sezname, sem se odločil, da bom v poslovnem imeniku preveril vse dostopne podatke o podjetjih. V njem lahko najdemo imena direktorjev, ustanoviteljev ter nekatere izvlečke letnih poslovnih poročil.

Začel sem s preverjanjem imen direktorjev in ustanoviteljev podjetij v moji osebni podatkovni bazi. Kmalu sem spoznal, da bi lahko bil sumljiv eden od sponzorjev tradicionalno usmerjene Slovenske ljudske stranke; spozoriralo jo je namreč podjetje Ivas, katerega ustanovitelj in direktor je bil gospod Marjan Gregorič.

IDpriimekimedatum rojstva
5436GregoričMarjan4/25/50

kjekajkdaj
ZLSDKandidat za župana1994
ZLSDKandidat1994
LogatecKandidat za župana1998
ZLSD in LDSKandidat za župana1998


Po moji podatkovni bazi sodeč je bil lastnik podjetja Ivas bivši kandidat za župana v mestu Logatec. Za kandidaturo ga je predlagala ZLSD, stranka leve usmeritve. Gospod Marjan Gregorič je bil direktor in ustanovitelj podjetja Ivas, ki je bilo sponzor desne politične stranke.

Sponzoriral konkurenčno stranko
Od sponzorjev bi pričakovali, da podpirajo politične stranke. Gospod Gregorič je bil pomemben član ene stranke, sponzoriral pa je drugo. Konkurenčni politični stranki je namreč daroval 1,5 milijona tolarjev.

V poslovnem imeniku FIPO (www.gvestnik.si) sem preveril poslovne rezultate podjetja Ivas. Prihodek podjetja za leto 1999 je znašal 7,1 milijonov tolarjev, kar pomeni, da je podjetje darovalo več kakor 20 odstotkov svojega prihodka.

Nekaj dni pozneje sem prejel anonimen telefonski klic. Oseba na drugi strani mi je povedala, da je Ivas podpisal pogodbo s parlamentarno skupino slovenske ljudske stranke. Pogodba se je nanašala na opravljene svetovalne storitve podjetja Ivas za potrebe poslanske skupine SLS. Glede na sedanjo zakonodajo ima vsaka poslanska skupina pravico najeti zunanje strokovnjake za pomoč pri parlamentarnem delu. Strokovnjake, ki delajo za politične stranke, pa plačujejo iz državnega proračuna.

Denar iz državnega proračuna
V parlamentu sem zahteval, da mi pokažejo pogodbo, podpisano med poslansko skupino Slovenske ljudske stranke in podjetjem Ivas. Povedali so mi, da je pogodba poslovna skrivnost, vendar sem hkrati izvedel, da je Ivas dobil 4,5 milijona tolarjev za svetovalne storitve iz državnega proračuna. Isto podjetje pa je darovalo 1,5 milijonov tolarjev Slovenski ljudski stranki.

Ko sem obiskal predsednika Slovenske ljudske stranke, ki je bil član parlamenta in vodja skupine odposlancev SLS, mi ni znal razložiti, kakšne svetovalne storitve je opravilo podjetje Ivas. Povedal mi je, da o zadevi in obveščen.

Vsa zbrana dejstva sem predstavil gospodu Gregoriču in ga prosil za komentar, vendar zadeve ni želel komentirati. Prišel sem do sklepa, da so bile svetovalne storitve Ivasa fiktivne ali preplačane. Glede na slovensko kazensko zakonodajo bi v opisani finančni transakciji lahko zaznali sume kaznivega dejanja goljufije.

izpis

 S O R O D N E   T E M E

sovražni govor in medijski diskurz

Medijska preža
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Melita Zajc
Ne le nevarnosti, glejmo raje prednosti novih prostorov javne komunikacije
Jernej Rovšek
Najbolje, da je odziv takojšen in tam, kjer je bila sovražnost izrečena
Lija Mihelič
Z dvotirno obravnavo nad sovražni govor na spletu
Kaja Jakopič
Profesionalni razpihovalci sovražnega govora na spletu
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Ekskrementi
Renata Šribar
»Diskretne« medijske diskriminacije in prisilni androcentrizmi
Iztok Šori, Veronika Bajt
Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije
Ekskrementi
Janez Polajnar
Corruptio optimi pessima ali kako je končalo prvo slovensko gledališče
Lija Mihelič, Miha Glavač
Prijavitelji dojemajo govor kot kazniv v zelo širokem obsegu
Sonja Merljak Zdovc
Spletni komentarji: kako pregnati sovražni govor?
Jernej Rovšek
Splet ne more biti izjema
Danijela Tamše
Bosanski delavec ni več prikazan kot tat služb, je pa zreduciran na nemočno žrtev
Tanja Petrović
Tako evropsko
Roman Kuhar
S sovražnim govorom je križ
Veronika Bajt
Onkraj metodološkega rasizma in privilegija koncepta belskosti
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Ekskrementi
Eva Vrtačič
(Kulturni) Boj na računalnik
Marko Zajc
Zakaj sodobna homofobija spominja na nekdanji antisemitizem?
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Ekskrementi
Mitja Velikonja
»TU JE SLO!« »JEBI GA I MI SMO TU« – (Anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine
[1]
Tomaž Pušnik
Konstrukcija Balkana skozi vic v Sloveniji
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Vesna Kobal
Čakajoč na »pravega«: reprezentacija samskih žensk v reviji Cosmopolitan
Suzana Oreški
Reprezentacije norosti: Privabljanje gledalcev z omalovaževanjem podobe ljudi, potisnjenih na rob
Suzana Oreški
Diskurzi družbenih avtoritet o duševnem zdravju – ovira vključujočim družbenim praksam
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Ekskrementi
Marko Zajc
»Tista neverjetna glupost«
Sonja Merljak Zdovc
Mednarodna nagrada za pogum v novinarstvu Claudii Julieti Duque in Vicky Ntetema
Ekskrementi
Andreja Trdina
Spet doma: zamolčevanje razrednih razlik v konstrukciji slovenske običajnosti
Andrej Motl
Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Renata Šribar
Globalni monitoring medijev: komaj vsaka peta intervjuvana ekspertna oseba ženskega spola
Andrej Motl
Rasizem na internetu
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Claire Frachon
Francija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja milijonov ljudi
Ekskrementi
Lana Zdravković
Ljudje niso edine živali, ki se smejijo!
Marko Zajc
»Zamorcev ne bomo umivali«
Suzana Oreški
Hendikep kot parodija – Primer razvedrilne oddaje As ti tud not padu?
Renata Šribar
Spol kot spotika Mladine
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Ekskrementi
Viktor Ivančić
Hrvaška in Slovenija: Nacionalistična jugonostalgija
Gojko Bervar
Islam in mediji
Gojko Bervar
Muslimanska skupnost ne obstaja, obstajajo muslimanske skupnosti
Nina A. Vobič
Razprava o gradnji džamije in konstrukti o slovenski kulturni podobi
Vesna Vravnik
Lezbična seksualnost prikazana s fotografijami, gejevska zakrita v karikaturah
Marko Zajc, Janez Polajnar
»Za mastne dohodke lastne«
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Enisa Brizani
Zakaj RKC na spletni strani ne uprablja izraza Rom, temveč Cigan?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Ekskrementi
Nena Močnik
Mitološke koncepcije v zahodni Evropi živečih Turkov
Nina A. Vobič
Nelagodje, ko bo »komunistični drugi« postal središče sveta
Lana Zdravković
O pravici, ki jo hočemo uveljaviti
Ana Podvršič
Romi v Grosuplju: Romano Čačipe – Namišljene podobe
Tina Cigler
Romi v Novem mestu: Spregledani pozitivni premiki
Ekskrementi
Renata Šribar
Vloga medijev pri (ne)enakih možnostih žensk za politično participacijo v Sloveniji
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Lev Centrih
»Cigo iz Ambrusa«, dojenčkov smeh, vrtnice iz srčka in »jedi govna«
Eva Batista, Tea Golob
Medijska podoba centra za tujce – Utiranje poti za kulturni rasizem
Andrea Kosenjak
Podoba Balkancev v slovenskih medijih – Umazani, brezzobi, zli
Roman Kuhar
Kako je začela izhajati »revija, kjer je vse prav«?
Ekskrementi
Renata Šribar
Predvolilni primer medijske spolne diskriminacije
Nataša Čebular
Politizacija v medijih: primer džamije
Emina Zejnić
Lokalne volitve – Medijsko sprenevedanje
Brankica Petković
Romi v medijih – priložnost za ozaveščanje o diskriminaciji
Ekskrementi
Ksenija H. Vidmar
Multikulturna Evropa?
Bashy Quraishy
Danska, kako pogrešam tvojo humanost
Anne Knudsen
Danska: Karikature v luči priseljenske politike
Nika Susman
Francija: dvojna merila boja proti cenzuri
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Admir Baltić
Kaplja čez rob
Gojko Bervar
Evropske mule, karikatura in kodeks
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Ekskrementi
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Tonči Kuzmanić
Razkosanje žensk ali l'homme n'existe pas
Lilijana Burcar
»Razočarane feministke, razočarane ženske, razočarani moški«
Kaja Jakopič
Boj proti sovraštvu na medmrežju ali boj z mlini na veter
Alenka Bezjak
Medijske reprezentacije Afrike
Ekskrementi
Gojko Bervar
Mediji in manjšine, Slovenija in Velika Britanija
Renata Šribar
Političarke in medijski stereotipi
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Lilijana Burcar
Seks v mačo cityju
Ekskrementi
Dušan Rebolj
Mrtvi ilegalci in preplašeni ostali
Gorazd Kovačič
Srce v breznu, amnezija in rasizem
Alenka Kotnik
Mediji o Bršljinu: Učitelj domnevno nasilen, Romi zagotovo
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Marko Savić
Globalizacija in nacionalizmi v športu1
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Ciril Oberstar
Teorija bistvenih stranskih proizvodov razprave – Primer izbrisanih
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Ignacio Ramonet
Za svobodne medije*
Ekskrementi
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Nataša Velikonja
Spopad stališč kot medijski konstrukt
Ekskrementi
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Jasminka Dedić
Hrvaška: Tisk o diskriminaciji Romov
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Alenka Kotnik
Islam: Bav bav Alah(1)
Tonči Kuzmanić
Nato: Leninismo, blanquismo e natoismo – senza gusto!
Mojca Pajnik
Islam: Spektakularno o džamiji
Simona Zavratnik Zimic
Islam: Človekove pravice kot ljubiteljska dejavnost
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Mojca Pajnik
Pornografija: Ženske med spolnostjo in pornografijo
Brankica Petković
Romi: Lahko je nič ne vedeti o Romih
Lucija Bošnik
Islam v zahodnih medijih
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Brankica Petković
Boj med politiko vključevanja in zavračanja Romov
Roman Kuhar
Homoseksualnost brez obraza
Antipoezija v reviji Maturant&ka
Tonči Kuzmanić
Cannibalismo con gusto ali nacionalna pojedina à la Jelinčič (kulinarična analiza)
Roman Kuhar
Moč besed Borisa Ježa
Špela Šebenik
Protiglobalizacijsko gibanje – medijski konstrukt
Dušan Rebolj
Pritožbe zoper diskriminacijsko poročanje
Peter Stankovič
Nacionalistična prisvojitev nogometnega preporoda v Sloveniji
Roman Kuhar
Pedri, čefurji, pa še rdeče oblečeni
Lea Širok
Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih
Simona Zavratnik Zimic
(Nove) etnične manjšine v Sloveniji?
Georgios N. Papadakis
Grčija
Mediji brez manjšin
Maria Yaneva
Bolgarija
Romi osovraženi tudi ko so bogati
Gordana Vilović
Hrvaška
Manjšine in novinarska etika
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Lucija Bošnik
Svetovni mediji o 11. septembru in vojni v Afganistanu
Gorazd Kovačič
Za Nato z vsemi sredstvi
Marta Gregorčič
Poročanje Dela o nenasilju v Münchnu
Borut Osonkar
Spontana ideologija novinarstva
Denis Mancevič, Marjana Grčman, Živa Pogačnik
Vojna medijskega spektakla
Lucija Bošnik
Novinarji proti Miloševiću
Polona Movrin
Domneva nedolžnosti v medijih
Alenka Kotnik
Romi v medijih še vedno le kot problem
Majda Hrženjak
Konzervativnost kljub navidezni sodobnosti
Vesna Leskošek
Legalizacija ali dekriminalizacija prostitucije
Matej Kos
Drugačna vizija Pohorja ne dobi medijske pozornosti
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Gorazd Kovačič
Razcvet natoskepticizma v vodilnih medijih
Alenka Kotnik
"Skrajneži" v slovenskih medijih
Roman Kuhar
Geji in lezbijke vam želijo lep dan
Gašper Malej
Legitimiziranje antikulturnega diskurza dr. Ruglja
Nevenka Dobljekar
Položaj žensk v medijih
Sabina Mihelj
Podobe žensk v medijih
Roman Kuhar
Misice kot piščančje horde?
Alenka Kotnik
Otroci in mladostniki v medijih
Igor Ž. Žagar
Kolumnisti sami izbirajo teme
Tanja Keršmanc
Vsaka zavrnitev objave še ni cenzura
Saša Bojc
Slovenski negativni junak Slobodan Milošević
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Karina Cunder
Vzpon ekološkega novinarstva
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Alenka Kotnik
V slogu očitne agitacije
Mojca Sušnik
»Že tako je malo pravih Slovencev!«
Simon Delakorda
Gola telesa in prazne epruvete
Srečo Dragoš
Umetna oploditev v katoliških medijih
Majda Hrženjak
Legitimiziranje neenakosti
Saša Banjanac Lubej
Sabina Obolnar, Slovenka
Peter Jančič
Zlorabljen medijski interes
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Vodopivec
Tajnice, čistilke, gospodinje…
Dejan Pušenjak
Katarza slovenskih medijev
Alenka Kotnik
Sovražna retorika medijev
Roman Kuhar
V obljubljeni deželi ksenofobije
Bojan Veselinovič
Radijski spot pripravilo uredništvo
Tanja Gerkšič
Ekskrementi
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Suzana Tratnik
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela
Marjan Ogrinc
Mediji ignorirajo rock
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Sebastian Reinfeldt
Mi proti njim
Barbara Kelbl
Rome spet kriminalizirajo
Gregor Belušič
O beguncih površno in brezčutno
Miha Ceglar
Kdo je vandal?
Vine Bešter
Na strani gledalcev
Tonči Kuzmanić
To je mentalni rasizem!
Edo Pajk
Ekskrementi
»Čefurska golazen…«
Edo Pajk
Ekskrementi
Edo Pajk
Ekskrementi
Tonči Kuzmanić
Slovenska košarka ali košarka v Sloveniji
Tonči Kuzmanić
Strah in sovražnost v primeru »Veso«
Boris Čibej
Krivi so uredniki
Tonči Kuzmanić
»Hitler je dobro reševal problem brezposelnosti.«
Edo Pajk
Medijski stereotipi
Retorika begunske politike v Sloveniji
Edicija MediaWatch
Tanja Petrović
Dolga pot domov
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Majda Hrženjak, Ksenija H. Vidmar, Zalka Drglin, Valerija Vendramin, Jerca Legan
Njena (re)kreacija
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije - ponatis
Karmen Erjavec, Sandra Bašić-Hrvatin, Barbara Kelbl
Mi o Romih
Tonči Kuzmanić
Bitja s pol strešice
Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar
Pragmatika legitimizacije
Spremljanje nestrpnosti
2004
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2003
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Gorazd Kovačič
2002
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
2001
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Novinarski večeri
05.03.2003
Bashy Quraishy, Christian Moe, Uroš Slak, Ahmed Pašić
O džamijah v Sloveniji
16.10.2001
Melika Salihbeg Bosnawi
Živeti in razumeti islam
13.09.2001
Sanja Sarnavka, Tatjana Božić, Roman Kuhar
Ženske in mediji
27.03.2000
Andreas Unterberger, Ignac Golob
Naš sosed Haider
28.02.2000
Predrag Lucić, Tonči Kuzmanić, Petar Luković
Jezik gneva in sovraštva
22.05.1999
Orhan Galjus, Jožek Horvat, Marjan Dora
Če se rodiš cigan
Omizja
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
24.04.2006
Judit Takacs, Miha Lobnik, Brane Mozetič
Pluralizacija medijev ali kje je prostor za gejevske in lezbične medije?
21.03.2006
Admir Baltić, Ahmed Pašić, Beatriz Bedrija Tomšič Čerkez, Ilinka Todorovski, Ervin Hladnik Milharčič
Omizje o islamu in muslimanih v medijih
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
profesionalna etika in samoregulacija
Medijska preža
Andrej Pavlišič
Mediji ponovno gradijo legitimnost politike, ki so jo vstaje razgradile
Renata Šribar
Ženski vstop: Vstajništvo in spol v medijih
Jernej Rovšek
Zahteva, da se preveri in zagotovi integriteta tudi v medijski industriji
Renata Šribar
Premalo in preveč spola
Darja Kocbek
V medijih krizo razlagajo vedno isti ljudje
Blaž Zgaga
Izobčene vrednote
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Gregor Strojin
Megleni predlog neposrednih prenosov kazenskih obravnav
Alenka Arko
Opiranje na kodeks in zavedanje, da vplivamo na življenja ljudi
Boris Vezjak
Politična pristranost medijev in njena imputacija
Gojko Bervar
Morda smo imeli srečo: nauk posnemanja modelov samoregulacije v državah nekdanje Jugoslavije
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Gorazd Kovačič
Medijska vaja hujskanja proti javnemu sektorju in socialni državi
Mirt Komel
Sektorji ali bojna polja
Sandra Bašić-Hrvatin
Odnos med mediji in politiko je »pokvarjen«
Simona Habič
Slovenija: Nizka ocena integritete medijev
Goran Ivanović
Hrvaška televizija in očitki korupcije
Goran Ivanović
Hrvaška: Mediji kot zavezniki korupcije
Snježana Milivojević
Srbija: Prvo in zadnje poročilo o medijih in korupciji
Ranka Ivelja
Kakor da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic
Renata Šribar
Regresija javnega diskurza o spolih, spolni usmerjenosti, starševstvu in družini
Renata Šribar
Portretiranje »levih« političark in potentnost desne politike
Janez Markeš
V čigavem imenu torej?
Grega Repovž
Gibanje 99 odstotkov ima sporočilo tudi za novinarje
Stefano Lusa
Čas tranzicije brez premisleka o novi vlogi novinarstva
Viktor Ivančić
Prodor v odlagališče demonov
Gojko Bervar
Bojan Kranjc: Rupel bo živi spomenik, Janković gostilničar
Mirko Lorenci
Trpki (po)smeh
Darinko Kores Jacks
Za hec? Ne se hecat'!
Andrej Pavlišič, Nikolai Jeffs
Nujnost radikalnih medijev
Andrej Pavlišič
Stavka, droben medijski eksperiment in možnosti novih medijev
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Nenad Jelesijević
Medijske ukane levega kapitalo-parlamentarizma
Gorazd Kovačič
Je razlog za razredno zmedenost novinarjev v izobrazbi?
Sandra Bašić-Hrvatin
Medijska kriza? Udarec nameriti proti koreninam!
Nikolai Jeffs, Andrej Pavlišič
Neprofitno novinarstvo financirati iz javnih virov
Eva Vrtačič
Neslane internetne šale z veliko soli
Jernej Rovšek
Ali je sovražni govor sploh mogoče omejiti?
Sonja Merljak Zdovc
Samoregulacija spletnih medijev: kodeks, moderiranje in celostna registracija uporabnikov
Špela Mihevc
So situacije z mediji, ki bi jih želeli spremeniti
Erik Valenčič
Osebna izpoved skesanega dopisnika
Gojko Bervar
Ogledalo medijev
Saša Banjanac Lubej
Novinarji nismo mrhovinarji, če terjamo odgovore od institucij socialne skrbi
Sonja Merljak Zdovc
Novinarji nismo usposobljeni za odkrivanje zlorab otrok
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Gojko Bervar
Nova praksa v novinarskem samoomejevanju
Dejan Jontes
Od psov čuvajev do čuvajev psov: Novinarstvo, tabloidizacija in moralna panika
Gorazd Kovačič
Otroške sanje vrhunskih športnikov in slovenska nacija
Sonja Merljak Zdovc
Novinar kot človek
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Saša Banjanac Lubej
Odgovornost novinarjev v vojni v nekdanji Jugoslaviji – Lustracija, sojenje ali pozaba
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Sonja Merljak Zdovc
Preiskovalci ali razpihovalci: družbena odgovornost novinarjev, ki poročajo o družinskem nasilju
Matic Munc
Na dnu se srečata sociala in mediji
Dušan Rebolj
Ali je prav, da novinarji volijo?
Gorazd Kovačič
So mediji odločili volitve?
Gorazd Kovačič
Slovenski mediji o Kosovu – skozi prizmo velikih sil
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Marta Gregorčič
Morebiti pa
Igor Vobič
Medosebna interaktivnost – redkost v slovenskem spletnem novinarstvu
Eva Vrtačič
Svoboda je suženjstvo
Rok Praprotnik
Resnica o vlogi novinarjev v aferi Patria
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Gojko Bervar
Novinarstvo: kaj je prav in kaj ne
Ian Mayes
Cena zgodbe iz prve roke
Ian Mayes
Senegal: oddaljena katastrofa
Ranka Ivelja
Časopisi zahtevajo transparentnost in odgovorno ravnanje od drugih, kaj pa glede tega naredijo sami?
Taja Kramberger
Afera Dreyfus in tiskani mediji
Tanja Petrović
Spomin, izkušnja in raba jezika: primer Jugoslovanske ljudske armade
Lana Zdravković
Za antihumanizem človekovih pravic ali kdo dopušča dve plati enega sveta
Gojko Bervar
Združevanje ali cepljenje novinarskih moči
Gorazd Kovačič
Zunanjepolitično ali svetovno novinarstvo?
Julija Somrak, Aleš Zobec
Selekcija informativnih vsebin na televizijah
Jože Vogrinc
Ostanek sveta: kolateralna škoda poročevalskih rutin
Boštjan Nedoh
Antiintelektualizem in destrukcija javne razprave v medijih
Simón Tecco
Krivična in nevarna demonizacija novinarjev – Odgovor na članek Marte Gregorčič
Boris Vezjak
»Vroči stol« kot paradigma politično pristranske oddaje
Robert Bobnič
Nezdrava mitologija tv-oddaje Na zdravje!
Iztok Jurančič
Virus politične zarote v medijski diagnozi predsednika vlade Janeza Janše
Janez Polajnar, Marko Zajc
»Brcajo, rohne in škripajo z zobmi«
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Hvala za trud, toda ostanimo raje pri dejstvih
Nika Nikolič, Danijela Tamše
Vloga medijev pri marginaliziranju avtonomnih družbenih gibanj
Gorazd Kovačič
Janez Markeš – Izstop iz sence
Sonja Zdovc
Nagrada Saharov sudanskemu borcu za človekove pravice
Gorazd Kovačič
Nežmahova rdeča nit
Marta Gregorčič
Izbrisani – Afirmacija revolucionarnih praks na političnem plakatu?
John Pilger
Svoboda pa prihodnjič
Sonja Zdovc
Brezplačniki
Uroš Blatnik
Vloga urednikov v množičnih medijih
Marta Gregorčič
O diktaturi medijev in kontrarevolucionarnih učinkih
Nina Djordjević
Medijske reprezentacije kosovske krize v letu 1999
Jurij Popov
O prostituciji in trgovini z ljudmi površno in senzacionalistično
Renata Šribar
Pornografizacija spolnosti
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Brankica Petković
NMS – Naš mali svet
Kaja Jakopič
Big Brother: proizvodnja resničnosti
Igor Vobič
Je RTS Janeza Ujčiča res medij, najbolj v »javnem interesu«?
Julija Sardelić, Miro Samardžija, Ksenija H. Vidmar
Medijski spektakel o družini Strojan
Dejan Pušenjak
Ko je novinar na oblasti
Lucija Bošnik
Gaspari za guvernerja – Delo vs. Dnevnik
Andrea Kosenjak
Drnovšek in mediji
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Renata Šribar
Zaščita otrok in mladoletnikov v noveli zakona o medijih
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Sonja Merljak
O samocenzuri, cenzuri in ustrahovanju
Britanski multikulturalizem, samoregulacija in mediji
Vili Einspieler
Ključnega pomena je učinkovitost samoregulacije
Neva Nahtigal
Ni samo regulacija
Lana Zdravković
Medijska slika delavskih demonstracij
Aldo Milohnić, Eva Metlikovič
Narisani izbrisani
Renata Šribar
Oglaševanje časopisa Direkt - Nemoč regulacijskih orodij
Brankica Petković
Bi lahko zdaj ustanovili tiskovni svet v Sloveniji?
Brankica Petković
Raznovrstnost tiskovnih svetov v Evropi
Brankica Petković
Družba se spreminja in z njo tudi meje sprejemljivega v medijih
Ben Wilson
Nuja samoregulacije v finančnem novinarstvu
Gojko Bervar
Svoboda in odgovornost
Renata Šribar
Destruktivno razmerje med feminizmom in mediji
Vlasta Nussdorfer
Kje so meje medijskega poročanja o kaznivih dejanjih?
Maks Kaš
Ponuditi bralcu, kar bo kupil
Sonja Merljak
Ko so novinarji v moralnih dvomih
Kaja Jakopič
Realna televizija kot laboratorijski eksperiment
Majda Hrženjak
»Materinstvo in kariera« kot oglasna priloga
Tanja Taštanoska
Pravica do imena, do jezika in do medija
Iztok Šori
Medijska percepcija smrti Olene Popik
Boštjan Nedoh
Neoliberalizem kot izhodišče medijskega diskurza o delu
Tomaž Dimic
Ali lahko kupiš prispevek v elektronskem mediju posebnega pomena?
Saša Banjanac Lubej
Dopisniki kot bojevniki za nove slovenske trge
Sanja Prelević
O Črni gori črno …
Sonja Merljak
Mediji in travmatični dogodki
Zlatko Skrbiš
Avstralija: Zaliv Guantanamo in politika avstralske pripadnosti1
Nika Susman
Francija: Kako nadaljevati poročanje iz Iraka?
Branka Bezjak, Matija Stepišnik
Tiranija "radovednosti"
Matija Stepišnik
Kaj sploh lahko štejemo za novinarstvo?
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Renata Šribar
Simobilove prsi in Severinin video
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Primož Krašovec
Zakaj so mediji nujno nevtralni in kaj je s tem narobe?
Gojko Bervar
Kdaj varuh poklicne etike na slovenski javni radioteleviziji?
Sonja Merljak
Časopisni ombudsmani – da se sliši glas bralcev
Sabina Žakelj
Samoregulacija oglaševanja
Nina Nagode
Prikrito oglaševanje v slovenskem tisku
Maks Kaš
Proizvodnja javnega jezika – Mi o Romih
Primož Krašovec
Mediji, propaganda, manipulacija, zarota
Brankica Petković
Medijski linč – Domnevni posiljevalec osumljen, obtožen in obsojen
Urška Mlinarič
O silhueti džamije in trpljenju Slovencev
Gorazd Kovačič
Izbrisani prikazani kot problem, ne kot oškodovanci
Lea Širok
Medijska slika odstopa italijanskega poslanca v slovenskem parlamentu
Matej Kovačič
Zmago Jelinčič na RGL
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Vladislav Stres
Preverjeno prevaran
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Marta Gregorčič
Medi(k)alije o Živem ščitu
Alenka Kotnik
Poročanje o Iraku: "Naši lepo napredujejo"
Matevž Krivic
Mediji o izbrisanih
Tonči Kuzmanić
Potrošniška ali kapitalska suverenost
Mojca Pajnik
Polarizacija prostitucije: biznis ali javna nemorala
Olga Cvetek
Nasilje v medijih - da ne zatiskamo oči
Nikola Janović
Balkan v podobi
Simona Bandur
Mit o Balkanu v poročilih o umoru Đinđića
Barbara Bizjak
Antiintelektualizem v prispevkih o kulturi
Neva Nahtigal
Pravila brez nadzora
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Neva Nahtigal
Sistemi medijske odgovornosti v Sloveniji
Claude-Jean Bertrand
Odličen kodeks, toda …
Claude-Jean Bertrand
Pregled sistemov medijske odgovornosti
Gojko Bervar
Novinarska etika v arabskih državah: tako daleč, a tako znano
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Suzana Žilič-Fišer
Urad za komunikacije – nov medijski regulator v Veliki Britaniji
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Saša Bojc
Koregulacija medijev v Evropi – naslednja epizoda Velikega brata iz EU?
Neva Nahtigal
Ombudsmani, največji samotarji z najvišjimi cilji
Novi kodeks slovenskih novinarjev
Peter Jančič
Kako je nastal novi kodeks novinarske etike?
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Peter Frankl
Ples ene pomladi?
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Gojko Bervar
So-regulacija na pohodu?
Brankica Petković
Kdo se noče pogovarjati o tiskovnem svetu?
Lucija Bošnik
Po čem sta Zahović in Katanec?
Renata Šribar
Nezgode s spolom
Mojca Pajnik
Kaj je ekstra v oddaji Ekstra magazin?
Dragan Petrovec
Poročanje o spolnih zlorabah
Barbara Šurk
Sovražijo novinarje
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Petra Šubic
Pritisk Porsche Slovenija na Delo
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Gojko Bervar
Kako deluje nemški tiskovni svet?
Grega Repovž
Iskanje lastne pasti
Matthew A. Killmeier
Mobiliziranje ameriške javnosti
Sonja Merljak
Si Američan ali novinar
Zoran Kanduč
Srhljiva ideološka sporočila vojne proti terorizmu
Rastko Močnik
Posredna propaganda
Saša Bojc
Pri Fairu se sprašujejo, kaj sploh je terorizem
Rok Kajzer
Kakovostno, hitro, cenejše
Brankica Petković
Pobuda za ustanovitev tiskovnega sveta v Sloveniji
Borut Bernik Bogataj
Novinarji ne poznajo svojih pravic
Branko Maksimovič
Vrste znanih novinarjev ni v DNS
Gojko Bervar
Kdo je izgubil ugled – društvo ali novinarji?
Grega Repovž
Profesionalizacija je nujna
Roman Kuhar
Tabloidna metaforika v črni kroniki Dela – Drugič
Barbara Bizjak, Barbara Kelbl, Alenka Veler
Modeli tiskovnih svetov
Gojko Bervar
Kdaj bomo ustanovili medijski svet v Sloveniji?
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Barbara Bizjak
So novinarji podkupljivi?
Špela Šipek
Skaggsova »lekcija« za novinarje
Jaka Repanšek
Svoboda tiska in pošteno sojenje
Janez Tekavc
Medijsko sojenje
Vlado Miheljak
Zloraba v »piarovske« namene
Suzana Tratnik
Kot da prvič slišijo za pravice homoseksualcev
Branko Maksimovič
Ustreznejši bi bil medijski svet
Zoran Medved
Najprej ustanovimo varuha medijskih pravic
Rajko Gerič
Kdo potrebuje tiskovni svet - mediji ali javnost?
Matea Verhovčak
Vprašalnik o tiskovnem svetu
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Mojca Lorenčič
Novinarji pa, kot da so izgubili spomin
Nikolai Jeffs
Podoba Afrike v slovenskih medijih
Lord Wakeham
Globalni novinarski kodeks? Ne, hvala.
Zoran Medved
Nova pravila igre
Uroš Lipušček
Naj to postane notranja ustava
Rosvita Pesek
Strožja pravila za javno RTV
Matevž Krivic
Kdo bo bdel nad uresničevanjem kodeksa?
Sandra Bašić-Hrvatin
Pritožna komisija za tisk - Ljudem služi hitro in brez stroškov
Sandra Bašić-Hrvatin
Vladavina številk
Mojca Pajnik
Boj za vernike tudi z mediji
Jana Nadoh
Posilstvo v dokumentarni drami
Zoran Kanduč
Dramatizacija nasilja na televiziji
Roger Blum
Kdo naj bi nadzoroval medije?
Zoran Medved
Na razpotju
Diana Zajec
Za odličnost v novinarstvu
Ana-Marija Bosak
Zaščititi novinarstvo ali novinarje?
Mojca Širok
Medijske selitve
Boris Čibej
Prihodnost neke iluzije
Marjeta Doupona Horvat
Nedoslednost pri pisanju o Kosovu
Proti evropskem novinarskem kodeksu
Gojko Bervar
Komu koristi samoregulacija?
Sandra Bašić-Hrvatin
Novinarsko častno razsodišče v Sloveniji
Lord Wakeham
Svoboden tisk je odgovoren tisk
V službi javnosti - zaščita ranljivih
Robert Warren
Naše vodilo je resnica
Brian McArthur
Kodeks je del novinarske pogodbe o delu
Par-Arne Jigenius
Ne obstaja en sam evropski model
Alan Chastagnol
Želimo dekriminalizirati tisk v Franciji
Frank Cullen
Zastareli irski zakoni
Licence za novinarje
Lutz Tillmanns
Uspešnost samoregulacije v Nemčiji
Ronald Koven
Svetovna komisija za svobodo tiska
Posvet o samoregulaciji v Saarbrücknu
Borut Mehle
Konkurenčna klavzula po slovensko
Borut Cajnko
Pravila novinarjevega delovanja
Gašper Lubej
Naj bi, menda, govori se...
Polona Križnar
»Pa še kaj lepega o meni zapiši.«
Sonja Merljak
Neupravičene in odvečne zahteve
Tonči Kuzmanić
Holmec: zmaga slovenskih timokratov
Gregor Fras
Riba, imenovana Zofa
Darja Zaviršek
Benettonova telesa
Sandra Bašić-Hrvatin
Trideset let pozneje
Mojca Lorenčič
Mediji o spolnem zlorabljanju
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edo Pajk
Fotoblamaža
Sandra Bašić-Hrvatin
Višja matematika novinarske korektnosti
Sandra Bašić-Hrvatin
Primer Jonesboro
Suzana Žilič-Fišer
Zakaj potrebujemo nadzornika medijskih vsebin
Edo Pajk
»Poroča neki Otto Grum iz Prištine«
Katja Bašič
Ko mediji obmolknejo
Vito Flaker
Duševna bolezen kot novinarska raca
Saš Jovanovski
Razlike so bile v poudarkih
Edo Pajk
Sumljivi državljani
Goran Ivanović
Zgaga nikogaršnja zmaga
Zavezujem se...
Aidan White
Novinarji so del družbe
Branko Podobnik
Boj za zaupanje bralcev
Edicija MediaWatch
Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Marko Prpič, Roman Kuhar
Mediji za državljane
Roman Kuhar
Medijske podobe homoseksualnosti
Dragan Petrovec
Mediji in nasilje
Gojko Bervar
Svoboda neodgovornosti
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
21.11.2005
David Brindle, Ervin Hladnik-Milharčič, Stephen Whittle, Mojca Menart
Vloga medijev v večkulturni družbi
04.03.2004
Peter Preston, Darijan Košir
Kaj dela odgovorni urednik?
22.10.2003
Ilinka Todorovski, Aleksander Stanković, Bruno Lopandić
Hrvaška in Slovenija v medijskem ogledalu
05.12.2002
Serge Halimi, Rastko Močnik
Novinarji – čigavi psi čuvaji?
04.09.2000
Gojko Bervar, Claude-Jean Bertrand, Roger Blum
Samoregulacija - up ali pokora sodobnega novinarstva
24.09.1998
Paul Johnson, Darijan Košir
Kaj je novica dneva?
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
24.03.1998
Velimir Veka Ilić, Igor E. Bergant
Šport. Kaj so ti storili!
04.12.1997
Rick Thompson
Nasilje v medijih
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje
Omizja
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
12.10.2006
Brankica Petković, Marko Prpič, Rajko Gerič, Darja Zgonc, Jože Vogrinc, Tomaž Perovič, Roman Kuhar, Jani Sever, Ahmed Pašić, Mitja Blažič, Ksenija H. Vidmar, Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Iztok Jurančič, Lou Lichtenberg, Granville Williams, Božo Zorko, Branko Grims, Rina Klinar
Mediji za državljane
02.02.2006
Boris Bergant, Vili Einspieler, Ranka Ivelja, Neva Nahtigal, Admir Baltić
Mediji, samoregulacija in multikulturalizem
18.09.2003
Suzana Tratnik, Tatjana Pirc, Katarina Stojanović, Jani Sever, Gorazd Suhadolnik, Miha Lobnik, Marko Milosavljević, Roman Kuhar
Mediji in homoseksualnost
15.05.2003
Ivan Pal, Sandra Bašić-Hrvatin, Marjan Bauer, Uroš Šoštarič, Tomaž Perovič, Vlado Miheljak
Nasilje, pornografija, mediji in poklicna etika
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
mediji in pravo
Medijska preža
Sandra Bašić-Hrvatin
Slovenija: En korak naprej, dva nazaj*
Zrinjka Peruško
Kaj je bilo narobe z reformami medijev v postsocialistični Evropi?*
Snežana Trpevska
Razdrobljenost trga v jugovzhodni Evropi in degradacija profesionalnega novinarstva*
Jovanka Matić
Novinarji kot gibalo reform medijev*
Tarik Jusić
Bosna in Hercegovina: Med stagnacijo in tranzicijo*
Judit Bayer
Nauki medijskih reform v srednji in vzhodni Evropi: Vsaka družba ima tak medijski sistem, kot si ga zasluži*
Paolo Mancini
Reforme medijev ne nastanejo v praznem prostoru*
Guillermo Mastrini
Napredne vlade in mediji v Južni Ameriki*
Rodrigo Gómez García
Reforme medijev v Latinski Ameriki: med dekomodifikacijo in marketizacijo javnih komunikacijskih politik*
Larbi Chouikha
Mediji v ogledalu »tunizijske pomladi«: reforme, ki jih je težko izpeljati*
Justin Schlosberg
Reforma lastništva medijev v Veliki Britaniji: kako naprej?*
Brankica Petković
Zakaj primerjati reforme medijskih sistemov?
Gorazd Kovačič
Kaj so mediji za Janšo in Pahorja?
Andrej Pavlišič
Mediji ne delujejo v praznem prostoru
Domen Savič
Zapiranje pašnika: spletna cenzura doma in po svetu
Tomaž Gregorc
Onemogočanje avtonomnih digitalnih praks – »trda plat« zgodbe
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Andreja Tratnik
»Na tisoče Madžarov pije to sranje s ponosom, celo s predanostjo«
Zoran Medved
Prihodnost ali pogreb javne RTV?
Gregor Strojin
Javnost sodnih postopkov v zadevi Patria
Andreja Tratnik
Kdo naj presodi, ali naj se od novinarja zahteva razkritje vira?
Brankica Petković
Slaba vest evropske medijske politike
Renata Šribar
Regulacija avdiovizualnih medijev: kompleksnost in izmuzljivost potencialno spornih vsebin
Tanja Kerševan-Smokvina
Evropsko orodje za merjenje neodvisnosti regulatorjev
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Sandra Bašić-Hrvatin
Kako je privatizacija medijev omogočila privatizacijo politike
Gorazd Kovačič
Polom reforme medijske zakonodaje
Andreja Tratnik
Korak naprej pri varovanju pravice novinarjev do nerazkritja vira informacij
Lenart J. Kučić
Jezdeci medijske apokalipse
Blaž Zgaga
Po stopnji svobode medijev Evropa razdeljena na dva dela
Jernej Rovšek
Čas za soglasje o samoregulacijski obliki medijske industrije
Sandra Bašić-Hrvatin
Kriza časopisne industrije je posledica napačnih odločitev lastnikov
Lana Zdravković
Sprejemanje medijske zakonodaje: In temu pravite javna razprava?
Rina Klinar
Lokalni mediji v Sloveniji: nacionalna mreža, medijske regije ali umiranje na obroke?
Jasna Babić
Osnutek zakona o medijih: Bluz slovenskih glasbenikov
Renata Šribar
Zaščita otrok pred spornimi vsebinami v osnutku zakona o medijih: nadaljevanje regulacijske stihije
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Slovenskih medijskih 20 let: Quid pro quo
Gojko Bervar
Nova oblast in mediji – Kaj se je spremenilo?
Brankica Petković
Slovenija: Boljša medijska zastopanost legitimna težnja 200.000 ljudi
Sandra Bašić-Hrvatin
Vztrajati pri vsebini in načinu sprejemanja medijskih zakonov
Roman Kuhar
V imenu družine potvarjajo podatke
Nina Zidar Klemenčič
Dva primera, množica stališč, problem nerešen
Andraž Teršek
Pasti in spodrsljaji svobode izražanja[1]
Andrej Stopar
Rusija: »V tem primeru ste nas prehiteli!«
Jernej Rovšek
Posledica spremenjene sestave Ustavnega sodišča?
Jure Aleksič
Mozaik neke gangrene
Andreja Tratnik
Evropsko sodišče za človekove pravice o nedopustnosti političnih pritiskov na medije
Ustavno sodišče
Del odločbe Ustavnega sodišča v primeru Prijatelj proti Mladini[1]
Ciril Ribičič, Marija Krisper Kramberger
Prijatelj proti Mladini: Zastraševalni učinek obsodbe Mladine
Iztok Jurančič
Kanarčki v rudniku demokracije
Zoran Medved
Novi zakon o RTV Slovenija: Potrebujemo popolnoma nov koncept
Peter Lah
Pluralizem medijev: predmet arbitrarnih ocen ali empiričnih meritev?
Tadej Praprotnik
Nizozemska: Učinkovit sistem zaščite otrok pred škodljivimi medijskimi vsebinami
Sonja Merljak Zdovc
Novinarska zbornica
Tomaž Klipšteter
(Ne)občutljivost medijev za varstvo zasebnosti
Ranka Ivelja
Pasti »konkretizacije in personalizacije« incesta
Brankica Petković
Narobe
William Gore
Nesprejemljivost predlogov za vseevropski sistem urejanja medijske odgovornosti(1)
Daphne Koene
Na Nizozemskem vsak dan bolj cenimo dobro delovanje tiskovnega sveta(1)
Marko Milosavljević
Razsodba delovnega sodišča odpira možnosti za odpuščanje neposlušnih novinarjev
Bojan Dobovšek, Jure Škrbec
Novinarji in korupcija
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Jože Vogrinc
Spremenimo informativne medije v javna glasila!(1)
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Simona Zatler
Ali je učinkovita regulacija sploh možna?
Tanja Kerševan-Smokvina
Direktiva kot preskus za medijske politike držav članic EU
Renata Šribar
Protiregulacijski kompleks bo med pripravo novele zakona o medijih gotovo še živ
Marko Milosavljević
Napake, iz katerih bi se (že) morali kaj naučiti
Nika Susman
Francija: Usoda javne televizije odvisna od dobičkov komercialne tekmice
Renata Šribar
Ko mediji premikajo meje v prid pornokapitala
Mateja Boldin
Sistem koregulacije na preizkušnji
Renata Šribar
Različno branje zakona izgovor za neukrepanje
Renata Šribar
Kdo je pristojen za ukrepanje, če oglaševanje vsiljuje porno seksualnost otrokom?
Miran Lesjak
Človekove pravice zatirane države in nemočnih gospodarskih družb
Cene Grčar
Hudobni mediji in uboga država: ali lahko državni organi zahtevajo objavo popravka?
Janez Markeš
Zakon, ki popravlja mnenja
Jernej Rovšek
Od pravice do popravka do medijskega sveta
Barbara Verdnik
»Tožena stranka redno objavlja članke ...«
Sandra Bašić-Hrvatin
Kakšen javni medij potrebujejo državljanke in državljani Slovenije?
Sandra Bašić-Hrvatin, Iztok Jurančič, Brankica Petković, Grega Repovž, Jernej Rovšek, Špela Stare, Matej Šurc, Blaž Zgaga, Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije
Za prenovo medijske politike
Ian Mayes
Samoregulacija informativnih medijev: pot do novega razmerja z bralci
Ian Mayes
Dejstva v zadevi
Ian Mayes
Po navedbah vira
Slavko Vizovišek
Guardianov zgled in slovenska realnost
Viktor Ivančić
1996: Kako je bil obrekovan Feral Tribune
Jernej Rovšek
Pot do zaupanja vrednega regulatorja medijev
Jernej Rovšek, Brankica Petković
Ali je v primeru Stres proti POP TV medijski inšpektor prevzel vlogo sodišča?
Ivan Pal
Več prijav inšpektorju za medije
Neva Nahtigal
Problemi s socialno, pravno in profesionalno varnostjo novinarjev v jugovzhodni Evropi
Iztok Jurančič
Dninarstvo na novinarskem trgu delovne sile
Sandra Bašić-Hrvatin
Politika razvoja radia in televizije v Sloveniji – Tiranija status quo
Sandra Bašić-Hrvatin
Paralelni svetovi
Iztok Jurančič
Pravna zaščita kaznovanih novinarjev – Novinarji kot postranska škoda?
Jože Vogrinc
Medijska politika kot demokratura
Renata Šribar
Mobitel, WTF?
Blaž Zgaga
Pismo o cenzuri: v tujini objavljeno, doma cenzurirano
Boris Vezjak
Še vedno neutemeljen disciplinski ukrep proti novinarju
Matej Šurc
Peticija – da nam ne bo žal za to, česar nismo storili
Brankica Petković
Njihova svoboda, naša pravica
Mateja Boldin
Vsebine za odrasle, promocija za otroke
Zoran Medved
Zakaj je zahteva po uravnoteženosti javne televizije neutemeljena?
Iztok Jurančič
Tehnologije obvladovanja slovenskih medijev v letih 2006–2007
Barbara Verdnik
Primorske novice – Plen političnih in ekonomskih interesov
Klavdija Figelj
Kje so pristali novinarji?
Predlog ureditve poklicne avtonomije v kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Sandra Bašić-Hrvatin
V Sloveniji brez javne razprave o novi medijski direktivi
Renata Šribar
Škodljive vsebine na mobilnih telefonih
Hans-Martin Tillack
Ali uradniki EU pretepajo pse?
Mediji za državljane – Priporočila
Jasmina Potokar Rant
Novinarske usode: Delo preko avtorskih pogodb
Sandra Bašić-Hrvatin
Po razpisu za subvencije medijem: Uravnoteženi in komunikativni
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Boris Vezjak
Dedemokratizacija Slovenije pod krinko demokratizacije RTV Slovenija
Neva Nahtigal
Kdaj oddaje za Rome na RTV Slovenija?
Maja Bogataj Jančič, Maja Lubarda
Licence Creative Commons tudi v Sloveniji
Jasmina Potokar Rant
Avtorske pravice v pogodbah med mediji in novinarji
Jernej Rovšek, Sandra Bašić-Hrvatin, Brankica Petković
Kakšen sklad za medije?
Špela Stare
O subvencijah za medije naj ne odloča komisija
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lenart J. Kučić, Aljaž Marn
Proti terorizmu z nadzorom državljanov
Aljaž Marn
Kronologija sprejemanja evropske direktive o hrambi telekomunikacijskih podatkov
Aljaž Marn
Iniciativa "Hramba prometnih podatkov ni rešitev!"
Saša Bojc
Napad na novinarski vir
Brankica Petković
Ministri evropskih držav o medijski politiki
Jaka Repanšek
Bo prenovljeni kolektivni pogodbi za novinarje uspelo?
Miha Trampuž
Varstvo avtorskih pravic v predlogu dopolnitev in sprememb kolektivne pogodbe
Živa Humer, Mojca Sušnik
Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti
Jernej Rovšek
Nihalo se je od svobode izražanja obrnilo v prid varstvu zasebnosti
Janez Tekavc
Odškodninska odgovornost novinarja
Jernej Rovšek
Pravica do popravka ali odgovora v medijih – Primer Vladislava Stresa
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Jaka Repanšek
Pravni okvir avdiovizualne industrije v EU
Sandra Bašić-Hrvatin
Delo in izbrisani: kdo »zlorablja« medijski prostor?
Jaka Repanšek
Varovanje avtorskih pravic v kolektivni pogodbi: kako se miš spreminja v mačko
Jaka Repanšek
Kraja avtorskih del: avtorji lajajo, karavana gre dalje
Jaka Repanšek
Avtorske pogodbe zaposlenih v medijih
Renata Šribar
Ta lahki predmet manipulacije: oblast in regulacija pornografije
Melita Zajc
Mediji in avdiovizualna politika v strateških dokumentih ministrstva za kulturo
Rina Klinar
Medijska raznolikost v nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
Brankica Petković
Razpršenost lastništva in raznolikost vsebin
Gojko Bervar
Velika Britanija: Prenova pritožne komisije za tisk?
Alison Harcourt
Regulacija medijskega lastništva - slepa ulica EU
Gojko Bervar
V zapor zaradi klevete?
Gojko Bervar
Mediji vzbudijo strah, politiki zahtevajo višje kazni
Rok Kajzer
Klevetanje in praksa Novinarskega častnega razsodišča
Neva Nahtigal
»Obrekovalci« pred Evropskim sodiščem
Sandra Bašić-Hrvatin
Zakon o RTVS za 20. ali 21. stoletje?
Miro Petek
Velika Britanija: Lastništvo zagotavlja neodvisnost Guardiana
Karol Jakubowicz
Zavrnite predloge o politični delitvi javne radiotelevizije!
Serge Halimi
Nova cenzura
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Sonja Merljak
Interni etični kodeksi v medijih
Dušan Rebolj
Nianse nasilja: ulovimo in ubijmo Billyja Raya Cyrusa!
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Gorazd Kovačič
Nato: »Zaustavite levico!«
Gal Kirn, Ana Jereb
Nato: Vidni in nevidni pritiski
Sandra Bašić-Hrvatin
Nato: Civilna družba proti državi
Renata Šribar
Pornografija: Po protipornografskemu ukrepu medijskega inšpektorja
Ian Mayes
Naš cilj je biti odgovoren časopis
Gašper Lubej
Svoboda tiska ogrožena povsod po svetu
Judit Bayer
Madžarska: Položaj medijev po volitvah 2002
Jaka Repanšek
Je moje res tvoje?
Neva Nahtigal
Tehnologija zahteva dodatno zaščito avtorskih pravic
Urša Chitrakar
Ko javna osebnost laže
Marko Milosavljević
Zakaj je dobro, da je ukinjena avtorizacija intervjuja
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Boris Vezjak
Primer Petek: simptom zloma medijske avtonomije
Brankica Petković
Kaj smejo početi novinarji?
Lucija Bošnik
Svoboda tiska v rokah policije
Suzana Žilič-Fišer
Velika Britanija
Polemike o novi medijski zakonodaji
Rajko Gerič
Postali smo javni uslužbenci
Tatjana Pirc
Bodimo uslužbenci javnosti
Jaka Repanšek
Konkurenčna klavzula v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Vpis v razvid medijev
Gorazd Kovačič
Pronatovski napadi na demokratični pluralizem
Ksenija Horvat
Josri Fouda
Nikoli se ne bom vključil v propagandno vojno
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Simona Zatler
Vsak je lahko novinar
Jaka Repanšek
Konkurenčna prepoved v novinarskem poklicu
Saša Banjanac Lubej
Medijski inšpektor - one man band
Aldo Milohnić
Oglaševalska pornografija na Kanalu A in POP TV
Karina Cunder
Delo po novem restriktivno pri oglaševanju vročih linij
Borut Zajc
Prikrito oglaševanje je zloraba medijev
Nika Deu
Spoštujemo zakonodajo
Rastko Močnik
Svoboda izražanja kot farsa
Darijan Košir
Delo ni zaprt medij
Simona Zatler
Kako zagotoviti dostop do medijev
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Maja Breznik
Kulturni krogi
Simona Zatler, Sandra Bašić-Hrvatin
Programski deleži po novi medijski zakonodaji
Marjan Moškon
Žagajo mar avtorji vejo, na kateri sedijo?
Špela Mežnar
Parodija je dopustna predelava tujega avtorskega dela
Brane Maselj
Pooblastila državi, omejitve medijem
Boris Bergant
Izrazito politični zakon
Rina Klinar, Irma Benko
Več vprašanj kot odgovorov
Aleš Gaube
Dopolnila za lažji spanec
Sandra Bašić-Hrvatin
Past prekomerne regulacije
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Matjaž Jarc
Paranoja o državnem nadzoru nad mediji
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Rina Klinar
Naj lokalni radio ugasne?
Marjan Moškon
Zatreti lokalne programe je lahko
Dejan Jelovac
To bo konec Radia Študent
Petra Oseli
Prodajajo šampon v informativnih oddajah
Tanja Kerševan-Smokvina
Oglasi na televizijah po pravilih
Branko Čakarmiš
Samoregulativni korak slovenskih televizij
Cene Grčar
Beseda velja
Druga in tretja obravnava zakona o medijih
Bojan Golčar
Radio Marš naj bo!
Matevž Krivic
Lastniški poseg v uredniško politiko?
Simona Zatler
Uredniška neodvisnost in ugovor vesti
Aleš Gaube
Novinarski ceh na preži
Gojko Bervar
Novinarska zaščita ali jarem
Marjan Moškon
Onemogočiti lokalne televizije?
Simona Zatler
Brez sodne prakse, brez politične volje
Tomaž Ranc
Nadzorovani novinarji
Rainer Reichert
Nadzor zasebnih pogovorov
Boris Rašeta
Novinarjem so v Tuđmanovem obdobju redno prisluškovali
Jaka Repanšek, Simona Zatler
Intervjuvanec lahko preverja le natančnost
Boris Čibej
Želja po umiku ostrih izjav
Lidija Koman Perenič
Odškodninske tožbe naraščajo
Renata Šribar
Oglaševanje »vročih linij«
Igor Mekina
Daleč od brezhibnosti
Tatjana Mandić
Nadzorovanje in kaznovanje novinarjev
Gabor Holmai
Državni uradniki morajo prenesti kritiko
Senad Pećanin
Skrivanje za zasebnimi tožbami
Zlatan Karabegović
Razkrivanje nepravilnosti je brez odmeva
Matjaž Gerl
Za pravice gledalca
Tanja Kerševan-Smokvina
Kako prehiteti daljinca
Alexander Scheuer
Televizija čez državne meje
Simona Zatler
Pravica medijev in javnosti
Gojko Bervar
Izgubljena bitka za soglasje
Nadire Mater
Srečna sem, da sem obtožena
Rajko Muršič
Ženska in mati, Cerkev in podgana
Za svobodo umetniškega izražanja in proti represiji
Milka Pance
Konkurenčna prepoved in svoboda dela
Matjaž Jarc
Zlati rez
Borut Mehle
Poti slovenske medijske zakonodaje
Zoran Medved
Vrnitev k abecedi
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Stojan Zdolšek
Brez vrtoglavih odškodnin
Barbara Kelbl
Država proti novinarju
Na začetku je bil Zakon
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić, Brankica Petković
Medijsko lastništvo
Sandra Bašić-Hrvatin, Marko Milosavljević
Medijska politika v Sloveniji v devetdesetih
Matevž Krivic, Simona Zatler
Svoboda tiska in pravice posameznika
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
28.01.1999
Alexandre Lévy
Novinarji brez meja
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
23.06.1998
Andras Sajo, Sandra Bašić-Hrvatin
Sedma sila na povodcu
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
29.03.2011
Sandor Orban, Attila Mong, Sandra Bašić Hrvatin, Grega Repovž, Marko Milosavljević, Vojko Stopar, Zdenko Duka, Gordana Vilović
Pasti medijske regulacije in očitki o političnem obvladovanja medijev – Madžarska, Slovenija, Hrvaška, podobnosti in razlike
22.04.2008
Zdenka Čebašek Travnik, Uroš Slak, Alma M. Sedlar, Elizabeta Zorman, Zoran Pavlovič, Liana Kalčina, Brankica Petković, Kristina Plavšak Krajnc
Omizje: Poročanje medijev o otrocih
29.09.2007
Snježana Milivojević, Snežana Trpevska, Sandra Bašić-Hrvatin, Vildana Selimbegović, Milka Tadić, Brankica Petković, Drago Hedl, Željko Bodrožić, Peter Preston, Jani Sever, Aleksandar Damovski, Stjepan Malović, Vanja Sutlić, Mehmed Agović, Dragoljub Vuković, Dubravka Valić Nedeljković, Mirko Štular, Saša Banjanac Lubej
Omizje: Oblike politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v državah jugovzhodne Evrope – primer držav nekdanje Jugoslavije
03.04.2007
Venčeslav Japelj, Barbara Verdnik, Peter Kolšek, Veso Stojanov, Simona Rakuša
Omizje: Tehnologija obvladovanja medijev v Sloveniji
25.11.2002
Aidan White, Ian Mayes, Grega Repovž, Peter Jančič, Gojko Bervar
Samoregulacija in odgovornost medijev
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
24.09.2001
Božidar Zorko, Irma Benko, Marjan Moškon, Bojan Veselinovič, Bojan Petan, Goran Novkovič, Marko Milosavljević
Država in mediji v Sloveniji
15.02.2001
Božidar Zorko, Rudolf Moge, Sandra Bašić-Hrvatin, Matevž Krivic, Janez Čadež, Gojko Bervar, Cene Grčar, Rosvita Pesek, Peter Jančič
Zakon o medijih v slepi ulici - Kakšen izhod obeta nov predlog, pripravljen v novi vladi?
dostop do javnih informacij
Medijska preža
Marko Milosavljević, Tanja Kerševan Smokvina
Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji
Lana Zdravković
Ali iščete kaj določenega?
Brankica Petković
Človekove pravice in mediji
Toby Mendel
Uvrstitev Slovenije v mednarodni raziskavi o dostopu do informacij javnega značaja
Saša Banjanac Lubej
Inšpektorat za delo novinarjem odgovarja na svoji spletni strani
Jožica Dorniž
Lokalne novice bodo ljudi vedno zanimale
Goran Novković
Kje so meje pravice? Kje so meje molka?
Nataša Pirc Musar
Pravica vedeti – Prvi mednarodno zavezujoči akt na področju dostopa do javnih informacij na svetu
Toby Mendel
Ali sprejeta konvencija izpolnjuje pričakovanja?
Helen Darbishire
Prepoznavanje pravice
Lana Zdravković
Čigavo predsedovanje? Tako kot Kafkov Grad je slovensko predsedovanje za »navadnega« človeka oddaljeni in nevidni koncentrat EU oblasti in mesto zbiranja EU oblastnikov, ki so oddaljeni in nevidni – Prava politika se dogaja in bi se morala dogajati v javnem prostoru med vsem nami, profesionalni nosilci političnega etstablišmenta pa javni prostor krčijo in se ga otepajo
Andrew Taussig
Organizirajte Glas poslušalca in gledalca
Gorazd Perenič
Na poti od odprtega k preglednemu javnemu sektorju
Nataša Pirc Musar
Zakonske novosti in dostop do informacij za novinarje
Pavel Gantar
Lahkotnost sprememb v dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Neskladje glede zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Lucija Bošnik
Poročanje medijev s sodišč
Urška Prepeluh
Procesni labirint do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Spremeniti sistem varstva osebnih podatkov v Sloveniji
Urška Prepeluh
Dostop do javnih informacij pri organih EU
Sandra Bašić-Hrvatin, Lenart J. Kučić
Medijska koncentracija v Sloveniji
Milada Mirković
Sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Jernej Rovšek
Ali zakon o dostopu do informacij res ni pomemben za novinarje?
Saša Banjanac Lubej
Novinarji so za direktorje kakor delavci v tovarni
Sonja Merljak
Piarovci so dodatna ovira na poti do informacij
Jernej Rovšek
Je to zakonska podlaga za bolj odprto javno upravo?
Milada Mirković
Pomanjkljivosti predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Senko Pličanič
Ustavna pravica doslej neuresničena
Milada Mirković
Zakon bi moral veljati za vse državne organe
Igor Ž. Žagar
Pet minut za (novinarski) suspenz
Špela Šipek
Ko država prikriva informacije, jo lahko tožimo
Peter Jančič
Ozka zakonska ureditev dostopa do informacij
Barbara Kelbl
Reporterji brez meja
Milada Mirković
(Ne)dostopnost javnih informacij
Saša Banjanac Lubej
Zaupniki, strokovnjaki ali preusmerjevalci klicev?
Edicija MediaWatch
Jernej Rovšek
Zasebno in javno v medijih
Novinarski večeri
29.05.2003
Snježana Milivojević, Dejan Anastasijević
Srbski mediji po atentatu
18.12.1998
Vesna Alaburić, Stojan Zdolšek
Pod udarom zakona
18.02.1998
Jochen Frowein, Igor Mekina
Kako prerezati globoko grlo?
Omizja
14.12.2004
Gregor Virant, Pavel Gantar, Nataša Pirc-Musar, Jernej Rovšek, Urška Prepeluh, Senka Š. Vrbica, Grega Repovž, Borut Mekina
So informacije javnega značaje res dostopne?
27.02.2002
Aljoša Pečan Gruden, Senko Pličanič, Alja Brglez, Marjan Antončič, Špela Šipek
Dostop do informacij javnega značaja
raziskovalno novinarstvo
Medijska preža
Goran Lukič
Postaviti se po robu privatizaciji informacij
Blaž Zgaga
Novinarsko preiskovanje trgovine z orožjem: Kako je nastala trilogija V imenu države?
Eva Vrtačič, Klemen Ploštajner, Nina Vombergar
Informacija, ideologija, Wikileaks
Vasja Jager
O belih miših in fantomskih smučarjih: kako smo preiskovali nova dejstva v orožarski aferi
Igor Mekina
Z lažjo do resnice?
Viktor Ivančić
Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu[1]
Kaja Jakopič
Hrvaška: Novinarji kot tarče
Sonja Merljak Zdovc
ZDA: Za Amy Goodman je naloga novinarjev, da gredo tja, kjer vlada molk
Andrej Koritnik
Med novinarstvom in literaturo
Miro Samardžija, Julija Sardelić
Preveč se ukvarjamo z visoko formalno politiko, dela na terenu je vedno manj
Sonja Merljak Zdovc
Novinarstvo, ki se bere kot roman
Gojko Bervar
Miheljak o bolezni v hiši
Bojan Golčar
Z inovacijskim novinarstvom do inovativne družbe
Ana Jud
Tabloid Direkt, orožje posameznikov
Roman Kuhar
Mediji v raziskavi o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk
Danijela Đoković
Kreativna komunikacijska akcija Vox Populi – Raziskovanje slovenske identitete
Saša Bojc
Kaj je preiskovalno novinarstvo?
Edi Pucer
Dober urednik podpira preiskovalnega novinarja
Petra Kerčmar
Vloga medijev pri aferi Rdeči križ
Sonja Merljak
Lahko ubijete novinarja, a dobili boste na grbo štirideset novih
Zoya Dimitrova
Bolgarija - Preiskovalni novinarji, združite se
Ali H. Žerdin
Lahko kupite volitve?
Blaž Zgaga
Res vemo, kaj je raziskovalno novinarstvo?
Špela Šipek
Novinarji nismo prenašalci doziranih informacij
Aleš Gaube
Zgodba o korupciji
Sandra Bašić-Hrvatin
In novinarje ubijajo, mar ne?
Jani Sever
Novinarstvo brez blišča
Brankica Petković
Finančna usodnost raziskovalnega novinarstva
Raziskovalno novinarstvo je delo ekipe
Novinarski večeri
04.06.1999
Peter Preston, Laurie Flynn, Luke Harding
Vodne gate
08.05.1998
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje? Drugič.
08.09.1997
Viktor Ivančić, Ali H. Žerdin
Neodgovorno novinarstvo
25.04.1997
Joey Skaggs
Kako naplahtati novinarje